Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
46

461Bel se prăbușește

46:1
Cap. 21:9.
, Nebo cade; idolii lor sunt puși pe vite și dobitoace; idolii pe care-i purtaţi voi au ajuns o sarcină, o povară
46:1
Ier. 10:5
pentru vita obosită! 2Au căzut, s-au prăbușit împreună, nu pot să scape povara; ei înșiși
46:2
Ier. 48:7
se duc în robie. 3Ascultaţi-Mă, casa lui Iacov și toată rămășiţa casei lui Israel, voi, pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe
46:3
Exod 17:4Deut. 1:31
32:11Ps. 71:6
care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră: 4până la bătrâneţea voastră Eu
46:4
Ps. 102:27Mal. 3:6
voi fi Același, până la cărunteţele voastre vă voi
46:4
Ps. 48:14
71:18
sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc. 5Cu
46:5
Cap. 40:18,25.
cine Mă veţi pune alături, ca să Mă asemănaţi? Cu cine Mă veţi asemăna și Mă veţi potrivi? 6Ei
46:6
Cap. 40:19;
varsă aurul din pungă și cântăresc argintul în cumpănă; tocmesc un argintar să facă un dumnezeu din ele și se închină și îngenunchează înaintea lui. 7Îl
46:7
Ier. 10:5
poartă, îl iau pe umăr, îl pun la locul lui; acolo rămâne și nu se mișcă din locul lui. Apoi strigă
46:7
Cap. 45:20.
la el, dar nu răspunde, nici nu-i scapă din nevoie. 8Ţineţi
46:8
Cap. 44:19;
minte aceste lucruri și fiţi oameni! Veniţi-vă în fire, păcătoșilor! 9Aduceţi-vă
46:9
Deut. 32:7
aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci Eu sunt Dumnezeu, și nu este altul
46:9
Cap. 45:5,21.
, Eu sunt Dumnezeu, și nu este niciunul ca Mine. 10Eu
46:10
Cap. 45:21.
am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: ‘Hotărârile
46:10
Ps. 33:11Prov. 19:21
21:30Fapte 5:39Evr. 6:17
Mele vor rămâne în picioare și Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.’ 11Eu chem de la
46:11
Cap. 41:2,25.
răsărit o pasăre de pradă, dintr-o ţară depărtată, un om ca să împlinească planurile
46:11
Cap. 44:28;
Mele: da, Eu am
46:11
Num. 23:19
spus și Eu voi împlini; Eu am plănuit și Eu voi înfăptui. 12Ascultaţi-Mă, oameni
46:12
Ps. 76:5
cu inima împietrită, vrăjmași
46:12
Rom. 10:3
ai neprihănirii! 13Eu Îmi apropii
46:13
Cap. 51:5.
neprihănirea: nu este departe; și mântuirea Mea nu
46:13
Hab. 2:3
va zăbovi. Eu voi pune mântuirea
46:13
Cap. 62:11.
Mea în Sion și slava Mea peste Israel.

47

471Coboară-te

47:1
Ier. 48:18
și șezi
47:1
Cap. 3:26.
în ţărână, fecioară, fiica Babilonului; șezi pe pământ, fără scaun de domnie, fiica haldeenilor, căci nu te vor mai numi subţirică și plăcută. 2Ia
47:2
Exod 11:5Jud. 16:21Mat. 24:41
pietrele de moară și macină făină; scoate-ţi marama, ridică-ţi poala rochiei, descoperă-ţi picioarele, treci râurile! 3Goliciunea
47:3
Cap. 3:17;
ţi se va descoperi și ţi se va vedea rușinea. Mă voi răzbuna
47:3
Rom. 12:19
și nu voi cruţa pe nimeni.” 4Răscumpărătorul nostru Se cheamă Domnul oștirilor
47:4
Cap. 43:3,14.
, Sfântul lui Israel. 5„Șezi într-un colţ și taci
47:5
1 Sam. 2:9
, fata haldeenilor, căci
47:5
Vers. 7. Cap. 13:19.
nu te vor mai numi împărăteasa împărăţiilor. 6
47:6
2 Sam. 24:142 Cron. 28:9Zah. 1:15
mâniasem pe poporul Meu, Îmi pângărisem
47:6
Cap. 43:28.
moștenirea și-i dădusem în mâinile tale, dar tu n-ai avut milă de ei, ci ţi-ai apăsat greu
47:6
Deut. 28:50
jugul asupra bătrânului. 7Tu ziceai: ‘În veci voi fi împărăteasă
47:7
Vers. 5.
!’ și nu te-ai gândit
47:7
Cap. 46:8.
, nici
47:7
Deut. 32:29
n-ai visat că lucrul acesta are să se sfârșească. 8Ascultă însă acum, tu, cea dedată plăcerilor, care stai fără grijă și zici în inima ta: ‘Eu
47:8
Vers. 10.
, și numai eu, nu voi fi niciodată văduvă și nu
47:8
Apoc. 18:7
voi fi niciodată lipsită de copii!’ 9Și totuși aceste două
47:9
Cap. 51:19.
lucruri ţi se vor întâmpla deodată
47:9
1 Tes. 5:3
, în aceeași zi: și pierderea copiilor, și văduvia; vor cădea asupra ta cu putere mare, în ciuda tuturor vrăjitoriilor tale și multelor
47:9
Zah. 3:4
tale descântece. 10Căci
47:10
Ps. 52:7
te încredeai în răutatea ta și ziceai
47:10
Cap. 29:15.
: ‘Nimeni nu mă vede!’ Înţelepciunea și știinţa ta te-au amăgit, de ziceai în inima ta: ‘Eu și numai eu.’ 11De aceea nenorocirea va veni peste tine fără să-i vezi zorile; urgia va cădea peste tine fără s-o poţi împăca și deodată va veni peste tine prăpădul
47:11
1 Tes. 5:3
, pe neașteptate. 12Vino dar cu descântecele tale și cu mulţimea vrăjitoriilor tale, cărora ţi-ai închinat munca din tinereţe; poate că vei putea să tragi vreun folos din ele, poate că vei izbuti. 13Te-ai obosit
47:13
Cap. 57:10.
tot întrebând: să se scoale dar și să te scape cei
47:13
Cap. 44:25.
ce împart cerul, care pândesc stelele, care vestesc, după lunile noi, ce are să ţi se întâmple! 14Iată-i, au ajuns ca miriștea
47:14
Zah. 1:10Mal. 4:1
pe care o arde focul și nu-și vor scăpa viaţa din flăcări, căci nu va fi ca un cărbune la care se încălzește cineva, nici ca un foc la care stă. 15Așa va fi soarta acelora pe care te oboseai să-i întrebi. Și cei cu
47:15
Apoc. 18:11
care ai făcut negoţ din tinereţea ta se vor risipi fiecare într-o parte și nu va fi nimeni care să-ţi vină în ajutor.

48

Vechile și noile prorocii

481Ascultaţi lucrul acesta, casa lui Iacov, voi, care purtaţi numele lui Israel și care

48:1
Ps. 68:26
aţi ieșit din apele lui Iuda, voi, care
48:1
Deut. 6:13Ţef. 1:5
aţi jurat pe Numele Domnului și care chemaţi pe Dumnezeul lui Israel, dar
48:1
Ier. 4:2
5:2
nu în adevăr, nici cu neprihănire! 2Căci ei își trag numele de la
48:2
Cap. 52:1.
cetatea sfântă și se
48:2
Mica 3:11Rom. 2:17
bizuiesc pe Dumnezeul lui Israel, al cărui Nume este Domnul oștirilor. 3De multă vreme am făcut
48:3
Cap. 41:22;
cele dintâi prorocii, din gura Mea au ieșit, și Eu le-am vestit: deodată am lucrat și
48:3
Ios. 21:45
s-au împlinit. 4Știind că ești împietrit, că grumazul
48:4
Exod 32:9Deut. 31:27
îţi este un drug de fier și că ai o frunte de aramă, 5ţi-am
48:5
Vers. 3.
vestit de mult aceste lucruri, ţi le-am spus mai înainte ca să se întâmple, ca să nu poţi să zici: ‘Idolul meu le-a făcut, chipul meu cioplit sau chipul meu turnat le-a poruncit!’ 6Ai auzit toate aceste lucruri pe care le vezi acum! Și nu vreţi să le mărturisiţi acum?… De acum, îţi vestesc lucruri noi, ascunse, necunoscute de tine. 7Ele se fac în timpul de faţă și nu fac parte din trecut; până în ziua de azi n-aveai nicio cunoștinţă despre ele, ca să nu poţi zice: ‘Iată că le știam.’ 8Nici nu le-ai auzit, nici nu le-ai știut și nici nu-ţi era deschisă odinioară urechea la ele, căci știam că ai să fii necredincios și că din
48:8
Ps. 58:3
naștere ai fost numit răzvrătit. 9Din
48:9
Ps. 79:9
106:8Ezec. 20:9,14,22,44
pricina Numelui Meu sunt îndelung
48:9
Ps. 78:38
răbdător, pentru slava Mea Mă opresc faţă de tine, ca să nu te nimicesc. 10Iată, te-am pus în cuptor
48:10
Ps. 66:10
, dar nu te-am găsit argint; te-am lămurit în cuptorul urgiei. 11Din
48:11
Vers. 9.
dragoste pentru Mine, din dragoste pentru Mine vreau să lucrez! Căci cum
48:11
Deut. 32:26,27Ezec. 20:9
ar putea fi hulit Numele Meu? Nu
48:11
Cap. 42:8.
voi da altuia slava Mea. 12Ascultă-Mă, Iacove! Și tu, Israele, pe care te-am chemat! Eu, Eu
48:12
Deut. 32:39
sunt Cel dintâi și tot Eu sunt și Cel
48:12
Cap. 41:4;
din urmă. 13Mâna
48:13
Ps. 102:25
Mea a întemeiat pământul și dreapta Mea a întins cerurile: cum le-am
48:13
Cap. 40:26.
chemat, s-au și înfăţișat îndată. 14Strângeţi-vă
48:14
Cap. 41:22;
cu toţii și ascultaţi! Cine dintre ei a vestit aceste lucruri? Acela pe care-l iubește Domnul
48:14
Cap. 45:1.
va împlini voia
48:14
Cap. 44:28.
Lui împotriva Babilonului și braţul lui va apăsa asupra haldeenilor. 15Eu am vorbit și Eu
48:15
Cap. 45:1.
l-am și chemat; Eu l-am adus și lucrarea lui va izbuti. 16Apropiaţi-vă de Mine și ascultaţi! De la început, n-am
48:16
Cap. 45:19.
vorbit în ascuns, de la obârșia acestor lucruri am fost de faţă. Și acum, Domnul
48:16
Cap. 61:1-3.
Dumnezeu M-a trimis cu Duhul Său.” 17Așa vorbește Domnul
48:17
Cap. 43:14;
, Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel: „Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăţ ce este de folos și te călăuzesc
48:17
Ps. 32:8
pe calea pe care trebuie să mergi! 18O
48:18
Deut. 32:29Ps. 81:13
, de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci
48:18
Ps. 119:165
pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta, ca valurile mării! 19Sămânţa
48:19
Gen. 22:17Osea 1:10
ta ar fi fost ca nisipul și roadele pântecelui tău, ca boabele de nisip; numele tău n-ar fi fost șters și nimicit înaintea Mea. 20Ieșiţi
48:20
Cap. 52:11.
din Babilon, fugiţi din mijlocul haldeenilor! Vestiţi, trâmbiţaţi cu glas de veselie, daţi de știre până la capătul pământului, spuneţi: ‘Domnul a răscumpărat
48:20
Exod 19:4,5,6
pe robul Său Iacov! 21Și nu vor suferi de sete
48:21
Cap. 41:17,18.
în pustiurile în care-i va duce, ci va face
48:21
Exod 17:6Num. 20:11Ps. 105:41
să curgă pentru ei apă din stâncă, va despica stânca și va curge apa.’ 22Cei răi n-au pace
48:22
Cap. 57:21.
”, zice Domnul.