Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
34

341Apropiaţi-vă

34:1
Ps. 49:1
, neamuri, să auziţi! Popoare, luaţi aminte! S-asculte
34:1
Deut. 32:1
pământul, el și ce-l umple, lumea cu toate făpturile ei! 2Căci Domnul este mâniat pe toate neamurile și plin de urgie pe toată oștirea lor: El le nimicește cu desăvârșire, le măcelărește de tot. 3Morţii lor sunt aruncaţi, trupurile lor moarte miros greu
34:3
Ioel 2:20
și se topesc munţii de sângele lor. 4Toată
34:4
Ps. 102:26Ezec. 32:7,8Ioel 2:31
3:15Mat. 24:292 Pet. 3:10
oștirea cerurilor piere, cerurile sunt făcute sul
34:4
Apoc. 6:14
ca o carte și
34:4
Cap. 14:12.
toată oștirea lor cade cum cade frunza
34:4
Apoc. 6:13
de viţă, cum cade frunza de smochin. 5„Căci sabia
34:5
Ier. 46:10
Mea”, zice Domnul, „s-a îmbătat în ceruri; iată, se
34:5
Ier. 49:7Mal. 1:4
va coborî asupra Edomului, asupra poporului pe care l-am sortit nimicirii, ca să-l pedepsesc.” 6Sabia Domnului este plină de sânge, unsă cu grăsime, cu sângele mieilor și ţapilor, cu grăsimea rărunchilor berbecilor; căci Domnul
34:6
Cap. 63:1.
ţine un praznic de jertfe la Boţra și un mare măcel este în ţara Edomului. 7Bivolii cad împreună cu ei și boii, împreună cu taurii; ţara lor se adapă cu sânge și ţărâna se umple de grăsime. 8Căci este o zi de răzbunare
34:8
Cap. 63:4.
a Domnului, un an de răsplătire și răzbunare pentru Sion. 9Pâraiele
34:9
Deut. 29:23
Edomului se vor preface în smoală și pulberea lui, în pucioasă; da, ţara lui va fi ca smoala care arde. 10Nu se va stinge nici zi, nici noapte, și fumul
34:10
Apoc. 14:11
18:18
19:3
lui se va înălţa în veci. Din
34:10
Mal. 1:4
veac în veac va fi pustiit și nimeni nu va trece prin el în veci de veci. 11Ci
34:11
Cap. 14:23.
pelicanul și ariciul îl vor stăpâni, bufniţa și corbul îl vor locui. Se
34:11
2 Împ. 21:13Plâng. 2:8
va întinde peste el funia pustiirii și cumpăna nimicirii. 12Nu vor mai fi în el fruntași, ca să aleagă un împărat, și toţi voievozii lui vor fi nimiciţi. 13În casele lui împărătești vor crește spinii
34:13
Cap. 32:13.
; în cetăţuile lui, mărăcini și urzici. Acolo
34:13
Cap. 13:21.
vor fi locuinţa șacalilor și vizuina struţilor. 14Fiarele din pustie se vor întâlni acolo cu câinii sălbatici și ţapii păroși se vor chema unii pe alţii. Acolo își va avea locuinţa năluca nopţii și își va găsi un loc de odihnă. 15Acolo își va face cuibul șarpele de noapte, își va pune ouăle, le va cloci și își va strânge puii la umbra lui; acolo se vor strânge toţi ulii: fiecare la tovarășul lui. 16Căutaţi în cartea
34:16
Mal. 3:16
Domnului și citiţi! Niciuna din toate acestea nu va lipsi, nici una, nici alta nu va da greș, căci gura Domnului a poruncit lucrul acesta: Duhul Lui va strânge acele sălbăticiuni. 17El a tras la sorţi pentru ele și mâna Lui le-a împărţit cu funia de măsurat ţara aceasta: ele o vor stăpâni totdeauna și o vor locui din veac în veac.

35

351Pustia

35:1
Cap. 55:12.
și ţara fără apă se vor bucura; pustietatea se va veseli și va înflori ca trandafirul; 2se va acoperi
35:2
Cap. 32:15.
cu flori și va sări de bucurie, cu cântece de veselie și strigăte de biruinţă, căci i se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului și a Saronului. Vor vedea slava Domnului, măreţia Dumnezeului nostru. 3Întăriţi
35:3
Iov 4:3,4Evr. 12:12
mâinile slăbănogite și întăriţi genunchii care se clatină! 4Spuneţi celor slabi de inimă: „Fiţi tari și nu vă temeţi! Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu; El Însuși va veni și vă va mântui.” 5Atunci se vor deschide ochii
35:5
Cap. 29:18;
orbilor, se vor deschide urechile
35:5
Mat. 11:5Marcu 7:32
surzilor; 6atunci șchiopul
35:6
Mat. 11:5
15:30
21:14Ioan 5:8,9Fapte 3:2
8:7
14:8
va sări ca un cerb și limba
35:6
Cap. 32:4.
mutului va cânta de bucurie, căci în pustie vor ţâșni ape și în pustietate pâraie; 7marea de nisip se va preface în iaz și pământul uscat, în izvoare
35:7
Cap. 41:18;
de ape. În vizuina care slujea
35:7
Cap. 34:13.
de culcuș șacalilor vor crește trestii și papură. 8Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi „Calea cea sfântă”: niciun om necurat
35:8
Cap. 52:1.
nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinţi; cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească. 9Pe calea aceasta nu va fi niciun leu
35:9
Lev. 26:6Ezec. 34:25
și nicio fiară sălbatică nu va apuca pe ea, nici nu va fi întâlnită pe ea, ci cei
35:9
Cap. 51:11.
răscumpăraţi vor umbla pe ea. 10Cei izbăviţi de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruinţă. O bucurie veșnică le va încununa capul, veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea
35:10
Cap. 25:8;
și gemetele vor fugi!

36

361În

36:1
2 Împ. 18:13,172 Cron. 32:1
al paisprezecelea an al împăratului Ezechia, Sanherib, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva tuturor cetăţilor întărite ale lui Iuda și le-a luat. 2Și împăratul Asiriei a trimis din Lachis la Ierusalim, la împăratul Ezechia, pe Rabșache, cu o puternică oștire. Rabșache s-a oprit la canalul de apă al iazului de sus, pe drumul ogorului înălbitorului. 3Atunci Eliachim, fiul lui Hilchia, căpetenia casei împăratului, s-a dus la el, cu logofătul Șebna și cu Ioah, fiul lui Asaf, scriitorul (arhivarul). 4Rabșache
36:4
2 Împ. 18:19
le-a zis: „Spuneţi lui Ezechia: ‘Așa vorbește marele împărat, împăratul Asiriei: «Ce este încrederea aceasta pe care te bizuiești? 5Eu îţi spun că acestea sunt vorbe în vânt; pentru război trebuie chibzuinţă și putere. În cine ţi-ai pus dar încrederea, de te-ai răsculat împotriva mea? 6Iată, ai pus-o în Egipt, ai luat ca sprijin această trestie
36:6
Ezec. 29:6,7
ruptă, care înţeapă și străpunge mâna oricui se sprijină pe ea! Așa este Faraon, împăratul Egiptului, pentru toţi cei ce se încred în el. 7Dar poate că îmi vei spune: ‹Ne încredem în Domnul Dumnezeul nostru!› Dar nu este El Acela ale cărui înălţimi și altare le-a îndepărtat Ezechia, zicând lui Iuda și Ierusalimului: ‹Să vă închinaţi înaintea acestui altar›?»’ 8Acum fă o învoială cu stăpânul meu, împăratul Asiriei, și-ţi voi da două mii de cai; să vedem dacă poţi face rost de călăreţi ca să încalece pe ei! 9Cum ai putea să stai tu împotriva unei singure căpetenii dintre cei mai neînsemnaţi slujitori ai stăpânului meu? Și totuși tu îţi pui încrederea în Egipt pentru care și pentru călăreţi. 10Și apoi, fără voia Domnului m-am suit eu împotriva ţării acesteia s-o nimicesc? Domnul mi-a zis: ‘Suie-te împotriva ţării acesteia și nimicește-o!’” 11Eliachim, Șebna și Ioah au zis lui Rabșache: „Vorbește robilor tăi în limba aramaică, fiindcă o înţelegem; nu ne vorbi în limba evreiască, în auzul poporului care este pe zid.” 12Rabșache a răspuns: „Oare stăpânului tău și ţie m-a trimis stăpânul meu să spun aceste cuvinte? Nu m-a trimis el să le spun oamenilor acestora care șed pe zid ca să-și mănânce balega și să-și bea udul împreună cu voi?” 13Apoi Rabșache a înaintat și a strigat cu toată puterea lui în limba evreiască: „Ascultaţi cuvintele marelui împărat, împăratul Asiriei! 14Așa vorbește împăratul: ‘Nu vă lăsaţi amăgiţi de Ezechia, căci nu va putea să vă izbăvească! 15Nu vă lăsaţi mângâiaţi de Ezechia cu încrederea în Domnul, când vă zice: «Domnul ne va izbăvi și cetatea aceasta nu va fi dată în mâinile împăratului Asiriei.»’ 16Nu ascultaţi pe Ezechia, căci așa vorbește împăratul Asiriei: ‘Faceţi pace cu mine, supuneţi-vă mie și
36:16
Zah. 3:10
fiecare din voi va mânca din via lui și din smochinul lui și va bea apă din fântâna lui 17până voi veni și vă voi lua într-o ţară ca a voastră, într-o ţară plină de grâu și de vin, o ţară plină de pâine și de vii! 18Nu vă lăsaţi amăgiţi de Ezechia, când vă zice: «Domnul ne va izbăvi.» Oare dumnezeii neamurilor au izbăvit ei fiecare ţara lui din mâna împăratului Asiriei? 19Unde sunt dumnezeii Hamatului și Arpadului? Unde sunt dumnezeii din Sefarvaim? Și unde sunt dumnezeii Samariei? Au izbăvit ei Samaria din mâna mea? 20Dintre toţi dumnezeii acestor ţări, care din ei și-a izbăvit ţara din mâna mea, pentru ca Domnul să izbăvească Ierusalimul din mâna mea?’” 21Dar ei au tăcut și nu i-au răspuns o vorbă, căci împăratul dăduse porunca aceasta: „Să nu-i răspundeţi!” 22Și Eliachim, fiul lui Hilchia, căpetenia casei împăratului, Șebna, logofătul, și Ioah, fiul lui Asaf, scriitorul, au venit astfel la Ezechia cu hainele sfâșiate și i-au spus cuvintele lui Rabșache.