Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

101Vai de cei ce rostesc

10:1
Ps. 58:2
94:20
hotărâri nelegiuite și de cei ce scriu porunci nedrepte, 2ca să nu facă dreptate săracilor și să răpească dreptul nenorociţilor poporului Meu, ca să facă pe văduve prada lor și să jefuiască pe orfani! 3„Ce
10:3
Iov 31:14
veţi face voi în ziua pedepsei
10:3
Osea 9:7Luca 19:44
și a pieirii care va veni din depărtare peste voi? La cine veţi fugi după ajutor și unde vă veţi lăsa bogăţia?” 4Unii vor fi îngenuncheaţi între cei prinși în război, iar alţii vor cădea între cei morţi. Cu
10:4
Cap. 5:25;
toate acestea, mânia Lui nu se potolește și mâna Lui tot întinsă este.

Asirianul smerit. Vremurile lui Mesia

5„Vai de asirian”, zice Domnul, „nuiaua mâniei Mele, care poartă în mână toiagul

10:5
Ier. 51:20
urgiei Mele! 6I-am dat drumul împotriva unui neam
10:6
Cap. 9:17.
nelegiuit, l-am trimis
10:6
Ier. 34:22
împotriva unui popor pe care sunt mâniat, ca să-l prădeze și să-l jefuiască, să-l calce în picioare ca noroiul de pe uliţe. 7Dar
10:7
Gen. 50:20Mica 4:12
el nu judecă așa și nu acesta este gândul inimii lui, ci el nu se gândește decât să nimicească, decât să prăpădească neamurile cu grămada. 8Căci
10:8
2 Împ. 18:24
19:10
el zice: ‘Nu sunt voievozii mei tot atâţia împăraţi? 9Nu s-a întâmplat cu Calno
10:9
Amos 6:2
la fel ca
10:9
2 Cron. 35:20
și cu Carchemișul? Nu s-a întâmplat cu Hamatul ca și cu Arpadul? Nu s-a întâmplat Samariei la fel ca
10:9
2 Împ. 16:9
Damascului? 10După cum mâna mea a pus stăpânire pe împărăţiile idolilor (unde erau mai multe icoane decât la Ierusalim și în Samaria), 11cum am făcut Samariei și idolilor ei, nu voi face și Ierusalimului și icoanelor lui?’” 12Dar, după ce Domnul Își va împlini toată lucrarea pe
10:12
2 Împ. 19:31
muntele Sionului și la Ierusalim, „voi
10:12
Ier. 50:18
pedepsi”, zice Domnul, „pe împăratul Asiriei pentru rodul inimii lui îngâmfate și pentru trufia privirilor lui semeţe, 13căci
10:13
Cap. 37:24.
el a zis: ‘Prin puterea mâinii mele am făcut aceste lucruri și prin înţelepciunea mea, căci sunt priceput; am împins înapoi hotarele popoarelor și le-am jefuit vistieriile și, ca un viteaz, am dat jos pe cei ce ședeau pe scaunele lor de domnie; 14am pus mâna
10:14
Iov 31:25
pe bogăţiile popoarelor ca pe un cuib și, cum se strâng niște ouă părăsite, așa am strâns eu tot pământul: niciunul n-a mișcat vreo aripă, nici n-a deschis ciocul ca să ciripească.’ 15Se fălește
10:15
Ier. 51:20
oare securea împotriva celui ce se slujește de ea? Sau se mândrește fierăstrăul faţă de cel ce-l mânuiește? Ca și cum nuiaua ar mișca pe cel ce o ridică, parcă toiagul ar ridica pe cel ce nu este de lemn!” 16De aceea Domnul Dumnezeul oștirilor va trimite ofilirea prin războinicii
10:16
Cap. 5:17.
lui cei voinici și între aleșii lui va izbucni un pârjol, ca pârjolul unui foc. 17Lumina lui Israel se va preface în foc și Sfântul lui, într-o flacără care
10:17
Cap. 9:18;
va mistui și va arde spinii și mărăcinii lui într-o zi. 18Va arde, trup și suflet, strălucirea pădurii și a câmpiilor
10:18
2 Împ. 19:23
lui, de va fi ca un bolnav care cade în leșin. 19Ceilalţi copaci din pădurea lui vor putea fi număraţi și un copil le-ar putea scrie numărul. 20În ziua aceea, rămășiţa lui Israel și cei scăpaţi din casa lui Iacov nu
10:20
2 Împ. 16:72 Cron. 28:20
se vor mai sprijini pe cel ce îi lovea, ci se vor sprijini cu încredere pe Domnul, Sfântul lui Israel. 21O rămășiţă
10:21
Cap. 7:3.
, rămășiţa lui Iacov, se va întoarce la Dumnezeul cel puternic. 22Chiar
10:22
Rom. 9:27
dacă poporul tău, Israele, ar fi ca nisipul mării, totuși numai
10:22
Cap. 6:13.
o rămășiţă se va întoarce, căci nimicirea
10:22
Cap. 28:22.
este hotărâtă, făcând să se reverse dreptatea. 23Și
10:23
Cap. 28:22.
nimicirea aceasta, care a fost hotărâtă, Domnul Dumnezeul oștirilor o va aduce la îndeplinire în toată ţara. 24Totuși, așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor: „Poporul Meu care locuiești în Sion, nu
10:24
Cap. 37:6.
te teme de asirian; da, el te lovește cu nuiaua și își ridică toiagul asupra ta, cum făceau egiptenii
10:24
Exod 14:1
. 25Dar
10:25
Cap. 54:7.
, peste puţină vreme, pedeapsa
10:25
Dan. 11:36
va înceta și mânia Mea se va întoarce împotriva lui, ca să-l nimicească.” 26Domnul oștirilor va învârti biciul
10:26
2 Împ. 19:35
împotriva lui, cum a lovit pe Madian
10:26
Jud. 7:25
la stânca Oreb, și Își va mai ridica toiagul
10:26
Exod 14:26,27
o dată asupra mării, ca odinioară în Egipt. 27În ziua aceea, se
10:27
Cap. 14:25.
va lua povara lui de pe umărul tău și jugul lui de pe gâtul tău, ba încă jugul va crăpa de grăsime
10:27
Ps. 105:15Dan. 9:241 Ioan 2:20
. 28El vine asupra Aiatului, străbate Migronul, își lasă calabalâcul la Micmaș. 29Trec trecătoarea
10:29
1 Sam. 13:23
, se culcă la Gheba
10:29
1 Sam. 11:4
; Rama tremură, Ghibea lui Saul o ia la fugă. 30Ridică-ţi glasul, fiica
10:30
1 Sam. 25:44
Galimului! Ia seama, Lais
10:30
Jud. 18:7
! Vai
10:30
Ios. 21:18
de tine, Anatot! 31Madmena
10:31
Ios. 15:31
se împrăștie, locuitorii din Ghebim fug. 32Încă o zi de oprire la
10:32
1 Sam. 21:1
22:19Neem. 11:32
Nob, și ameninţă
10:32
Cap. 13:2.
cu mâna lui muntele fiicei
10:32
Cap. 37:22.
Sionului, dealul Ierusalimului. 33Iată, Domnul Dumnezeul oștirilor taie crăcile cu putere; cei
10:33
Amos 2:9
mai mari sunt tăiaţi, cei mai înalţi sunt doborâţi. 34Dă jos cu fierul crângul pădurii și Libanul cade sub mâna Celui Puternic.

11

111Apoi, o Odraslă va

11:1
Cap. 53:2.
ieși din tulpina lui Isai
11:1
Fapte 13:23
și un
11:1
Cap. 4:2.
Vlăstar va da din rădăcinile lui. 2Duhul
11:2
Cap. 61:1.
Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștinţă și de frică de Domnul. 3Plăcerea Lui va fi frica de Domnul; nu va judeca după înfăţișare, nici nu va hotărî după cele auzite, 4ci
11:4
Ps. 72:2,4Apoc. 19:11
va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociţilor ţării; va lovi
11:4
Iov 4:9Mal. 4:62 Tes. 2:8Apoc. 1:16
2:16
19:15
pământul cu toiagul cuvântului Lui și cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău. 5Neprihănirea
11:5
Efes. 6:14
va fi brâul coapselor Sale și credincioșia, brâul mijlocului Său. 6Atunci, lupul va
11:6
Cap. 65:25.
locui împreună cu mielul, și pardosul se va culca împreună cu iedul; viţelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș; 7vaca și ursoaica vor paște la un loc și puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, 8pruncul de ţâţă se va juca la gura bortei năpârcii și copilul înţărcat va băga mâna în vizuina basiliscului. 9Nu
11:9
Iov 5:2335:9
se va face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt, căci pământul va fi plin
11:9
Hab. 2:14
de cunoștinţa Domnului ca fundul mării de apele care-l acoperă. 10În
11:10
Cap. 2:11.
ziua aceea, Vlăstarul
11:10
Vers. 1.
lui Isai va fi ca un steag pentru popoare
11:10
Rom. 15:10
; neamurile se vor întoarce la El și slava va fi locuinţa
11:10
Evr. 4:1
Lui. 11În același
11:11
Cap. 2:11.
timp, Domnul Își va întinde mâna a doua oară, ca să răscumpere rămășiţa poporului Său risipit în
11:11
Zah. 10:10
Asiria și în Egipt, în Patros și în Etiopia, la Elam, la Șinear și la Hamat și în ostroavele mării. 12El va înălţa un steag pentru neamuri, va strânge pe surghiuniţii lui Israel și va aduna pe cei
11:12
Ioan 7:35Iac. 1:1
risipiţi ai lui Iuda de la cele patru capete ale pământului. 13Pizma
11:13
Ier. 3:18Ezec. 37:16,17,22Osea 1:11
lui Efraim va înceta și vrăjmașii lui Iuda vor fi nimiciţi; Efraim nu va mai fi gelos pe Iuda, și Iuda nu va mai fi vrăjmaș lui Efraim, 14ci vor zbura pe umărul filistenilor la apus și vor jefui împreună pe fiii Răsăritului. Edom
11:14
Dan. 11:41
și Moab vor fi prada mâinilor lor, și fiii lui Amon le vor
11:14
Cap. 60:14.
fi supuși. 15Domnul va seca
11:15
Zah. 10:11
limba mării Egiptului, Își va ridica mâna asupra râului în mânia Lui, îl va împărţi în șapte pâraie, așa că îl vor
11:15
Apoc. 16:12
putea trece încălţaţi. 16Și va
11:16
Cap. 19:23.
fi un drum pentru rămășiţa poporului Său care va mai rămâne în Asiria, cum
11:16
Exod 14:29
a fost pentru Israel în ziua când a ieșit din ţara Egiptului.

12

121În

12:1
Cap. 2:11.
ziua aceea vei zice: „Te laud, Doamne, căci ai fost supărat pe mine, dar mânia Ta s-a potolit și m-ai mângâiat! 2Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul
12:2
Exod 15:2
Dumnezeu este tăria
12:2
Ps. 83:18
118:14
mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit.” 3Veţi scoate apă
12:3
Ioan 4:10,14
7:37,38
cu bucurie din izvoarele mântuirii 4și veţi zice în ziua aceea: „Lăudaţi
12:4
1 Cron. 14:16Ps. 105:1
pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi
12:4
Ps. 145:4,5,6
lucrările Lui printre popoare, pomeniţi
12:4
Ps. 34:3
mărimea Numelui Lui! 5Cântaţi
12:5
Exod 15:1,21Ps. 68:32
98:1
Domnului, căci a făcut lucruri strălucite: să fie cunoscute în tot pământul!” 6Strigă
12:6
Cap. 54:1.
de bucurie și veselie, locuitoare a Sionului, căci mare este în mijlocul tău Sfântul
12:6
Ps. 71:22
89:18
lui Israel!