Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
37

371Când a auzit împăratul

37:1
2 Împ. 19:1
Ezechia cuvintele acestea, și-a sfâșiat hainele, s-a acoperit cu un sac și s-a dus în Casa Domnului. 2A trimis pe Eliachim, căpetenia casei împăratului, pe Șebna, logofătul, și pe cei mai bătrâni dintre preoţi, acoperiţi cu saci, la prorocul Isaia, fiul lui Amoţ. 3Și i-au zis: „Așa vorbește Ezechia: ‘Ziua aceasta este o zi de necaz, de pedeapsă și de ocară, căci copiii sunt aproape să iasă din pântecele mamei lor, și totuși mamele n-au putere să nască. 4Poate că Domnul Dumnezeul tău a auzit cuvintele lui Rabșache, pe care l-a trimis împăratul Asiriei, stăpânul său, să batjocorească pe Dumnezeul cel viu și poate că Domnul Dumnezeul tău îl va pedepsi pentru cuvintele pe care le-a auzit. Înalţă dar o rugăciune pentru rămășiţa care a mai rămas.’” 5Slujitorii împăratului Ezechia s-au dus deci la Isaia. 6Și Isaia le-a zis: „Iată ce veţi spune stăpânului vostru: ‘Așa vorbește Domnul: «Nu te înspăimânta de cuvintele pe care le-ai auzit și prin care M-au batjocorit slujitorii împăratului Asiriei. 7Căci voi pune în el un duh de așa fel încât, la o veste pe care o va primi, se va întoarce în ţara lui și-l voi face să cadă ucis de sabie în ţara lui.»’” 8Rabșache, la întoarcere, a găsit pe împăratul Asiriei luptând împotriva Libnei, căci aflase de plecarea lui din Lachis. 9Atunci împăratul Asiriei a primit o veste despre Tirhaca, împăratul Etiopiei, prin care i se spunea: „El a pornit să-ţi facă război.” Cum a auzit lucrul acesta, a trimis soli la Ezechia, zicându-le: 10„Așa să vorbiţi lui Ezechia, împăratul lui Iuda: ‘Nu te lăsa amăgit de Dumnezeul tău, în care te încrezi și zici: «Ierusalimul nu va fi dat în mâinile împăratului Asiriei.» 11Căci ai auzit ce au făcut împăraţii Asiriei tuturor ţărilor și cum le-au nimicit cu desăvârșire. Și tu să fii izbăvit? 12Oare dumnezeii neamurilor pe care le-au nimicit părinţii mei le-au izbăvit ei, și anume: Gozanul, Haranul, Reţeful și fiii lui Eden, care sunt la Telasar? 13Unde este împăratul Hamatului
37:13
Ier. 49:23
, împăratul Arpadului și împăratul cetăţilor Sefarvaim, Hena și Iva?’” 14Ezechia a luat scrisoarea din mâna solilor și a citit-o. Apoi s-a suit la Casa Domnului, a întins-o înaintea Domnului 15și I-a făcut următoarea rugăciune: 16„Doamne al oștirilor, Dumnezeul lui Israel, care șezi pe heruvimi! Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împărăţiilor pământului! Tu ai făcut cerurile și pământul! 17Doamne, pleacă-Ţi
37:17
Dan. 9:18
urechea și ascultă! Doamne, deschide-Ţi ochii și privește! Auzi toate cuvintele pe care le-a trimis Sanherib, ca să batjocorească pe Dumnezeul cel viu! 18Este adevărat, Doamne, că împăraţii Asiriei au pustiit toate neamurile și ţările lor 19și că au aruncat în foc pe dumnezeii lor, dar ei nu erau dumnezei, ci erau lucrări făcute de mâinile omului, de lemn și de piatră. De aceea i-au nimicit. 20Acum, Doamne, Dumnezeul nostru, izbăvește-ne din mâna lui Sanherib, ca toate împărăţiile pământului să știe că numai Tu, Doamne, ești Dumnezeu!” 21Atunci Isaia, fiul lui Amoţ, a trimis să spună lui Ezechia: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Am auzit rugăciunea pe care Mi-ai făcut-o cu privire la Sanherib, împăratul Asiriei.’ 22Iată cuvântul pe care l-a rostit Domnul împotriva lui: ‘Fecioara, fiica Sionului, te dispreţuiește și își bate joc de tine; fata Ierusalimului dă din cap după tine. 23Pe cine ai batjocorit și ai ocărât tu? Împotriva cui ţi-ai ridicat glasul și ţi-ai îndreptat ochii? Împotriva Sfântului lui Israel; 24prin slujitorii tăi tu ai batjocorit pe Domnul și ai zis: «Cu mulţimea carelor mele m-am suit pe vârful munţilor, pe coastele Libanului, și voi tăia cedrii lui cei mai înalţi, cei mai frumoși chiparoși ai lui, și voi ajunge pe culmea cea mai înaltă, în pădurea lui, care este ca un pomet. 25Am săpat izvoare și am băut din apele lor, și cu talpa picioarelor mele voi seca toate râurile Egiptului.» 26Dar n-ai auzit că am pregătit aceste lucruri de demult și că le-am hotărât din vremuri străvechi? Acum însă am dat voie să se împlinească, pentru ca să prefaci cetăţi tari în niște mormane de dărâmături. 27Și locuitorii lor sunt neputincioși, înspăimântaţi și uluiţi: sunt ca iarba de pe câmp și verdeaţa fragedă, ca iarba de pe acoperișuri și ca grâul care se usucă înainte de a da în spic. 28Dar Eu știu când stai jos, când ieși afară, când intri și când ești mânios împotriva Mea. 29Deci, pentru că ești mânios împotriva Mea și mândria ta a ajuns până la urechile Mele, voi pune veriga
37:29
Cap. 30:28.
Ezec. 38:4
Mea în nările tale și zăbala Mea între buzele tale și te voi face să te întorci pe drumul pe care ai venit.’ 30Și acesta să-ţi fie semnul, Ezechia: anul acesta veţi mânca ce va crește singur de la sine și în al doilea an, ce va răsări din aceasta, dar în al treilea an veţi semăna, veţi secera, veţi sădi vii și veţi mânca din rodul lor. 31Și ce va mai scăpa din casa lui Iuda și ce va mai rămâne iarăși va prinde rădăcini dedesubt și va aduce rod deasupra. 32Căci din Ierusalim va ieși o rămășiţă și din muntele Sionului, cei izbăviţi. Iată ce va face râvna
37:32
2 Împ. 19:31
Domnului oștirilor. 33De aceea așa vorbește Domnul despre împăratul Asiriei: ‘El nu va intra în cetatea aceasta, nu va arunca săgeţi în ea, nu-i va sta înainte cu scuturi și nu va ridica întărituri de șanţuri împotriva ei. 34Ci se va întoarce pe drumul pe care a venit și nu va intra în cetatea aceasta, zice Domnul, 35căci Eu voi ocroti
37:35
2 Împ. 20:6
cetatea aceasta ca s-o scap, din pricina Mea și din pricina robului Meu David!’” 36Îngerul
37:36
2 Împ. 19:35
Domnului a ieșit și a ucis în tabăra asirienilor o sută optzeci și cinci de mii de oameni. Și, când s-au sculat dimineaţa, iată că toţi aceștia erau niște trupuri moarte. 37Atunci Sanherib, împăratul Asiriei, și-a ridicat tabăra, a plecat și s-a întors și a rămas la Ninive. 38Și, pe când stătea cu faţa la pământ, rugându-se în casa lui Nisroc, dumnezeul său, fiii săi Adramalec și Șareţer l-au lovit cu sabia și au fugit în ţara Ararat. Și în locul lui a domnit fiul său Esar-Hadon.