Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

61Veniţi să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâșiat

6:1
Deut. 32:391 Sam. 2:6Iov 5:18
, dar tot El
6:1
Ier. 30:17
ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. 2El
6:2
1 Cor. 15:4
ne va da iarăși viaţa în două zile; a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. 3Să cunoaștem
6:3
Is. 54:13
, să căutăm să cunoaștem pe Domnul! Căci El Se ivește ca zorile dimineţii
6:3
2 Sam. 23:4
și va veni
6:3
Ps. 72:6
la noi ca o ploaie
6:3
Iov 29:23
, ca ploaia de primăvară, care udă pământul! 4„Ce
6:4
Cap. 11:8.
să-ţi fac, Efraime? Ce să-ţi fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul
6:4
Cap. 13:3.
de dimineaţă și ca roua care trece curând. 5De aceea îi voi biciui prin proroci
6:5
Ier. 1:10
5:14
, îi voi ucide prin cuvintele
6:5
Ier. 23:29Evr. 4:12
gurii Mele și judecăţile Mele vor străluci ca lumina! 6Căci bunătate
6:6
1 Sam. 15:22Ecl. 5:1Mica 6:8Mat. 9:13
12:7
voiesc, nu jertfe
6:6
Ps. 50:8,9Prov. 21:3Is. 1:11
, și cunoștinţă
6:6
Ier. 22:16Ioan 17:3
de Dumnezeu mai mult decât arderi-de-tot! 7Dar ei au călcat
6:7
Cap. 8:1.
legământul ca oricare om de rând și nu Mi-au fost credincioși
6:7
Cap. 5:7.
atunci. 8Galaadul
6:8
Cap. 12:11.
este o cetate de nelegiuiţi, plină de urme de sânge! 9Ceata preoţilor
6:9
Ier. 11:9Ezec. 22:25
este ca o ceată de tâlhari, care stă la pândă, săvârșind omoruri pe drumul Sihemului; da, se dedau la mișelii. 10În casa lui Israel am văzut lucruri
6:10
Ier. 5:30
grozave; acolo Efraim curvește
6:10
Cap. 4:12,13,17.
, Israel se spurcă. 11Și ţie, Iudo, îţi este pregătit
6:11
Ier. 51:33Ioel 3:13Apoc. 14:15
un seceriș când voi aduce
6:11
Ps. 126:1
înapoi pe robii de război ai poporului Meu!

7

71Când vreau să vindec pe Israel, atunci se descoperă nelegiuirea lui Efraim și răutatea Samariei, căci lucrează cu

7:1
Cap. 5:1;
vicleșug. Înăuntru vine hoţul, și ceata de tâlhari jefuiește afară. 2Și nu se gândesc în inima lor că Eu Îmi aduc aminte
7:2
Ier. 17:1
de toată răutatea lor; faptele lor
7:2
Ps. 9:16Prov. 5:22
îi și înconjoară și stau înaintea
7:2
Ps. 90:8
Mea! 3Ei veselesc pe împărat cu răutatea lor și pe căpetenii cu minciunile
7:3
Rom. 1:32
lor. 4Toţi
7:4
Ier. 9:2
sunt preacurvari, ca un cuptor încălzit de brutar, și brutarul încetează să mai aţâţe focul de când a frământat plămădeala până s-a ridicat. 5În ziua împăratului nostru, căpeteniile se îmbolnăvesc de prea mult vin, împăratul dă mâna cu batjocoritorii. 6Le arde inima după curse ca un cuptor; toată noaptea le fumegă mânia, iar dimineaţa arde ca un foc aprins. 7Toţi ard ca un cuptor și își mănâncă judecătorii; toţi împăraţii
7:7
Cap. 8:4.
lor cad
7:7
2 Împ. 15:10,14,25,30
; niciunul
7:7
Is. 64:7
din ei nu Mă cheamă. 8Efraim se amestecă
7:8
Ps. 106:35
printre popoare, Efraim este o turtă care n-a fost întoarsă. 9Niște străini
7:9
Cap. 8:7.
îi mănâncă puterea, și el nu-și dă seama; îl apucă bătrâneţea, și el nu-și dă seama. 10Măcar că mândria
7:10
Cap. 5:5.
lui Israel mărturisește împotriva lor, tot nu se întorc
7:10
Is. 9:13
la Domnul Dumnezeul lor și tot nu-L caută, cu toate aceste pedepse! 11Ci Efraim
7:11
Cap. 11:11.
a ajuns ca o turturică proastă, fără pricepere; ei cheamă Egiptul
7:11
2 Împ. 15:19
17:49:3
12:1
și aleargă în Asiria. 12Dar, ori de câte ori se duc, Îmi voi întinde
7:12
Ezec. 12:13
laţul peste ei, îi voi doborî ca pe păsările cerului și-i voi pedepsi cum le-am spus
7:12
Lev. 26:14Deut. 28:152 Împ. 17:13,18
în adunarea lor. 13Vai de ei, pentru că fug de Mine! Pieirea vine peste ei, pentru că nu-Mi sunt credincioși! Aș vrea să-i scap
7:13
Mica 6:4
, dar ei spun minciuni împotriva Mea! 14Nu strigă
7:14
Iov 35:9,10Ps. 78:36Ier. 3:10Zah. 7:5
către Mine din inimă, ci se bocesc în așternutul lor; turbează după grâu și must și se răzvrătesc împotriva Mea. 15I-am pedepsit, le-am întărit braţele, dar ei gândesc rău împotriva Mea. 16Se întorc
7:16
Cap. 11:7.
, dar nu la Cel Preaînalt; sunt
7:16
Ps. 78:57
ca un arc înșelător. Mai-marii lor vor cădea uciși de sabie din pricina vorbirii lor îndrăzneţe
7:16
Ps. 73:9
, care-i va face de râs în ţara Egiptului
7:16
Cap. 9:3,6.
.

8

81Pune trâmbiţa

8:1
Cap. 5:8.
în gură! Vrăjmașul vine ca un vultur
8:1
Deut. 28:49Ier. 4:13Hab. 1:8
peste Casa Domnului! Căci au călcat
8:1
Cap. 6:7.
legământul Meu și au păcătuit împotriva Legii Mele. 2Atunci vor striga
8:2
Ps. 78:34
către Mine: ‘Dumnezeule, noi Te cunoaștem
8:2
Tit 1:16
, noi, Israel!’ 3Israel a lepădat binele cu scârbă; de aceea vrăjmașul îl va urmări. 4Au pus
8:4
2 Împ. 15:13,17,25
împăraţi fără porunca Mea și căpetenii fără știrea Mea; au făcut idoli din argintul
8:4
Cap. 2:8;
și aurul lor, de aceea vor fi nimiciţi. 5Viţelul tău este o scârbă, Samario! Mânia Mea s-a aprins împotriva lor! Până când
8:5
Ier. 13:27
nu vor voi ei să se ţină curaţi? 6Idolul acesta vine din Israel, un lucrător l-a făcut, și nu este Dumnezeu. De aceea, viţelul Samariei va fi făcut bucăţi! 7Fiindcă au semănat
8:7
Prov. 22:8
vânt, vor secera furtună. Nu le va crește un spic de grâu; ce va răsări nu va da făină și, dacă ar da, ar mânca-o străinii
8:7
Cap. 7:9.
. 8Israel este nimicit
8:8
2 Împ. 17:6
! Acum ei au ajuns printre neamuri ca un vas
8:8
Ier. 22:28
48:38
fără preţ. 9Căci s-au dus
8:9
2 Împ. 15:19
în Asiria, ca un măgar sălbatic
8:9
Ier. 2:24
care umblă răzleţ. Efraim a dat
8:9
Is. 30:6
daruri ca să aibă prieteni! 10Chiar dacă ei dau daruri neamurilor, tot îi voi apăsa
8:10
Ezec. 16:37
, ca să înceteze pentru puţină vreme să mai ungă vreun împărat și domni
8:10
Is. 10:8Ezec. 26:7Dan. 2:37
. 11Căci Efraim a zidit multe altare
8:11
Cap. 12:11.
ca să păcătuiască, și altarele acestea l-au făcut să cadă în păcat. 12Chiar dacă-i scriu toate poruncile
8:12
Deut. 4:6,8Ps. 119:18
147:19,20
Legii Mele, totuși ele sunt privite ca ceva străin. 13Ei înjunghie
8:13
Ier. 7:21Zah. 7:6
vitele pe care Mi le aduc și carnea le-o mănâncă, de aceea
8:13
Ier. 14:10,129:4Amos 5:22
Domnul nu le primește! Acum
8:13
Cap. 9:9.
, Domnul Își aduce aminte de nelegiuirea lor și le va pedepsi păcatele: se
8:13
Deut. 28:6811:5
vor întoarce în Egipt! 14Căci
8:14
Deut. 32:18
Israel a uitat pe Cel ce l-a făcut
8:14
Is. 29:23Efes. 2:10
, și-a zidit
8:14
1 Împ. 12:31
palate și Iuda a înmulţit cetăţile întărite, de aceea voi
8:14
Ier. 17:27Amos 2:5
trimite foc în cetăţile lor și le va mistui palatele.”