Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
26

261În ziua

26:1
Cap. 2:11.
aceea, se va cânta următoarea cântare în ţara lui Iuda: „Avem o cetate tare; Dumnezeu ne dă mântuirea
26:1
Cap. 60:18.
ca ziduri și întăritură. 2Deschideţi
26:2
Ps. 118:19,20
porţile, ca să intre neamul cel neprihănit și credincios. 3Celui cu inima tare, Tu-i chezășuiești pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine. 4Încredeţi-vă în Domnul pe vecie, căci
26:4
Cap. 45:17.
Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor. 5El a răsturnat pe cei ce locuiau pe înălţimi, El a plecat cetatea
26:5
Cap. 25:12;
îngâmfată; a doborât-o la pământ și a aruncat-o în ţărână. 6Ea este călcată în picioare, în picioarele săracilor, sub pașii celor obijduiţi. 7Calea
26:7
Ps. 37:23
dreptului este neprihănirea; Tu, care ești fără prihană, netezești cărarea dreptului. 8De aceea Te așteptăm, Doamne, și pe calea
26:8
Cap. 64:5.
judecăţilor Tale; sufletul nostru suspină după Numele Tău și după pomenirea Ta. 9Sufletul
26:9
Ps. 63:6Cânt. 3:1
meu Te dorește noaptea și duhul meu Te caută înăuntrul meu. Căci, când se împlinesc judecăţile Tale pe pământ, locuitorii lumii învaţă dreptatea. 10Dacă
26:10
Ecl. 8:12Rom. 2:4
ierţi pe cel rău, el totuși nu învaţă neprihănirea, se dedă la rău în ţara
26:10
Ps. 143:10
în care domnește neprihănirea și nu caută la măreţia Domnului. 11Doamne, mâna Ta este puternică: ei
26:11
Iov 34:27Ps. 28:5
n-o zăresc, dar vor vedea râvna Ta pentru poporul Tău și vor fi rușinaţi; va arde focul pe vrăjmașii Tăi. 12Dar nouă, Doamne, Tu ne dai pace, căci tot ce facem noi, Tu împlinești pentru noi. 13Doamne, Dumnezeul nostru, alţi
26:13
2 Cron. 12:8
stăpâni afară de Tine au stăpânit peste noi, dar acum numai pe Tine și numai Numele Tău îl chemăm. 14Cei ce sunt morţi acum nu vor mai trăi, sunt niște umbre și nu se vor mai scula, căci Tu i-ai pedepsit, i-ai nimicit și le-ai șters pomenirea. 15Înmulţește poporul, Doamne! Înmulţește poporul, arată-Ţi slava; dă înapoi toate hotarele ţării! 16Doamne, ei Te-au căutat când erau în strâmtorare
26:16
Osea 5:15
; au început să se roage când i-ai pedepsit. 17Cum se zvârcolește o femeie însărcinată
26:17
Cap. 13:8.
gata să nască și cum strigă ea în mijlocul durerilor ei, așa am fost noi departe de Faţa Ta, Doamne! 18Am zămislit, am simţit dureri și, când să naștem, am născut vânt: ţara nu este mântuită și locuitorii
26:18
Ps. 17:14
ei nu sunt născuţi. 19Să învieze dar morţii
26:19
Ezec. 37:1
Tăi! Să se scoale trupurile mele moarte! Treziţi-vă
26:19
Dan. 12:2
și săriţi de bucurie, cei ce locuiţi în ţărână! Căci roua Ta este o rouă dătătoare de viaţă, și pământul va scoate iarăși afară pe cei morţi.” 20Du-te, poporul meu, intră
26:20
Exod 12:22,23
în odaia ta și încuie ușa după tine; ascunde-te
26:20
Ps. 30:52 Cor. 4:17
câteva clipe, până va trece mânia! 21Căci iată, Domnul iese
26:21
Mica 1:3Iuda 14
din locuinţa Lui să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului, și pământul va da sângele pe faţă și nu va mai acoperi uciderile.

27

271În ziua aceea, Domnul va lovi cu sabia Lui cea aspră, mare și tare leviatanul

27:1
Ps. 74:13,14
, Babilonul, șarpele fugar (Asur), și leviatanul, șarpele inelat (Babel), și va ucide balaurul
27:1
Cap. 51:9.
de lângă mare (Egiptul). 2În ziua aceea, cântaţi o cântare
27:2
Cap. 5:1.
asupra viei celei
27:2
Ps. 80:8Ier. 2:21
mai alese: 3„Eu
27:3
Ps. 121:4,5
, Domnul, sunt Păzitorul ei, Eu o ud în fiecare clipă; Eu o păzesc zi și noapte, ca să n-o vatăme nimeni. 4N-am nicio mânie. Dar, dacă voi găsi mărăcini
27:4
2 Sam. 23:6
și spini, voi merge la luptă împotriva lor și-i voi arde pe toţi, 5afară numai dacă vor căuta
27:5
Cap. 25:4.
ocrotirea Mea, vor face
27:5
Iov 22:21
pace cu Mine, da, vor face pace cu Mine.” 6În vremurile viitoare, Iacov va
27:6
Cap. 37:31.
prinde rădăcină, Israel va înflori și va odrăsli și va umple lumea cu roadele lui. 7L-a lovit oare Domnul cum a lovit pe cei ce-l loveau? L-a ucis El cum a ucis pe cei ce-l ucideau? 8Cu măsură
27:8
Iov 23:6Ps. 6:1Ier. 10:24
30:11
46:281 Cor. 10:13
l-ai pedepsit în robie, luându-l
27:8
Ps. 78:38
cu suflarea năprasnică a vântului de răsărit. 9Astfel, nelegiuirea lui Iacov a fost ispășită și iată rodul iertării păcatului lui: Domnul a făcut toate pietrele altarelor ca niște pietre de var prefăcute în ţărână; idolii Astarteei și stâlpii Soarelui nu se vor mai ridica. 10Căci cetatea cea tare a rămas singuratică, a ajuns o locuinţă lăsată și părăsită ca pustia. În
27:10
Cap. 17:2;
ea paște viţelul, în ea se culcă și-i mănâncă ramurile. 11Când i se usucă ramurile, sunt rupte; vin femeile să le ardă. Căci acesta era un popor fără
27:11
Deut. 32:28Ier. 8:7
pricepere, de aceea Cel
27:11
Deut. 32:18
ce l-a făcut n-a avut milă de el și Cel ce l-a întocmit nu l-a iertat. 12În vremea aceea, Domnul va scutura roade de la cursul râului până la pârâul Egiptului, iar voi veţi fi strânși unul câte unul, copii ai lui Israel! 13În
27:13
Cap. 2:11.
ziua aceea, se
27:13
Mat. 24:31Apoc. 11:15
va suna cu trâmbiţa cea mare și atunci se vor întoarce cei surghiuniţi din ţara Asiriei și fugarii din ţara Egiptului. Ei se vor închina înaintea Domnului pe muntele cel sfânt, Ierusalim.

28

281Vai

28:1
Vers. 3.
de cununa îngâmfată a beţivilor lui Efraim, de floarea veștejită, care este strălucirea
28:1
Vers. 4.
podoabei sale, pe culmea văii mănoase a celor ce se îmbată! 2Iată că vine de la Domnul un om tare și puternic, ca
28:2
Cap. 30:30.
o furtună de piatră, ca o vijelie nimicitoare, ca o rupere de nori cu mari șuvoaie de ape, care o doboară cu putere la pământ. 3Va fi călcată în picioare cununa
28:3
Vers. 1.
îngâmfată a beţivilor lui Efraim; 4și floarea veștejită, care este strălucirea
28:4
Vers. 1.
podoabei ei pe culmea văii mănoase, va fi ca o smochină timpurie, care se vede înainte de culesul roadelor și pe care abia o iei în mână și îndată o și înghiţi. 5În ziua aceea, Domnul oștirilor va fi o cunună strălucitoare și o podoabă măreaţă pentru rămășiţa poporului 6sau un duh de dreptate pentru cel ce șade pe scaunul de judecată și o putere pentru cei ce dau pe vrăjmaș înapoi până la porţile lui. 7Dar și ei se
28:7
Prov. 20:1Osea 4:11
clatină de vin și băuturile tari îi ameţesc; preoţi
28:7
Cap. 56:10,12.
și proroci sunt îmbătaţi de băuturi tari, sunt stăpâniţi de vin, au ameţeli din pricina băuturilor tari; se clatină când prorocesc, se poticnesc când judecă. 8Toate mesele sunt pline de vărsături murdare și nu mai este niciun loc curat. 9Ei zic: „Pe
28:9
Ier. 6:10
cine vrea el să înveţe înţelepciunea? Cui vrea să dea învăţături? Unor copii înţărcaţi de curând, luaţi de la ţâţă? 10Căci dă învăţătură peste învăţătură, învăţătură peste învăţătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puţin aici, puţin acolo.” 11Ei bine! Prin niște oameni cu buze
28:11
1 Cor. 14:21
bâlbâitoare și cu vorbirea străină va vorbi poporului acestuia Domnul. 12El îi zicea: „Iată odihna! Lăsaţi pe cel ostenit să se odihnească! Iată locul de odihnă!” Dar ei n-au vrut să asculte, 13și pentru ei Cuvântul Domnului va fi: „Învăţătură peste învăţătură, învăţătură peste învăţătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puţin aici, puţin acolo”, ca, mergând, să cadă pe spate și să se zdrobească, să dea în laţ și să fie prinși. 14De aceea, ascultaţi Cuvântul Domnului, batjocoritorilor, care stăpâniţi peste poporul acesta din Ierusalim! 15Pentru că ziceţi: „Noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut o învoială cu Locuinţa morţilor: când va trece urgia apelor năvălitoare, nu ne va atinge, căci
28:15
Amos 2:4
avem ca loc de scăpare neadevărul și ca adăpost, minciuna!” 16De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Iată, pun ca temelie în Sion o piatră
28:16
Gen. 49:24Ps. 118:22Mat. 21:42Fapte 4:11Rom. 9:33
10:11Efes. 2:201 Pet. 2:6,7,8
, o piatră încercată, o piatră de preţ, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică; cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. 17Voi face din neprihănire o lege și din dreptate, o cumpănă, și grindina va surpa locul
28:17
Vers. 15.
de scăpare al neadevărului și apele vor îneca adăpostul minciunii. 18Așa că legământul vostru cu moartea va fi nimicit și învoiala voastră cu Locuinţa morţilor nu va dăinui. Când va trece urgia apelor năvălitoare, veţi fi striviţi de ea. 19Ori de câte ori va trece, vă va apuca; căci va trece în toate dimineţile, zi și noapte, și numai vuietul ei vă va îngrozi.” 20Patul va fi prea scurt ca să te întinzi în el și învelitoarea, prea îngustă ca să te învelești cu ea. 21Căci Domnul Se va scula ca la muntele Peraţim
28:21
2 Sam. 5:201 Cron. 14:11
și Se va mânia ca în valea Gabaonului
28:21
Ios. 10:10,122 Sam. 5:251 Cron. 14:16
, ca să-Și facă lucrarea, lucrarea
28:21
Plâng. 3:33
Lui ciudată, ca să-Și împlinească lucrul, lucrul Lui nemaiauzit. 22Acum, nu batjocoriţi, ca nu cumva să vi se strângă mai tare legăturile, căci am aflat de la Domnul Dumnezeul oștirilor că nimicirea întregii ţări este hotărâtă
28:22
Cap. 10:22,23.
. 23Plecaţi-vă urechea și ascultaţi glasul meu! Fiţi cu luare aminte și ascultaţi cuvântul meu! 24Cel ce ară pentru semănătură ară oare necontenit? Necontenit își brăzdează și își grăpează el pământul? 25Oare, după ce a netezit faţa pământului, nu aruncă el măzăriche și seamănă chimen? Nu pune el grâul în rânduri, orzul, într-un loc deosebit și alacul, pe margini? 26Dumnezeul lui l-a învăţat să facă așa, El i-a dat aceste învăţături. 27Măzărichea nu se treieră cu leasa și roata carului nu trece peste chimen, ci măzărichea se bate cu băţul și chimenul, cu nuiaua. 28Grâul se bate, dar nu se bate necontenit; împingi peste el roata carului și caii, dar nu-l sfărâmi. 29Și lucrul acesta vine de la Domnul oștirilor; minunat
28:29
Ps. 92:5Ier. 32:19
este planul Lui și mare este înţelepciunea Lui.