Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21Ziceţi fraţilor voștri Ami (Poporul meu) și surorilor voastre Ruhama (Cea îndurată)! 2Plângeţi-vă, plângeţi-vă împotriva mamei voastre! Căci

2:2
Is. 50:1
nu este nevasta Mea și Eu nu sunt bărbatul ei! Să-și depărteze
2:2
Ezec. 16:25
curviile dinaintea ei și preacurviile de la ţâţele ei! 3Altfel, o dezbrac
2:3
Ier. 13:22,26Ezec. 16:37,39
în pielea goală, cum era în ziua nașterii ei
2:3
Ezec. 16:4
, o fac ca o pustie, ca un pământ uscat
2:3
Ezec. 19:13
, și o las să moară de sete
2:3
Amos 8:11,13
! 4Nu voi avea milă de copiii ei, căci sunt copii din curvie
2:4
Ioan 8:41
. 5Mama
2:5
Is. 1:21Ier. 3:1,6,8,9Ezec. 16:15
lor a curvit; cea care i-a născut s-a necinstit, căci a zis: ‘Voi alerga după ibovnicii mei, care îmi dau pâinea
2:5
Ier. 44:17
și apa mea, lâna și inul meu, untdelemnul și băuturile mele!’ 6De aceea, iată, îi voi astupa
2:6
Iov 3:23
19:8Plâng. 3:7,9
drumul cu spini, i-l voi astupa cu un zid, ca să nu-și mai afle cărările. 7Va alerga după ibovnicii ei, dar nu-i va ajunge; îi va căuta, dar nu-i va găsi. Apoi va zice: ‘Hai să mă
2:7
Cap. 5:15.
întorc iarăși la bărbatul
2:7
Ezec. 16:8
meu cel dintâi, căci eram mai fericită atunci decât acum!’ 8N-a cunoscut
2:8
Is. 1:3
că Eu
2:8
Ezec. 16:17-19
îi dădeam grâul, mustul și untdelemnul și au închinat slujbei lui Baal argintul și aurul cel mult pe care i-l dădeam. 9De aceea, Îmi voi lua iarăși înapoi
2:9
Vers. 3.
grâul la vremea lui și mustul la vremea lui și îmi voi ridica iarăși de la ea lâna și inul pe care i le dădusem ca să-i acopere goliciunea. 10Și acum îi voi descoperi
2:10
Ezec. 16:37
23:29
rușinea înaintea ibovnicilor ei și niciunul n-o va scoate din mâna Mea. 11Voi face
2:11
Amos 8:10
să înceteze toată bucuria ei, sărbătorile
2:11
1 Împ. 12:32Amos 8:5
ei, lunile ei cele noi, sabatele ei și toate praznicele ei. 12Îi voi pustii și viile și smochinii, despre care
2:12
Vers. 5.
zicea: ‘Aceasta este plata pe care mi-au dat-o ibovnicii mei!’ Le voi preface
2:12
Ps. 80:12,13Is. 5:5
într-o pădure și le vor mânca fiarele câmpului. 13O voi pedepsi pentru zilele când tămâia baalilor, când se gătea
2:13
Ezec. 23:40,42
cu veriga de nas, cu salba ei, și alerga după ibovnicii ei, uitând de Mine”, zice Domnul. 14„De aceea, iată, o voi ademeni și o voi duce
2:14
Ezec. 20:35
în pustie și-i voi vorbi pe placul inimii ei. 15Acolo, îi voi da iarăși viile și valea Acor
2:15
Ios. 7:26Is. 65:10
i-o voi preface într-o ușă de nădejde și acolo va cânta ca în vremea tinereţii ei
2:15
Ier. 2:2Ezec. 16:8,22,60
și ca în ziua când s-a suit
2:15
Exod 15:1
din ţara Egiptului. 16În ziua aceea”, zice Domnul, „Îmi vei zice: ‘Bărbatul meu’ și nu-Mi vei mai zice: ‘Stăpânul meu’. 17Voi scoate
2:17
Exod 23:13Ios. 23:7Ps. 16:4Zah. 13:2
din gura ei numele baalilor, ca să nu mai fie pomeniţi pe nume. 18În ziua aceea, voi încheia pentru ei un legământ
2:18
Iov 5:23Is. 11:6-9Ezec. 34:25
cu fiarele câmpului, cu păsările cerului și cu târâtoarele pământului, voi sfărâma din ţară arcul
2:18
Ps. 46:9Is. 2:4Ezec. 39:9,10Zah. 9:10
, sabia și orice unealtă de război și-i voi face să locuiască
2:18
Lev. 26:5Ier. 23:6
în liniște. 19Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare; 20te voi logodi cu Mine prin credincioșie și vei cunoaște
2:20
Ier. 31:33,34Ioan 17:3
pe Domnul! 21În ziua aceea, voi
2:21
Zah. 8:12
asculta, zice Domnul, voi asculta cerurile, și ele vor asculta pământul; 22pământul va asculta grâul, mustul și untdelemnul, și acestea
2:22
Cap. 1:4.
vor asculta pe Izreel2:22 Adică: pe care o sădește Dumnezeu.. 23Îmi voi sădi
2:23
Ier. 31:27Zah. 10:9
pe Lo-Ruhama în ţară și-i voi da îndurare
2:23
Cap. 1:6.
; voi zice
2:23
Cap. 1:10.
lui Lo-Ami: ‘Tu ești poporul Meu!’ Și el va răspunde: ‘Dumnezeul meu!’”

3

31Domnul mi-a zis: „Du-te

3:1
Cap. 1:2.
iarăși și iubește o femeie iubită de un ibovnic
3:1
Ier. 3:20
și preacurvă; iubește-o cum iubește Domnul pe copiii lui Israel, care se îndreaptă spre alţi dumnezei și care iubesc turtele de stafide!” 2Mi-am cumpărat-o cu cincisprezece sicli de argint, un omer de orz și un letec de orz. 3Și i-am zis: „Rămâi
3:3
Deut. 21:13
multă vreme numai a mea, nu te deda la curvie, nu mai fi a niciunui alt bărbat, și voi fi și eu la fel cu tine!” 4Căci copiii lui Israel vor rămâne multă vreme fără împărat
3:4
Cap. 10:3.
, fără căpetenie, fără jertfă, fără chip de idol, fără efod
3:4
Exod 28:6
și fără terafimi
3:4
Jud. 17:5
. 5După aceea, copiii lui Israel se vor întoarce și vor căuta
3:5
Ier. 50:4,5
pe Domnul Dumnezeul lor și pe împăratul lor David
3:5
Ier. 30:9Ezec. 34:23,24
37:22,24Is. 2:2Ier. 30:24Ezec. 38:8,16Dan. 2:28Mica 4:1
și vor tresări la vederea Domnului și a bunătăţii Lui în vremurile de pe urmă.

4

Nelegiuirea lui Israel și Iuda. Mustrări și făgăduinţe

41Ascultaţi cuvântul Domnului, copiii lui Israel, căci Domnul are o judecată

4:1
Is. 1:18
3:13,14Ier. 25:31Mica 6:2
cu locuitorii ţării, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoștinţă
4:1
Ier. 4:22
5:4
de Dumnezeu în ţară: 2„Fiecare jură strâmb și minte, ucide, fură și preacurvește, năpăstuiește și face omoruri după omoruri, 3de aceea, ţara se va jeli
4:3
Ier. 4:28
12:4Amos 5:16
8:8
, toţi cei ce o locuiesc vor tânji
4:3
Ţef. 1:3
împreună cu fiarele câmpului și păsările cerului; chiar și peștii mării vor pieri. 4Dar nimeni să nu certe pe altul, nimeni să nu mustre pe altul, căci poporul tău este ca cei ce se ceartă
4:4
Deut. 17:12
cu preoţii. 5Te vei poticni
4:5
Ier. 6:4,5
15:8
ziua, prorocul se va poticni și el împreună cu tine noaptea și pe mama ta o voi nimici. 6Poporul Meu
4:6
Is. 5:13
piere din lipsă de cunoștinţă. Fiindcă ai lepădat cunoștinţa, și Eu te voi lepăda și nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita și Eu pe copiii tăi! 7Cu cât
4:7
Cap. 13:6.
s-au înmulţit, cu atât au păcătuit împotriva Mea. De aceea, le voi preface slava
4:7
1 Sam. 2:30Mal. 2:9Filip. 3:19
în ocară. 8Ei se hrănesc din jertfele pentru păcatele poporului Meu și sunt lacomi de nelegiuirile lui. 9Dar și preotului
4:9
Is. 24:2Ier. 5:31
i se va întâmpla ca și poporului; îl voi pedepsi după umbletele lui și-l voi răsplăti după faptele lui. 10Vor mânca
4:10
Lev. 26:26Mica 6:14Hag. 1:6
și tot nu se vor sătura, vor curvi și tot nu se vor înmulţi, pentru că au părăsit pe Domnul și poruncile Lui. 11Curvia, vinul și mustul iau minţile
4:11
Is. 28:7Ecl. 7:7
omului. 12Poporul Meu își întreabă lemnul
4:12
Ier. 2:27Hab. 2:19
lui și toiagul lui îi prorocește, căci duhul curviei
4:12
Is. 44:20
îi duce în rătăcire și sunt necredincioși Dumnezeului lor. 13Aduc jertfe
4:13
Is. 1:29
57:5,7Ezec. 6:13
20:28
pe vârful munţilor, ard tămâie pe dealuri, sub stejari, plopi și terebinţi, a căror umbră este plăcută. De aceea
4:13
Amos 7:17Rom. 1:28
, fetele voastre curvesc și nurorile voastre sunt preacurve. 14Nu pot pedepsi pe fetele voastre pentru că sunt curve, nici pe nurorile voastre pentru că sunt preacurve, căci ei înșiși se duc la o parte cu niște curve și jertfesc împreună cu desfrânatele din temple. Poporul fără minte
4:14
Vers. 1,6.
aleargă spre pieire. 15Dacă tu curvești, Israele, măcar Iuda să nu se facă vinovat. Nu vă duceţi
4:15
Cap. 9:15;
măcar la Ghilgal, nu vă suiţi la Bet-Aven
4:15
1 Împ. 12:29
și nu juraţi
4:15
Amos 8:14Ţef. 1:5
zicând: ‘Viu este Domnul!’ 16Pentru că Israel dă din picioare
4:16
Ier. 3:6
7:24
8:5Zah. 7:11
ca o mânzată neîmblânzită, și să-l mai pască Domnul acum ca pe un miel în imașuri întinse! 17Efraim s-a lipit de idoli: lasă-l
4:17
Mat. 15:14
în pace! 18Abia au încetat să bea și se dedau la curvie; cârmuitorii lor
4:18
Mica 3:11
7:3
sunt lacomi, da, sunt lacomi după rușine! 19Vântul
4:19
Ier. 4:11,12
51:1
îi va strânge cu aripile lui și vor fi daţi de rușine
4:19
Is. 1:29Ier. 2:26
cu altarele lor!