Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Nelegiuirea lui Israel și Iuda. Mustrări și făgăduinţe

41Ascultaţi cuvântul Domnului, copiii lui Israel, căci Domnul are o judecată

4:1
Is. 1:18
3:13,14Ier. 25:31Mica 6:2
cu locuitorii ţării, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoștinţă
4:1
Ier. 4:22
5:4
de Dumnezeu în ţară: 2„Fiecare jură strâmb și minte, ucide, fură și preacurvește, năpăstuiește și face omoruri după omoruri, 3de aceea, ţara se va jeli
4:3
Ier. 4:28
12:4Amos 5:16
8:8
, toţi cei ce o locuiesc vor tânji
4:3
Ţef. 1:3
împreună cu fiarele câmpului și păsările cerului; chiar și peștii mării vor pieri. 4Dar nimeni să nu certe pe altul, nimeni să nu mustre pe altul, căci poporul tău este ca cei ce se ceartă
4:4
Deut. 17:12
cu preoţii. 5Te vei poticni
4:5
Ier. 6:4,5
15:8
ziua, prorocul se va poticni și el împreună cu tine noaptea și pe mama ta o voi nimici. 6Poporul Meu
4:6
Is. 5:13
piere din lipsă de cunoștinţă. Fiindcă ai lepădat cunoștinţa, și Eu te voi lepăda și nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita și Eu pe copiii tăi! 7Cu cât
4:7
Cap. 13:6.
s-au înmulţit, cu atât au păcătuit împotriva Mea. De aceea, le voi preface slava
4:7
1 Sam. 2:30Mal. 2:9Filip. 3:19
în ocară. 8Ei se hrănesc din jertfele pentru păcatele poporului Meu și sunt lacomi de nelegiuirile lui. 9Dar și preotului
4:9
Is. 24:2Ier. 5:31
i se va întâmpla ca și poporului; îl voi pedepsi după umbletele lui și-l voi răsplăti după faptele lui. 10Vor mânca
4:10
Lev. 26:26Mica 6:14Hag. 1:6
și tot nu se vor sătura, vor curvi și tot nu se vor înmulţi, pentru că au părăsit pe Domnul și poruncile Lui. 11Curvia, vinul și mustul iau minţile
4:11
Is. 28:7Ecl. 7:7
omului. 12Poporul Meu își întreabă lemnul
4:12
Ier. 2:27Hab. 2:19
lui și toiagul lui îi prorocește, căci duhul curviei
4:12
Is. 44:20
îi duce în rătăcire și sunt necredincioși Dumnezeului lor. 13Aduc jertfe
4:13
Is. 1:29
57:5,7Ezec. 6:13
20:28
pe vârful munţilor, ard tămâie pe dealuri, sub stejari, plopi și terebinţi, a căror umbră este plăcută. De aceea
4:13
Amos 7:17Rom. 1:28
, fetele voastre curvesc și nurorile voastre sunt preacurve. 14Nu pot pedepsi pe fetele voastre pentru că sunt curve, nici pe nurorile voastre pentru că sunt preacurve, căci ei înșiși se duc la o parte cu niște curve și jertfesc împreună cu desfrânatele din temple. Poporul fără minte
4:14
Vers. 1,6.
aleargă spre pieire. 15Dacă tu curvești, Israele, măcar Iuda să nu se facă vinovat. Nu vă duceţi
4:15
Cap. 9:15;
măcar la Ghilgal, nu vă suiţi la Bet-Aven
4:15
1 Împ. 12:29
și nu juraţi
4:15
Amos 8:14Ţef. 1:5
zicând: ‘Viu este Domnul!’ 16Pentru că Israel dă din picioare
4:16
Ier. 3:6
7:24
8:5Zah. 7:11
ca o mânzată neîmblânzită, și să-l mai pască Domnul acum ca pe un miel în imașuri întinse! 17Efraim s-a lipit de idoli: lasă-l
4:17
Mat. 15:14
în pace! 18Abia au încetat să bea și se dedau la curvie; cârmuitorii lor
4:18
Mica 3:11
7:3
sunt lacomi, da, sunt lacomi după rușine! 19Vântul
4:19
Ier. 4:11,12
51:1
îi va strânge cu aripile lui și vor fi daţi de rușine
4:19
Is. 1:29Ier. 2:26
cu altarele lor!

5

51Ascultaţi lucrul acesta, preoţi! Ia aminte, casa lui Israel! Și pleacă urechea, casa împăratului! Căci pe voi vă ameninţă judecata, pentru că aţi fost o cursă

5:1
Cap. 6:9.
la Miţpa și un laţ întins pe Tabor! 2Necredincioșii se afundă
5:2
Is. 29:15
în nelegiuire, dar voi avea Eu pedepse pentru toţi! 3Cunosc
5:3
Amos 3:2
Eu doar pe Efraim și Israel nu-Mi este ascuns; știu că tu, Efraime, ai curvit
5:3
Ezec. 23:5
și că Israel s-a spurcat. 4Faptele lor nu le îngăduie să se întoarcă la Dumnezeul lor, căci un duh de curvie
5:4
Cap. 4:12.
este în inima lor și nu cunosc pe Domnul! 5Dar mândria
5:5
Cap. 7:10.
lui Israel va fi martoră împotriva lui, și Israel și Efraim vor cădea prin nelegiuirea lor, și Iuda va cădea și el cu ei. 6Vor merge
5:6
Prov. 1:28Is. 1:15Ier. 11:11Ezec. 8:18Mica 3:4Ioan 7:34
cu oile și boii lor să caute pe Domnul, dar nu-L vor găsi nicidecum, căci S-a depărtat din mijlocul lor. 7Au fost necredincioși
5:7
Is. 48:8Ier. 3:20
5:11Mal. 2:11
Domnului, căci au născut copii din curvie; acum îi va înghiţi o lună
5:7
Zah. 11:8
nouă cu avuţiile lor. 8Sunaţi
5:8
Cap. 8:1.
din trâmbiţă la Ghibea, sunaţi din trâmbiţă la Rama! Strigaţi
5:8
Is. 10:30
la Bet-Aven
5:8
Ios. 7:2
! Iată-i pe urma ta
5:8
Jud. 5:14
, Beniamine! 9Efraim va fi pustiit în ziua pedepsei; ce vestesc Eu împotriva seminţiilor lui Israel va veni negreșit! 10Căpeteniile lui Iuda sunt ca cei ce mută
5:10
Deut. 19:14
27:17
semnul de la hotare; ca apa Îmi voi vărsa mânia peste ei! 11Efraim este asuprit
5:11
Deut. 28:33
, zdrobit în judecată, căci a urmat învăţăturile care-i plăceau
5:11
1 Împ. 12:28Mica 6:16
. 12Voi fi ca o molie pentru Efraim, ca o putreziciune
5:12
Prov. 12:4
(a dinţilor) pentru casa lui Iuda. 13Când își vede Efraim boala și Iuda rănile
5:13
Ier. 30:12
, Efraim aleargă în Asiria
5:13
2 Împ. 15:1912:1
și trimite la împăratul
5:13
Cap. 10:6.
Iareb, măcar că împăratul acesta nu poate nici să vă facă sănătoși, nici să vă lecuiască rănile. 14Voi fi
5:14
Plâng. 3:10
ca un leu pentru Efraim și ca un pui de leu pentru casa lui Iuda; Eu, da, Eu voi sfâșia
5:14
Ps. 50:22
și apoi voi pleca, voi lua și nimeni nu-Mi va răpi prada. 15Voi pleca, Mă voi întoarce în locuinţa Mea până când vor mărturisi
5:15
Lev. 26:40,41Ier. 29:12,13Ezec. 6:9
20:43
36:31
că sunt vinovaţi și vor căuta Faţa Mea. Când vor fi în necaz
5:15
Ps. 78:34
, vor alerga la Mine.”

6

61Veniţi să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâșiat

6:1
Deut. 32:391 Sam. 2:6Iov 5:18
, dar tot El
6:1
Ier. 30:17
ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. 2El
6:2
1 Cor. 15:4
ne va da iarăși viaţa în două zile; a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. 3Să cunoaștem
6:3
Is. 54:13
, să căutăm să cunoaștem pe Domnul! Căci El Se ivește ca zorile dimineţii
6:3
2 Sam. 23:4
și va veni
6:3
Ps. 72:6
la noi ca o ploaie
6:3
Iov 29:23
, ca ploaia de primăvară, care udă pământul! 4„Ce
6:4
Cap. 11:8.
să-ţi fac, Efraime? Ce să-ţi fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul
6:4
Cap. 13:3.
de dimineaţă și ca roua care trece curând. 5De aceea îi voi biciui prin proroci
6:5
Ier. 1:10
5:14
, îi voi ucide prin cuvintele
6:5
Ier. 23:29Evr. 4:12
gurii Mele și judecăţile Mele vor străluci ca lumina! 6Căci bunătate
6:6
1 Sam. 15:22Ecl. 5:1Mica 6:8Mat. 9:13
12:7
voiesc, nu jertfe
6:6
Ps. 50:8,9Prov. 21:3Is. 1:11
, și cunoștinţă
6:6
Ier. 22:16Ioan 17:3
de Dumnezeu mai mult decât arderi-de-tot! 7Dar ei au călcat
6:7
Cap. 8:1.
legământul ca oricare om de rând și nu Mi-au fost credincioși
6:7
Cap. 5:7.
atunci. 8Galaadul
6:8
Cap. 12:11.
este o cetate de nelegiuiţi, plină de urme de sânge! 9Ceata preoţilor
6:9
Ier. 11:9Ezec. 22:25
este ca o ceată de tâlhari, care stă la pândă, săvârșind omoruri pe drumul Sihemului; da, se dedau la mișelii. 10În casa lui Israel am văzut lucruri
6:10
Ier. 5:30
grozave; acolo Efraim curvește
6:10
Cap. 4:12,13,17.
, Israel se spurcă. 11Și ţie, Iudo, îţi este pregătit
6:11
Ier. 51:33Ioel 3:13Apoc. 14:15
un seceriș când voi aduce
6:11
Ps. 126:1
înapoi pe robii de război ai poporului Meu!