Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

71În adevăr, Melhisedec

7:1
Gen. 14:18
acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului Preaînalt, care a întâmpinat pe Avraam când acesta se întorcea de la măcelul împăraţilor, care l-a binecuvântat, 2care a primit de la Avraam zeciuială din tot, care, după însemnarea numelui său, este întâi „Împărat al neprihănirii”, apoi și „Împărat al Salemului”, adică „Împărat al păcii”, 3fără tată, fără mamă, fără spiţă de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieţii, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în veac. 4Vedeţi bine dar cât de mare a fost el dacă
7:4
Gen. 14:20
până și patriarhul Avraam i-a dat zeciuială din prada de război! 5Aceia
7:5
Num. 18:21,26
dintre fiii lui Levi care îndeplinesc slujba de preoţi după Lege au poruncă să ia zeciuială de la norod, adică de la fraţii lor, cu toate că și ei se coboară din Avraam. 6Iar el, care nu se cobora din familia lor, a luat zeciuială de la Avraam și
7:6
Gen. 14:19
a binecuvântat pe
7:6
Rom. 4:13Gal. 3:16
cel ce avea făgăduinţele. 7Dar fără îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. 8Și apoi, aici, cei ce iau zeciuială sunt niște oameni muritori, pe când, acolo, o ia cineva despre
7:8
Cap. 5:6;
care se mărturisește că este viu. 9Mai mult, însuși Levi, care ia zeciuială, a plătit zeciuiala, ca să zicem așa, prin Avraam; 10căci era încă în coapsele strămoșului său când a întâmpinat Melhisedec pe Avraam. 11Dacă
7:11
Gal. 2:21
dar desăvârșirea ar fi fost cu putinţă prin preoţia leviţilor – căci sub preoţia aceasta a primit poporul Legea – ce nevoie mai era să se ridice un alt preot „după rânduiala lui Melhisedec”, și nu după rânduiala lui Aaron? 12Pentru că, odată schimbată preoţia, trebuia numaidecât să aibă loc și o schimbare a Legii. 13În adevăr, Acela despre care sunt zise aceste lucruri face parte dintr-o altă seminţie, din care nimeni n-a slujit altarului. 14Căci este vădit că Domnul nostru a ieșit din
7:14
Is. 11:1Mat. 1:3Luca 3:33Rom. 1:3Apoc. 5:5
Iuda, seminţie despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoţie. 15Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem ridicându-se după asemănarea lui Melhisedec un alt preot, 16pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieţi nepieritoare. 17Fiindcă iată ce se mărturisește despre El: „Tu
7:17
Ps. 110:4
ești preot în veac după rânduiala lui Melhisedec.” 18Astfel, pe de o parte, se desfiinţează aici o poruncă de mai înainte din pricina neputinţei
7:18
Rom. 8:3Gal. 4:9
și zădărniciei ei – 19căci Legea
7:19
Fapte 13:39Rom. 3:20,21,28
8:3Gal. 2:16
n-a făcut nimic desăvârșit – și, pe de alta, se pune în loc o nădejde
7:19
Cap. 6:18;
mai bună, prin care ne apropiem de Dumnezeu. 20Și fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ – 21căci, pe când leviţii se făceau preoţi fără jurământ, Isus S-a făcut preot prin jurământul Celui ce I-a zis: „Domnul a jurat
7:21
Ps. 110:4
și nu Se va căi: ‘Tu ești preot în veac după rânduiala lui Melhisedec’” –, 22prin chiar faptul acesta, El s-a făcut
7:22
Cap. 8:6;
chezașul unui legământ mai bun. 23Mai mult, acolo au fost preoţi în mare număr, pentru că moartea îi împiedica să rămână pururea. 24Dar El, fiindcă rămâne „în veac”, are o preoţie care nu poate trece de la unul la altul. 25De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească
7:25
Rom. 8:341 Tim. 2:51 Ioan 2:1
pentru ei. 26Și tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt
7:26
Cap. 4:15.
, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoși și
7:26
Efes. 1:20
4:10
înălţat mai presus de ceruri, 27care n-are nevoie, ca ceilalţi mari preoţi, să aducă jertfe în fiecare zi, întâi
7:27
Lev. 9:7
16:6,119:7
pentru păcatele sale și
7:27
Lev. 16:15
apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta
7:27
Rom. 6:1010:12
l-a făcut o dată pentru totdeauna, când S-a adus jertfă pe Sine Însuși. 28În adevăr, Legea pune mari preoţi pe niște oameni
7:28
Cap. 5:1,2.
supuși slăbiciunii, dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată Legea, pune pe Fiul, care
7:28
Cap. 2:10;
este desăvârșit pentru veșnicie.

8

81Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care

8:1
Efes. 1:20Col. 3:1
S-a așezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, 2ca slujitor al Locului Preasfânt
8:2
Cap. 9:8,12,24.
și al adevăratului cort
8:2
Cap. 9:11.
, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. 3Orice mare preot
8:3
Cap. 5:1.
este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jertfe. De aceea era
8:3
Efes. 5:2
de trebuinţă ca și celălalt Mare Preot să aibă ceva de adus. 4Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după Lege. 5Ei fac o slujbă care este chipul și umbra
8:5
Col. 2:17
lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul: „Ia seama”
8:5
Exod 25:40
26:30
27:8Num. 8:4Fapte 7:44
, i s-a zis, „să faci totul după chipul care ţi-a fost arătat pe munte.” 6Dar, acum, Hristos a căpătat
8:6
2 Cor. 3:6,8,9
o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui Mijlocitor este El e mai bun, căci este așezat pe făgăduinţe mai bune. 7În
8:7
Cap. 7:11,18.
adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. 8Căci ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel: „Iată
8:8
Ier. 31:31-34
, vin zile”, zice Domnul, „când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou, 9nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinţii lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din ţara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul Meu și nici Mie nu Mi-a păsat de ei”, zice Domnul. 10„Dar iată
8:10
Cap. 10:16.
legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după acele zile”, zice Domnul: „Voi pune legile Mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor; Eu
8:10
Zah. 8:8
voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul Meu. 11Și nu
8:11
Is. 54:13Ioan 6:451 Ioan 2:27
va mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând: ‘Cunoaște pe Domnul!’ Căci toţi Mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. 12Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele și
8:12
Rom. 11:27
fărădelegile lor.” 13Prin faptul că zice
8:13
2 Cor. 5:17
: „Un nou legământ”, a mărturisit că cel dintâi este vechi, iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire.

9

91Legământul dintâi avea și el porunci privitoare la slujba dumnezeiască și la un locaș

9:1
Exod 25:8
pământesc de închinare. 2În adevăr
9:2
Exod 26:1
, s-a făcut un cort. În
9:2
Exod 26:35
40:4
partea dinainte, numită „Locul Sfânt”, erau sfeșnicul
9:2
Exod 25:31
, masa
9:2
Exod 25:23,30Lev. 24:5,6
și pâinile pentru punerea înaintea Domnului; 3după
9:3
Exod 26:31,33
40:3,21
perdeaua a doua se afla partea cortului care se chema „Locul Preasfânt”9:3 Sau: Sfânta Sfintelor.. 4El avea un altar de aur pentru tămâie și
9:4
Exod 25:10
26:36
40:3,21
chivotul legământului, ferecat peste tot cu aur. În chivot erau un vas
9:4
Exod 16:33,34
de aur cu mană, toiagul lui Aaron
9:4
Num. 17:10
, care înfrunzise, și tablele
9:4
Exod 25:16,21
34:29
40:20Deut. 10:2,51 Împ. 8:9,212 Cron. 5:10
legământului. 5Deasupra
9:5
Exod 25:18,22Lev. 16:21 Împ. 8:6,7
erau heruvimii slavei, care acopereau capacul ispășirii9:5 Sau: scaunul îndurării. cu umbra lor. Nu este vremea să vorbim acum cu de-amănuntul despre aceste lucruri. 6Și după ce au fost întocmite astfel lucrurile acestea, preoţii
9:6
Num. 28:3Dan. 8:11
care fac slujbele, intră totdeauna în partea dintâi a cortului. 7Dar în partea a doua intră numai marele preot, o dată
9:7
Exod 30:10Lev. 16:2,11,12,15,34
pe an, și nu fără sânge, pe
9:7
Cap. 5:3;
care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiinţă ale norodului. 8Prin aceasta, Duhul Sfânt
9:8
Cap. 10:19,20.
arăta că
9:8
Ioan 14:6
drumul în Locul Preasfânt nu era încă deschis câtă vreme stătea în picioare cortul dintâi. 9Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe care
9:9
Gal. 3:21
nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. 10Ele sunt doar niște porunci pământești, date ca toate cele privitoare la mâncăruri
9:10
Lev. 11:2Col. 2:16
, băuturi și felurite
9:10
Num. 19:7
spălături, până
9:10
Efes. 2:15Col. 2:20
la o vreme de îndreptare. 11Dar Hristos a venit ca Mare Preot
9:11
Cap. 3:1.
al bunurilor
9:11
Cap. 10:1.
viitoare, a trecut prin
9:11
Cap. 8:2.
cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, 12și a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt nu cu
9:12
Cap. 10:4.
sânge de ţapi și de viţei, ci
9:12
Fapte 20:28Efes. 1:7Col. 1:141 Pet. 1:19Apoc. 1:5
5:9
cu însuși sângele Său, după ce a căpătat
9:12
Zah. 3:9
o răscumpărare veșnică
9:12
Dan. 9:24
. 13Căci, dacă sângele
9:13
Lev. 16:14,16
taurilor și al ţapilor și
9:13
Num. 19:2,17
cenușa unei vaci, stropite peste cei întinaţi, îi sfinţesc și le aduc curăţirea trupului, 14cu cât mai mult sângele
9:14
1 Pet. 1:191 Ioan 1:7Apoc. 1:5
lui Hristos, care
9:14
Rom. 1:41 Pet. 3:18
, prin Duhul cel veșnic, S-a adus pe Sine
9:14
Efes. 5:2Tit 2:14
Însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va
9:14
Cap. 1:3;
curăţi cugetul vostru de faptele
9:14
Cap. 6:1.
moarte, ca să slujiţi
9:14
Luca 1:74Rom. 6:13,221 Pet. 4:2
Dumnezeului celui viu! 15Și tocmai
9:15
1 Tim. 2:5
de aceea este El Mijlocitorul
9:15
Cap. 7:22;
unui legământ nou, pentru ca
9:15
Rom. 3:25
5:61 Pet. 3:18
, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei
9:15
Cap. 3:1.
ce au fost chemaţi să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. 16În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut. 17Pentru că un testament
9:17
Gal. 3:15
nu capătă putere decât după moarte. N-are nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut. 18De aceea
9:18
Exod 24:6
și întâiul legământ n-a fost sfinţit fără sânge. 19Și, într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile Legii, a luat
9:19
Exod 24:5,6,8Lev. 16:14,15,18
sânge de viţei și de ţapi, cu
9:19
Lev. 14:4,6,7,49,51,52
apă, lână stacojie și isop, a stropit cartea și tot norodul 20și a zis: „Acesta
9:20
Exod 24:8Mat. 26:28
este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi.” 21De asemenea, a stropit cu sânge cortul
9:21
Exod 29:12,36Lev. 8:15,19
16:14-16,18,19
și toate vasele pentru slujbă. 22Și, după Lege, aproape totul este curăţit cu sânge; și
9:22
Lev. 17:11
fără vărsare de sânge, nu este iertare. 23Dar, deoarece chipurile
9:23
Cap. 8:5.
lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curăţite în felul acesta, trebuia ca înseși lucrurile cerești să fie curăţite cu jertfe mai bune decât acestea. 24Căci
9:24
Cap. 6:20.
Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul
9:24
Cap. 8:2.
adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se
9:24
Rom. 8:341 Ioan 2:1
înfăţișeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. 25Și nu ca să Se aducă de mai multe ori jertfă pe Sine Însuși, ca marele preot
9:25
Vers. 7.
care intră în fiecare an în Locul Preasfânt cu un sânge care nu este al lui, 26fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul
9:26
Vers. 12. Cap. 7:27;
veacurilor, S-a arătat o singură dată
9:26
1 Cor. 10:11Gal. 4:4Efes. 1:10
ca să șteargă păcatul prin jertfa Sa. 27Și
9:27
Gen. 3:19Ecl. 3:20
, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar
9:27
2 Cor. 5:10Apoc. 20:12,13
după aceea vine judecata, 28tot așa, Hristos
9:28
Rom. 6:101 Pet. 3:18
, după ce S-a adus
9:28
1 Pet. 2:241 Ioan 3:5
jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora
9:28
Mat. 26:28Rom. 5:15
, Se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor
9:28
Tit 2:132 Pet. 3:12
ce-L așteaptă.