Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

121Lui Efraim

12:1
Cap. 8:7.
îi place vântul și aleargă după vântul de răsărit; zilnic mărește minciuna și înșelătoria; face legământ
12:1
2 Împ. 17:47:11
cu Asiria și duce untdelemn
12:1
Is. 30:6
57:9
în Egipt. 2Domnul
12:2
Cap. 4:1.
este în ceartă și cu Iuda și va pedepsi pe Iacov după purtarea lui; îi va răsplăti după faptele lui. 3Încă din pântecele mamei a apucat Iacov pe frate-său de călcâi
12:3
Gen. 25:26
și, în puterea lui, s-a luptat
12:3
Gen. 32:24
cu Dumnezeu. 4S-a luptat cu îngerul și a fost biruitor, a plâns și s-a rugat de el. Iacov l-a întâlnit la Betel
12:4
Gen. 28:12,19
35:9,10,15
și acolo ne-a vorbit Dumnezeu. 5Domnul este Dumnezeul oștirilor; Numele Lui
12:5
Exod 3:15
este Domnul. 6Tu
12:6
Cap. 14:1.
dar întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea și iubirea și nădăjduiește
12:6
Ps. 37:7
totdeauna în Dumnezeul tău. 7Efraim este un negustor care are în mână o cumpănă
12:7
Prov. 11:1Amos 8:5
mincinoasă. Îi place să înșele. 8Și Efraim zice: ‘Cu adevărat
12:8
Zah. 11:5Apoc. 3:17
, m-am îmbogăţit, am făcut avere și, în toată munca mea, nu mi s-ar putea găsi nicio nelegiuire care să fie un păcat.’ 9Și totuși Eu
12:9
Cap. 13:4.
sunt Domnul Dumnezeul tău, din ţara Egiptului și până acum; Eu te voi face să locuiești iarăși
12:9
Lev. 23:42,43Neem. 8:17Zah. 14:16
în corturi ca în zilele de sărbătoare! 10Eu am vorbit
12:10
2 Împ. 17:13
prorocilor, am dat o mulţime de vedenii și am spus pilde prin proroci.” 11Dacă Galaadul
12:11
Cap. 5:1;
s-a dedat la slujba idolilor, galaadiţii vor fi nimiciţi negreșit. Ei jertfesc boi în Ghilgal
12:11
Cap. 4:15;
, de aceea altarele
12:11
Cap. 8:11;
lor vor ajunge niște mormane de pietre pe brazdele câmpiilor. 12Iacov a fugit
12:12
Gen. 28:5Deut. 26:5
odinioară în câmpia Aram, Israel a slujit pentru o femeie
12:12
Gen. 29:20,28
și pentru o femeie a păzit turmele. 13Dar printr-un proroc
12:13
Exod 12:50,51
13:3Ps. 77:20Is. 63:11Mica 6:4
a scos Domnul pe Israel din Egipt și printr-un proroc a fost păzit Israel. 14Efraim
12:14
2 Împ. 17:11-18
a mâniat rău pe Domnul, dar Domnul său va arunca asupra lui sângele pe care l-a vărsat și-i
12:14
Dan. 11:18
va răsplăti ocara
12:14
Deut. 28:37
pe care I-a făcut-o.

13

131Când vorbea, Efraim răspândea groaza în Israel. Dar cum

13:1
2 Împ. 17:16,18
a păcătuit cu Baal, a murit. 2Și acum ei păcătuiesc întruna, își fac chipuri turnate din argintul lor
13:2
Cap. 2:8;
, idoli născociţi de ei, lucrare făcută de meșteri. Acestora le vorbesc ei și, jertfind oameni, sărută viţei
13:2
1 Împ. 19:18
! 3De aceea vor fi ca norul de dimineaţă
13:3
Cap. 6:4.
, ca roua care trece repede, ca pleava
13:3
Dan. 2:35
suflată de vânt din arie, ca fumul care iese din horn. 4„Dar Eu
13:4
Is. 43:11
sunt Domnul Dumnezeul tău, din ţara Egiptului încoace. Tu cunoști că nu este alt Dumnezeu
13:4
Is. 43:11
45:21
afară de Mine și nu este alt Mântuitor afară de Mine. 5Eu
13:5
Deut. 2:7
32:10
te-am cunoscut în pustie, într-un pământ
13:5
Deut. 8:15
32:10
fără apă. 6Dar, când au dat de pășune
13:6
Deut. 8:12,14
32:15
, s-au săturat și, când s-au săturat, inima li s-a umflat de mândrie, de aceea M-au uitat
13:6
Cap. 8:14.
. 7Eu M-am făcut ca un leu
13:7
Plâng. 3:10
pentru ei și-i pândesc ca un pardos
13:7
Ier. 5:6
pe drum. 8Mă năpustesc asupra lor ca o ursoaică
13:8
2 Sam. 17:8Prov. 17:12
lipsită de puii ei, le sfâșii învelișul inimii, îi înghit pe dată ca un leu și fiarele câmpului îi vor face bucăţi. 9Pieirea
13:9
Prov. 6:32Mal. 1:9
ta, Israele, este că ai fost împotriva Mea, împotriva Celui ce te putea ajuta
13:9
Vers. 4.
. 10Unde este împăratul tău ca să te scape
13:10
Deut. 32:38
în toate cetăţile tale? Unde sunt judecătorii tăi despre care ziceai
13:10
1 Sam. 8:5,19
: ‘Dă-mi un împărat și domni’? 11Ţi-am dat un împărat
13:11
1 Sam. 8:7
10:19
15:22,23
16:1
în mânia Mea și ţi-l iau în urgia Mea! 12Nelegiuirea
13:12
Deut. 32:34Iov 14:17
lui Efraim este strânsă, păcatul lui este păstrat. 13Îl vor apuca durerile nașterii
13:13
Is. 13:8Ier. 30:6
; este un copil
13:13
Prov. 22:3
neînţelept, căci nu poate să nască la vremea sorocită
13:13
2 Împ. 19:3
! 14Îi voi răscumpăra din mâna Locuinţei morţilor
13:14
Is. 25:8Ezec. 37:12
, îi voi izbăvi de la moarte. Moarte, unde
13:14
1 Cor. 15:54,55
îţi este ciuma? Locuinţă a morţilor, unde îţi este nimicirea? Căinţa
13:14
Ier. 15:6Rom. 11:29
este ascunsă de privirile Mele!” 15Oricât de roditor
13:15
Gen. 41:52
48:19
ar fi Efraim în mijlocul fraţilor săi, tot va veni vântul de răsărit
13:15
Ier. 4:11Ezec. 17:10
19:12
, se va stârni din pustie un vânt al Domnului, îi va usca izvoarele și-i va seca fântânile; va jefui vistieria de toate vasele ei de preţ. 16Samaria este pedepsită pentru că s-a răzvrătit
13:16
2 Împ. 18:12
împotriva Dumnezeului ei. Vor cădea uciși de sabie
13:16
2 Împ. 8:12
15:16Is. 13:16Amos 1:13Naum 3:10
; pruncii lor vor fi zdrobiţi și vor spinteca pântecele femeilor lor însărcinate.

14

141Întoarce-te

14:1
Cap. 12:6.
, Israele, la Domnul Dumnezeul tău! Căci
14:1
Cap. 13:9.
ai căzut prin nelegiuirea ta. 2Aduceţi cu voi cuvinte de căinţă și întoarceţi-vă la Domnul. Spuneţi-I: „Iartă toate nelegiuirile, primește-ne cu bunăvoinţă, și Îţi vom aduce, în loc de tauri, lauda buzelor noastre
14:2
Evr. 13:15
. 3Asirianul
14:3
Ier. 31:1812:1
nu ne va scăpa, nu vrem
14:3
Deut. 17:16Ps. 33:17Is. 30:2,16
31:1
să mai încălecăm pe cai și nu vrem
14:3
Cap. 2:17. Vers. 8.
să mai zicem lucrării mâinilor noastre: ‘Dumnezeul nostru’. Căci
14:3
Ps. 10:14
68:5
la Tine găsește milă orfanul.” 4„Le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor
14:4
Ier. 5:6
14:7
, îi voi iubi cu adevărat
14:4
Efes. 1:6
! Căci mânia Mea s-a abătut de la ei! 5Voi fi ca roua
14:5
Iov 29:19Prov. 19:12
pentru Israel; el va înflori ca crinul și va da rădăcini ca Libanul. 6Ramurile lui se vor întinde; măreţia lui va fi ca a măslinului
14:6
Ps. 52:8
128:3
și miresmele
14:6
Gen. 27:27Cânt. 4:11
lui, ca ale Libanului. 7Iarăși vor locui
14:7
Ps. 91:1
la umbra lui, iarăși vor da viaţă grâului, vor înflori ca via și vor avea faima vinului din Liban. 8Ce mai
14:8
Vers. 3.
are Efraim a face cu idolii? Îl voi asculta
14:8
Ier. 31:18
și-l voi privi, voi fi pentru el ca un chiparos verde; de la Mine îţi vei primi rodul
14:8
Iac. 1:17
.” 9Cine este înţelept
14:9
Ps. 107:43Ier. 9:12Dan. 12:10Ioan 8:47
18:37
să ia seama la aceste lucruri! Cine este priceput să le înţeleagă! Căci căile Domnului sunt drepte
14:9
Prov. 10:29Luca 2:342 Cor. 2:161 Pet. 2:7,8
și cei drepţi umblă pe ele, dar cei răzvrătiţi cad pe ele.