Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
40

401„Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul Meu!”, zice Dumnezeul vostru. 2„Vorbiţi bine Ierusalimului și strigaţi-i că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, căci

40:2
Iov 42:10
a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui.” 3Un glas
40:3
Mat. 3:3Marcu 1:3Luca 3:4Ioan 1:23
strigă: „Pregătiţi
40:3
Mal. 3:1
în pustie calea Domnului, neteziţi
40:3
Ps. 68:4
în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru! 4Orice vale să fie înălţată, orice munte și orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă
40:4
Cap. 45:2.

în câmpii și strâmtorile, în vâlcele! 5Atunci se va descoperi slava Domnului, și în clipa aceea orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit.” 6Un glas zice: „Strigă!” Și eu am răspuns: „Ce să strig?” „Orice
40:6
Iov 14:2Ps. 90:5
102:11
103:15Iac. 1:101 Pet. 1:24
făptură este ca iarba și toată strălucirea ei, ca floarea de pe câmp. 7Iarba se usucă, floarea cade când suflă vântul
40:7
Ps. 103:16
Domnului peste ea.” În adevăr, poporul este ca iarba: 8iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul
40:8
Ioan 12:341 Pet. 1:25
Dumnezeului nostru rămâne în veac. 9Suie-te pe un munte înalt, ca să vestești Sionului vestea cea bună; înalţă-ţi glasul cu putere, ca să vestești Ierusalimului vestea cea bună; înalţă-ţi glasul, nu te teme și spune cetăţilor lui Iuda: „Iată Dumnezeul vostru!” 10Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu braţul
40:10
Cap. 59:16.

Lui. Iată că plata
40:10
Cap. 62:11.
Apoc. 22:12
este cu El și răsplătirile vin înaintea Lui. 11El Își va paște
40:11
Cap. 49:10.
Ezec. 34:23
37:24Ioan 10:11Evr. 13:201 Pet. 2:25
5:4Apoc. 7:17
turma ca un Păstor, va lua mieii în braţe, îi va duce la sânul Lui și va călăuzi blând oile care alăptează.

Puterea lui Dumnezeu

12Cine

40:12
Prov. 30:4
a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns ţărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munţii cu cântarul și dealurile, cu cumpăna? 13Cine
40:13
Iov 21:22
36:22,23Rom. 11:341 Cor. 2:16
a cercetat Duhul Domnului și cine L-a luminat cu sfaturile lui? 14Cu cine S-a sfătuit El, ca să ia învăţătură? Cine L-a învăţat cărarea dreptăţii? Cine L-a învăţat înţelepciunea și I-a făcut cunoscută calea priceperii? 15Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, sunt ca praful pe o cumpănă; El ridică ostroavele ca un bob de nisip. 16Libanul n-ajunge pentru foc și dobitoacele lui n-ajung pentru arderea-de-tot. 17Toate neamurile sunt ca o nimica
40:17
Dan. 4:35
înaintea Lui, nu sunt decât
40:17
Ps. 62:9
nimicnicie și deșertăciune. 18Cu cine voiţi să asemănaţi
40:18
Vers. 25. Cap. 46:5.
Fapte 17:29
pe Dumnezeu? Și cu ce asemănare Îl veţi asemăna? 19Meșterul
40:19
Cap. 41:6,7;
44:12Ier. 10:3
toarnă idolul și argintarul îl îmbracă cu aur și-i toarnă lănţișoare de argint. 20Iar cine este sărac alege ca dar un lemn care nu putrezește; își caută un meșter iscusit, ca
40:20
Cap. 41:7.
Ier. 10:4
să facă un idol care să nu se clatine. 21Nu
40:21
Ps. 19:1Fapte 14:17Rom. 1:19,20
știţi? N-aţi auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-aţi gândit niciodată la întemeierea pământului? 22El șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea Lui; El întinde
40:22
Iov 9:8Ps. 104:244:24
51:13Ier. 10:12
cerurile ca o maramă subţire și le lăţește ca un cort, ca să locuiască în el. 23El preface într-o nimica pe voievozi
40:23
Iov 12:21Ps. 107:40
și face o nimica din judecătorii pământului. 24De-abia sunt sădiţi, de-abia sunt semănaţi, de-abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ, și El suflă peste ei de se usucă și un vârtej îi ia ca pe niște paie. 25„Cu
40:25
Vers. 18.

cine Mă veţi asemăna, ca să fiu deopotrivă cu el?”, zice Cel Sfânt. 26Ridicaţi-vă ochii în sus și priviţi! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în șir, oștirea lor? El le cheamă
40:26
Deut. 4:15Ps. 147:4
pe toate pe nume; așa de mare e puterea și tăria Lui, că una nu lipsește. 27Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israele: „Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu”? 28Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește; priceperea
40:28
Ps. 147:5Rom. 11:33
Lui nu poate fi pătrunsă. 29El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. 30Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină, 31dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc
40:31
Ps. 103:5
puterea; ei zboară ca vulturii; aleargă, și nu obosesc, umblă, și nu ostenesc.