Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
30

301„Vai”, zice Domnul, „de copiii răzvrătiţi, care

30:1
Cap. 29:15.

iau hotărâri fără Mine, fac legăminte care nu vin din Duhul Meu și
30:1
Deut. 29:19
îngrămădesc astfel păcat peste păcat! 2Ei
30:2
Cap. 31:1.

se coboară în Egipt, fără
30:2
Num. 27:21Ios. 9:141 Împ. 22:7Ier. 21:2
42:2,20
să Mă întrebe, ca să fugă sub ocrotirea lui Faraon și să caute un adăpost sub umbra egiptenilor! 3Dar
30:3
Cap. 20:5.
Ier. 37:5,7
ocrotirea lui Faraon vă va da de rușine și adăpostul sub umbra Egiptului vă va da de ocară. 4Căci voievozii lui au și ajuns la Ţoan
30:4
Cap. 19:11.

și trimișii lui au și atins Hanesul. 5Dar toţi
30:5
Ier. 2:36
vor rămâne de rușine din pricina unui popor care nu le va fi de folos, nici nu-i va ajuta, nici nu le va folosi, ci va fi spre rușinea și ocara lor.” 6Prorocie asupra unor dobitoace
30:6
Cap. 57:9.
Osea 8:9
12:1
de la miazăzi: Printr-un ţinut strâmtorat și necăjit, de unde vin leoaica și leul, năpârca
30:6
Deut. 8:15
și șarpele zburător, își duc ei bogăţiile în spinarea măgarilor și vistieriile pe cocoașa cămilelor către un popor care nu le va fi de folos. 7Căci
30:7
Ier. 37:7
ajutorul Egiptului nu este decât deșertăciune și nimic, de aceea eu numesc lucrul acesta zarvă
30:7
Vers. 15. Cap. 7:4.

fără nicio ispravă. 8„Du-te acum”, zice Domnul, „de scrie
30:8
Hab. 2:2
aceste lucruri înaintea lor pe o tăbliţă și sapă-le într-o carte, ca să rămână până în ziua de apoi, ca mărturie pe vecie și în veci de veci. 9Scrie că poporul acesta
30:9
Deut. 32:2030:1
este un popor răzvrătit, niște copii mincinoși, niște copii care nu vor să asculte Legea Domnului, 10care
30:10
Ier. 11:21Amos 2:12
7:13Mica 2:6
zic văzătorilor: ‘Să nu vedeţi!’ și prorocilor: ‘Să nu prorociţi adevăruri, ci spuneţi-ne
30:10
1 Împ. 22:13Mica 2:11
lucruri măgulitoare, prorociţi-ne lucruri închipuite! 11Abateţi-vă din drum, daţi-vă în lături de pe cărare, lăsaţi-ne în pace cu Sfântul lui Israel!’” 12De aceea așa vorbește Sfântul lui Israel: „Fiindcă lepădaţi cuvântul acesta și vă încredeţi în silnicie și vicleșuguri și vă sprijiniţi pe ele, 13de aceea nelegiuirea aceasta va fi pentru voi ca
30:13
Ps. 62:3
spărtura unui zid înalt, care, spărgându-se, ameninţă să cadă și a cărui prăbușire vine
30:13
Cap. 29:5.

deodată, într-o clipă: 14îl sfărâmă cum se sfărâmă un vas de pământ, care se
30:14
Ps. 2:9Ier. 19:11
sfărâmă fără nicio milă și din ale cărui sfărâmături nu mai rămâne niciun ciob măcar, cu care să iei foc din vatră sau să scoţi apă din fântână.” 15Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: „În liniște
30:15
Vers. 7. Cap. 7:4.

și odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și încredere va fi tăria voastră.” Dar
30:15
Mat. 23:37
n-aţi voit! 16Ci aţi zis: „Nu! Ci vom fugi pe cai!” – De aceea veţi și fugi! – „Vom călări pe cai iuţi!” – De aceea cei ce vă vor urmări vor fi și mai iuţi! 17O
30:17
Lev. 26:8Deut. 28:25
32:30Ios. 23:10
mie vor fugi la ameninţarea unuia singur și, când vă vor ameninţa cinci, toţi veţi fugi, până veţi rămâne ca un stâlp pe vârful unui munte și ca un steag pe creștetul unui deal. 18Totuși Domnul așteaptă să Se milostivească de voi și Se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept. Ferice
30:18
Ps. 2:12
34:8Prov. 16:20Ier. 17:7
de toţi cei ce nădăjduiesc în El! 19Da, popor al Sionului, locuitor al
30:19
Cap. 65:9.

Ierusalimului, nu vei mai plânge! El Se va îndura de tine când vei striga; cum va auzi, te va asculta. 20Domnul vă va da pâine
30:20
1 Împ. 22:27Ps. 127:2
în necaz și apă în strâmtorare. Învăţătorii
30:20
Ps. 74:9Amos 8:11
tăi nu se vor mai ascunde, ci ochii tăi vor vedea pe învăţătorii tăi. 21Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: „Iată drumul, mergeţi pe el!”, când veţi voi să vă mai abateţi
30:21
Ios. 1:7
la dreapta sau la stânga. 22Veţi
30:22
2 Cron. 31:131:7
socoti ca spurcate argintul care vă acoperă idolii și aurul cu care sunt poleite chipurile turnate. Ca pe o necurăţie le vei arunca și le vei zice
30:22
Osea 14:8
: „Afară cu voi de aici!” 23Atunci
30:23
Mat. 6:331 Tim. 4:8
El va da ploaie peste sămânţa pe care o vei pune în pământ și pâinea pe care o va da pământul va fi gustoasă și hrănitoare; în același timp, turmele tale vor paște în pășuni întinse. 24Boii și măgarii care ară pământul vor mânca un nutreţ sărat, vânturat cu lopata și cu ciurul. 25Pe
30:25
Cap. 2:14,15;
44:3
orice munte înalt și pe orice deal înalt vor izvorî râuri, curgeri de apă, în ziua marelui măcel, când turnurile vor cădea. 26Și lumina
30:26
Cap. 60:19,20.

lunii va fi ca lumina soarelui, iar lumina soarelui va fi de șapte ori mai mare (ca lumina a șapte zile), când va lega Domnul vânătăile poporului Său și va tămădui rana loviturilor lui. 27Iată, Numele Domnului vine din depărtare! Mânia Lui este aprinsă și un pârjol puternic; buzele Lui sunt pline de urgie și limba Lui este ca un foc mistuitor; 28suflarea
30:28
Cap. 11:4.
2 Tes. 2:8
Lui este ca un șuvoi ieșit din albie, care ajunge
30:28
Cap. 8:8.

până la gât, ca să ciuruiască neamurile cu ciurul nimicirii și să pună o zăbală
30:28
Cap. 37:29.

înșelătoare în fălcile popoarelor. 29Voi însă veţi cânta ca în noaptea când se prăznuiește
30:29
Ps. 42:4
sărbătoarea, veţi fi cu inima veselă ca cel ce merge în sunetul flautului, ca să se ducă la muntele
30:29
Cap. 2:3.

Domnului, spre Stânca lui Israel. 30Și
30:30
Cap. 29:6.

Domnul va face să răsune glasul Lui măreţ, Își va arăta braţul gata să lovească, în mânia Lui aprinsă, în mijlocul flăcării unui foc mistuitor, în mijlocul înecului, al furtunii și al pietrelor
30:30
Cap. 28:2;
32:19
de grindină. 31Atunci, asirianul va tremura de
30:31
Cap. 37:36.

glasul Domnului, care
30:31
Cap. 10:5,24.

îl va lovi cu nuiaua Sa. 32La fiecare lovitură de nuia hotărâtă pe care i-o va da Domnul, se vor auzi timpanele și harpele. Domnul va lupta împotriva lui cu mâna
30:32
Cap. 11:15;
19:16
ridicată. 33Căci de multă vreme este pregătit un rug
30:33
Ier. 7:31
19:6
, gătit și pentru împărat: adânc și lat este făcut, cu foc și lemne din belșug. Suflarea Domnului îl aprinde ca un șuvoi de pucioasă.