Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
45

451Așa vorbește Domnul către unsul Său, către Cirus, pe care-l ţine de mână

45:1
Cap. 41:13.

ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brâul împăraţilor, să-i deschidă porţile, ca
45:1
Cap. 41:2.
Dan. 5:30
să nu se mai închidă: 2„Eu voi merge înaintea ta, voi
45:2
Cap. 40:4.

netezi drumurile muntoase, voi sfărâma
45:2
Ps. 107:16
ușile de aramă și voi rupe zăvoarele de fier. 3Îţi voi da vistierii ascunse, bogăţii îngropate, ca
45:3
Cap. 41:23.

să știi că Eu sunt Domnul, care te chem pe
45:3
Exod 33:12,17
nume, Dumnezeul lui Israel. 4Din dragoste pentru robul Meu Iacov
45:4
Cap. 44:1.

și pentru Israel, alesul Meu, te-am chemat pe nume, ţi-am vorbit cu bunăvoinţă, înainte
45:4
1 Tes. 4:5
ca tu să Mă cunoști. 5Eu sunt
45:5
Deut. 4:35,39
32:39
Domnul, și
45:5
Vers. 14,18,21,22.

nu mai este altul; afară de Mine, nu este Dumnezeu. Eu
45:5
Ps. 18:32,39
te-am încins înainte ca tu să Mă cunoști, 6ca
45:6
Ps. 102:15Mal. 1:11
să se știe, de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, că, afară de Mine nu este Dumnezeu: Eu sunt Domnul, și nu este altul. 7Eu întocmesc lumina și fac întunericul, Eu dau propășirea și aduc restriștea
45:7
Amos 3:6
, Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. 8Să picure
45:8
Ps. 72:3
85:11
cerurile de sus și să plouă norii neprihănirea! Să se deschidă pământul, să dea din el mântuirea și să iasă totodată din el izbăvirea! Eu, Domnul, fac aceste lucruri. 9Vai de cine se ceartă cu Făcătorul
45:9
Cap. 64:8.

său! Un ciob dintre cioburile pământului! Oare lutul
45:9
Cap. 29:16.
Ier. 18:6Rom. 9:20
zice el celui ce-l făţuiește: ‘Ce faci?’ și lucrarea ta zice ea despre tine: ‘El n-are mâini’? 10Vai de cine zice tatălui său: ‘Pentru ce m-ai născut?’ și mamei sale: ‘Pentru ce m-ai făcut?’” 11Așa vorbește Domnul, Sfântul lui Israel și Făcătorul său: „Vrea cineva să Mă întrebe asupra viitorului, să-Mi poruncească pentru copiii
45:11
Ier. 31:9
Mei și pentru lucrarea
45:11
Cap. 29:23.

mâinilor Mele? 12Eu
45:12
Cap. 42:5.
Ier. 27:5
am făcut pământul și am făcut
45:12
Gen. 1:26,27
pe om pe el; Eu, cu mâinile Mele, am întins cerurile și am așezat toată
45:12
Gen. 2:1
oștirea lor. 13Eu
45:13
Cap. 41:2.

am ridicat pe Cirus în dreptatea Mea și voi netezi toate cărările lui. El Îmi va zidi
45:13
2 Cron. 36:22,23Ezra 1:1
iarăși cetatea și va da drumul prinșilor Mei de război, fără
45:13
Cap. 52:3.
Rom. 3:24
preţ de răscumpărare și fără daruri”, zice Domnul oștirilor. 14Așa vorbește Domnul: „Câștigurile
45:14
Ps. 68:31
72:10,11Zah. 8:22,23
Egiptului și negoţul Etiopiei și al sabeenilor, oameni de statură înaltă, vor trece la tine și vor fi ale tale. Popoarele acestea vor merge după tine, vor trece înlănţuite
45:14
Ps. 149:8
, se vor închina înaintea ta și-ţi vor zice, rugându-te: ‘Numai
45:14
1 Cor. 14:25
la tine Se află Dumnezeu și nu
45:14
Vers. 5.

este alt Dumnezeu afară de El.’” 15Dar Tu ești un Dumnezeu care
45:15
Ps. 44:24
Te ascunzi, Tu, Dumnezeul lui Israel, Mântuitorule! 16Toţi sunt rușinaţi și uluiţi, toţi pleacă plini de ocară, făuritorii
45:16
Cap. 44:11.

idolilor. 17Dar
45:17
Cap. 26:4;
45:25Rom. 11:26
Israel va fi mântuit de Domnul cu o mântuire veșnică. Voi nu veţi fi nici rușinaţi, nici înfruntaţi în veci. 18Căci așa vorbește Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu, care
45:18
Cap. 42:5.

a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit: „Eu
45:18
Vers. 5.

sunt Domnul, și nu este altul! 19Eu n-am vorbit în
45:19
Deut. 30:11
ascuns, într-un colţ întunecos al pământului. Eu n-am zis seminţei lui Iacov: ‘Căutaţi-Mă în zadar!’ Eu
45:19
Ps. 19:8
119:137,138
, Domnul, spun ce este adevărat, vestesc ce este drept. 20Strângeţi-vă, veniţi și apropiaţi-vă împreună, voi, cei scăpaţi dintre neamuri! N-au
45:20
Cap. 44:17,18,19;
46:7
48:7Rom. 1:22,23
nicio pricepere cei ce își duc idolul de lemn și cheamă pe un dumnezeu care nu poate
45:20
Cap. 41:22;
43:9
44:7
46:10
48:14
să-i mântuiască. 21Spuneţi-le și aduceţi-i încoace, ca să se sfătuiască unii cu alţii! Cine a prorocit aceste lucruri de la început și le-a vestit de mult? Oare nu Eu, Domnul? Nu
45:21
Vers. 5,14,18. Cap. 44:8;
46:9
48:3
este alt Dumnezeu decât Mine, Eu sunt singurul Dumnezeu drept și mântuitor, alt Dumnezeu afară de Mine nu este. 22Întoarceţi-vă
45:22
Ps. 22:27
65:5
la Mine, și veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu, și nu altul. 23Pe
45:23
Gen. 22:16Evr. 6:13
Mine Însumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea și Cuvântul Meu nu va fi luat înapoi: orice
45:23
Rom. 14:11Filip. 2:10
genunchi se va pleca înaintea Mea și orice
45:23
Gen. 31:53Deut. 6:13Ps. 63:11
limbă va jura pe Mine. 24‘Numai în Domnul’, Mi se va zice, ‘locuiesc dreptatea
45:24
Ier. 23:51 Cor. 1:30
și puterea; la El vor veni și vor fi înfruntaţi toţi
45:24
Cap. 41:11.

cei ce erau mâniaţi împotriva Lui. 25În
45:25
Vers. 17.

Domnul vor fi făcuţi
45:25
1 Cor. 1:31
neprihăniţi și proslăviţi toţi urmașii lui Israel.’