Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
45

451Așa vorbește Domnul către unsul Său, către Cirus, pe care-l ţine de mână

45:1
Cap. 41:13.
ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brâul împăraţilor, să-i deschidă porţile, ca
45:1
Cap. 41:2.
să nu se mai închidă: 2„Eu voi merge înaintea ta, voi
45:2
Cap. 40:4.
netezi drumurile muntoase, voi sfărâma
45:2
Ps. 107:16
ușile de aramă și voi rupe zăvoarele de fier. 3Îţi voi da vistierii ascunse, bogăţii îngropate, ca
45:3
Cap. 41:23.
să știi că Eu sunt Domnul, care te chem pe
45:3
Exod 33:12,17
nume, Dumnezeul lui Israel. 4Din dragoste pentru robul Meu Iacov
45:4
Cap. 44:1.
și pentru Israel, alesul Meu, te-am chemat pe nume, ţi-am vorbit cu bunăvoinţă, înainte
45:4
1 Tes. 4:5
ca tu să Mă cunoști. 5Eu sunt
45:5
Deut. 4:35,39
32:39
Domnul, și
45:5
Vers. 14,18,21,22.
nu mai este altul; afară de Mine, nu este Dumnezeu. Eu
45:5
Ps. 18:32,39
te-am încins înainte ca tu să Mă cunoști, 6ca
45:6
Ps. 102:15Mal. 1:11
să se știe, de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, că, afară de Mine nu este Dumnezeu: Eu sunt Domnul, și nu este altul. 7Eu întocmesc lumina și fac întunericul, Eu dau propășirea și aduc restriștea
45:7
Amos 3:6
, Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. 8Să picure
45:8
Ps. 72:3
85:11
cerurile de sus și să plouă norii neprihănirea! Să se deschidă pământul, să dea din el mântuirea și să iasă totodată din el izbăvirea! Eu, Domnul, fac aceste lucruri. 9Vai de cine se ceartă cu Făcătorul
45:9
Cap. 64:8.
său! Un ciob dintre cioburile pământului! Oare lutul
45:9
Cap. 29:16.
zice el celui ce-l făţuiește: ‘Ce faci?’ și lucrarea ta zice ea despre tine: ‘El n-are mâini’? 10Vai de cine zice tatălui său: ‘Pentru ce m-ai născut?’ și mamei sale: ‘Pentru ce m-ai făcut?’” 11Așa vorbește Domnul, Sfântul lui Israel și Făcătorul său: „Vrea cineva să Mă întrebe asupra viitorului, să-Mi poruncească pentru copiii
45:11
Ier. 31:9
Mei și pentru lucrarea
45:11
Cap. 29:23.
mâinilor Mele? 12Eu
45:12
Cap. 42:5.
am făcut pământul și am făcut
45:12
Gen. 1:26,27
pe om pe el; Eu, cu mâinile Mele, am întins cerurile și am așezat toată
45:12
Gen. 2:1
oștirea lor. 13Eu
45:13
Cap. 41:2.
am ridicat pe Cirus în dreptatea Mea și voi netezi toate cărările lui. El Îmi va zidi
45:13
2 Cron. 36:22,23Ezra 1:1
iarăși cetatea și va da drumul prinșilor Mei de război, fără
45:13
Cap. 52:3.
preţ de răscumpărare și fără daruri”, zice Domnul oștirilor. 14Așa vorbește Domnul: „Câștigurile
45:14
Ps. 68:31
72:10,11Zah. 8:22,23
Egiptului și negoţul Etiopiei și al sabeenilor, oameni de statură înaltă, vor trece la tine și vor fi ale tale. Popoarele acestea vor merge după tine, vor trece înlănţuite
45:14
Ps. 149:8
, se vor închina înaintea ta și-ţi vor zice, rugându-te: ‘Numai
45:14
1 Cor. 14:25
la tine Se află Dumnezeu și nu
45:14
Vers. 5.
este alt Dumnezeu afară de El.’” 15Dar Tu ești un Dumnezeu care
45:15
Ps. 44:24
Te ascunzi, Tu, Dumnezeul lui Israel, Mântuitorule! 16Toţi sunt rușinaţi și uluiţi, toţi pleacă plini de ocară, făuritorii
45:16
Cap. 44:11.
idolilor. 17Dar
45:17
Cap. 26:4;
Israel va fi mântuit de Domnul cu o mântuire veșnică. Voi nu veţi fi nici rușinaţi, nici înfruntaţi în veci. 18Căci așa vorbește Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu, care
45:18
Cap. 42:5.
a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit: „Eu
45:18
Vers. 5.
sunt Domnul, și nu este altul! 19Eu n-am vorbit în
45:19
Deut. 30:11
ascuns, într-un colţ întunecos al pământului. Eu n-am zis seminţei lui Iacov: ‘Căutaţi-Mă în zadar!’ Eu
45:19
Ps. 19:8
119:137,138
, Domnul, spun ce este adevărat, vestesc ce este drept. 20Strângeţi-vă, veniţi și apropiaţi-vă împreună, voi, cei scăpaţi dintre neamuri! N-au
45:20
Cap. 44:17,18,19;
nicio pricepere cei ce își duc idolul de lemn și cheamă pe un dumnezeu care nu poate
45:20
Cap. 41:22;
să-i mântuiască. 21Spuneţi-le și aduceţi-i încoace, ca să se sfătuiască unii cu alţii! Cine a prorocit aceste lucruri de la început și le-a vestit de mult? Oare nu Eu, Domnul? Nu
45:21
Vers. 5,14,18. Cap. 44:8;
este alt Dumnezeu decât Mine, Eu sunt singurul Dumnezeu drept și mântuitor, alt Dumnezeu afară de Mine nu este. 22Întoarceţi-vă
45:22
Ps. 22:27
65:5
la Mine, și veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu, și nu altul. 23Pe
45:23
Gen. 22:16Evr. 6:13
Mine Însumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea și Cuvântul Meu nu va fi luat înapoi: orice
45:23
Rom. 14:11Filip. 2:10
genunchi se va pleca înaintea Mea și orice
45:23
Gen. 31:53Deut. 6:13Ps. 63:11
limbă va jura pe Mine. 24‘Numai în Domnul’, Mi se va zice, ‘locuiesc dreptatea
45:24
Ier. 23:51 Cor. 1:30
și puterea; la El vor veni și vor fi înfruntaţi toţi
45:24
Cap. 41:11.
cei ce erau mâniaţi împotriva Lui. 25În
45:25
Vers. 17.
Domnul vor fi făcuţi
45:25
1 Cor. 1:31
neprihăniţi și proslăviţi toţi urmașii lui Israel.’

46

461Bel se prăbușește

46:1
Cap. 21:9.
, Nebo cade; idolii lor sunt puși pe vite și dobitoace; idolii pe care-i purtaţi voi au ajuns o sarcină, o povară
46:1
Ier. 10:5
pentru vita obosită! 2Au căzut, s-au prăbușit împreună, nu pot să scape povara; ei înșiși
46:2
Ier. 48:7
se duc în robie. 3Ascultaţi-Mă, casa lui Iacov și toată rămășiţa casei lui Israel, voi, pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe
46:3
Exod 17:4Deut. 1:31
32:11Ps. 71:6
care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră: 4până la bătrâneţea voastră Eu
46:4
Ps. 102:27Mal. 3:6
voi fi Același, până la cărunteţele voastre vă voi
46:4
Ps. 48:14
71:18
sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc. 5Cu
46:5
Cap. 40:18,25.
cine Mă veţi pune alături, ca să Mă asemănaţi? Cu cine Mă veţi asemăna și Mă veţi potrivi? 6Ei
46:6
Cap. 40:19;
varsă aurul din pungă și cântăresc argintul în cumpănă; tocmesc un argintar să facă un dumnezeu din ele și se închină și îngenunchează înaintea lui. 7Îl
46:7
Ier. 10:5
poartă, îl iau pe umăr, îl pun la locul lui; acolo rămâne și nu se mișcă din locul lui. Apoi strigă
46:7
Cap. 45:20.
la el, dar nu răspunde, nici nu-i scapă din nevoie. 8Ţineţi
46:8
Cap. 44:19;
minte aceste lucruri și fiţi oameni! Veniţi-vă în fire, păcătoșilor! 9Aduceţi-vă
46:9
Deut. 32:7
aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci Eu sunt Dumnezeu, și nu este altul
46:9
Cap. 45:5,21.
, Eu sunt Dumnezeu, și nu este niciunul ca Mine. 10Eu
46:10
Cap. 45:21.
am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: ‘Hotărârile
46:10
Ps. 33:11Prov. 19:21
21:30Fapte 5:39Evr. 6:17
Mele vor rămâne în picioare și Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.’ 11Eu chem de la
46:11
Cap. 41:2,25.
răsărit o pasăre de pradă, dintr-o ţară depărtată, un om ca să împlinească planurile
46:11
Cap. 44:28;
Mele: da, Eu am
46:11
Num. 23:19
spus și Eu voi împlini; Eu am plănuit și Eu voi înfăptui. 12Ascultaţi-Mă, oameni
46:12
Ps. 76:5
cu inima împietrită, vrăjmași
46:12
Rom. 10:3
ai neprihănirii! 13Eu Îmi apropii
46:13
Cap. 51:5.
neprihănirea: nu este departe; și mântuirea Mea nu
46:13
Hab. 2:3
va zăbovi. Eu voi pune mântuirea
46:13
Cap. 62:11.
Mea în Sion și slava Mea peste Israel.

47

471Coboară-te

47:1
Ier. 48:18
și șezi
47:1
Cap. 3:26.
în ţărână, fecioară, fiica Babilonului; șezi pe pământ, fără scaun de domnie, fiica haldeenilor, căci nu te vor mai numi subţirică și plăcută. 2Ia
47:2
Exod 11:5Jud. 16:21Mat. 24:41
pietrele de moară și macină făină; scoate-ţi marama, ridică-ţi poala rochiei, descoperă-ţi picioarele, treci râurile! 3Goliciunea
47:3
Cap. 3:17;
ţi se va descoperi și ţi se va vedea rușinea. Mă voi răzbuna
47:3
Rom. 12:19
și nu voi cruţa pe nimeni.” 4Răscumpărătorul nostru Se cheamă Domnul oștirilor
47:4
Cap. 43:3,14.
, Sfântul lui Israel. 5„Șezi într-un colţ și taci
47:5
1 Sam. 2:9
, fata haldeenilor, căci
47:5
Vers. 7. Cap. 13:19.
nu te vor mai numi împărăteasa împărăţiilor. 6
47:6
2 Sam. 24:142 Cron. 28:9Zah. 1:15
mâniasem pe poporul Meu, Îmi pângărisem
47:6
Cap. 43:28.
moștenirea și-i dădusem în mâinile tale, dar tu n-ai avut milă de ei, ci ţi-ai apăsat greu
47:6
Deut. 28:50
jugul asupra bătrânului. 7Tu ziceai: ‘În veci voi fi împărăteasă
47:7
Vers. 5.
!’ și nu te-ai gândit
47:7
Cap. 46:8.
, nici
47:7
Deut. 32:29
n-ai visat că lucrul acesta are să se sfârșească. 8Ascultă însă acum, tu, cea dedată plăcerilor, care stai fără grijă și zici în inima ta: ‘Eu
47:8
Vers. 10.
, și numai eu, nu voi fi niciodată văduvă și nu
47:8
Apoc. 18:7
voi fi niciodată lipsită de copii!’ 9Și totuși aceste două
47:9
Cap. 51:19.
lucruri ţi se vor întâmpla deodată
47:9
1 Tes. 5:3
, în aceeași zi: și pierderea copiilor, și văduvia; vor cădea asupra ta cu putere mare, în ciuda tuturor vrăjitoriilor tale și multelor
47:9
Zah. 3:4
tale descântece. 10Căci
47:10
Ps. 52:7
te încredeai în răutatea ta și ziceai
47:10
Cap. 29:15.
: ‘Nimeni nu mă vede!’ Înţelepciunea și știinţa ta te-au amăgit, de ziceai în inima ta: ‘Eu și numai eu.’ 11De aceea nenorocirea va veni peste tine fără să-i vezi zorile; urgia va cădea peste tine fără s-o poţi împăca și deodată va veni peste tine prăpădul
47:11
1 Tes. 5:3
, pe neașteptate. 12Vino dar cu descântecele tale și cu mulţimea vrăjitoriilor tale, cărora ţi-ai închinat munca din tinereţe; poate că vei putea să tragi vreun folos din ele, poate că vei izbuti. 13Te-ai obosit
47:13
Cap. 57:10.
tot întrebând: să se scoale dar și să te scape cei
47:13
Cap. 44:25.
ce împart cerul, care pândesc stelele, care vestesc, după lunile noi, ce are să ţi se întâmple! 14Iată-i, au ajuns ca miriștea
47:14
Zah. 1:10Mal. 4:1
pe care o arde focul și nu-și vor scăpa viaţa din flăcări, căci nu va fi ca un cărbune la care se încălzește cineva, nici ca un foc la care stă. 15Așa va fi soarta acelora pe care te oboseai să-i întrebi. Și cei cu
47:15
Apoc. 18:11
care ai făcut negoţ din tinereţea ta se vor risipi fiecare într-o parte și nu va fi nimeni care să-ţi vină în ajutor.