Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoţ, asupra lui Iuda și asupra Ierusalimului: 2Se

2:2
Mica 4:1
va întâmpla în
2:2
Gen. 49:1Ier. 23:20
scurgerea vremurilor că
2:2
Ps. 68:15,16
muntele Casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte; se va înălţa deasupra dealurilor și
2:2
Ps. 72:8
toate neamurile se vor îngrămădi spre el. 3Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice: „Veniţi
2:3
Ier. 31:6
50:5Zah. 8:21,23
, să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui și să umblăm pe cărările Lui!” Căci
2:3
Luca 24:47
din Sion va ieși Legea și din Ierusalim, Cuvântul Domnului. 4El va fi Judecătorul neamurilor, El va hotărî între un mare număr de popoare, așa încât din săbiile lor își vor
2:4
Ps. 46:9Osea 2:18Zah. 9:10
făuri fiare de plug și din suliţele lor, cosoare: niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu
2:4
Ps. 72:3,7
vor mai învăţa războiul. 5Veniţi, casă a lui Iacov, să umblăm
2:5
Efes. 5:8
în lumina Domnului! 6Căci ai părăsit pe poporul Tău, pe casa lui Iacov, pentru că sunt plini de
2:6
Num. 23:7
idolii Răsăritului și dedaţi
2:6
Deut. 18:14
la vrăjitorie ca filistenii și
2:6
Ps. 106:35Ier. 10:2
se unesc cu fiii străinilor. 7Ţara lor este plină
2:7
Deut. 17:16,17
de argint și de aur și comorile lor n-au sfârșit; ţara este plină de cai, și carele lor sunt fără număr. 8Dar ţara lor este plină
2:8
Ier. 2:28
și de idoli, căci se închină înaintea lucrării mâinilor lor, înaintea lucrurilor făcute de degetele lor. 9De aceea cei mici vor fi coborâţi și cei mari vor fi smeriţi: nu-i vei ierta. 10Intră
2:10
Vers. 19,21.
în stânci și ascunde-te în ţărână de frica Domnului și de strălucirea măreţiei Lui! 11Omul va trebui să-și plece privirea
2:11
Vers. 17. Cap. 5:15,16;
semeaţă și îngâmfarea lui va fi smerită: numai Domnul va fi înălţat
2:11
Cap. 4:1;
în ziua aceea. 12Căci este o zi a Domnului oștirilor împotriva oricărui om mândru și trufaș, împotriva oricui se înalţă, ca să fie plecat: 13împotriva tuturor cedrilor
2:13
Cap. 14:8;
înalţi și falnici ai Libanului și împotriva tuturor stejarilor Basanului; 14împotriva
2:14
Cap. 30:25.
tuturor munţilor înalţi și împotriva tuturor dealurilor falnice; 15împotriva tuturor turnurilor înalte și împotriva
2:15
1 Împ. 10:22
tuturor zidurilor întărite; 16împotriva tuturor corăbiilor din Tarsis și împotriva tuturor lucrurilor plăcute la vedere. 17Mândria
2:17
Vers. 11.
omului va fi smerită și trufia oamenilor va fi plecată; numai Domnul va fi înălţat în
2:17
Vers. 11.
ziua aceea. 18Toţi idolii vor pieri. 19Oamenii vor intra în peșterile
2:19
Vers. 10.
stâncilor și în crăpăturile pământului, de
2:19
2 Tes. 1:9
frica Domnului și de strălucirea măreţiei Lui, când Se va scula să
2:19
Cap. 30:32.
îngrozească pământul. 20În
2:20
Cap. 30:22;
ziua aceea, oamenii își vor arunca idolii de argint și idolii de aur pe care și-i făcuseră ca să se închine la ei, îi vor arunca la șobolani și la lilieci 21și
2:21
Vers. 19.
vor intra în găurile stâncilor și în crăpăturile pietrelor de frica
2:21
Vers. 10,19.
Domnului și de strălucirea măreţiei Lui, când Se va scula să îngrozească pământul. 22Nu vă mai încredeţi
2:22
Ps. 146:3Ier. 17:5
dar în om, în
2:22
Iov 27:3
ale cărui nări nu este decât suflare! Căci ce preţ are el?

3

31Domnul Dumnezeul oștirilor va

3:1
Ier. 37:21
38:9
lua din Ierusalim și din Iuda orice sprijin
3:1
Lev. 26:26
și orice mijloc de trai, orice izvor de pâine și orice izvor de apă, 2pe viteaz
3:2
2 Împ. 24:4
și pe omul de război, pe judecător și pe proroc, pe ghicitor și pe bătrân, 3pe căpetenia peste cincizeci și pe dregător, pe sfetnic, pe meșteșugarul ales și pe vrăjitorul iscusit. 4„Le voi da băieţi
3:4
Ecl. 10:16
drept căpetenii”, zice Domnul, „și niște copii vor stăpâni peste ei.” 5Oamenii se vor asupri unii pe alţii, unul va apăsa pe celălalt, fiecare pe aproapele lui, tânărul va lovi pe cel bătrân și omul de nimic, pe cel pus în cinste. 6Vor merge până acolo încât unul va apuca pe fratele său în casa părintească și-i va zice: „Tu ai o haină, fii căpetenia noastră! Ia dărâmăturile acestea sub mâna ta!” 7Dar, în aceeași zi, el va răspunde: „Nu pot să fiu doctor, căci în casa mea nu este nici pâine, nici haină: nu mă puneţi căpetenie peste popor.” 8Se clatină Ierusalimul
3:8
Mica 3:12
, se prăbușește Iuda, pentru că vorbele și faptele lor sunt îndreptate împotriva Domnului, înfruntând privirile Lui măreţe. 9Înfăţișarea feţei lor mărturisește împotriva lor și, ca sodomiţii
3:9
Gen. 13:13
18:20,21
19:5
, își dau pe faţă nelegiuirea, fără s-o ascundă. Vai de sufletul lor, căci își pregătesc rele! 10Bine
3:10
Ecl. 8:12
de cel neprihănit! Lui îi va merge bine, căci
3:10
Ps. 128:2
se va bucura de rodul faptelor lui. 11Vai de cel rău! Lui îi va merge rău
3:11
Ps. 11:6Ecl. 8:13
, căci va culege rodul faptelor lui. 12Poporul meu este asuprit de niște copii
3:12
Vers. 4.
și-l stăpânesc niște femei! Poporul meu, cârmuitorii
3:12
Cap. 9:16.
tăi te duc în rătăcire, și pustiesc calea pe care umbli! 13Domnul Se înfăţișează la judecată
3:13
Mica 6:2
, stă în picioare ca să judece popoarele. 14Domnul intră la judecată cu bătrânii poporului Său și cu mai-marii lui: „Voi aţi mâncat via
3:14
Cap. 5:7.
! Prada luată de la sărac este în casele voastre! 15Cu ce drept călcaţi
3:15
Cap. 58:4.
voi în picioare pe poporul Meu și apăsaţi pe săraci?” zice Domnul Dumnezeul oștirilor. 16Domnul zice: „Pentru că fiicele Sionului sunt mândre și umblă cu gâtul întins și cu priviri pofticioase, pentru că pășesc mărunţel și zornăiesc cu verigile de la picior, 17Domnul va pleșuvi
3:17
Deut. 28:27
creștetul capului fiicelor Sionului, Domnul le va descoperi
3:17
Cap. 47:2,3.
rușinea.” 18În ziua aceea, Domnul va scoate verigile care le slujesc ca podoabă la picioare și sorișorii și lunișoarele
3:18
Jud. 8:21
, 19cerceii, brăţările și maramele, 20legăturile de pe cap, lănţișoarele de la picioare și brâiele, cutiile cu mirosuri și băierile descântate, 21inelele și verigile de la nas, 22hainele de sărbătoare și cămășile cele largi, mantiile și pungile, 23oglinzile și cămășile subţiri, turbanele și maramele ușoare. 24Și atunci, în loc de miros plăcut, va fi putoare; în loc de brâu, o funie; în loc de păr încreţit, un cap pleșuv
3:24
Cap. 22:12.
; în loc de mantie largă, un sac strâmt; un semn de înfierare, în loc de frumuseţe. 25Bărbaţii tăi vor cădea uciși de sabie și vitejii tăi, în luptă. 26Porţile
3:26
Ier. 14:2Plâng. 1:4
2:10
fiicei Sionului vor geme și se vor jeli și ea va ședea despuiată pe pământ.

4

41Șapte femei vor apuca în

4:1
Cap. 2:11,17.
ziua aceea un singur bărbat și vor zice: „Vom mânca
4:1
2 Tes. 3:12
pâinea noastră însene și ne vom îmbrăca în hainele noastre însene; numai fă-ne să-ţi purtăm numele și ia ocara
4:1
Luca 1:25
de peste noi!”

Proslăvirea Sionului

2În vremea aceea, odrasla

4:2
Ier. 23:5Zah. 3:8
6:12
Domnului va fi plină de măreţie și slavă și rodul ţării va fi plin de strălucire și frumuseţe pentru cei mântuiţi ai lui Israel. 3Și cel rămas în Sion, cel lăsat în Ierusalim, se
4:3
Cap. 60:21.
va numi „sfânt”, oricine va fi scris
4:3
Filip. 4:3Apoc. 3:5
printre cei vii, la Ierusalim. 4După ce va spăla Domnul
4:4
Mal. 3:2,3
murdăriile fiicelor Sionului și va curăţi Ierusalimul de vinovăţia de sânge din mijlocul lui, cu duhul judecăţii și cu duhul nimicirii, 5Domnul va așeza, peste toată întinderea muntelui Sionului și peste locurile lui de adunare, un nor
4:5
Exod 13:21
de fum ziua și un foc
4:5
Zah. 2:5
de flăcări strălucitoare noaptea. Da, peste toată slava va fi un adăpost, 6o colibă, ca umbrar împotriva căldurii zilei și ca loc de adăpost
4:6
Cap. 25:4.
și de ocrotire împotriva furtunii și ploii.