Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
30

301„Vai”, zice Domnul, „de copiii răzvrătiţi, care

30:1
Cap. 29:15.
iau hotărâri fără Mine, fac legăminte care nu vin din Duhul Meu și
30:1
Deut. 29:19
îngrămădesc astfel păcat peste păcat! 2Ei
30:2
Cap. 31:1.
se coboară în Egipt, fără
30:2
Num. 27:21Ios. 9:141 Împ. 22:7Ier. 21:2
42:2,20
să Mă întrebe, ca să fugă sub ocrotirea lui Faraon și să caute un adăpost sub umbra egiptenilor! 3Dar
30:3
Cap. 20:5.
ocrotirea lui Faraon vă va da de rușine și adăpostul sub umbra Egiptului vă va da de ocară. 4Căci voievozii lui au și ajuns la Ţoan
30:4
Cap. 19:11.
și trimișii lui au și atins Hanesul. 5Dar toţi
30:5
Ier. 2:36
vor rămâne de rușine din pricina unui popor care nu le va fi de folos, nici nu-i va ajuta, nici nu le va folosi, ci va fi spre rușinea și ocara lor.” 6Prorocie asupra unor dobitoace
30:6
Cap. 57:9.
de la miazăzi: Printr-un ţinut strâmtorat și necăjit, de unde vin leoaica și leul, năpârca
30:6
Deut. 8:15
și șarpele zburător, își duc ei bogăţiile în spinarea măgarilor și vistieriile pe cocoașa cămilelor către un popor care nu le va fi de folos. 7Căci
30:7
Ier. 37:7
ajutorul Egiptului nu este decât deșertăciune și nimic, de aceea eu numesc lucrul acesta zarvă
30:7
Vers. 15. Cap. 7:4.
fără nicio ispravă. 8„Du-te acum”, zice Domnul, „de scrie
30:8
Hab. 2:2
aceste lucruri înaintea lor pe o tăbliţă și sapă-le într-o carte, ca să rămână până în ziua de apoi, ca mărturie pe vecie și în veci de veci. 9Scrie că poporul acesta
30:9
Deut. 32:2030:1
este un popor răzvrătit, niște copii mincinoși, niște copii care nu vor să asculte Legea Domnului, 10care
30:10
Ier. 11:21Amos 2:12
7:13Mica 2:6
zic văzătorilor: ‘Să nu vedeţi!’ și prorocilor: ‘Să nu prorociţi adevăruri, ci spuneţi-ne
30:10
1 Împ. 22:13Mica 2:11
lucruri măgulitoare, prorociţi-ne lucruri închipuite! 11Abateţi-vă din drum, daţi-vă în lături de pe cărare, lăsaţi-ne în pace cu Sfântul lui Israel!’” 12De aceea așa vorbește Sfântul lui Israel: „Fiindcă lepădaţi cuvântul acesta și vă încredeţi în silnicie și vicleșuguri și vă sprijiniţi pe ele, 13de aceea nelegiuirea aceasta va fi pentru voi ca
30:13
Ps. 62:3
spărtura unui zid înalt, care, spărgându-se, ameninţă să cadă și a cărui prăbușire vine
30:13
Cap. 29:5.
deodată, într-o clipă: 14îl sfărâmă cum se sfărâmă un vas de pământ, care se
30:14
Ps. 2:9Ier. 19:11
sfărâmă fără nicio milă și din ale cărui sfărâmături nu mai rămâne niciun ciob măcar, cu care să iei foc din vatră sau să scoţi apă din fântână.” 15Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: „În liniște
30:15
Vers. 7. Cap. 7:4.
și odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și încredere va fi tăria voastră.” Dar
30:15
Mat. 23:37
n-aţi voit! 16Ci aţi zis: „Nu! Ci vom fugi pe cai!” – De aceea veţi și fugi! – „Vom călări pe cai iuţi!” – De aceea cei ce vă vor urmări vor fi și mai iuţi! 17O
30:17
Lev. 26:8Deut. 28:25
32:30Ios. 23:10
mie vor fugi la ameninţarea unuia singur și, când vă vor ameninţa cinci, toţi veţi fugi, până veţi rămâne ca un stâlp pe vârful unui munte și ca un steag pe creștetul unui deal. 18Totuși Domnul așteaptă să Se milostivească de voi și Se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept. Ferice
30:18
Ps. 2:12
34:8Prov. 16:20Ier. 17:7
de toţi cei ce nădăjduiesc în El! 19Da, popor al Sionului, locuitor al
30:19
Cap. 65:9.
Ierusalimului, nu vei mai plânge! El Se va îndura de tine când vei striga; cum va auzi, te va asculta. 20Domnul vă va da pâine
30:20
1 Împ. 22:27Ps. 127:2
în necaz și apă în strâmtorare. Învăţătorii
30:20
Ps. 74:9Amos 8:11
tăi nu se vor mai ascunde, ci ochii tăi vor vedea pe învăţătorii tăi. 21Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: „Iată drumul, mergeţi pe el!”, când veţi voi să vă mai abateţi
30:21
Ios. 1:7
la dreapta sau la stânga. 22Veţi
30:22
2 Cron. 31:131:7
socoti ca spurcate argintul care vă acoperă idolii și aurul cu care sunt poleite chipurile turnate. Ca pe o necurăţie le vei arunca și le vei zice
30:22
Osea 14:8
: „Afară cu voi de aici!” 23Atunci
30:23
Mat. 6:331 Tim. 4:8
El va da ploaie peste sămânţa pe care o vei pune în pământ și pâinea pe care o va da pământul va fi gustoasă și hrănitoare; în același timp, turmele tale vor paște în pășuni întinse. 24Boii și măgarii care ară pământul vor mânca un nutreţ sărat, vânturat cu lopata și cu ciurul. 25Pe
30:25
Cap. 2:14,15;
orice munte înalt și pe orice deal înalt vor izvorî râuri, curgeri de apă, în ziua marelui măcel, când turnurile vor cădea. 26Și lumina
30:26
Cap. 60:19,20.
lunii va fi ca lumina soarelui, iar lumina soarelui va fi de șapte ori mai mare (ca lumina a șapte zile), când va lega Domnul vânătăile poporului Său și va tămădui rana loviturilor lui. 27Iată, Numele Domnului vine din depărtare! Mânia Lui este aprinsă și un pârjol puternic; buzele Lui sunt pline de urgie și limba Lui este ca un foc mistuitor; 28suflarea
30:28
Cap. 11:4.
Lui este ca un șuvoi ieșit din albie, care ajunge
30:28
Cap. 8:8.
până la gât, ca să ciuruiască neamurile cu ciurul nimicirii și să pună o zăbală
30:28
Cap. 37:29.
înșelătoare în fălcile popoarelor. 29Voi însă veţi cânta ca în noaptea când se prăznuiește
30:29
Ps. 42:4
sărbătoarea, veţi fi cu inima veselă ca cel ce merge în sunetul flautului, ca să se ducă la muntele
30:29
Cap. 2:3.
Domnului, spre Stânca lui Israel. 30Și
30:30
Cap. 29:6.
Domnul va face să răsune glasul Lui măreţ, Își va arăta braţul gata să lovească, în mânia Lui aprinsă, în mijlocul flăcării unui foc mistuitor, în mijlocul înecului, al furtunii și al pietrelor
30:30
Cap. 28:2;
de grindină. 31Atunci, asirianul va tremura de
30:31
Cap. 37:36.
glasul Domnului, care
30:31
Cap. 10:5,24.
îl va lovi cu nuiaua Sa. 32La fiecare lovitură de nuia hotărâtă pe care i-o va da Domnul, se vor auzi timpanele și harpele. Domnul va lupta împotriva lui cu mâna
30:32
Cap. 11:15;
ridicată. 33Căci de multă vreme este pregătit un rug
30:33
Ier. 7:31
19:6
, gătit și pentru împărat: adânc și lat este făcut, cu foc și lemne din belșug. Suflarea Domnului îl aprinde ca un șuvoi de pucioasă.

31

311Vai de cei ce

31:1
Cap. 30:2;
se coboară în Egipt după ajutor, se bizuiesc
31:1
Ps. 20:7
pe cai și se încred în mulţimea carelor și în puterea călăreţilor, dar nu privesc spre Sfântul lui Israel și nu
31:1
Dan. 9:13Osea 7:7
caută pe Domnul! 2Dar și El este înţelept și aduce nenorocirea și nu
31:2
Num. 23:19
Își ia vorbele înapoi, ci Se ridică împotriva casei celor răi și împotriva ajutorului celor ce săvârșesc nelegiuirea. 3Căci egipteanul este om
31:3
Ps. 146:3,5
, nu Dumnezeu, și caii lui sunt carne, nu duh. Doar mâna să-Și întindă Domnul, și ocrotitorul se va clătina, iar cel ocrotit va cădea și vor pieri cu toţii. 4Căci așa mi-a vorbit Domnul: „Cum
31:4
Osea 11:10Amos 3:8
mugesc leul și puiul de leu asupra prăzii, în ciuda tuturor păstorilor strânși împotriva lor, și nu se înspăimântă de glasul lor, nici nu se sperie de numărul lor, așa
31:4
Cap. 42:13.
Se va coborî și Domnul oștirilor să lupte pe muntele Sionului și pe dealul lui. 5Cum
31:5
Deut. 32:11Ps. 91:4
își întind păsările aripile peste puii lor, așa va ocroti Domnul oștirilor Ierusalimul, îl va ocroti
31:5
Ps. 37:40
și-l va izbăvi, îl va cruţa și-l va mântui.” 6Întoarceţi-vă la Acela de la care v-aţi abătut
31:6
Osea 9:9
mult, copii ai lui Israel! 7Căci, în ziua aceea, fiecare își va lepăda
31:7
Cap. 2:20;
idolii de argint și de aur pe care vi i-aţi făcut cu mâinile voastre nelegiuite
31:7
1 Împ. 12:30
. 8„Și asirianul va cădea
31:8
2 Împ. 19:35,36
ucis de o sabie, dar nu a unui om: îl va nimici o sabie, dar nu este a unui om; va fugi de sabie și tinerii lui războinici vor fi robiţi. 9Stânca lui se va topi de groază
31:9
Cap. 37:37.
31:9 Sau: În groaza lui, va trece întăritura sa., și căpeteniile lui vor tremura înaintea steagului”, zice Domnul, care Își are focul în Sion și cuptorul în Ierusalim.

32

321Atunci împăratul

32:1
Ps. 45:1Ier. 23:5Osea 3:5Zah. 9:9
va împărăţi cu dreptate și voievozii vor cârmui cu nepărtinire. 2Fiecare va fi ca un adăpost împotriva vântului și ca un
32:2
Cap. 4:6;
loc de scăpare împotriva furtunii, ca niște râuri de apă într-un loc uscat, ca umbra unei stânci mari într-un pământ ars de sete. 3Ochii
32:3
Cap. 29:18;
celor ce văd nu vor mai fi legaţi și urechile celor ce aud vor lua aminte. 4Inima celor ușuratici va pricepe și va înţelege și limba gângavilor va vorbi iute și deslușit. 5Nebunul nu se va mai numi ales la suflet, nici mișelul nu se va mai numi cu inimă largă. 6Căci nebunul spune nebunii și inima lui gândește rău, ca să lucreze în chip nelegiuit și să spună neadevăruri împotriva Domnului, ca să lase lihnit sufletul celui flămând și să ia băutura celui însetat. 7Armele mișelului sunt nimicitoare; el face planuri vinovate ca să piardă pe cel nenorocit prin cuvinte mincinoase, chiar când pricina săracului este dreaptă. 8Dar cel ales la suflet face planuri alese și stăruiește în planurile lui alese. 9Femei fără grijă
32:9
Amos 6:1
, sculaţi-vă și ascultaţi glasul meu! Fiice nepăsătoare, luaţi aminte la cuvântul meu! 10Într-un an și câteva zile, veţi tremura, nepăsătoarelor, căci se va duce culesul viilor și strângerea poamelor nu va mai veni. 11Îngroziţi-vă, voi, cele fără grijă! Tremuraţi, nepăsătoarelor! Dezbrăcaţi-vă, dezgoliţi-vă și încingeţi-vă coapsele cu haine de jale! 12Bateţi-vă pieptul, aducându-vă aminte de frumuseţea câmpiilor și de rodnicia viilor. 13Pe
32:13
Cap. 34:13.
pământul poporului meu cresc spini și mărăcini, chiar și în toate casele de plăcere ale cetăţii
32:13
Cap. 22:2.
celei vesele. 14Casa împărătească
32:14
Cap. 27:10.
este părăsită, cetatea gălăgioasă este lăsată; dealul și turnul vor sluji pe vecie ca peșteri; măgarii sălbatici se vor juca în ele și turmele vor paște 15până când se va turna Duhul
32:15
Ps. 104:30Ioel 2:28
de sus peste noi; atunci pustia
32:15
Cap. 29:17;
se va preface în pământ și pometul va fi privit ca o pădure. 16Atunci nepărtinirea va locui în pustie și neprihănirea își va avea locuinţa în pomet. 17Lucrarea
32:17
Iac. 3:18
neprihănirii va fi pacea; roadele neprihănirii: odihna și liniștea pe vecie. 18Poporul meu va locui în locuinţa păcii, în case fără grijă și în adăposturi liniștite. 19Dar pădurea va fi prăbușită sub grindină, și cetatea
32:19
Cap. 30:30.
, plecată adânc
32:19
Zah. 11:2
. 20Ferice de voi, care semănaţi pretutindeni de-a lungul apelor și care daţi drumul pretutindeni boului
32:20
Cap. 30:24.
și măgarului!