Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

51Ascultaţi lucrul acesta, preoţi! Ia aminte, casa lui Israel! Și pleacă urechea, casa împăratului! Căci pe voi vă ameninţă judecata, pentru că aţi fost o cursă

5:1
Cap. 6:9.
la Miţpa și un laţ întins pe Tabor! 2Necredincioșii se afundă
5:2
Is. 29:15
în nelegiuire, dar voi avea Eu pedepse pentru toţi! 3Cunosc
5:3
Amos 3:2
Eu doar pe Efraim și Israel nu-Mi este ascuns; știu că tu, Efraime, ai curvit
5:3
Ezec. 23:5
și că Israel s-a spurcat. 4Faptele lor nu le îngăduie să se întoarcă la Dumnezeul lor, căci un duh de curvie
5:4
Cap. 4:12.
este în inima lor și nu cunosc pe Domnul! 5Dar mândria
5:5
Cap. 7:10.
lui Israel va fi martoră împotriva lui, și Israel și Efraim vor cădea prin nelegiuirea lor, și Iuda va cădea și el cu ei. 6Vor merge
5:6
Prov. 1:28Is. 1:15Ier. 11:11Ezec. 8:18Mica 3:4Ioan 7:34
cu oile și boii lor să caute pe Domnul, dar nu-L vor găsi nicidecum, căci S-a depărtat din mijlocul lor. 7Au fost necredincioși
5:7
Is. 48:8Ier. 3:20
5:11Mal. 2:11
Domnului, căci au născut copii din curvie; acum îi va înghiţi o lună
5:7
Zah. 11:8
nouă cu avuţiile lor. 8Sunaţi
5:8
Cap. 8:1.
din trâmbiţă la Ghibea, sunaţi din trâmbiţă la Rama! Strigaţi
5:8
Is. 10:30
la Bet-Aven
5:8
Ios. 7:2
! Iată-i pe urma ta
5:8
Jud. 5:14
, Beniamine! 9Efraim va fi pustiit în ziua pedepsei; ce vestesc Eu împotriva seminţiilor lui Israel va veni negreșit! 10Căpeteniile lui Iuda sunt ca cei ce mută
5:10
Deut. 19:14
27:17
semnul de la hotare; ca apa Îmi voi vărsa mânia peste ei! 11Efraim este asuprit
5:11
Deut. 28:33
, zdrobit în judecată, căci a urmat învăţăturile care-i plăceau
5:11
1 Împ. 12:28Mica 6:16
. 12Voi fi ca o molie pentru Efraim, ca o putreziciune
5:12
Prov. 12:4
(a dinţilor) pentru casa lui Iuda. 13Când își vede Efraim boala și Iuda rănile
5:13
Ier. 30:12
, Efraim aleargă în Asiria
5:13
2 Împ. 15:1912:1
și trimite la împăratul
5:13
Cap. 10:6.
Iareb, măcar că împăratul acesta nu poate nici să vă facă sănătoși, nici să vă lecuiască rănile. 14Voi fi
5:14
Plâng. 3:10
ca un leu pentru Efraim și ca un pui de leu pentru casa lui Iuda; Eu, da, Eu voi sfâșia
5:14
Ps. 50:22
și apoi voi pleca, voi lua și nimeni nu-Mi va răpi prada. 15Voi pleca, Mă voi întoarce în locuinţa Mea până când vor mărturisi
5:15
Lev. 26:40,41Ier. 29:12,13Ezec. 6:9
20:43
36:31
că sunt vinovaţi și vor căuta Faţa Mea. Când vor fi în necaz
5:15
Ps. 78:34
, vor alerga la Mine.”

6

61Veniţi să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâșiat

6:1
Deut. 32:391 Sam. 2:6Iov 5:18
, dar tot El
6:1
Ier. 30:17
ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. 2El
6:2
1 Cor. 15:4
ne va da iarăși viaţa în două zile; a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. 3Să cunoaștem
6:3
Is. 54:13
, să căutăm să cunoaștem pe Domnul! Căci El Se ivește ca zorile dimineţii
6:3
2 Sam. 23:4
și va veni
6:3
Ps. 72:6
la noi ca o ploaie
6:3
Iov 29:23
, ca ploaia de primăvară, care udă pământul! 4„Ce
6:4
Cap. 11:8.
să-ţi fac, Efraime? Ce să-ţi fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul
6:4
Cap. 13:3.
de dimineaţă și ca roua care trece curând. 5De aceea îi voi biciui prin proroci
6:5
Ier. 1:10
5:14
, îi voi ucide prin cuvintele
6:5
Ier. 23:29Evr. 4:12
gurii Mele și judecăţile Mele vor străluci ca lumina! 6Căci bunătate
6:6
1 Sam. 15:22Ecl. 5:1Mica 6:8Mat. 9:13
12:7
voiesc, nu jertfe
6:6
Ps. 50:8,9Prov. 21:3Is. 1:11
, și cunoștinţă
6:6
Ier. 22:16Ioan 17:3
de Dumnezeu mai mult decât arderi-de-tot! 7Dar ei au călcat
6:7
Cap. 8:1.
legământul ca oricare om de rând și nu Mi-au fost credincioși
6:7
Cap. 5:7.
atunci. 8Galaadul
6:8
Cap. 12:11.
este o cetate de nelegiuiţi, plină de urme de sânge! 9Ceata preoţilor
6:9
Ier. 11:9Ezec. 22:25
este ca o ceată de tâlhari, care stă la pândă, săvârșind omoruri pe drumul Sihemului; da, se dedau la mișelii. 10În casa lui Israel am văzut lucruri
6:10
Ier. 5:30
grozave; acolo Efraim curvește
6:10
Cap. 4:12,13,17.
, Israel se spurcă. 11Și ţie, Iudo, îţi este pregătit
6:11
Ier. 51:33Ioel 3:13Apoc. 14:15
un seceriș când voi aduce
6:11
Ps. 126:1
înapoi pe robii de război ai poporului Meu!

7

71Când vreau să vindec pe Israel, atunci se descoperă nelegiuirea lui Efraim și răutatea Samariei, căci lucrează cu

7:1
Cap. 5:1;
vicleșug. Înăuntru vine hoţul, și ceata de tâlhari jefuiește afară. 2Și nu se gândesc în inima lor că Eu Îmi aduc aminte
7:2
Ier. 17:1
de toată răutatea lor; faptele lor
7:2
Ps. 9:16Prov. 5:22
îi și înconjoară și stau înaintea
7:2
Ps. 90:8
Mea! 3Ei veselesc pe împărat cu răutatea lor și pe căpetenii cu minciunile
7:3
Rom. 1:32
lor. 4Toţi
7:4
Ier. 9:2
sunt preacurvari, ca un cuptor încălzit de brutar, și brutarul încetează să mai aţâţe focul de când a frământat plămădeala până s-a ridicat. 5În ziua împăratului nostru, căpeteniile se îmbolnăvesc de prea mult vin, împăratul dă mâna cu batjocoritorii. 6Le arde inima după curse ca un cuptor; toată noaptea le fumegă mânia, iar dimineaţa arde ca un foc aprins. 7Toţi ard ca un cuptor și își mănâncă judecătorii; toţi împăraţii
7:7
Cap. 8:4.
lor cad
7:7
2 Împ. 15:10,14,25,30
; niciunul
7:7
Is. 64:7
din ei nu Mă cheamă. 8Efraim se amestecă
7:8
Ps. 106:35
printre popoare, Efraim este o turtă care n-a fost întoarsă. 9Niște străini
7:9
Cap. 8:7.
îi mănâncă puterea, și el nu-și dă seama; îl apucă bătrâneţea, și el nu-și dă seama. 10Măcar că mândria
7:10
Cap. 5:5.
lui Israel mărturisește împotriva lor, tot nu se întorc
7:10
Is. 9:13
la Domnul Dumnezeul lor și tot nu-L caută, cu toate aceste pedepse! 11Ci Efraim
7:11
Cap. 11:11.
a ajuns ca o turturică proastă, fără pricepere; ei cheamă Egiptul
7:11
2 Împ. 15:19
17:49:3
12:1
și aleargă în Asiria. 12Dar, ori de câte ori se duc, Îmi voi întinde
7:12
Ezec. 12:13
laţul peste ei, îi voi doborî ca pe păsările cerului și-i voi pedepsi cum le-am spus
7:12
Lev. 26:14Deut. 28:152 Împ. 17:13,18
în adunarea lor. 13Vai de ei, pentru că fug de Mine! Pieirea vine peste ei, pentru că nu-Mi sunt credincioși! Aș vrea să-i scap
7:13
Mica 6:4
, dar ei spun minciuni împotriva Mea! 14Nu strigă
7:14
Iov 35:9,10Ps. 78:36Ier. 3:10Zah. 7:5
către Mine din inimă, ci se bocesc în așternutul lor; turbează după grâu și must și se răzvrătesc împotriva Mea. 15I-am pedepsit, le-am întărit braţele, dar ei gândesc rău împotriva Mea. 16Se întorc
7:16
Cap. 11:7.
, dar nu la Cel Preaînalt; sunt
7:16
Ps. 78:57
ca un arc înșelător. Mai-marii lor vor cădea uciși de sabie din pricina vorbirii lor îndrăzneţe
7:16
Ps. 73:9
, care-i va face de râs în ţara Egiptului
7:16
Cap. 9:3,6.
.