Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

121În

12:1
Cap. 2:11.
ziua aceea vei zice: „Te laud, Doamne, căci ai fost supărat pe mine, dar mânia Ta s-a potolit și m-ai mângâiat! 2Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul
12:2
Exod 15:2
Dumnezeu este tăria
12:2
Ps. 83:18
118:14
mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit.” 3Veţi scoate apă
12:3
Ioan 4:10,14
7:37,38
cu bucurie din izvoarele mântuirii 4și veţi zice în ziua aceea: „Lăudaţi
12:4
1 Cron. 14:16Ps. 105:1
pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi
12:4
Ps. 145:4,5,6
lucrările Lui printre popoare, pomeniţi
12:4
Ps. 34:3
mărimea Numelui Lui! 5Cântaţi
12:5
Exod 15:1,21Ps. 68:32
98:1
Domnului, căci a făcut lucruri strălucite: să fie cunoscute în tot pământul!” 6Strigă
12:6
Cap. 54:1.
de bucurie și veselie, locuitoare a Sionului, căci mare este în mijlocul tău Sfântul
12:6
Ps. 71:22
89:18
lui Israel!

13

131Prorocie

13:1
Cap. 21:1;
împotriva Babilonului, descoperită lui Isaia, fiul lui Amoţ: 2Ridicaţi
13:2
Cap. 5:26;
un steag pe
13:2
Ier. 51:25
un munte gol, înălţaţi glasul spre ei, faceţi semne
13:2
Cap. 10:32.
cu mâna, ca să vină la porţile asupritorilor! 3„Am dat poruncă sfintei Mele oștiri”, zice Domnul, „am chemat pe vitejii
13:3
Ioel 3:11
Mei la judecata mâniei Mele, pe cei
13:3
Ps. 149:2,5,6
ce se bucură de mărimea Mea.” 4Un vuiet se aude pe munţi, ca vuietul de popor mult; se aude o zarvă de împărăţii, de neamuri adunate. Domnul oștirilor Își cercetează oastea care va da lupta. 5Ei vin dintr-o ţară depărtată, de la marginea cerurilor: Domnul și uneltele mâniei Lui vor nimici tot pământul. 6Gemeţi, căci ziua
13:6
Ţef. 1:7Apoc. 6:17
Domnului este aproape: ea
13:6
Iov 31:23Ioel 1:15
vine ca o pustiire a Celui Atotputernic! 7De aceea toate mâinile slăbesc și orice inimă omenească se topește. 8Ei sunt năpădiţi de spaimă; îi apucă
13:8
Ps. 48:6
chinurile și durerile; se zvârcolesc ca o femeie în durerile nașterii; se uită unii la alţii încremeniţi; feţele lor sunt roșii ca focul. 9Iată, vine ziua
13:9
Mal. 4:1
Domnului, zi fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toţi păcătoșii
13:9
Ps. 104:35Prov. 2:22
de pe el. 10Căci stelele cerurilor și Orionul nu vor mai străluci; soarele se va întuneca
13:10
Cap. 24:21,23.
la răsăritul lui și luna nu va mai lumina. 11„Voi pedepsi”, zice Domnul, „lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiuirile lor; voi
13:11
Cap. 2:17.
face să înceteze mândria celor trufași și voi doborî semeţia celor asupritori. 12Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat și mai scumpi decât aurul din Ofir. 13Pentru
13:13
Hag. 2:6
aceasta voi clătina cerurile, și pământul se va zgudui din temelia lui, de mânia Domnului oștirilor, în ziua
13:13
Ps. 110:5Plâng. 1:12
mâniei Lui aprinse. 14Atunci, ca o căprioară speriată, ca o turmă fără păstor, fiecare se
13:14
Ier. 50:16
51:9
va întoarce la poporul său, fiecare va fugi în ţara lui. 15Toţi cei ce vor fi prinși vor fi străpunși și toţi cei ce vor fi apucaţi vor cădea uciși de sabie. 16Copiii lor vor fi zdrobiţi
13:16
Ps. 137:9Zah. 3:10
14:2
sub ochii lor, casele le vor fi jefuite și nevestele lor vor fi necinstite. 17Iată
13:17
Cap. 21:2.
, aţâţ împotriva lor pe mezi, care nu se uită la argint și nu poftesc aurul. 18Cu arcurile lor vor doborî pe tineri și vor fi fără milă pentru rodul pântecelor: ochiul lor nu va cruţa pe copii. 19Și astfel
13:19
Cap. 14:4,22.
, Babilonul, podoaba împăraţilor, falnica mândrie a caldeenilor, va fi ca Sodoma
13:19
Gen. 19:24,25Deut. 29:23Ier. 49:18
50:40
și Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu. 20El nu va mai fi locuit
13:20
Ier. 50:3,39
51:29,62
, nu va mai fi niciodată popor în el. Arabul nu-și va mai întinde cortul acolo și păstorii nu-și vor mai ţărcui turmele acolo, 21ci
13:21
Cap. 34:11,15.
fiarele pustiei își vor face culcușul acolo, bufniţele îi vor umple casele, struţii vor locui acolo și stafiile se vor juca acolo. 22Șacalii vor urla în casele lui împărătești pustii și câinii sălbatici, în casele lui de petrecere. Vremea lui este aproape
13:22
Ier. 51:33
să vină și zilele nu i se vor lungi.”

14

141Căci

14:1
Ps. 102:13
Domnul va avea milă de Iacov, va alege iarăși
14:1
Zah. 1:17
2:12
pe Israel și-i va aduce iarăși la odihnă în ţara lor; străinii
14:1
Cap. 60:4,5,10.
se vor alipi de ei și se vor uni cu casa lui Iacov. 2Popoarele îi vor lua și-i
14:2
Cap. 49:22;
vor aduce înapoi la locuinţa lor, și casa lui Israel îi va stăpâni
14:2
Cap. 60:14.
în ţara Domnului, ca robi și roabe. Vor ţine astfel robi pe cei ce-i robiseră pe ei și vor stăpâni peste asupritorii lor. 3Iar când îţi va da Domnul odihnă după ostenelile și frământările tale și după aspra robie care a fost pusă peste tine, 4atunci vei cânta
14:4
Cap. 13:19.
cântarea aceasta asupra împăratului Babilonului și vei zice:

„Iată, asupritorul nu mai este, asuprirea

14:4
Apoc. 18:16
a încetat, 5Domnul a frânt toiagul
14:5
Ps. 125:3
celor răi, nuiaua stăpânitorilor. 6Cel ce, în urgia lui, lovea popoarele cu lovituri fără răgaz, cel ce, în mânia lui, supunea neamurile este prigonit fără cruţare. 7Tot pământul se bucură acum de odihnă și pace; izbucnesc oamenii în cântece de veselie. 8Până și chiparoșii și cedrii din Liban
14:8
Cap. 55:12.
se bucură de căderea ta și zic: ‘De când ai căzut tu, nu se mai suie nimeni să ne taie!’ 9Locuinţa morţilor
14:9
Ezec. 32:21
se mișcă până în adâncimile ei, ca să te primească la sosire; ea trezește înaintea ta umbrele, pe toţi mai-marii pământului, scoală de pe scaunele lor de domnie pe toţi împăraţii neamurilor. 10Toţi iau cuvântul ca să-ţi spună: ‘Și tu ai ajuns fără putere ca noi, și tu ai ajuns ca noi!’ 11Strălucirea ta s-a coborât și ea în Locuinţa morţilor, cu sunetul alăutelor tale; așternut de viermi vei avea și viermii te vor acoperi. 12Cum
14:12
Cap. 34:4.
ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor! 13Tu ziceai în inima ta: ‘Mă voi sui
14:13
Mat. 11:23
în cer, îmi voi ridica
14:13
Dan. 8:10
scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu; voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănopţii; 14mă voi sui pe
14:14
Ps. 48:2
vârful norilor, voi
14:14
Cap. 47:8.
fi ca Cel Preaînalt.’ 15Dar ai fost aruncat în Locuinţa morţilor
14:15
Mat. 11:23
, în adâncimile mormântului! 16Cei ce te văd se uită ţintă miraţi la tine, te privesc cu luare aminte și zic: ‘Acesta este omul care făcea să se cutremure pământul și zguduia împărăţiile, 17care prefăcea lumea în pustie, nimicea cetăţile și nu dădea drumul prinșilor săi de război?’ 18Toţi împăraţii neamurilor, da, toţi se odihnesc cu cinste, fiecare în mormântul lui. 19Dar tu ai fost aruncat departe de mormântul tău, ca o ramură dispreţuită, ca o pradă luată de la niște oameni uciși cu lovituri de sabie și aruncată pe pietrele unei gropi, ca un hoit călcat în picioare. 20Tu nu ești unit cu ei în mormânt, căci ţi-ai nimicit ţara și ţi-ai prăpădit poporul. Nu se va mai vorbi niciodată de neamul
14:20
Iov 18:19Ps. 21:10
37:28
109:13
celor răi. 21Pregătiţi măcelărirea fiilor din
14:21
Exod 20:5Mat. 23:35
pricina nelegiuirii părinţilor lor! Ca să nu se mai scoale să cucerească pământul și să umple lumea cu cetăţi!” 22„Eu mă voi ridica împotriva lor”, zice Domnul oștirilor, „și voi șterge numele
14:22
Prov. 10:7Ier. 51:62
și urma
14:22
1 Împ. 14:10
Babilonului, pe fiu
14:22
Iov 18:19
și nepot”, zice Domnul. 23„Voi
14:23
Cap. 34:11.
face din el un culcuș de arici și o mlaștină și îl voi mătura cu mătura nimicirii”, zice Domnul oștirilor.

Împotriva Asiriei

24Domnul oștirilor a jurat și a zis: „Da, ce am hotărât se va întâmpla, ce am pus la cale se va împlini. 25Voi zdrobi pe asirian în ţara Mea, îl voi călca în picioare pe munţii Mei. Astfel, jugul

14:25
Cap. 10:27.
lui se va lua de pe ei și povara lui va fi luată de pe umerii lor.” 26Iată hotărârea luată împotriva întregului pământ, iată mâna întinsă peste toate neamurile. 27Domnul oștirilor a luat această hotărâre
14:27
2 Cron. 20:6Iov 9:12
23:13Ps. 33:11Prov. 19:21
21:30Dan. 4:31,35
. Cine I se va împotrivi? Mâna Lui este întinsă. Cine o va abate?

Împotriva filistenilor

28În anul morţii împăratului

14:28
2 Împ. 16:20
Ahaz, a fost rostită această prorocie: 29„Nu te bucura, ţara filistenilor, că
14:29
2 Cron. 26:6
s-a frânt toiagul care te lovea! Căci din rădăcina șarpelui va ieși un basilisc și
14:29
2 Împ. 18:8
rodul lui va fi un balaur zburător. 30Atunci, cei mai săraci vor putea paște și cei nenorociţi vor putea să locuiască liniștiţi, dar îţi voi lăsa neamul să piară de foame și ce va mai rămâne din tine va fi omorât. 31Gemi, poartă! Bocește-te, cetate! Cutremură-te, toată ţara filistenilor! Căci un fum vine de la miazănoapte și șirurile vrăjmașului sunt strânse. 32Și ce va răspunde trimișilor poporului? Că Domnul
14:32
Ps. 87:1,5
102:16
a întemeiat Sionul și că cei nenorociţi
14:32
Ţef. 3:12Zah. 11:11
din poporul Lui găsesc un loc de adăpost acolo.”