Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

131Prorocie

13:1
Cap. 21:1;
47:1Ier. 50
51
împotriva Babilonului, descoperită lui Isaia, fiul lui Amoţ: 2Ridicaţi
13:2
Cap. 5:26;
18:3Ier. 50:21
un steag pe
13:2
Ier. 51:25
un munte gol, înălţaţi glasul spre ei, faceţi semne
13:2
Cap. 10:32.

cu mâna, ca să vină la porţile asupritorilor! 3„Am dat poruncă sfintei Mele oștiri”, zice Domnul, „am chemat pe vitejii
13:3
Ioel 3:11
Mei la judecata mâniei Mele, pe cei
13:3
Ps. 149:2,5,6
ce se bucură de mărimea Mea.” 4Un vuiet se aude pe munţi, ca vuietul de popor mult; se aude o zarvă de împărăţii, de neamuri adunate. Domnul oștirilor Își cercetează oastea care va da lupta. 5Ei vin dintr-o ţară depărtată, de la marginea cerurilor: Domnul și uneltele mâniei Lui vor nimici tot pământul. 6Gemeţi, căci ziua
13:6
Ţef. 1:7Apoc. 6:17
Domnului este aproape: ea
13:6
Iov 31:23Ioel 1:15
vine ca o pustiire a Celui Atotputernic! 7De aceea toate mâinile slăbesc și orice inimă omenească se topește. 8Ei sunt năpădiţi de spaimă; îi apucă
13:8
Ps. 48:6
chinurile și durerile; se zvârcolesc ca o femeie în durerile nașterii; se uită unii la alţii încremeniţi; feţele lor sunt roșii ca focul. 9Iată, vine ziua
13:9
Mal. 4:1
Domnului, zi fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toţi păcătoșii
13:9
Ps. 104:35Prov. 2:22
de pe el. 10Căci stelele cerurilor și Orionul nu vor mai străluci; soarele se va întuneca
13:10
Cap. 24:21,23.
Ezec. 32:7Ioel 2:31
3:15Mat. 24:29Marcu 13:24Luca 21:25
la răsăritul lui și luna nu va mai lumina. 11„Voi pedepsi”, zice Domnul, „lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiuirile lor; voi
13:11
Cap. 2:17.

face să înceteze mândria celor trufași și voi doborî semeţia celor asupritori. 12Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat și mai scumpi decât aurul din Ofir. 13Pentru
13:13
Hag. 2:6
aceasta voi clătina cerurile, și pământul se va zgudui din temelia lui, de mânia Domnului oștirilor, în ziua
13:13
Ps. 110:5Plâng. 1:12
mâniei Lui aprinse. 14Atunci, ca o căprioară speriată, ca o turmă fără păstor, fiecare se
13:14
Ier. 50:16
51:9
va întoarce la poporul său, fiecare va fugi în ţara lui. 15Toţi cei ce vor fi prinși vor fi străpunși și toţi cei ce vor fi apucaţi vor cădea uciși de sabie. 16Copiii lor vor fi zdrobiţi
13:16
Ps. 137:9Zah. 3:10
14:2
sub ochii lor, casele le vor fi jefuite și nevestele lor vor fi necinstite. 17Iată
13:17
Cap. 21:2.
Ier. 51:11,28Dan. 5:28,31
, aţâţ împotriva lor pe mezi, care nu se uită la argint și nu poftesc aurul. 18Cu arcurile lor vor doborî pe tineri și vor fi fără milă pentru rodul pântecelor: ochiul lor nu va cruţa pe copii. 19Și astfel
13:19
Cap. 14:4,22.

, Babilonul, podoaba împăraţilor, falnica mândrie a caldeenilor, va fi ca Sodoma
13:19
Gen. 19:24,25Deut. 29:23Ier. 49:18
50:40
și Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu. 20El nu va mai fi locuit
13:20
Ier. 50:3,39
51:29,62
, nu va mai fi niciodată popor în el. Arabul nu-și va mai întinde cortul acolo și păstorii nu-și vor mai ţărcui turmele acolo, 21ci
13:21
Cap. 34:11,15.
Apoc. 18:2
fiarele pustiei își vor face culcușul acolo, bufniţele îi vor umple casele, struţii vor locui acolo și stafiile se vor juca acolo. 22Șacalii vor urla în casele lui împărătești pustii și câinii sălbatici, în casele lui de petrecere. Vremea lui este aproape
13:22
Ier. 51:33
să vină și zilele nu i se vor lungi.”