Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

71Când vreau să vindec pe Israel, atunci se descoperă nelegiuirea lui Efraim și răutatea Samariei, căci lucrează cu

7:1
Cap. 5:1;
vicleșug. Înăuntru vine hoţul, și ceata de tâlhari jefuiește afară. 2Și nu se gândesc în inima lor că Eu Îmi aduc aminte
7:2
Ier. 17:1
de toată răutatea lor; faptele lor
7:2
Ps. 9:16Prov. 5:22
îi și înconjoară și stau înaintea
7:2
Ps. 90:8
Mea! 3Ei veselesc pe împărat cu răutatea lor și pe căpetenii cu minciunile
7:3
Rom. 1:32
lor. 4Toţi
7:4
Ier. 9:2
sunt preacurvari, ca un cuptor încălzit de brutar, și brutarul încetează să mai aţâţe focul de când a frământat plămădeala până s-a ridicat. 5În ziua împăratului nostru, căpeteniile se îmbolnăvesc de prea mult vin, împăratul dă mâna cu batjocoritorii. 6Le arde inima după curse ca un cuptor; toată noaptea le fumegă mânia, iar dimineaţa arde ca un foc aprins. 7Toţi ard ca un cuptor și își mănâncă judecătorii; toţi împăraţii
7:7
Cap. 8:4.
lor cad
7:7
2 Împ. 15:10,14,25,30
; niciunul
7:7
Is. 64:7
din ei nu Mă cheamă. 8Efraim se amestecă
7:8
Ps. 106:35
printre popoare, Efraim este o turtă care n-a fost întoarsă. 9Niște străini
7:9
Cap. 8:7.
îi mănâncă puterea, și el nu-și dă seama; îl apucă bătrâneţea, și el nu-și dă seama. 10Măcar că mândria
7:10
Cap. 5:5.
lui Israel mărturisește împotriva lor, tot nu se întorc
7:10
Is. 9:13
la Domnul Dumnezeul lor și tot nu-L caută, cu toate aceste pedepse! 11Ci Efraim
7:11
Cap. 11:11.
a ajuns ca o turturică proastă, fără pricepere; ei cheamă Egiptul
7:11
2 Împ. 15:19
17:49:3
12:1
și aleargă în Asiria. 12Dar, ori de câte ori se duc, Îmi voi întinde
7:12
Ezec. 12:13
laţul peste ei, îi voi doborî ca pe păsările cerului și-i voi pedepsi cum le-am spus
7:12
Lev. 26:14Deut. 28:152 Împ. 17:13,18
în adunarea lor. 13Vai de ei, pentru că fug de Mine! Pieirea vine peste ei, pentru că nu-Mi sunt credincioși! Aș vrea să-i scap
7:13
Mica 6:4
, dar ei spun minciuni împotriva Mea! 14Nu strigă
7:14
Iov 35:9,10Ps. 78:36Ier. 3:10Zah. 7:5
către Mine din inimă, ci se bocesc în așternutul lor; turbează după grâu și must și se răzvrătesc împotriva Mea. 15I-am pedepsit, le-am întărit braţele, dar ei gândesc rău împotriva Mea. 16Se întorc
7:16
Cap. 11:7.
, dar nu la Cel Preaînalt; sunt
7:16
Ps. 78:57
ca un arc înșelător. Mai-marii lor vor cădea uciși de sabie din pricina vorbirii lor îndrăzneţe
7:16
Ps. 73:9
, care-i va face de râs în ţara Egiptului
7:16
Cap. 9:3,6.
.

8

81Pune trâmbiţa

8:1
Cap. 5:8.
în gură! Vrăjmașul vine ca un vultur
8:1
Deut. 28:49Ier. 4:13Hab. 1:8
peste Casa Domnului! Căci au călcat
8:1
Cap. 6:7.
legământul Meu și au păcătuit împotriva Legii Mele. 2Atunci vor striga
8:2
Ps. 78:34
către Mine: ‘Dumnezeule, noi Te cunoaștem
8:2
Tit 1:16
, noi, Israel!’ 3Israel a lepădat binele cu scârbă; de aceea vrăjmașul îl va urmări. 4Au pus
8:4
2 Împ. 15:13,17,25
împăraţi fără porunca Mea și căpetenii fără știrea Mea; au făcut idoli din argintul
8:4
Cap. 2:8;
și aurul lor, de aceea vor fi nimiciţi. 5Viţelul tău este o scârbă, Samario! Mânia Mea s-a aprins împotriva lor! Până când
8:5
Ier. 13:27
nu vor voi ei să se ţină curaţi? 6Idolul acesta vine din Israel, un lucrător l-a făcut, și nu este Dumnezeu. De aceea, viţelul Samariei va fi făcut bucăţi! 7Fiindcă au semănat
8:7
Prov. 22:8
vânt, vor secera furtună. Nu le va crește un spic de grâu; ce va răsări nu va da făină și, dacă ar da, ar mânca-o străinii
8:7
Cap. 7:9.
. 8Israel este nimicit
8:8
2 Împ. 17:6
! Acum ei au ajuns printre neamuri ca un vas
8:8
Ier. 22:28
48:38
fără preţ. 9Căci s-au dus
8:9
2 Împ. 15:19
în Asiria, ca un măgar sălbatic
8:9
Ier. 2:24
care umblă răzleţ. Efraim a dat
8:9
Is. 30:6
daruri ca să aibă prieteni! 10Chiar dacă ei dau daruri neamurilor, tot îi voi apăsa
8:10
Ezec. 16:37
, ca să înceteze pentru puţină vreme să mai ungă vreun împărat și domni
8:10
Is. 10:8Ezec. 26:7Dan. 2:37
. 11Căci Efraim a zidit multe altare
8:11
Cap. 12:11.
ca să păcătuiască, și altarele acestea l-au făcut să cadă în păcat. 12Chiar dacă-i scriu toate poruncile
8:12
Deut. 4:6,8Ps. 119:18
147:19,20
Legii Mele, totuși ele sunt privite ca ceva străin. 13Ei înjunghie
8:13
Ier. 7:21Zah. 7:6
vitele pe care Mi le aduc și carnea le-o mănâncă, de aceea
8:13
Ier. 14:10,129:4Amos 5:22
Domnul nu le primește! Acum
8:13
Cap. 9:9.
, Domnul Își aduce aminte de nelegiuirea lor și le va pedepsi păcatele: se
8:13
Deut. 28:6811:5
vor întoarce în Egipt! 14Căci
8:14
Deut. 32:18
Israel a uitat pe Cel ce l-a făcut
8:14
Is. 29:23Efes. 2:10
, și-a zidit
8:14
1 Împ. 12:31
palate și Iuda a înmulţit cetăţile întărite, de aceea voi
8:14
Ier. 17:27Amos 2:5
trimite foc în cetăţile lor și le va mistui palatele.”

9

91Nu te bucura, Israele, nu te veseli ca popoarele, pentru că ai curvit

9:1
Cap. 4:12;
, părăsind pe Domnul, pentru că ai iubit o plată necurată
9:1
Ier. 44:17
în toate ariile cu grâu! 2Aria
9:2
Cap. 2:9,12.
și teascul nu-i vor hrăni și mustul le va lipsi. 3Nu vor rămâne în ţara
9:3
Lev. 25:23Ier. 2:7
16:18
Domnului, ci
9:3
Cap. 8:13;
Efraim se va întoarce în Egipt și vor
9:3
Ezec. 4:13Dan. 1:8
mânca în Asiria
9:3
2 Împ. 17:6
mâncăruri necurate. 4Nu
9:4
Cap. 3:4.
vor aduce Domnului vin ca jertfă de băutură, căci
9:4
Ier. 6:20
nu-I va fi plăcută. Pâinea
9:4
Deut. 26:14
lor le va fi ca o pâine de jale; toţi cei ce vor mânca din ea se vor face necuraţi, căci pâinea lor va fi numai pentru
9:4
Lev. 17:11
ei, nu va intra în Casa Domnului! 5Ce veţi face în zilele de praznic
9:5
Cap. 2:11.
, la sărbătorile Domnului? 6Căci iată că ei pleacă din pricina pustiirii; Egiptul
9:6
Cap. 7:16. Vers. 3.
îi va aduna, Moful le va da morminte; ce au mai scump, argintul
9:6
Is. 5:6
32:13
34:13
lor, va fi prada mărăcinilor și vor crește spinii în corturile lor. 7Vin zilele pedepsei, vin zilele răsplătirii: Israel va vedea singur dacă prorocul este nebun sau dacă omul insuflat
9:7
Ezec. 13:3Mica 2:11Ţef. 3:4
aiurează. Și aceasta din pricina mărimii nelegiuirilor și răzvrătirilor tale. 8Efraim stă la pândă
9:8
Ier. 6:17
31:6Ezec. 3:17
33:7
împotriva Dumnezeului meu, prorocului i se întind laţuri de păsări pe toate căile lui, îl vrăjmășesc în Casa Dumnezeului său. 9S-au afundat în stricăciune
9:9
Is. 31:6
, ca în zilele Ghibei
9:9
Jud. 19:22
; Domnul
9:9
Cap. 8:13.
Își va aduce aminte de nelegiuirea lor, le va pedepsi păcatele. 10„Am găsit pe Israel ca pe niște struguri în pustie, am văzut pe părinţii voștri ca pe cele dintâi roade
9:10
Is. 28:4Mica 7:1
ale unui smochin, în primăvară
9:10
Cap. 2:15.
, dar ei s-au dus la Baal-Peor
9:10
Num. 25:3Ps. 106:28
, s-au pus în slujba
9:10
Cap. 4:14.
idolului scârbos
9:10
Ier. 11:13Jud. 6:32
și au ajuns
9:10
Ps. 81:12Ezec. 20:8Amos 4:5
urâcioși ca și acela pe care îl iubeau. 11Slava lui Efraim va zbura ca o pasăre: nu mai este nicio naștere, nicio însărcinare și nicio zămislire! 12Chiar
9:12
Iov 27:14
dacă își vor crește copiii, îi voi lipsi
9:12
Deut. 28:41,62
de ei înainte ca să ajungă oameni mari, și vai
9:12
Deut. 31:172 Împ. 17:18
de ei când Îmi voi întoarce
9:12
1 Sam. 28:15,16
privirile de la ei! 13Efraim, după cum văd, își dă
9:13
Ezec. 26
27
28
copiii la pradă și Efraim
9:13
Vers. 16. Cap. 13:16.
își va duce singur copiii la cel ce-i va ucide!” 14Dă-le, Doamne!… Ce să le dai?… Dă-le un pântece
9:14
Luca 23:29
care să nască înainte de vreme și ţâţe seci! 15„Toată răutatea lor este la Ghilgal
9:15
Cap. 4:15;
; acolo M-am scârbit de ei. Din pricina răutăţii
9:15
Cap. 1:6.
faptelor lor, îi voi izgoni din Casa Mea. Nu-i mai pot iubi, toate căpeteniile
9:15
Is. 1:23
lor sunt niște îndărătnici. 16Efraim este lovit, rădăcina i s-a uscat; nu mai dau rod și, chiar dacă au copii
9:16
Vers. 13.
, le voi omorî rodul iubit de ei.” 17Dumnezeul meu îi va lepăda, pentru că nu L-au ascultat, de aceea vor rătăci
9:17
Deut. 28:64,65
printre neamuri.