Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
28

281Vai

28:1
Vers. 3.
de cununa îngâmfată a beţivilor lui Efraim, de floarea veștejită, care este strălucirea
28:1
Vers. 4.
podoabei sale, pe culmea văii mănoase a celor ce se îmbată! 2Iată că vine de la Domnul un om tare și puternic, ca
28:2
Cap. 30:30.
o furtună de piatră, ca o vijelie nimicitoare, ca o rupere de nori cu mari șuvoaie de ape, care o doboară cu putere la pământ. 3Va fi călcată în picioare cununa
28:3
Vers. 1.
îngâmfată a beţivilor lui Efraim; 4și floarea veștejită, care este strălucirea
28:4
Vers. 1.
podoabei ei pe culmea văii mănoase, va fi ca o smochină timpurie, care se vede înainte de culesul roadelor și pe care abia o iei în mână și îndată o și înghiţi. 5În ziua aceea, Domnul oștirilor va fi o cunună strălucitoare și o podoabă măreaţă pentru rămășiţa poporului 6sau un duh de dreptate pentru cel ce șade pe scaunul de judecată și o putere pentru cei ce dau pe vrăjmaș înapoi până la porţile lui. 7Dar și ei se
28:7
Prov. 20:1Osea 4:11
clatină de vin și băuturile tari îi ameţesc; preoţi
28:7
Cap. 56:10,12.
și proroci sunt îmbătaţi de băuturi tari, sunt stăpâniţi de vin, au ameţeli din pricina băuturilor tari; se clatină când prorocesc, se poticnesc când judecă. 8Toate mesele sunt pline de vărsături murdare și nu mai este niciun loc curat. 9Ei zic: „Pe
28:9
Ier. 6:10
cine vrea el să înveţe înţelepciunea? Cui vrea să dea învăţături? Unor copii înţărcaţi de curând, luaţi de la ţâţă? 10Căci dă învăţătură peste învăţătură, învăţătură peste învăţătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puţin aici, puţin acolo.” 11Ei bine! Prin niște oameni cu buze
28:11
1 Cor. 14:21
bâlbâitoare și cu vorbirea străină va vorbi poporului acestuia Domnul. 12El îi zicea: „Iată odihna! Lăsaţi pe cel ostenit să se odihnească! Iată locul de odihnă!” Dar ei n-au vrut să asculte, 13și pentru ei Cuvântul Domnului va fi: „Învăţătură peste învăţătură, învăţătură peste învăţătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puţin aici, puţin acolo”, ca, mergând, să cadă pe spate și să se zdrobească, să dea în laţ și să fie prinși. 14De aceea, ascultaţi Cuvântul Domnului, batjocoritorilor, care stăpâniţi peste poporul acesta din Ierusalim! 15Pentru că ziceţi: „Noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut o învoială cu Locuinţa morţilor: când va trece urgia apelor năvălitoare, nu ne va atinge, căci
28:15
Amos 2:4
avem ca loc de scăpare neadevărul și ca adăpost, minciuna!” 16De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Iată, pun ca temelie în Sion o piatră
28:16
Gen. 49:24Ps. 118:22Mat. 21:42Fapte 4:11Rom. 9:33
10:11Efes. 2:201 Pet. 2:6,7,8
, o piatră încercată, o piatră de preţ, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică; cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. 17Voi face din neprihănire o lege și din dreptate, o cumpănă, și grindina va surpa locul
28:17
Vers. 15.
de scăpare al neadevărului și apele vor îneca adăpostul minciunii. 18Așa că legământul vostru cu moartea va fi nimicit și învoiala voastră cu Locuinţa morţilor nu va dăinui. Când va trece urgia apelor năvălitoare, veţi fi striviţi de ea. 19Ori de câte ori va trece, vă va apuca; căci va trece în toate dimineţile, zi și noapte, și numai vuietul ei vă va îngrozi.” 20Patul va fi prea scurt ca să te întinzi în el și învelitoarea, prea îngustă ca să te învelești cu ea. 21Căci Domnul Se va scula ca la muntele Peraţim
28:21
2 Sam. 5:201 Cron. 14:11
și Se va mânia ca în valea Gabaonului
28:21
Ios. 10:10,122 Sam. 5:251 Cron. 14:16
, ca să-Și facă lucrarea, lucrarea
28:21
Plâng. 3:33
Lui ciudată, ca să-Și împlinească lucrul, lucrul Lui nemaiauzit. 22Acum, nu batjocoriţi, ca nu cumva să vi se strângă mai tare legăturile, căci am aflat de la Domnul Dumnezeul oștirilor că nimicirea întregii ţări este hotărâtă
28:22
Cap. 10:22,23.
. 23Plecaţi-vă urechea și ascultaţi glasul meu! Fiţi cu luare aminte și ascultaţi cuvântul meu! 24Cel ce ară pentru semănătură ară oare necontenit? Necontenit își brăzdează și își grăpează el pământul? 25Oare, după ce a netezit faţa pământului, nu aruncă el măzăriche și seamănă chimen? Nu pune el grâul în rânduri, orzul, într-un loc deosebit și alacul, pe margini? 26Dumnezeul lui l-a învăţat să facă așa, El i-a dat aceste învăţături. 27Măzărichea nu se treieră cu leasa și roata carului nu trece peste chimen, ci măzărichea se bate cu băţul și chimenul, cu nuiaua. 28Grâul se bate, dar nu se bate necontenit; împingi peste el roata carului și caii, dar nu-l sfărâmi. 29Și lucrul acesta vine de la Domnul oștirilor; minunat
28:29
Ps. 92:5Ier. 32:19
este planul Lui și mare este înţelepciunea Lui.

29

291Vai de Ariel

29:1
Ezec. 43:15,16
(Leul lui Dumnezeu), de Ariel, cetatea în
29:1
2 Sam. 5:9
care a tăbărât David! „Adăugaţi an la an și lăsaţi sărbătorile să-și facă ocolul lor! 2Apoi, voi împresura pe Ariel; plânsete și gemete vor fi în ea și cetatea va fi ca un Ariel pentru Mine. 3Căci te voi împresura din toate părţile, te voi înconjura cu cete de străjeri și voi ridica întărituri de șanţuri împotriva ta. 4Vei fi doborât la pământ și de acolo vei vorbi și din ţărână ţi se vor auzi vorbele. Glasul tău va ieși din pământ
29:4
Cap. 8:19.
ca al unei năluci și din ţărână îţi vei șopti cuvintele. 5Dar mulţimea vrăjmașilor
29:5
Cap. 25:5.
tăi va fi ca o pulbere măruntă și mulţimea asupritorilor va fi ca
29:5
Iov 21:18
pleava care zboară, și aceasta deodată
29:5
Cap. 30:13.
, într-o clipă.” 6De la Domnul oștirilor va
29:6
Cap. 28:2;
veni pedeapsa, cu tunete, cutremure de pământ și pocnet puternic, cu vijelie și furtună și cu flacăra unui foc mistuitor. 7Și, ca un vis, ca o vedenie de noapte, așa va fi mulţimea
29:7
Cap. 37:36.
neamurilor care vor lupta împotriva lui Ariel, așa vor fi cei ce se vor bate împotriva lui și cetăţuiei lui, strângându-l de aproape. 8După cum cel flămând visează
29:8
Iov 20:8
că mănâncă și se trezește cu stomacul gol și după cum cel însetat visează
29:8
Ps. 73:20
că bea și se trezește stors de puteri și cu setea neastâmpărată, tot așa va fi și cu mulţimea neamurilor care vor veni să lupte împotriva muntelui Sionului. 9Rămâneţi încremeniţi și uimiţi! Închideţi ochii și fiţi orbi! Ei sunt
29:9
Cap. 28:7,8.
beţi, dar
29:9
Cap. 51:21.
nu de vin; se clatină, dar nu din pricina băuturilor tari. 10Ci pentru că
29:10
Rom. 11:8
Domnul a turnat peste voi un duh de adormire; v-a închis
29:10
Ps. 69:23
ochii, prorocilor, și v-a acoperit capetele, văzătorilor
29:10
1 Sam. 9:9
. 11De aceea toată descoperirea dumnezeiască a ajuns pentru voi ca vorbele unei cărţi
29:11
Cap. 8:16.
pecetluite. Dacă o dai cuiva care știe să citească și-i zici: „Ia citește!”, el
29:11
Dan. 12:4,9Apoc. 5:1,5,9
6:1
răspunde: „Nu pot, căci este pecetluită!” 12Sau dacă dai cartea unuia care nu știe să citească și-i zici: „Ia citește!”, el răspunde: „Nu știu să citesc.” 13Domnul zice: „Când
29:13
Ezec. 33:31Mat. 15:8,9Marcu 7:6,7
se apropie de Mine poporul acesta, Mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de Mine și frica pe care o are de Mine nu este decât o învăţătură
29:13
Col. 2:22
de datină omenească. 14De
29:14
Hab. 1:5
aceea voi lovi iarăși pe poporul acesta cu semne și minuni din ce în ce mai minunate, așa că
29:14
Ier. 49:7Obad. 81 Cor. 1:19
înţelepciunea înţelepţilor lui va pieri și priceperea oamenilor lui pricepuţi se va face nevăzută.” 15Vai
29:15
Cap. 30:1.
de cei ce își ascund planurile dinaintea Domnului, care își fac faptele în întuneric și zic
29:15
Ps. 94:7
: „Cine ne vede și cine ne știe?” 16Stricaţi ce sunteţi! Oare olarul trebuie privit ca lutul sau poate lucrarea
29:16
Cap. 45:9.
să zică despre lucrător: „Nu m-a făcut el”? Sau poate vasul să zică despre olar: „El nu se pricepe”? 17Peste puţină vreme, Libanul
29:17
Cap. 32:15.
se va preface în pomet, și pometul va fi socotit ca o pădure! 18În
29:18
Cap. 35:5.
ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cărţii și ochii orbilor, izbăviţi de negură și întuneric, vor vedea. 19Cei
29:19
Cap. 61:1.
nenorociţi se vor bucura tot mai mult în Domnul și săracii
29:19
Iac. 2:5
se vor veseli de Sfântul lui Israel. 20Căci asupritorul nu va mai fi, batjocoritorul
29:20
Cap. 28:14,22.
va pieri și toţi cei ce pândeau
29:20
Mica 2:1
nelegiuirea vor fi nimiciţi: 21cei ce osândeau pe alţii la judecată, întindeau curse cui îi înfruntau la poarta cetăţii și năpăstuiau
29:21
Amos 5:10,12Prov. 28:21
fără temei pe cel nevinovat. 22De aceea așa vorbește Domnul către casa lui Iacov, El, care
29:22
Ios. 24:3
a răscumpărat pe Avraam: „Acum Iacov nu va mai roși de rușine și nu i se va mai îngălbeni faţa acum. 23Căci, când vor vedea ei, când vor vedea copiii lor, în mijlocul lor, lucrarea
29:23
Cap. 19:25;
mâinilor Mele, Îmi vor sfinţi Numele; vor sfinţi pe Sfântul lui Iacov și se vor teme de Dumnezeul lui Israel. 24Cei rătăciţi
29:24
Cap. 28:7.
cu duhul vor căpăta pricepere și cei ce cârteau vor lua învăţătură.”

30

301„Vai”, zice Domnul, „de copiii răzvrătiţi, care

30:1
Cap. 29:15.
iau hotărâri fără Mine, fac legăminte care nu vin din Duhul Meu și
30:1
Deut. 29:19
îngrămădesc astfel păcat peste păcat! 2Ei
30:2
Cap. 31:1.
se coboară în Egipt, fără
30:2
Num. 27:21Ios. 9:141 Împ. 22:7Ier. 21:2
42:2,20
să Mă întrebe, ca să fugă sub ocrotirea lui Faraon și să caute un adăpost sub umbra egiptenilor! 3Dar
30:3
Cap. 20:5.
ocrotirea lui Faraon vă va da de rușine și adăpostul sub umbra Egiptului vă va da de ocară. 4Căci voievozii lui au și ajuns la Ţoan
30:4
Cap. 19:11.
și trimișii lui au și atins Hanesul. 5Dar toţi
30:5
Ier. 2:36
vor rămâne de rușine din pricina unui popor care nu le va fi de folos, nici nu-i va ajuta, nici nu le va folosi, ci va fi spre rușinea și ocara lor.” 6Prorocie asupra unor dobitoace
30:6
Cap. 57:9.
de la miazăzi: Printr-un ţinut strâmtorat și necăjit, de unde vin leoaica și leul, năpârca
30:6
Deut. 8:15
și șarpele zburător, își duc ei bogăţiile în spinarea măgarilor și vistieriile pe cocoașa cămilelor către un popor care nu le va fi de folos. 7Căci
30:7
Ier. 37:7
ajutorul Egiptului nu este decât deșertăciune și nimic, de aceea eu numesc lucrul acesta zarvă
30:7
Vers. 15. Cap. 7:4.
fără nicio ispravă. 8„Du-te acum”, zice Domnul, „de scrie
30:8
Hab. 2:2
aceste lucruri înaintea lor pe o tăbliţă și sapă-le într-o carte, ca să rămână până în ziua de apoi, ca mărturie pe vecie și în veci de veci. 9Scrie că poporul acesta
30:9
Deut. 32:2030:1
este un popor răzvrătit, niște copii mincinoși, niște copii care nu vor să asculte Legea Domnului, 10care
30:10
Ier. 11:21Amos 2:12
7:13Mica 2:6
zic văzătorilor: ‘Să nu vedeţi!’ și prorocilor: ‘Să nu prorociţi adevăruri, ci spuneţi-ne
30:10
1 Împ. 22:13Mica 2:11
lucruri măgulitoare, prorociţi-ne lucruri închipuite! 11Abateţi-vă din drum, daţi-vă în lături de pe cărare, lăsaţi-ne în pace cu Sfântul lui Israel!’” 12De aceea așa vorbește Sfântul lui Israel: „Fiindcă lepădaţi cuvântul acesta și vă încredeţi în silnicie și vicleșuguri și vă sprijiniţi pe ele, 13de aceea nelegiuirea aceasta va fi pentru voi ca
30:13
Ps. 62:3
spărtura unui zid înalt, care, spărgându-se, ameninţă să cadă și a cărui prăbușire vine
30:13
Cap. 29:5.
deodată, într-o clipă: 14îl sfărâmă cum se sfărâmă un vas de pământ, care se
30:14
Ps. 2:9Ier. 19:11
sfărâmă fără nicio milă și din ale cărui sfărâmături nu mai rămâne niciun ciob măcar, cu care să iei foc din vatră sau să scoţi apă din fântână.” 15Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: „În liniște
30:15
Vers. 7. Cap. 7:4.
și odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și încredere va fi tăria voastră.” Dar
30:15
Mat. 23:37
n-aţi voit! 16Ci aţi zis: „Nu! Ci vom fugi pe cai!” – De aceea veţi și fugi! – „Vom călări pe cai iuţi!” – De aceea cei ce vă vor urmări vor fi și mai iuţi! 17O
30:17
Lev. 26:8Deut. 28:25
32:30Ios. 23:10
mie vor fugi la ameninţarea unuia singur și, când vă vor ameninţa cinci, toţi veţi fugi, până veţi rămâne ca un stâlp pe vârful unui munte și ca un steag pe creștetul unui deal. 18Totuși Domnul așteaptă să Se milostivească de voi și Se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept. Ferice
30:18
Ps. 2:12
34:8Prov. 16:20Ier. 17:7
de toţi cei ce nădăjduiesc în El! 19Da, popor al Sionului, locuitor al
30:19
Cap. 65:9.
Ierusalimului, nu vei mai plânge! El Se va îndura de tine când vei striga; cum va auzi, te va asculta. 20Domnul vă va da pâine
30:20
1 Împ. 22:27Ps. 127:2
în necaz și apă în strâmtorare. Învăţătorii
30:20
Ps. 74:9Amos 8:11
tăi nu se vor mai ascunde, ci ochii tăi vor vedea pe învăţătorii tăi. 21Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: „Iată drumul, mergeţi pe el!”, când veţi voi să vă mai abateţi
30:21
Ios. 1:7
la dreapta sau la stânga. 22Veţi
30:22
2 Cron. 31:131:7
socoti ca spurcate argintul care vă acoperă idolii și aurul cu care sunt poleite chipurile turnate. Ca pe o necurăţie le vei arunca și le vei zice
30:22
Osea 14:8
: „Afară cu voi de aici!” 23Atunci
30:23
Mat. 6:331 Tim. 4:8
El va da ploaie peste sămânţa pe care o vei pune în pământ și pâinea pe care o va da pământul va fi gustoasă și hrănitoare; în același timp, turmele tale vor paște în pășuni întinse. 24Boii și măgarii care ară pământul vor mânca un nutreţ sărat, vânturat cu lopata și cu ciurul. 25Pe
30:25
Cap. 2:14,15;
orice munte înalt și pe orice deal înalt vor izvorî râuri, curgeri de apă, în ziua marelui măcel, când turnurile vor cădea. 26Și lumina
30:26
Cap. 60:19,20.
lunii va fi ca lumina soarelui, iar lumina soarelui va fi de șapte ori mai mare (ca lumina a șapte zile), când va lega Domnul vânătăile poporului Său și va tămădui rana loviturilor lui. 27Iată, Numele Domnului vine din depărtare! Mânia Lui este aprinsă și un pârjol puternic; buzele Lui sunt pline de urgie și limba Lui este ca un foc mistuitor; 28suflarea
30:28
Cap. 11:4.
Lui este ca un șuvoi ieșit din albie, care ajunge
30:28
Cap. 8:8.
până la gât, ca să ciuruiască neamurile cu ciurul nimicirii și să pună o zăbală
30:28
Cap. 37:29.
înșelătoare în fălcile popoarelor. 29Voi însă veţi cânta ca în noaptea când se prăznuiește
30:29
Ps. 42:4
sărbătoarea, veţi fi cu inima veselă ca cel ce merge în sunetul flautului, ca să se ducă la muntele
30:29
Cap. 2:3.
Domnului, spre Stânca lui Israel. 30Și
30:30
Cap. 29:6.
Domnul va face să răsune glasul Lui măreţ, Își va arăta braţul gata să lovească, în mânia Lui aprinsă, în mijlocul flăcării unui foc mistuitor, în mijlocul înecului, al furtunii și al pietrelor
30:30
Cap. 28:2;
de grindină. 31Atunci, asirianul va tremura de
30:31
Cap. 37:36.
glasul Domnului, care
30:31
Cap. 10:5,24.
îl va lovi cu nuiaua Sa. 32La fiecare lovitură de nuia hotărâtă pe care i-o va da Domnul, se vor auzi timpanele și harpele. Domnul va lupta împotriva lui cu mâna
30:32
Cap. 11:15;
ridicată. 33Căci de multă vreme este pregătit un rug
30:33
Ier. 7:31
19:6
, gătit și pentru împărat: adânc și lat este făcut, cu foc și lemne din belșug. Suflarea Domnului îl aprinde ca un șuvoi de pucioasă.