Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

91Legământul dintâi avea și el porunci privitoare la slujba dumnezeiască și la un locaș

9:1
Exod 25:8
pământesc de închinare. 2În adevăr
9:2
Exod 26:1
, s-a făcut un cort. În
9:2
Exod 26:35
40:4
partea dinainte, numită „Locul Sfânt”, erau sfeșnicul
9:2
Exod 25:31
, masa
9:2
Exod 25:23,30Lev. 24:5,6
și pâinile pentru punerea înaintea Domnului; 3după
9:3
Exod 26:31,33
40:3,21
perdeaua a doua se afla partea cortului care se chema „Locul Preasfânt”9:3 Sau: Sfânta Sfintelor.. 4El avea un altar de aur pentru tămâie și
9:4
Exod 25:10
26:36
40:3,21
chivotul legământului, ferecat peste tot cu aur. În chivot erau un vas
9:4
Exod 16:33,34
de aur cu mană, toiagul lui Aaron
9:4
Num. 17:10
, care înfrunzise, și tablele
9:4
Exod 25:16,21
34:29
40:20Deut. 10:2,51 Împ. 8:9,212 Cron. 5:10
legământului. 5Deasupra
9:5
Exod 25:18,22Lev. 16:21 Împ. 8:6,7
erau heruvimii slavei, care acopereau capacul ispășirii9:5 Sau: scaunul îndurării. cu umbra lor. Nu este vremea să vorbim acum cu de-amănuntul despre aceste lucruri. 6Și după ce au fost întocmite astfel lucrurile acestea, preoţii
9:6
Num. 28:3Dan. 8:11
care fac slujbele, intră totdeauna în partea dintâi a cortului. 7Dar în partea a doua intră numai marele preot, o dată
9:7
Exod 30:10Lev. 16:2,11,12,15,34
pe an, și nu fără sânge, pe
9:7
Cap. 5:3;
7:27
care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiinţă ale norodului. 8Prin aceasta, Duhul Sfânt
9:8
Cap. 10:19,20.

arăta că
9:8
Ioan 14:6
drumul în Locul Preasfânt nu era încă deschis câtă vreme stătea în picioare cortul dintâi. 9Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe care
9:9
Gal. 3:21
nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. 10Ele sunt doar niște porunci pământești, date ca toate cele privitoare la mâncăruri
9:10
Lev. 11:2Col. 2:16
, băuturi și felurite
9:10
Num. 19:7
spălături, până
9:10
Efes. 2:15Col. 2:20
la o vreme de îndreptare. 11Dar Hristos a venit ca Mare Preot
9:11
Cap. 3:1.

al bunurilor
9:11
Cap. 10:1.

viitoare, a trecut prin
9:11
Cap. 8:2.

cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, 12și a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt nu cu
9:12
Cap. 10:4.

sânge de ţapi și de viţei, ci
9:12
Fapte 20:28Efes. 1:7Col. 1:141 Pet. 1:19Apoc. 1:5
5:9
cu însuși sângele Său, după ce a căpătat
9:12
Zah. 3:9
o răscumpărare veșnică
9:12
Dan. 9:24
. 13Căci, dacă sângele
9:13
Lev. 16:14,16
taurilor și al ţapilor și
9:13
Num. 19:2,17
cenușa unei vaci, stropite peste cei întinaţi, îi sfinţesc și le aduc curăţirea trupului, 14cu cât mai mult sângele
9:14
1 Pet. 1:191 Ioan 1:7Apoc. 1:5
lui Hristos, care
9:14
Rom. 1:41 Pet. 3:18
, prin Duhul cel veșnic, S-a adus pe Sine
9:14
Efes. 5:2Tit 2:14
Însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va
9:14
Cap. 1:3;
10:22
curăţi cugetul vostru de faptele
9:14
Cap. 6:1.

moarte, ca să slujiţi
9:14
Luca 1:74Rom. 6:13,221 Pet. 4:2
Dumnezeului celui viu! 15Și tocmai
9:15
1 Tim. 2:5
de aceea este El Mijlocitorul
9:15
Cap. 7:22;
8:6
12:24
unui legământ nou, pentru ca
9:15
Rom. 3:25
5:61 Pet. 3:18
, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei
9:15
Cap. 3:1.

ce au fost chemaţi să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. 16În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut. 17Pentru că un testament
9:17
Gal. 3:15
nu capătă putere decât după moarte. N-are nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut. 18De aceea
9:18
Exod 24:6
și întâiul legământ n-a fost sfinţit fără sânge. 19Și, într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile Legii, a luat
9:19
Exod 24:5,6,8Lev. 16:14,15,18
sânge de viţei și de ţapi, cu
9:19
Lev. 14:4,6,7,49,51,52
apă, lână stacojie și isop, a stropit cartea și tot norodul 20și a zis: „Acesta
9:20
Exod 24:8Mat. 26:28
este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi.” 21De asemenea, a stropit cu sânge cortul
9:21
Exod 29:12,36Lev. 8:15,19
16:14-16,18,19
și toate vasele pentru slujbă. 22Și, după Lege, aproape totul este curăţit cu sânge; și
9:22
Lev. 17:11
fără vărsare de sânge, nu este iertare. 23Dar, deoarece chipurile
9:23
Cap. 8:5.

lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curăţite în felul acesta, trebuia ca înseși lucrurile cerești să fie curăţite cu jertfe mai bune decât acestea. 24Căci
9:24
Cap. 6:20.

Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul
9:24
Cap. 8:2.

adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se
9:24
Rom. 8:341 Ioan 2:1
înfăţișeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. 25Și nu ca să Se aducă de mai multe ori jertfă pe Sine Însuși, ca marele preot
9:25
Vers. 7.

care intră în fiecare an în Locul Preasfânt cu un sânge care nu este al lui, 26fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul
9:26
Vers. 12. Cap. 7:27;
10:101 Pet. 3:18
veacurilor, S-a arătat o singură dată
9:26
1 Cor. 10:11Gal. 4:4Efes. 1:10
ca să șteargă păcatul prin jertfa Sa. 27Și
9:27
Gen. 3:19Ecl. 3:20
, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar
9:27
2 Cor. 5:10Apoc. 20:12,13
după aceea vine judecata, 28tot așa, Hristos
9:28
Rom. 6:101 Pet. 3:18
, după ce S-a adus
9:28
1 Pet. 2:241 Ioan 3:5
jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora
9:28
Mat. 26:28Rom. 5:15
, Se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor
9:28
Tit 2:132 Pet. 3:12
ce-L așteaptă.