Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Necredinţa și pedeapsa lui Israel

11Prorocia

1:1
Num. 12:6
lui Isaia, fiul lui Amoţ, despre Iuda și Ierusalim, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz și Ezechia, împăraţii lui Iuda: 2Ascultaţi
1:2
Deut. 32:1Ier. 2:12
6:19
22:29Ezec. 36:4Mica 1:2
6:1,2
, ceruri, și ia aminte, pământule, căci Domnul vorbește: „Am hrănit și am crescut niște copii
1:2
Cap. 5:1,2.

, dar ei s-au răsculat împotriva Mea. 3Boul
1:3
Ier. 8:7
își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu
1:3
Ier. 9:3,6
Mă cunoaște, poporul Meu nu
1:3
Cap. 5:12.

ia aminte la Mine.” 4Vai, neam păcătos, popor încărcat de fărădelegi, sămânţă
1:4
Cap. 57:3,4.
Mat. 3:7
de nelegiuiţi, copii stricaţi! Au părăsit pe Domnul, au dispreţuit pe Sfântul lui Israel. I-au întors spatele… 5Ce
1:5
Cap. 9:13.
Ier. 2:30
5:3
pedepse noi să vă mai dea, când voi vă răzvrătiţi din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte! 6Din tălpi până-n creștet, nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi și carne vie, nestoarse
1:6
Ier. 8:22
, nelegate și nealinate cu untdelemn: 7ţara
1:7
Deut. 28:51,52
vă este pustiită, cetăţile vă sunt arse de foc, străinii vă mănâncă ogoarele sub ochii voștri, pustiesc și nimicesc, ca niște sălbatici. 8Și fiica Sionului a rămas ca
1:8
Iov 27:18Plâng. 2:6
o colibă în vie, ca o covercă într-un câmp de castraveţi, ca
1:8
Ier. 4:17
o cetate împresurată. 9De
1:9
Plâng. 3:22Rom. 9:29
nu ne-ar fi lăsat Domnul oștirilor o mică rămășiţă, am fi ajuns ca Sodoma
1:9
Gen. 19:24
și ne-am fi asemănat cu Gomora.

Nu jertfe și sărbători

10Ascultaţi Cuvântul Domnului, căpetenii

1:10
Deut. 32:32Ezec. 16:46
ale Sodomei! Ia aminte la Legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei! 11„Ce-Mi trebuie Mie mulţimea jertfelor
1:11
1 Sam. 15:22Ps. 50:8,9
51:16Prov. 15:8
21:27Ier. 6:20
7:21Amos 5:21,22Mica 6:7
voastre?” zice Domnul. „Sunt sătul de arderile-de-tot ale berbecilor și de grăsimea viţeilor; nu-Mi place sângele taurilor, oilor și ţapilor. 12Când veniţi să
1:12
Exod 23:17
34:23
vă înfăţișaţi înaintea Mea, cine vă cere astfel de lucruri, ca să-Mi spurcaţi curţile? 13Nu mai aduceţi daruri
1:13
Mat. 15:9
de mâncare nefolositoare, căci Mi-e scârbă de tămâie! Nu vreau luni noi, Sabate și adunări de sărbătoare
1:13
Ioel 1:14
2:15
, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea! 14Urăsc lunile
1:14
Num. 28:11
voastre cele noi și praznicele
1:14
Lev. 23:2Plâng. 2:6
voastre; Mi-au ajuns o povară, nu
1:14
Cap. 43:24.

le mai pot suferi. 15Când
1:15
Iov 27:9Ps. 134:2Prov. 1:28Ier. 14:12Mica 3:4
vă întindeţi mâinile, Îmi întorc ochii de la voi și, oricât
1:15
Ps. 66:181 Tim. 2:8
de mult v-aţi ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge
1:15
Cap. 59:3.

!

Îndemn la pocăinţă

16Spălaţi-vă

1:16
Ier. 4:14
deci și curăţiţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi
1:16
Ps. 34:14
37:27Amos 5:15Rom. 12:91 Pet. 3:11
să mai faceţi răul! 17Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi
1:17
Ier. 22:3,16Mica 6:8Zah. 7:9
8:16
dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă! 18Veniţi totuși să
1:18
Cap. 43:26.
Mica 6:2
ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face
1:18
Ps. 51:7Apoc. 7:14
albe ca zăpada; de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. 19De veţi voi și veţi asculta, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării; 20dar de nu veţi voi și nu veţi asculta, de sabie veţi fi înghiţiţi, căci
1:20
Num. 23:19Tit 1:2
gura Domnului a vorbit.” 21Vai, cetatea
1:21
Ier. 2:20,21
aceea credincioasă, cum a ajuns o curvă! Era plină de judecată, dreptatea locuia în ea, și acum e plină de ucigași! 22Argintul
1:22
Ier. 6:28,30Ezec. 22:18,19
tău s-a prefăcut în zgură și vinul tău cel ales a fost amestecat cu apă. 23Mai-marii
1:23
Osea 9:15
tăi sunt răzvrătiţi și părtași
1:23
Prov. 29:24
cu hoţii, toţi
1:23
Ier. 22:17Ezec. 22:12Osea 4:18Mica 3:11
7:3
iubesc mita și aleargă după plată; orfanului
1:23
Ier. 5:28Zah. 7:10
nu-i fac dreptate și pricina văduvei n-ajunge până la ei. 24De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeul oștirilor, Puternicul lui Israel: „Ah! Voi cere socoteală
1:24
Deut. 28:63Ezec. 5:13
potrivnicilor Mei și Mă voi răzbuna pe vrăjmașii Mei. 25Îmi voi întinde mâna împotriva ta, îţi
1:25
Ier. 6:29
9:7Mal. 3:3
voi topi zgura cum o topește leșia, toate părticelele de plumb le voi depărta din tine. 26Voi face iarăși pe judecătorii tăi ca
1:26
Ier. 33:7
odinioară și pe sfetnicii tăi ca la început. După aceea, vei fi numită
1:26
Zah. 8:3
cetatea neprihănită, cetatea credincioasă.” 27Sionul va fi mântuit prin judecată și cei ce se vor întoarce la Dumnezeu în el vor fi mântuiţi prin dreptate. 28Dar pieirea
1:28
Iov 31:3Ps. 1:6
5:6
73:27
92:9
104:35
va atinge pe toţi cei răzvrătiţi și păcătoși, și cei ce părăsesc pe Domnul vor pieri. 29„Vă va fi rușine de terebinţii
1:29
Cap. 57:5.

în care găseaţi plăcere și
1:29
Cap. 65:3;
66:17
veţi roși din pricina grădinilor în care vă desfătaţi, 30căci veţi fi ca un terebint cu frunzele ofilite, ca o grădină care n-are apă. 31Omul
1:31
Ezec. 32:21
tare va fi ca
1:31
Cap. 43:17.

niște câlţi, și lucrarea lui, ca o scânteie; amândoi vor arde împreună și nimeni nu-i va stinge.”