Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
29

291Vai de Ariel

29:1
Ezec. 43:15,16
(Leul lui Dumnezeu), de Ariel, cetatea în
29:1
2 Sam. 5:9
care a tăbărât David! „Adăugaţi an la an și lăsaţi sărbătorile să-și facă ocolul lor! 2Apoi, voi împresura pe Ariel; plânsete și gemete vor fi în ea și cetatea va fi ca un Ariel pentru Mine. 3Căci te voi împresura din toate părţile, te voi înconjura cu cete de străjeri și voi ridica întărituri de șanţuri împotriva ta. 4Vei fi doborât la pământ și de acolo vei vorbi și din ţărână ţi se vor auzi vorbele. Glasul tău va ieși din pământ
29:4
Cap. 8:19.

ca al unei năluci și din ţărână îţi vei șopti cuvintele. 5Dar mulţimea vrăjmașilor
29:5
Cap. 25:5.

tăi va fi ca o pulbere măruntă și mulţimea asupritorilor va fi ca
29:5
Iov 21:18
pleava care zboară, și aceasta deodată
29:5
Cap. 30:13.

, într-o clipă.” 6De la Domnul oștirilor va
29:6
Cap. 28:2;
30:30
veni pedeapsa, cu tunete, cutremure de pământ și pocnet puternic, cu vijelie și furtună și cu flacăra unui foc mistuitor. 7Și, ca un vis, ca o vedenie de noapte, așa va fi mulţimea
29:7
Cap. 37:36.

neamurilor care vor lupta împotriva lui Ariel, așa vor fi cei ce se vor bate împotriva lui și cetăţuiei lui, strângându-l de aproape. 8După cum cel flămând visează
29:8
Iov 20:8
că mănâncă și se trezește cu stomacul gol și după cum cel însetat visează
29:8
Ps. 73:20
că bea și se trezește stors de puteri și cu setea neastâmpărată, tot așa va fi și cu mulţimea neamurilor care vor veni să lupte împotriva muntelui Sionului. 9Rămâneţi încremeniţi și uimiţi! Închideţi ochii și fiţi orbi! Ei sunt
29:9
Cap. 28:7,8.

beţi, dar
29:9
Cap. 51:21.

nu de vin; se clatină, dar nu din pricina băuturilor tari. 10Ci pentru că
29:10
Rom. 11:8
Domnul a turnat peste voi un duh de adormire; v-a închis
29:10
Ps. 69:23
ochii, prorocilor, și v-a acoperit capetele, văzătorilor
29:10
1 Sam. 9:9
. 11De aceea toată descoperirea dumnezeiască a ajuns pentru voi ca vorbele unei cărţi
29:11
Cap. 8:16.

pecetluite. Dacă o dai cuiva care știe să citească și-i zici: „Ia citește!”, el
29:11
Dan. 12:4,9Apoc. 5:1,5,9
6:1
răspunde: „Nu pot, căci este pecetluită!” 12Sau dacă dai cartea unuia care nu știe să citească și-i zici: „Ia citește!”, el răspunde: „Nu știu să citesc.” 13Domnul zice: „Când
29:13
Ezec. 33:31Mat. 15:8,9Marcu 7:6,7
se apropie de Mine poporul acesta, Mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de Mine și frica pe care o are de Mine nu este decât o învăţătură
29:13
Col. 2:22
de datină omenească. 14De
29:14
Hab. 1:5
aceea voi lovi iarăși pe poporul acesta cu semne și minuni din ce în ce mai minunate, așa că
29:14
Ier. 49:7Obad. 81 Cor. 1:19
înţelepciunea înţelepţilor lui va pieri și priceperea oamenilor lui pricepuţi se va face nevăzută.” 15Vai
29:15
Cap. 30:1.

de cei ce își ascund planurile dinaintea Domnului, care își fac faptele în întuneric și zic
29:15
Ps. 94:7
: „Cine ne vede și cine ne știe?” 16Stricaţi ce sunteţi! Oare olarul trebuie privit ca lutul sau poate lucrarea
29:16
Cap. 45:9.
Rom. 9:20
să zică despre lucrător: „Nu m-a făcut el”? Sau poate vasul să zică despre olar: „El nu se pricepe”? 17Peste puţină vreme, Libanul
29:17
Cap. 32:15.

se va preface în pomet, și pometul va fi socotit ca o pădure! 18În
29:18
Cap. 35:5.

ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cărţii și ochii orbilor, izbăviţi de negură și întuneric, vor vedea. 19Cei
29:19
Cap. 61:1.

nenorociţi se vor bucura tot mai mult în Domnul și săracii
29:19
Iac. 2:5
se vor veseli de Sfântul lui Israel. 20Căci asupritorul nu va mai fi, batjocoritorul
29:20
Cap. 28:14,22.

va pieri și toţi cei ce pândeau
29:20
Mica 2:1
nelegiuirea vor fi nimiciţi: 21cei ce osândeau pe alţii la judecată, întindeau curse cui îi înfruntau la poarta cetăţii și năpăstuiau
29:21
Amos 5:10,12Prov. 28:21
fără temei pe cel nevinovat. 22De aceea așa vorbește Domnul către casa lui Iacov, El, care
29:22
Ios. 24:3
a răscumpărat pe Avraam: „Acum Iacov nu va mai roși de rușine și nu i se va mai îngălbeni faţa acum. 23Căci, când vor vedea ei, când vor vedea copiii lor, în mijlocul lor, lucrarea
29:23
Cap. 19:25;
45:11
60:21Efes. 2:10
mâinilor Mele, Îmi vor sfinţi Numele; vor sfinţi pe Sfântul lui Iacov și se vor teme de Dumnezeul lui Israel. 24Cei rătăciţi
29:24
Cap. 28:7.

cu duhul vor căpăta pricepere și cei ce cârteau vor lua învăţătură.”