Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoţ, asupra lui Iuda și asupra Ierusalimului: 2Se

2:2
Mica 4:1
va întâmpla în
2:2
Gen. 49:1Ier. 23:20
scurgerea vremurilor că
2:2
Ps. 68:15,16
muntele Casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte; se va înălţa deasupra dealurilor și
2:2
Ps. 72:8
toate neamurile se vor îngrămădi spre el. 3Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice: „Veniţi
2:3
Ier. 31:6
50:5Zah. 8:21,23
, să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui și să umblăm pe cărările Lui!” Căci
2:3
Luca 24:47
din Sion va ieși Legea și din Ierusalim, Cuvântul Domnului. 4El va fi Judecătorul neamurilor, El va hotărî între un mare număr de popoare, așa încât din săbiile lor își vor
2:4
Ps. 46:9Osea 2:18Zah. 9:10
făuri fiare de plug și din suliţele lor, cosoare: niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu
2:4
Ps. 72:3,7
vor mai învăţa războiul. 5Veniţi, casă a lui Iacov, să umblăm
2:5
Efes. 5:8
în lumina Domnului! 6Căci ai părăsit pe poporul Tău, pe casa lui Iacov, pentru că sunt plini de
2:6
Num. 23:7
idolii Răsăritului și dedaţi
2:6
Deut. 18:14
la vrăjitorie ca filistenii și
2:6
Ps. 106:35Ier. 10:2
se unesc cu fiii străinilor. 7Ţara lor este plină
2:7
Deut. 17:16,17
de argint și de aur și comorile lor n-au sfârșit; ţara este plină de cai, și carele lor sunt fără număr. 8Dar ţara lor este plină
2:8
Ier. 2:28
și de idoli, căci se închină înaintea lucrării mâinilor lor, înaintea lucrurilor făcute de degetele lor. 9De aceea cei mici vor fi coborâţi și cei mari vor fi smeriţi: nu-i vei ierta. 10Intră
2:10
Vers. 19,21.
Apoc. 6:15
în stânci și ascunde-te în ţărână de frica Domnului și de strălucirea măreţiei Lui! 11Omul va trebui să-și plece privirea
2:11
Vers. 17. Cap. 5:15,16;
13:11
semeaţă și îngâmfarea lui va fi smerită: numai Domnul va fi înălţat
2:11
Cap. 4:1;
11:10,11
12:1,4
24:21
25:9
26:1
27:1,2,12,13
28:5
29:18
30:23
52:6Ier. 30:7,8Ezec. 38:14,19
39:11,22Osea 2:16,18,21Ioel 3:18Amos 9:11Obad. 8Mica 4:6
5:10
7:11,12Ţef. 3:11,16Zah. 9:16
în ziua aceea. 12Căci este o zi a Domnului oștirilor împotriva oricărui om mândru și trufaș, împotriva oricui se înalţă, ca să fie plecat: 13împotriva tuturor cedrilor
2:13
Cap. 14:8;
37:24Ezec. 31:3Zah. 11:1,2
înalţi și falnici ai Libanului și împotriva tuturor stejarilor Basanului; 14împotriva
2:14
Cap. 30:25.

tuturor munţilor înalţi și împotriva tuturor dealurilor falnice; 15împotriva tuturor turnurilor înalte și împotriva
2:15
1 Împ. 10:22
tuturor zidurilor întărite; 16împotriva tuturor corăbiilor din Tarsis și împotriva tuturor lucrurilor plăcute la vedere. 17Mândria
2:17
Vers. 11.

omului va fi smerită și trufia oamenilor va fi plecată; numai Domnul va fi înălţat în
2:17
Vers. 11.

ziua aceea. 18Toţi idolii vor pieri. 19Oamenii vor intra în peșterile
2:19
Vers. 10.
Osea 10:8Luca 23:30Apoc. 6:16
9:6
stâncilor și în crăpăturile pământului, de
2:19
2 Tes. 1:9
frica Domnului și de strălucirea măreţiei Lui, când Se va scula să
2:19
Cap. 30:32.
Hag. 2:6,21Evr. 12:26
îngrozească pământul. 20În
2:20
Cap. 30:22;
31:7
ziua aceea, oamenii își vor arunca idolii de argint și idolii de aur pe care și-i făcuseră ca să se închine la ei, îi vor arunca la șobolani și la lilieci 21și
2:21
Vers. 19.

vor intra în găurile stâncilor și în crăpăturile pietrelor de frica
2:21
Vers. 10,19.

Domnului și de strălucirea măreţiei Lui, când Se va scula să îngrozească pământul. 22Nu vă mai încredeţi
2:22
Ps. 146:3Ier. 17:5
dar în om, în
2:22
Iov 27:3
ale cărui nări nu este decât suflare! Căci ce preţ are el?