Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
37

371Când a auzit împăratul

37:1
2 Împ. 19:1
Ezechia cuvintele acestea, și-a sfâșiat hainele, s-a acoperit cu un sac și s-a dus în Casa Domnului. 2A trimis pe Eliachim, căpetenia casei împăratului, pe Șebna, logofătul, și pe cei mai bătrâni dintre preoţi, acoperiţi cu saci, la prorocul Isaia, fiul lui Amoţ. 3Și i-au zis: „Așa vorbește Ezechia: ‘Ziua aceasta este o zi de necaz, de pedeapsă și de ocară, căci copiii sunt aproape să iasă din pântecele mamei lor, și totuși mamele n-au putere să nască. 4Poate că Domnul Dumnezeul tău a auzit cuvintele lui Rabșache, pe care l-a trimis împăratul Asiriei, stăpânul său, să batjocorească pe Dumnezeul cel viu și poate că Domnul Dumnezeul tău îl va pedepsi pentru cuvintele pe care le-a auzit. Înalţă dar o rugăciune pentru rămășiţa care a mai rămas.’” 5Slujitorii împăratului Ezechia s-au dus deci la Isaia. 6Și Isaia le-a zis: „Iată ce veţi spune stăpânului vostru: ‘Așa vorbește Domnul: «Nu te înspăimânta de cuvintele pe care le-ai auzit și prin care M-au batjocorit slujitorii împăratului Asiriei. 7Căci voi pune în el un duh de așa fel încât, la o veste pe care o va primi, se va întoarce în ţara lui și-l voi face să cadă ucis de sabie în ţara lui.»’” 8Rabșache, la întoarcere, a găsit pe împăratul Asiriei luptând împotriva Libnei, căci aflase de plecarea lui din Lachis. 9Atunci împăratul Asiriei a primit o veste despre Tirhaca, împăratul Etiopiei, prin care i se spunea: „El a pornit să-ţi facă război.” Cum a auzit lucrul acesta, a trimis soli la Ezechia, zicându-le: 10„Așa să vorbiţi lui Ezechia, împăratul lui Iuda: ‘Nu te lăsa amăgit de Dumnezeul tău, în care te încrezi și zici: «Ierusalimul nu va fi dat în mâinile împăratului Asiriei.» 11Căci ai auzit ce au făcut împăraţii Asiriei tuturor ţărilor și cum le-au nimicit cu desăvârșire. Și tu să fii izbăvit? 12Oare dumnezeii neamurilor pe care le-au nimicit părinţii mei le-au izbăvit ei, și anume: Gozanul, Haranul, Reţeful și fiii lui Eden, care sunt la Telasar? 13Unde este împăratul Hamatului
37:13
Ier. 49:23
, împăratul Arpadului și împăratul cetăţilor Sefarvaim, Hena și Iva?’” 14Ezechia a luat scrisoarea din mâna solilor și a citit-o. Apoi s-a suit la Casa Domnului, a întins-o înaintea Domnului 15și I-a făcut următoarea rugăciune: 16„Doamne al oștirilor, Dumnezeul lui Israel, care șezi pe heruvimi! Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împărăţiilor pământului! Tu ai făcut cerurile și pământul! 17Doamne, pleacă-Ţi
37:17
Dan. 9:18
urechea și ascultă! Doamne, deschide-Ţi ochii și privește! Auzi toate cuvintele pe care le-a trimis Sanherib, ca să batjocorească pe Dumnezeul cel viu! 18Este adevărat, Doamne, că împăraţii Asiriei au pustiit toate neamurile și ţările lor 19și că au aruncat în foc pe dumnezeii lor, dar ei nu erau dumnezei, ci erau lucrări făcute de mâinile omului, de lemn și de piatră. De aceea i-au nimicit. 20Acum, Doamne, Dumnezeul nostru, izbăvește-ne din mâna lui Sanherib, ca toate împărăţiile pământului să știe că numai Tu, Doamne, ești Dumnezeu!” 21Atunci Isaia, fiul lui Amoţ, a trimis să spună lui Ezechia: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Am auzit rugăciunea pe care Mi-ai făcut-o cu privire la Sanherib, împăratul Asiriei.’ 22Iată cuvântul pe care l-a rostit Domnul împotriva lui: ‘Fecioara, fiica Sionului, te dispreţuiește și își bate joc de tine; fata Ierusalimului dă din cap după tine. 23Pe cine ai batjocorit și ai ocărât tu? Împotriva cui ţi-ai ridicat glasul și ţi-ai îndreptat ochii? Împotriva Sfântului lui Israel; 24prin slujitorii tăi tu ai batjocorit pe Domnul și ai zis: «Cu mulţimea carelor mele m-am suit pe vârful munţilor, pe coastele Libanului, și voi tăia cedrii lui cei mai înalţi, cei mai frumoși chiparoși ai lui, și voi ajunge pe culmea cea mai înaltă, în pădurea lui, care este ca un pomet. 25Am săpat izvoare și am băut din apele lor, și cu talpa picioarelor mele voi seca toate râurile Egiptului.» 26Dar n-ai auzit că am pregătit aceste lucruri de demult și că le-am hotărât din vremuri străvechi? Acum însă am dat voie să se împlinească, pentru ca să prefaci cetăţi tari în niște mormane de dărâmături. 27Și locuitorii lor sunt neputincioși, înspăimântaţi și uluiţi: sunt ca iarba de pe câmp și verdeaţa fragedă, ca iarba de pe acoperișuri și ca grâul care se usucă înainte de a da în spic. 28Dar Eu știu când stai jos, când ieși afară, când intri și când ești mânios împotriva Mea. 29Deci, pentru că ești mânios împotriva Mea și mândria ta a ajuns până la urechile Mele, voi pune veriga
37:29
Cap. 30:28.
Mea în nările tale și zăbala Mea între buzele tale și te voi face să te întorci pe drumul pe care ai venit.’ 30Și acesta să-ţi fie semnul, Ezechia: anul acesta veţi mânca ce va crește singur de la sine și în al doilea an, ce va răsări din aceasta, dar în al treilea an veţi semăna, veţi secera, veţi sădi vii și veţi mânca din rodul lor. 31Și ce va mai scăpa din casa lui Iuda și ce va mai rămâne iarăși va prinde rădăcini dedesubt și va aduce rod deasupra. 32Căci din Ierusalim va ieși o rămășiţă și din muntele Sionului, cei izbăviţi. Iată ce va face râvna
37:32
2 Împ. 19:31
Domnului oștirilor. 33De aceea așa vorbește Domnul despre împăratul Asiriei: ‘El nu va intra în cetatea aceasta, nu va arunca săgeţi în ea, nu-i va sta înainte cu scuturi și nu va ridica întărituri de șanţuri împotriva ei. 34Ci se va întoarce pe drumul pe care a venit și nu va intra în cetatea aceasta, zice Domnul, 35căci Eu voi ocroti
37:35
2 Împ. 20:6
cetatea aceasta ca s-o scap, din pricina Mea și din pricina robului Meu David!’” 36Îngerul
37:36
2 Împ. 19:35
Domnului a ieșit și a ucis în tabăra asirienilor o sută optzeci și cinci de mii de oameni. Și, când s-au sculat dimineaţa, iată că toţi aceștia erau niște trupuri moarte. 37Atunci Sanherib, împăratul Asiriei, și-a ridicat tabăra, a plecat și s-a întors și a rămas la Ninive. 38Și, pe când stătea cu faţa la pământ, rugându-se în casa lui Nisroc, dumnezeul său, fiii săi Adramalec și Șareţer l-au lovit cu sabia și au fugit în ţara Ararat. Și în locul lui a domnit fiul său Esar-Hadon.

38

Boala și însănătoșirea lui Ezechia

381În vremea

38:1
2 Împ. 20:12 Cron. 32:24
aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el și i-a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Pune-ţi în rânduială
38:1
2 Sam. 17:23
casa, căci vei muri și nu vei mai trăi.’” 2Ezechia s-a întors cu faţa la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune: 3„Doamne, adu-Ţi aminte
38:3
Neem. 13:14
că am umblat înaintea Ta cu credincioșie și inimă curată și am făcut ce este bine înaintea Ta!” Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. 4Atunci Cuvântul Domnului a vorbit lui Isaia astfel: 5„Du-te și spune lui Ezechia: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David: «Am auzit rugăciunea ta și am văzut lacrimile tale. Iată că voi mai adăuga încă cincisprezece ani la zilele vieţii tale. 6Te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei; voi ocroti
38:6
Cap. 37:35.
cetatea aceasta.» 7Și iată semnul
38:7
2 Împ. 20:8
din partea Domnului după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit: 8«Voi întoarce înapoi cu zece trepte umbra treptelor cu care s-a coborât soarele pe cadranul lui Ahaz.»’” Și soarele s-a dat înapoi cu zece trepte de pe treptele pe care se coborâse. 9Cântarea lui Ezechia, împăratul lui Iuda, cu prilejul bolii și însănătoșirii lui. 10„Ziceam: ‘În cei mai buni ani ai vieţii mele trebuie să mă duc la porţile Locuinţei morţilor! Sunt pedepsit cu pierderea celorlalţi ani ai mei care-mi mai rămân!’

11Ziceam: ‘Nu voi mai vedea pe Domnul, pe Domnul, în

38:11
Ps. 27:13
116:9
pământul celor vii;

nu voi mai vedea pe niciun om în Locuinţa morţilor!

12Locuinţa

38:12
Iov 7:6
mea este luată și mutată de la mine, ca o colibă de păstori.

Îmi simt firul vieţii tăiat ca de un ţesător, care m-ar rupe din ţesătura lui.

Până diseară îmi vei pune capăt.

13Am strigat până dimineaţa; ca un leu îmi zdrobise toate oasele!

Până diseară îmi vei pune capăt.

14Ciripeam ca o rândunică, croncăneam ca un cocor

și gemeam

38:14
Cap. 59:11.
ca o porumbiţă. Ochii-mi priveau topiţi spre cer:

«Doamne, sunt în necaz, ajută-mă!»’

15Ce să mai spun? El mi-a răspuns și m-a ascultat.

Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei, după ce

38:15
Iov 7:11
10:1
am fost întristat astfel.

16Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viaţă,

prin ea mai am și eu suflare,

căci Tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viaţa.

17Iată, chiar suferinţele mele erau spre mântuirea mea;

Tu ai găsit plăcere să-mi scoţi sufletul din groapa putrezirii.

Căci ai aruncat înapoia Ta toate păcatele mele!

18Căci nu Locuinţa morţilor Te laudă, nu moartea Te mărește

și cei

38:18
Ps. 6:5
30:9
88:11
115:17Ecl. 9:10
ce s-au coborât în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioșia Ta.

19Ci cel viu, da, cel viu Te laudă, ca mine astăzi.

Tatăl

38:19
Deut. 4:9
6:7Ps. 78:3,4
face cunoscută copiilor săi credincioșia Ta.

20Domnul m-a mântuit!

De aceea, în toate zilele vieţii noastre,

vom suna din coardele instrumentelor noastre

în Casa Domnului.”

21Isaia zisese

38:21
2 Împ. 20:7
: „Să se aducă o turtă de smochine și s-o întindă peste bubă și Ezechia va trăi.” 22Și Ezechia zisese
38:22
2 Împ. 20:8
: „După ce semn voi cunoaște că mă voi sui la Casa Domnului?”

39

Ezechia și trimișii din Babilon

391În același

39:1
2 Împ. 20:12
timp, Merodac-Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, pentru că aflase de boala și însănătoșirea lui. 2Ezechia s-a
39:2
2 Cron. 32:31
bucurat și a arătat trimișilor locul unde erau lucrurile lui de preţ, argintul și aurul, miresmele și untdelemnul de preţ, toată casa lui de arme și tot ce se afla în vistieriile lui: n-a rămas nimic în casa și în ţinuturile lui pe care să nu li-l fi arătat. 3Prorocul Isaia a venit apoi la împăratul Ezechia și l-a întrebat: „Ce au spus oamenii aceia și de unde au venit la tine?” Ezechia a răspuns: „Au venit la mine dintr-o ţară depărtată, din Babilon.” 4Isaia a mai zis: „Ce au văzut în casa ta?” Ezechia a răspuns: „Au văzut tot ce este în casa mea: n-a rămas nimic în vistieriile mele pe care să nu li-l fi arătat.” 5Atunci Isaia a zis lui Ezechia: „Ascultă Cuvântul Domnului oștirilor: 6‘Iată, vor veni vremurile când vor duce în Babilon tot ce
39:6
Ier. 20:5
este în casa ta și tot ce au strâns părinţii tăi până în ziua de azi: nimic nu va rămâne’, zice Domnul. 7‘Și vor lua din fiii tăi ieșiţi din tine, pe care-i vei naște, ca să-i facă fameni în casa împăratului Babilonului.’” 8Ezechia a răspuns lui Isaia: „Cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun
39:8
1 Sam. 3:18
. Căci, a adăugat el, măcar în timpul vieţii mele va fi pace și liniște!”