Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

111Apoi, o Odraslă va

11:1
Cap. 53:2.
ieși din tulpina lui Isai
11:1
Fapte 13:23
și un
11:1
Cap. 4:2.
Vlăstar va da din rădăcinile lui. 2Duhul
11:2
Cap. 61:1.
Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștinţă și de frică de Domnul. 3Plăcerea Lui va fi frica de Domnul; nu va judeca după înfăţișare, nici nu va hotărî după cele auzite, 4ci
11:4
Ps. 72:2,4Apoc. 19:11
va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociţilor ţării; va lovi
11:4
Iov 4:9Mal. 4:62 Tes. 2:8Apoc. 1:16
2:16
19:15
pământul cu toiagul cuvântului Lui și cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău. 5Neprihănirea
11:5
Efes. 6:14
va fi brâul coapselor Sale și credincioșia, brâul mijlocului Său. 6Atunci, lupul va
11:6
Cap. 65:25.
locui împreună cu mielul, și pardosul se va culca împreună cu iedul; viţelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș; 7vaca și ursoaica vor paște la un loc și puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, 8pruncul de ţâţă se va juca la gura bortei năpârcii și copilul înţărcat va băga mâna în vizuina basiliscului. 9Nu
11:9
Iov 5:2335:9
se va face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt, căci pământul va fi plin
11:9
Hab. 2:14
de cunoștinţa Domnului ca fundul mării de apele care-l acoperă. 10În
11:10
Cap. 2:11.
ziua aceea, Vlăstarul
11:10
Vers. 1.
lui Isai va fi ca un steag pentru popoare
11:10
Rom. 15:10
; neamurile se vor întoarce la El și slava va fi locuinţa
11:10
Evr. 4:1
Lui. 11În același
11:11
Cap. 2:11.
timp, Domnul Își va întinde mâna a doua oară, ca să răscumpere rămășiţa poporului Său risipit în
11:11
Zah. 10:10
Asiria și în Egipt, în Patros și în Etiopia, la Elam, la Șinear și la Hamat și în ostroavele mării. 12El va înălţa un steag pentru neamuri, va strânge pe surghiuniţii lui Israel și va aduna pe cei
11:12
Ioan 7:35Iac. 1:1
risipiţi ai lui Iuda de la cele patru capete ale pământului. 13Pizma
11:13
Ier. 3:18Ezec. 37:16,17,22Osea 1:11
lui Efraim va înceta și vrăjmașii lui Iuda vor fi nimiciţi; Efraim nu va mai fi gelos pe Iuda, și Iuda nu va mai fi vrăjmaș lui Efraim, 14ci vor zbura pe umărul filistenilor la apus și vor jefui împreună pe fiii Răsăritului. Edom
11:14
Dan. 11:41
și Moab vor fi prada mâinilor lor, și fiii lui Amon le vor
11:14
Cap. 60:14.
fi supuși. 15Domnul va seca
11:15
Zah. 10:11
limba mării Egiptului, Își va ridica mâna asupra râului în mânia Lui, îl va împărţi în șapte pâraie, așa că îl vor
11:15
Apoc. 16:12
putea trece încălţaţi. 16Și va
11:16
Cap. 19:23.
fi un drum pentru rămășiţa poporului Său care va mai rămâne în Asiria, cum
11:16
Exod 14:29
a fost pentru Israel în ziua când a ieșit din ţara Egiptului.

12

121În

12:1
Cap. 2:11.
ziua aceea vei zice: „Te laud, Doamne, căci ai fost supărat pe mine, dar mânia Ta s-a potolit și m-ai mângâiat! 2Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul
12:2
Exod 15:2
Dumnezeu este tăria
12:2
Ps. 83:18
118:14
mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit.” 3Veţi scoate apă
12:3
Ioan 4:10,14
7:37,38
cu bucurie din izvoarele mântuirii 4și veţi zice în ziua aceea: „Lăudaţi
12:4
1 Cron. 14:16Ps. 105:1
pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi
12:4
Ps. 145:4,5,6
lucrările Lui printre popoare, pomeniţi
12:4
Ps. 34:3
mărimea Numelui Lui! 5Cântaţi
12:5
Exod 15:1,21Ps. 68:32
98:1
Domnului, căci a făcut lucruri strălucite: să fie cunoscute în tot pământul!” 6Strigă
12:6
Cap. 54:1.
de bucurie și veselie, locuitoare a Sionului, căci mare este în mijlocul tău Sfântul
12:6
Ps. 71:22
89:18
lui Israel!

13

131Prorocie

13:1
Cap. 21:1;
împotriva Babilonului, descoperită lui Isaia, fiul lui Amoţ: 2Ridicaţi
13:2
Cap. 5:26;
un steag pe
13:2
Ier. 51:25
un munte gol, înălţaţi glasul spre ei, faceţi semne
13:2
Cap. 10:32.
cu mâna, ca să vină la porţile asupritorilor! 3„Am dat poruncă sfintei Mele oștiri”, zice Domnul, „am chemat pe vitejii
13:3
Ioel 3:11
Mei la judecata mâniei Mele, pe cei
13:3
Ps. 149:2,5,6
ce se bucură de mărimea Mea.” 4Un vuiet se aude pe munţi, ca vuietul de popor mult; se aude o zarvă de împărăţii, de neamuri adunate. Domnul oștirilor Își cercetează oastea care va da lupta. 5Ei vin dintr-o ţară depărtată, de la marginea cerurilor: Domnul și uneltele mâniei Lui vor nimici tot pământul. 6Gemeţi, căci ziua
13:6
Ţef. 1:7Apoc. 6:17
Domnului este aproape: ea
13:6
Iov 31:23Ioel 1:15
vine ca o pustiire a Celui Atotputernic! 7De aceea toate mâinile slăbesc și orice inimă omenească se topește. 8Ei sunt năpădiţi de spaimă; îi apucă
13:8
Ps. 48:6
chinurile și durerile; se zvârcolesc ca o femeie în durerile nașterii; se uită unii la alţii încremeniţi; feţele lor sunt roșii ca focul. 9Iată, vine ziua
13:9
Mal. 4:1
Domnului, zi fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toţi păcătoșii
13:9
Ps. 104:35Prov. 2:22
de pe el. 10Căci stelele cerurilor și Orionul nu vor mai străluci; soarele se va întuneca
13:10
Cap. 24:21,23.
la răsăritul lui și luna nu va mai lumina. 11„Voi pedepsi”, zice Domnul, „lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiuirile lor; voi
13:11
Cap. 2:17.
face să înceteze mândria celor trufași și voi doborî semeţia celor asupritori. 12Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat și mai scumpi decât aurul din Ofir. 13Pentru
13:13
Hag. 2:6
aceasta voi clătina cerurile, și pământul se va zgudui din temelia lui, de mânia Domnului oștirilor, în ziua
13:13
Ps. 110:5Plâng. 1:12
mâniei Lui aprinse. 14Atunci, ca o căprioară speriată, ca o turmă fără păstor, fiecare se
13:14
Ier. 50:16
51:9
va întoarce la poporul său, fiecare va fugi în ţara lui. 15Toţi cei ce vor fi prinși vor fi străpunși și toţi cei ce vor fi apucaţi vor cădea uciși de sabie. 16Copiii lor vor fi zdrobiţi
13:16
Ps. 137:9Zah. 3:10
14:2
sub ochii lor, casele le vor fi jefuite și nevestele lor vor fi necinstite. 17Iată
13:17
Cap. 21:2.
, aţâţ împotriva lor pe mezi, care nu se uită la argint și nu poftesc aurul. 18Cu arcurile lor vor doborî pe tineri și vor fi fără milă pentru rodul pântecelor: ochiul lor nu va cruţa pe copii. 19Și astfel
13:19
Cap. 14:4,22.
, Babilonul, podoaba împăraţilor, falnica mândrie a caldeenilor, va fi ca Sodoma
13:19
Gen. 19:24,25Deut. 29:23Ier. 49:18
50:40
și Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu. 20El nu va mai fi locuit
13:20
Ier. 50:3,39
51:29,62
, nu va mai fi niciodată popor în el. Arabul nu-și va mai întinde cortul acolo și păstorii nu-și vor mai ţărcui turmele acolo, 21ci
13:21
Cap. 34:11,15.
fiarele pustiei își vor face culcușul acolo, bufniţele îi vor umple casele, struţii vor locui acolo și stafiile se vor juca acolo. 22Șacalii vor urla în casele lui împărătești pustii și câinii sălbatici, în casele lui de petrecere. Vremea lui este aproape
13:22
Ier. 51:33
să vină și zilele nu i se vor lungi.”