Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

81Pune trâmbiţa

8:1
Cap. 5:8.
în gură! Vrăjmașul vine ca un vultur
8:1
Deut. 28:49Ier. 4:13Hab. 1:8
peste Casa Domnului! Căci au călcat
8:1
Cap. 6:7.
legământul Meu și au păcătuit împotriva Legii Mele. 2Atunci vor striga
8:2
Ps. 78:34
către Mine: ‘Dumnezeule, noi Te cunoaștem
8:2
Tit 1:16
, noi, Israel!’ 3Israel a lepădat binele cu scârbă; de aceea vrăjmașul îl va urmări. 4Au pus
8:4
2 Împ. 15:13,17,25
împăraţi fără porunca Mea și căpetenii fără știrea Mea; au făcut idoli din argintul
8:4
Cap. 2:8;
și aurul lor, de aceea vor fi nimiciţi. 5Viţelul tău este o scârbă, Samario! Mânia Mea s-a aprins împotriva lor! Până când
8:5
Ier. 13:27
nu vor voi ei să se ţină curaţi? 6Idolul acesta vine din Israel, un lucrător l-a făcut, și nu este Dumnezeu. De aceea, viţelul Samariei va fi făcut bucăţi! 7Fiindcă au semănat
8:7
Prov. 22:8
vânt, vor secera furtună. Nu le va crește un spic de grâu; ce va răsări nu va da făină și, dacă ar da, ar mânca-o străinii
8:7
Cap. 7:9.
. 8Israel este nimicit
8:8
2 Împ. 17:6
! Acum ei au ajuns printre neamuri ca un vas
8:8
Ier. 22:28
48:38
fără preţ. 9Căci s-au dus
8:9
2 Împ. 15:19
în Asiria, ca un măgar sălbatic
8:9
Ier. 2:24
care umblă răzleţ. Efraim a dat
8:9
Is. 30:6
daruri ca să aibă prieteni! 10Chiar dacă ei dau daruri neamurilor, tot îi voi apăsa
8:10
Ezec. 16:37
, ca să înceteze pentru puţină vreme să mai ungă vreun împărat și domni
8:10
Is. 10:8Ezec. 26:7Dan. 2:37
. 11Căci Efraim a zidit multe altare
8:11
Cap. 12:11.
ca să păcătuiască, și altarele acestea l-au făcut să cadă în păcat. 12Chiar dacă-i scriu toate poruncile
8:12
Deut. 4:6,8Ps. 119:18
147:19,20
Legii Mele, totuși ele sunt privite ca ceva străin. 13Ei înjunghie
8:13
Ier. 7:21Zah. 7:6
vitele pe care Mi le aduc și carnea le-o mănâncă, de aceea
8:13
Ier. 14:10,129:4Amos 5:22
Domnul nu le primește! Acum
8:13
Cap. 9:9.
, Domnul Își aduce aminte de nelegiuirea lor și le va pedepsi păcatele: se
8:13
Deut. 28:6811:5
vor întoarce în Egipt! 14Căci
8:14
Deut. 32:18
Israel a uitat pe Cel ce l-a făcut
8:14
Is. 29:23Efes. 2:10
, și-a zidit
8:14
1 Împ. 12:31
palate și Iuda a înmulţit cetăţile întărite, de aceea voi
8:14
Ier. 17:27Amos 2:5
trimite foc în cetăţile lor și le va mistui palatele.”

9

91Nu te bucura, Israele, nu te veseli ca popoarele, pentru că ai curvit

9:1
Cap. 4:12;
, părăsind pe Domnul, pentru că ai iubit o plată necurată
9:1
Ier. 44:17
în toate ariile cu grâu! 2Aria
9:2
Cap. 2:9,12.
și teascul nu-i vor hrăni și mustul le va lipsi. 3Nu vor rămâne în ţara
9:3
Lev. 25:23Ier. 2:7
16:18
Domnului, ci
9:3
Cap. 8:13;
Efraim se va întoarce în Egipt și vor
9:3
Ezec. 4:13Dan. 1:8
mânca în Asiria
9:3
2 Împ. 17:6
mâncăruri necurate. 4Nu
9:4
Cap. 3:4.
vor aduce Domnului vin ca jertfă de băutură, căci
9:4
Ier. 6:20
nu-I va fi plăcută. Pâinea
9:4
Deut. 26:14
lor le va fi ca o pâine de jale; toţi cei ce vor mânca din ea se vor face necuraţi, căci pâinea lor va fi numai pentru
9:4
Lev. 17:11
ei, nu va intra în Casa Domnului! 5Ce veţi face în zilele de praznic
9:5
Cap. 2:11.
, la sărbătorile Domnului? 6Căci iată că ei pleacă din pricina pustiirii; Egiptul
9:6
Cap. 7:16. Vers. 3.
îi va aduna, Moful le va da morminte; ce au mai scump, argintul
9:6
Is. 5:6
32:13
34:13
lor, va fi prada mărăcinilor și vor crește spinii în corturile lor. 7Vin zilele pedepsei, vin zilele răsplătirii: Israel va vedea singur dacă prorocul este nebun sau dacă omul insuflat
9:7
Ezec. 13:3Mica 2:11Ţef. 3:4
aiurează. Și aceasta din pricina mărimii nelegiuirilor și răzvrătirilor tale. 8Efraim stă la pândă
9:8
Ier. 6:17
31:6Ezec. 3:17
33:7
împotriva Dumnezeului meu, prorocului i se întind laţuri de păsări pe toate căile lui, îl vrăjmășesc în Casa Dumnezeului său. 9S-au afundat în stricăciune
9:9
Is. 31:6
, ca în zilele Ghibei
9:9
Jud. 19:22
; Domnul
9:9
Cap. 8:13.
Își va aduce aminte de nelegiuirea lor, le va pedepsi păcatele. 10„Am găsit pe Israel ca pe niște struguri în pustie, am văzut pe părinţii voștri ca pe cele dintâi roade
9:10
Is. 28:4Mica 7:1
ale unui smochin, în primăvară
9:10
Cap. 2:15.
, dar ei s-au dus la Baal-Peor
9:10
Num. 25:3Ps. 106:28
, s-au pus în slujba
9:10
Cap. 4:14.
idolului scârbos
9:10
Ier. 11:13Jud. 6:32
și au ajuns
9:10
Ps. 81:12Ezec. 20:8Amos 4:5
urâcioși ca și acela pe care îl iubeau. 11Slava lui Efraim va zbura ca o pasăre: nu mai este nicio naștere, nicio însărcinare și nicio zămislire! 12Chiar
9:12
Iov 27:14
dacă își vor crește copiii, îi voi lipsi
9:12
Deut. 28:41,62
de ei înainte ca să ajungă oameni mari, și vai
9:12
Deut. 31:172 Împ. 17:18
de ei când Îmi voi întoarce
9:12
1 Sam. 28:15,16
privirile de la ei! 13Efraim, după cum văd, își dă
9:13
Ezec. 26
27
28
copiii la pradă și Efraim
9:13
Vers. 16. Cap. 13:16.
își va duce singur copiii la cel ce-i va ucide!” 14Dă-le, Doamne!… Ce să le dai?… Dă-le un pântece
9:14
Luca 23:29
care să nască înainte de vreme și ţâţe seci! 15„Toată răutatea lor este la Ghilgal
9:15
Cap. 4:15;
; acolo M-am scârbit de ei. Din pricina răutăţii
9:15
Cap. 1:6.
faptelor lor, îi voi izgoni din Casa Mea. Nu-i mai pot iubi, toate căpeteniile
9:15
Is. 1:23
lor sunt niște îndărătnici. 16Efraim este lovit, rădăcina i s-a uscat; nu mai dau rod și, chiar dacă au copii
9:16
Vers. 13.
, le voi omorî rodul iubit de ei.” 17Dumnezeul meu îi va lepăda, pentru că nu L-au ascultat, de aceea vor rătăci
9:17
Deut. 28:64,65
printre neamuri.

10

101Israel era o vie mănoasă

10:1
Naum 2:2
, care făcea multe roade. Cu cât roadele sale erau mai multe, cu atât mai multe altare
10:1
Cap. 8:11;
a zidit; cu cât îi propășea ţara, cu atât înfrumuseţa stâlpii
10:1
Cap. 8:4.
idolești. 2Inima lor este împărţită
10:2
1 Împ. 18:21Mat. 6:24
, de aceea vor fi pedepsiţi. Domnul le va surpa altarele, le va nimici stâlpii idolești. 3Și curând
10:3
Cap. 3:4;
vor zice: „N-avem un adevărat împărat, căci nu ne-am temut de Domnul, și împăratul pe care-l avem ce ar putea face el pentru noi?” 4Ei rostesc vorbe deșarte, jurăminte mincinoase când încheie un legământ, de aceea pedeapsa va încolţi
10:4
Deut. 29:18Amos 5:7
6:12Fapte 8:23Evr. 12:15
ca o buruiană otrăvitoare din brazdele câmpiei! 5Locuitorii Samariei se vor uimi de viţeii
10:5
1 Împ. 12:28,29
din Bet-Aven
10:5
Cap. 4:15.
; poporul va jeli pe idol și preoţii lui vor tremura pentru el, pentru slava
10:5
1 Sam. 4:21,22
lui care va pieri din mijlocul lor. 6Da, el însuși va fi dus în Asiria ca dar împăratului
10:6
Cap. 5:13.
Iareb. Rușinea va cuprinde pe Efraim și lui Israel îi va fi rușine de planurile
10:6
Cap. 11:6.
sale. 7S-au dus Samaria
10:7
Vers. 3,15.
și împăratul ei, ca o ţăpligă pe faţa apelor. 8Înălţimile
10:8
Cap. 4:15.
din Bet-Aven, unde a păcătuit
10:8
Deut. 9:211 Împ. 12:30
Israel, vor fi nimicite; spini
10:8
Cap. 9:6.
și mărăcini vor crește pe altarele lor. Și
10:8
Is. 2:19Luca 23:30Apoc. 6:16
9:6
vor zice munţilor: „Acoperiţi-ne!” și dealurilor: „Cădeţi peste noi!” 9„Din zilele Ghibei ai păcătuit, Israele
10:9
Cap. 9:9.
! Acolo au stat ei, pentru ca războiul
10:9
Jud. 20:1
făcut împotriva celor răi să nu-i apuce la Ghibea. 10Îi voi pedepsi când voi vrea
10:10
Deut. 28:63
și se vor strânge
10:10
Ier. 16:16Ezec. 23:46,47
popoare împotriva lor când îi voi pedepsi pentru îndoita lor nelegiuire! 11Efraim este o mânzată
10:11
Ier. 50:11Mica 4:13
învăţată la jug, căreia îi place să treiere grâul și i-am cruţat gâtul său cel frumos, dar acum voi înjuga pe Efraim, Iuda va ara și Iacov îi va grăpa.” 12Semănaţi
10:12
Prov. 11:18
potrivit cu neprihănirea, și veţi secera potrivit cu îndurarea. Desţeleniţi-vă
10:12
Ier. 4:3
un ogor nou! Este vremea să căutaţi pe Domnul, ca să vină și să vă plouă mântuire. 13Aţi
10:13
Iov 4:8Prov. 22:8Gal. 6:7,8
arat răul, aţi secerat nelegiuirea și aţi mâncat rodul minciunii. Căci te-ai încrezut în carele tale de luptă, în numărul oamenilor tăi viteji. 14De aceea
10:14
Cap. 13:16.
se va stârni o zarvă împotriva poporului tău și toate cetăţuile tale vor fi nimicite, cum a nimicit în luptă Șalman-Bet-Arbel
10:14
2 Împ. 18:34
19:13
, când mama
10:14
Cap. 13:16.
a fost zdrobită împreună cu copiii ei. 15Iată ce vă va aduce Betel din pricina răutăţii voastre peste măsură de mari. În revărsatul zorilor, se va isprăvi
10:15
Vers. 7.
cu împăratul lui Israel!