Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
32

321Atunci împăratul

32:1
Ps. 45:1Ier. 23:5Osea 3:5Zah. 9:9
va împărăţi cu dreptate și voievozii vor cârmui cu nepărtinire. 2Fiecare va fi ca un adăpost împotriva vântului și ca un
32:2
Cap. 4:6;
loc de scăpare împotriva furtunii, ca niște râuri de apă într-un loc uscat, ca umbra unei stânci mari într-un pământ ars de sete. 3Ochii
32:3
Cap. 29:18;
celor ce văd nu vor mai fi legaţi și urechile celor ce aud vor lua aminte. 4Inima celor ușuratici va pricepe și va înţelege și limba gângavilor va vorbi iute și deslușit. 5Nebunul nu se va mai numi ales la suflet, nici mișelul nu se va mai numi cu inimă largă. 6Căci nebunul spune nebunii și inima lui gândește rău, ca să lucreze în chip nelegiuit și să spună neadevăruri împotriva Domnului, ca să lase lihnit sufletul celui flămând și să ia băutura celui însetat. 7Armele mișelului sunt nimicitoare; el face planuri vinovate ca să piardă pe cel nenorocit prin cuvinte mincinoase, chiar când pricina săracului este dreaptă. 8Dar cel ales la suflet face planuri alese și stăruiește în planurile lui alese. 9Femei fără grijă
32:9
Amos 6:1
, sculaţi-vă și ascultaţi glasul meu! Fiice nepăsătoare, luaţi aminte la cuvântul meu! 10Într-un an și câteva zile, veţi tremura, nepăsătoarelor, căci se va duce culesul viilor și strângerea poamelor nu va mai veni. 11Îngroziţi-vă, voi, cele fără grijă! Tremuraţi, nepăsătoarelor! Dezbrăcaţi-vă, dezgoliţi-vă și încingeţi-vă coapsele cu haine de jale! 12Bateţi-vă pieptul, aducându-vă aminte de frumuseţea câmpiilor și de rodnicia viilor. 13Pe
32:13
Cap. 34:13.
pământul poporului meu cresc spini și mărăcini, chiar și în toate casele de plăcere ale cetăţii
32:13
Cap. 22:2.
celei vesele. 14Casa împărătească
32:14
Cap. 27:10.
este părăsită, cetatea gălăgioasă este lăsată; dealul și turnul vor sluji pe vecie ca peșteri; măgarii sălbatici se vor juca în ele și turmele vor paște 15până când se va turna Duhul
32:15
Ps. 104:30Ioel 2:28
de sus peste noi; atunci pustia
32:15
Cap. 29:17;
se va preface în pământ și pometul va fi privit ca o pădure. 16Atunci nepărtinirea va locui în pustie și neprihănirea își va avea locuinţa în pomet. 17Lucrarea
32:17
Iac. 3:18
neprihănirii va fi pacea; roadele neprihănirii: odihna și liniștea pe vecie. 18Poporul meu va locui în locuinţa păcii, în case fără grijă și în adăposturi liniștite. 19Dar pădurea va fi prăbușită sub grindină, și cetatea
32:19
Cap. 30:30.
, plecată adânc
32:19
Zah. 11:2
. 20Ferice de voi, care semănaţi pretutindeni de-a lungul apelor și care daţi drumul pretutindeni boului
32:20
Cap. 30:24.
și măgarului!

33

331Vai de tine, pustiitorule

33:1
Cap. 21:2.
, care totuși n-ai fost pustiit, care jefuiești, și n-ai fost jefuit încă! După
33:1
Apoc. 13:10
ce vei sfârși de pustiit, vei fi pustiit și tu, după ce vei isprăvi de jefuit, vei fi jefuit și tu. 2Doamne, ai milă de noi! Noi nădăjduim în Tine
33:2
Cap. 25:9.
. Fii ajutorul nostru în fiecare dimineaţă și izbăvirea noastră la vreme de nevoie! 3Când răsună glasul Tău, popoarele fug; când Te scoli Tu, neamurile se împrăștie. 4Și prada voastră va fi strânsă cum strânge mușiţa; sar peste ea cum sar lăcustele. 5Domnul
33:5
Ps. 97:9
este înălţat și locuiește în înălţime. El umple Sionul de nepărtinire și dreptate. 6Zilele tale sunt statornice, înţelepciunea și priceperea sunt un izvor de mântuire; frica de Domnul, iată comoara Sionului. 7Iată, vitejii strigă afară, solii
33:7
2 Împ. 18:18,37
păcii plâng cu amar. 8Drumurile
33:8
Jud. 5:6
sunt pustii; nimeni nu mai umblă pe drumuri. Asur
33:8
2 Împ. 18:14,15,16,17
a rupt legământul, dispreţuiește cetăţile, nu se uită la nimeni. 9Ţara
33:9
Cap. 24:4.
jelește și este întristată; Libanul este plin de rușine, tânjește; Saronul este ca o pustie; Basanul și Carmelul își scutură frunza. 10„Acum
33:10
Ps. 12:5
Mă voi scula”, zice Domnul, „acum Mă voi înălţa, acum Mă voi ridica. 11Aţi
33:11
Ps. 7:14
zămislit fân și nașteţi paie de miriște; suflarea voastră de mânie împotriva Ierusalimului este un foc care pe voi înșivă vă va arde de tot. 12Popoarele vor fi ca niște cuptoare de var, ca
33:12
Cap. 9:18.
niște spini tăiaţi care ard în foc. 13Voi, cei
33:13
Cap. 49:1.
de departe, ascultaţi ce am făcut! Și voi, cei de aproape, vedeţi puterea Mea!” 14Păcătoșii sunt îngroziţi în Sion, un tremur a apucat pe cei nelegiuiţi, care zic: „Cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice?” 15Cel ce umblă
33:15
Ps. 15:2
24:4
în neprihănire și vorbește fără vicleșug, cel ce nesocotește un câștig scos prin stoarcere, cel ce își trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce își astupă urechea să n-audă cuvinte setoase de sânge și își
33:15
Ps. 119:37
leagă ochii ca să nu vadă răul, 16acela va locui în locurile înalte; stânci întărite vor fi locul lui de scăpare; i se va da pâine, și apa nu-i va lipsi. 17Ochii tăi vor vedea pe Împărat în strălucirea Lui, vor privi ţara în toată întinderea ei. 18Inima ta își va aduce aminte de groaza trecută și va zice: „Unde
33:18
1 Cor. 1:20
este logofătul? Unde este vistiernicul? Unde este cel ce veghea asupra turnurilor?” 19Atunci nu vei mai vedea pe poporul
33:19
2 Împ. 19:32
acela îndrăzneţ, pe poporul
33:19
Deut. 28:49,50Ier. 5:15
cu vorbirea încâlcită de n-o puteai înţelege, cu limba gângavă de n-o puteai pricepe. 20Privește
33:20
Ps. 48:12
Sionul, cetatea sărbătorilor noastre! Ochii tăi vor vedea Ierusalimul
33:20
Ps. 46:5
125:1,2
ca locuinţă liniștită, ca un cort care nu va mai fi mutat, ai cărui ţăruși
33:20
Cap. 37:33.
nu
33:20
Cap. 54:2.
vor mai fi scoși niciodată și ale cărui funii nu vor mai fi dezlegate. 21Da, acolo cu adevărat Domnul este minunat pentru noi: El ne ţine loc de râuri, de pâraie late, unde totuși nu pătrund corăbii cu lopeţi și nu trece niciun vas puternic. 22Căci Domnul este Judecătorul nostru, Domnul este Legiuitorul
33:22
Iac. 4:12
nostru, Domnul
33:22
Ps. 89:18
este Împăratul nostru: El ne mântuiește! 23Funiile tale s-au slăbit, așa că nu mai pot strânge piciorul catargului și nu mai pot întinde pânzele. Atunci se împarte prada, care-i așa de mare, că până și ologii iau parte la ea. 24Niciun locuitor nu zice: „Sunt bolnav!” Poporul
33:24
Ier. 50:20
Ierusalimului capătă iertarea fărădelegilor lui.

34

341Apropiaţi-vă

34:1
Ps. 49:1
, neamuri, să auziţi! Popoare, luaţi aminte! S-asculte
34:1
Deut. 32:1
pământul, el și ce-l umple, lumea cu toate făpturile ei! 2Căci Domnul este mâniat pe toate neamurile și plin de urgie pe toată oștirea lor: El le nimicește cu desăvârșire, le măcelărește de tot. 3Morţii lor sunt aruncaţi, trupurile lor moarte miros greu
34:3
Ioel 2:20
și se topesc munţii de sângele lor. 4Toată
34:4
Ps. 102:26Ezec. 32:7,8Ioel 2:31
3:15Mat. 24:292 Pet. 3:10
oștirea cerurilor piere, cerurile sunt făcute sul
34:4
Apoc. 6:14
ca o carte și
34:4
Cap. 14:12.
toată oștirea lor cade cum cade frunza
34:4
Apoc. 6:13
de viţă, cum cade frunza de smochin. 5„Căci sabia
34:5
Ier. 46:10
Mea”, zice Domnul, „s-a îmbătat în ceruri; iată, se
34:5
Ier. 49:7Mal. 1:4
va coborî asupra Edomului, asupra poporului pe care l-am sortit nimicirii, ca să-l pedepsesc.” 6Sabia Domnului este plină de sânge, unsă cu grăsime, cu sângele mieilor și ţapilor, cu grăsimea rărunchilor berbecilor; căci Domnul
34:6
Cap. 63:1.
ţine un praznic de jertfe la Boţra și un mare măcel este în ţara Edomului. 7Bivolii cad împreună cu ei și boii, împreună cu taurii; ţara lor se adapă cu sânge și ţărâna se umple de grăsime. 8Căci este o zi de răzbunare
34:8
Cap. 63:4.
a Domnului, un an de răsplătire și răzbunare pentru Sion. 9Pâraiele
34:9
Deut. 29:23
Edomului se vor preface în smoală și pulberea lui, în pucioasă; da, ţara lui va fi ca smoala care arde. 10Nu se va stinge nici zi, nici noapte, și fumul
34:10
Apoc. 14:11
18:18
19:3
lui se va înălţa în veci. Din
34:10
Mal. 1:4
veac în veac va fi pustiit și nimeni nu va trece prin el în veci de veci. 11Ci
34:11
Cap. 14:23.
pelicanul și ariciul îl vor stăpâni, bufniţa și corbul îl vor locui. Se
34:11
2 Împ. 21:13Plâng. 2:8
va întinde peste el funia pustiirii și cumpăna nimicirii. 12Nu vor mai fi în el fruntași, ca să aleagă un împărat, și toţi voievozii lui vor fi nimiciţi. 13În casele lui împărătești vor crește spinii
34:13
Cap. 32:13.
; în cetăţuile lui, mărăcini și urzici. Acolo
34:13
Cap. 13:21.
vor fi locuinţa șacalilor și vizuina struţilor. 14Fiarele din pustie se vor întâlni acolo cu câinii sălbatici și ţapii păroși se vor chema unii pe alţii. Acolo își va avea locuinţa năluca nopţii și își va găsi un loc de odihnă. 15Acolo își va face cuibul șarpele de noapte, își va pune ouăle, le va cloci și își va strânge puii la umbra lui; acolo se vor strânge toţi ulii: fiecare la tovarășul lui. 16Căutaţi în cartea
34:16
Mal. 3:16
Domnului și citiţi! Niciuna din toate acestea nu va lipsi, nici una, nici alta nu va da greș, căci gura Domnului a poruncit lucrul acesta: Duhul Lui va strânge acele sălbăticiuni. 17El a tras la sorţi pentru ele și mâna Lui le-a împărţit cu funia de măsurat ţara aceasta: ele o vor stăpâni totdeauna și o vor locui din veac în veac.