Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31Domnul Dumnezeul oștirilor va

3:1
Ier. 37:21
38:9
lua din Ierusalim și din Iuda orice sprijin
3:1
Lev. 26:26
și orice mijloc de trai, orice izvor de pâine și orice izvor de apă, 2pe viteaz
3:2
2 Împ. 24:4
și pe omul de război, pe judecător și pe proroc, pe ghicitor și pe bătrân, 3pe căpetenia peste cincizeci și pe dregător, pe sfetnic, pe meșteșugarul ales și pe vrăjitorul iscusit. 4„Le voi da băieţi
3:4
Ecl. 10:16
drept căpetenii”, zice Domnul, „și niște copii vor stăpâni peste ei.” 5Oamenii se vor asupri unii pe alţii, unul va apăsa pe celălalt, fiecare pe aproapele lui, tânărul va lovi pe cel bătrân și omul de nimic, pe cel pus în cinste. 6Vor merge până acolo încât unul va apuca pe fratele său în casa părintească și-i va zice: „Tu ai o haină, fii căpetenia noastră! Ia dărâmăturile acestea sub mâna ta!” 7Dar, în aceeași zi, el va răspunde: „Nu pot să fiu doctor, căci în casa mea nu este nici pâine, nici haină: nu mă puneţi căpetenie peste popor.” 8Se clatină Ierusalimul
3:8
Mica 3:12
, se prăbușește Iuda, pentru că vorbele și faptele lor sunt îndreptate împotriva Domnului, înfruntând privirile Lui măreţe. 9Înfăţișarea feţei lor mărturisește împotriva lor și, ca sodomiţii
3:9
Gen. 13:13
18:20,21
19:5
, își dau pe faţă nelegiuirea, fără s-o ascundă. Vai de sufletul lor, căci își pregătesc rele! 10Bine
3:10
Ecl. 8:12
de cel neprihănit! Lui îi va merge bine, căci
3:10
Ps. 128:2
se va bucura de rodul faptelor lui. 11Vai de cel rău! Lui îi va merge rău
3:11
Ps. 11:6Ecl. 8:13
, căci va culege rodul faptelor lui. 12Poporul meu este asuprit de niște copii
3:12
Vers. 4.
și-l stăpânesc niște femei! Poporul meu, cârmuitorii
3:12
Cap. 9:16.
tăi te duc în rătăcire, și pustiesc calea pe care umbli! 13Domnul Se înfăţișează la judecată
3:13
Mica 6:2
, stă în picioare ca să judece popoarele. 14Domnul intră la judecată cu bătrânii poporului Său și cu mai-marii lui: „Voi aţi mâncat via
3:14
Cap. 5:7.
! Prada luată de la sărac este în casele voastre! 15Cu ce drept călcaţi
3:15
Cap. 58:4.
voi în picioare pe poporul Meu și apăsaţi pe săraci?” zice Domnul Dumnezeul oștirilor. 16Domnul zice: „Pentru că fiicele Sionului sunt mândre și umblă cu gâtul întins și cu priviri pofticioase, pentru că pășesc mărunţel și zornăiesc cu verigile de la picior, 17Domnul va pleșuvi
3:17
Deut. 28:27
creștetul capului fiicelor Sionului, Domnul le va descoperi
3:17
Cap. 47:2,3.
rușinea.” 18În ziua aceea, Domnul va scoate verigile care le slujesc ca podoabă la picioare și sorișorii și lunișoarele
3:18
Jud. 8:21
, 19cerceii, brăţările și maramele, 20legăturile de pe cap, lănţișoarele de la picioare și brâiele, cutiile cu mirosuri și băierile descântate, 21inelele și verigile de la nas, 22hainele de sărbătoare și cămășile cele largi, mantiile și pungile, 23oglinzile și cămășile subţiri, turbanele și maramele ușoare. 24Și atunci, în loc de miros plăcut, va fi putoare; în loc de brâu, o funie; în loc de păr încreţit, un cap pleșuv
3:24
Cap. 22:12.
; în loc de mantie largă, un sac strâmt; un semn de înfierare, în loc de frumuseţe. 25Bărbaţii tăi vor cădea uciși de sabie și vitejii tăi, în luptă. 26Porţile
3:26
Ier. 14:2Plâng. 1:4
2:10
fiicei Sionului vor geme și se vor jeli și ea va ședea despuiată pe pământ.

4

41Șapte femei vor apuca în

4:1
Cap. 2:11,17.
ziua aceea un singur bărbat și vor zice: „Vom mânca
4:1
2 Tes. 3:12
pâinea noastră însene și ne vom îmbrăca în hainele noastre însene; numai fă-ne să-ţi purtăm numele și ia ocara
4:1
Luca 1:25
de peste noi!”

Proslăvirea Sionului

2În vremea aceea, odrasla

4:2
Ier. 23:5Zah. 3:8
6:12
Domnului va fi plină de măreţie și slavă și rodul ţării va fi plin de strălucire și frumuseţe pentru cei mântuiţi ai lui Israel. 3Și cel rămas în Sion, cel lăsat în Ierusalim, se
4:3
Cap. 60:21.
va numi „sfânt”, oricine va fi scris
4:3
Filip. 4:3Apoc. 3:5
printre cei vii, la Ierusalim. 4După ce va spăla Domnul
4:4
Mal. 3:2,3
murdăriile fiicelor Sionului și va curăţi Ierusalimul de vinovăţia de sânge din mijlocul lui, cu duhul judecăţii și cu duhul nimicirii, 5Domnul va așeza, peste toată întinderea muntelui Sionului și peste locurile lui de adunare, un nor
4:5
Exod 13:21
de fum ziua și un foc
4:5
Zah. 2:5
de flăcări strălucitoare noaptea. Da, peste toată slava va fi un adăpost, 6o colibă, ca umbrar împotriva căldurii zilei și ca loc de adăpost
4:6
Cap. 25:4.
și de ocrotire împotriva furtunii și ploii.

5

Via Domnului

51Voi cânta Preaiubitului meu cântarea Preaiubitului meu despre via

5:1
Ps. 80:8Cânt. 8:12Ier. 2:21Mat. 21:33Marcu 12:1Luca 20:9
Lui. Preaiubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. 2I-a săpat pământul, l-a curăţit de pietre și a sădit în el viţele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat și un teasc, apoi trăgea nădejde
5:2
Deut. 32:6
că are să-I facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. 3„Acum dar”, zice Domnul, „locuitori ai Ierusalimului și bărbaţi ai lui Iuda, judecaţi
5:3
Rom. 3:4
voi între Mine și via Mea! 4Ce aș mai fi putut face viei Mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici, când Eu mă așteptam să facă struguri buni? 5Vă voi spune însă acum ce voi face viei Mele: îi voi smulge gardul, ca să fie păscută de vite; îi voi surpa
5:5
Ps. 80:12
zidul, ca să fie călcată în picioare; 6o voi pustii; nu va mai fi curăţită, nici săpată; spini și mărăcini vor crește în ea! Voi porunci și norilor să nu mai plouă peste ea.” 7Via Domnului oștirilor este casa lui Israel, și bărbaţii lui Iuda sunt viţa pe care o iubea. El se aștepta la judecată și, când colo, iată sânge vărsat! Se aștepta la dreptate și, când colo, iată strigăte de apăsare! 8Vai de cei ce înșiră casă
5:8
Mica 2:2
lângă casă și lipesc ogor lângă ogor, până nu mai rămâne loc și locuiesc în mijlocul ţării! 9Iată
5:9
Cap. 22:14.
ce mi-a descoperit Domnul oștirilor: „Hotărât, aceste case multe vor fi pustiite, aceste case mari și frumoase nu vor mai fi locuite. 10Chiar zece pogoane de vie nu vor da decât un bat
5:10
Ezec. 45:11
și un omer de sămânţă nu va da decât o efă.” 11Vai
5:11
Prov. 23:29,30Ecl. 10:16
de cei ce dis-de-dimineaţă aleargă după băuturi ameţitoare și șed până noaptea târziu și se înfierbântă de vin! 12Harpa
5:12
Amos 6:5,6
și alăuta, timpanul, flautul și vinul le înveselesc ospeţele, dar nu iau seama la lucrarea
5:12
Iov 34:27Ps. 28:5
Domnului și nu văd lucrul mâinilor Lui. 13De aceea
5:13
Osea 4:6
, poporul meu va fi dus pe neașteptate
5:13
Cap. 1:3.
în robie; boierimea lui va muri de foame și gloata lui se va usca de sete. 14De aceea își și deschide Locuinţa morţilor gura și își lărgește peste măsură gâtlejul, ca să se coboare în ea măreţia și bogăţia Sionului, cu toată mulţimea lui gălăgioasă și veselă. 15Și astfel, cei mici vor fi doborâţi
5:15
Cap. 2:9,11,17.
, cei mari vor fi smeriţi și privirile trufașe vor fi plecate. 16Dar Domnul oștirilor va fi înălţat prin judecată și Dumnezeul cel sfânt va fi sfinţit prin dreptate. 17Acolo vor paște mieii ca pe imașul lor și păstorii pribegi vor mânca moșiile prăpădite ale bogaţilor
5:17
Cap. 10:16.
. 18Vai de cei ce trag după ei nelegiuirea cu funiile minciunii și păcatul, cu șleaurile unei căruţe 19și zic
5:19
Cap. 66:5.
: „Să-Și grăbească, să-Și facă iute lucrarea, ca s-o vedem! Să vină odată hotărârea Sfântului lui Israel și să se aducă la îndeplinire, ca s-o cunoaștem!” 20Vai de cei ce numesc răul bine și binele, rău, care spun că întunericul este lumină și lumina, întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceaţă și dulceaţa, în loc de amărăciune! 21Vai de cei ce se socotesc înţelepţi
5:21
Prov. 3:7Rom. 1:22
12:16
și se cred pricepuţi! 22Vai
5:22
Vers. 11.
de cei tari când este vorba de băut vin și viteji când este vorba de amestecat băuturi tari, 23care scot
5:23
Prov. 17:15
24:24
cu faţa curată pe cel vinovat, pentru mită, și iau drepturile celor nevinovaţi! 24De aceea, cum
5:24
Exod 15:7
mistuie o limbă de foc miriștea și cum arde flacăra iarba uscată, tot așa ca putregaiul le va fi rădăcina
5:24
Iov 18:16Osea 9:16Amos 2:9
lor și floarea li se va risipi în vânt ca ţărâna, căci au nesocotit Legea Domnului oștirilor și au dispreţuit Cuvântul Sfântului lui Israel. 25De
5:25
2 Împ. 22:13,17
aceea Se și aprinde Domnul de mânie împotriva poporului Său, Își întinde mâna împotriva lui și-l lovește de se
5:25
Ier. 4:24
zguduie munţii și trupurile moarte stau ca noroiul în mijlocul uliţelor. Cu
5:25
Lev. 26:1410:4
toate acestea, mânia Lui nu se potolește și mâna Lui este încă întinsă. 26El
5:26
Cap. 11:12.
ridică un steag popoarelor îndepărtate și le fluieră
5:26
Cap. 7:18.
de la un capăt
5:26
Deut. 28:49Ps. 72:8Mal. 1:11
al pământului: și iată-le, vin
5:26
Ioel 2:7
repede și ușor. 27Niciunul nu este obosit, niciunul nu șovăie de oboseală, niciunul nu dormitează, nici nu doarme; niciunuia nu i se descinge brâul
5:27
Dan. 5:6
de la mijloc, nici nu i se rupe cureaua de la încălţăminte. 28Săgeţile
5:28
Ier. 5:16
lor sunt ascuţite și toate arcurile, încordate; copitele cailor lor parcă sunt cremene și roţile carelor lor parcă sunt un vârtej. 29Răcnesc ca niște lei, mugesc ca niște pui de lei, sforăie și apucă prada, o iau cu ei, și nimeni nu vine în ajutor. 30În ziua aceea, va fi asupra lui Iuda un muget, ca mugetul unei furtuni pe mare; uitându-se
5:30
Cap. 8:22.
la pământ, nu vor vedea decât întuneric și strâmtorare, iar lumina se va întuneca în norii lui.