Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
48

Vechile și noile prorocii

481Ascultaţi lucrul acesta, casa lui Iacov, voi, care purtaţi numele lui Israel și care

48:1
Ps. 68:26
aţi ieșit din apele lui Iuda, voi, care
48:1
Deut. 6:13Ţef. 1:5
aţi jurat pe Numele Domnului și care chemaţi pe Dumnezeul lui Israel, dar
48:1
Ier. 4:2
5:2
nu în adevăr, nici cu neprihănire! 2Căci ei își trag numele de la
48:2
Cap. 52:1.
cetatea sfântă și se
48:2
Mica 3:11Rom. 2:17
bizuiesc pe Dumnezeul lui Israel, al cărui Nume este Domnul oștirilor. 3De multă vreme am făcut
48:3
Cap. 41:22;
cele dintâi prorocii, din gura Mea au ieșit, și Eu le-am vestit: deodată am lucrat și
48:3
Ios. 21:45
s-au împlinit. 4Știind că ești împietrit, că grumazul
48:4
Exod 32:9Deut. 31:27
îţi este un drug de fier și că ai o frunte de aramă, 5ţi-am
48:5
Vers. 3.
vestit de mult aceste lucruri, ţi le-am spus mai înainte ca să se întâmple, ca să nu poţi să zici: ‘Idolul meu le-a făcut, chipul meu cioplit sau chipul meu turnat le-a poruncit!’ 6Ai auzit toate aceste lucruri pe care le vezi acum! Și nu vreţi să le mărturisiţi acum?… De acum, îţi vestesc lucruri noi, ascunse, necunoscute de tine. 7Ele se fac în timpul de faţă și nu fac parte din trecut; până în ziua de azi n-aveai nicio cunoștinţă despre ele, ca să nu poţi zice: ‘Iată că le știam.’ 8Nici nu le-ai auzit, nici nu le-ai știut și nici nu-ţi era deschisă odinioară urechea la ele, căci știam că ai să fii necredincios și că din
48:8
Ps. 58:3
naștere ai fost numit răzvrătit. 9Din
48:9
Ps. 79:9
106:8Ezec. 20:9,14,22,44
pricina Numelui Meu sunt îndelung
48:9
Ps. 78:38
răbdător, pentru slava Mea Mă opresc faţă de tine, ca să nu te nimicesc. 10Iată, te-am pus în cuptor
48:10
Ps. 66:10
, dar nu te-am găsit argint; te-am lămurit în cuptorul urgiei. 11Din
48:11
Vers. 9.
dragoste pentru Mine, din dragoste pentru Mine vreau să lucrez! Căci cum
48:11
Deut. 32:26,27Ezec. 20:9
ar putea fi hulit Numele Meu? Nu
48:11
Cap. 42:8.
voi da altuia slava Mea. 12Ascultă-Mă, Iacove! Și tu, Israele, pe care te-am chemat! Eu, Eu
48:12
Deut. 32:39
sunt Cel dintâi și tot Eu sunt și Cel
48:12
Cap. 41:4;
din urmă. 13Mâna
48:13
Ps. 102:25
Mea a întemeiat pământul și dreapta Mea a întins cerurile: cum le-am
48:13
Cap. 40:26.
chemat, s-au și înfăţișat îndată. 14Strângeţi-vă
48:14
Cap. 41:22;
cu toţii și ascultaţi! Cine dintre ei a vestit aceste lucruri? Acela pe care-l iubește Domnul
48:14
Cap. 45:1.
va împlini voia
48:14
Cap. 44:28.
Lui împotriva Babilonului și braţul lui va apăsa asupra haldeenilor. 15Eu am vorbit și Eu
48:15
Cap. 45:1.
l-am și chemat; Eu l-am adus și lucrarea lui va izbuti. 16Apropiaţi-vă de Mine și ascultaţi! De la început, n-am
48:16
Cap. 45:19.
vorbit în ascuns, de la obârșia acestor lucruri am fost de faţă. Și acum, Domnul
48:16
Cap. 61:1-3.
Dumnezeu M-a trimis cu Duhul Său.” 17Așa vorbește Domnul
48:17
Cap. 43:14;
, Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel: „Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăţ ce este de folos și te călăuzesc
48:17
Ps. 32:8
pe calea pe care trebuie să mergi! 18O
48:18
Deut. 32:29Ps. 81:13
, de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci
48:18
Ps. 119:165
pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta, ca valurile mării! 19Sămânţa
48:19
Gen. 22:17Osea 1:10
ta ar fi fost ca nisipul și roadele pântecelui tău, ca boabele de nisip; numele tău n-ar fi fost șters și nimicit înaintea Mea. 20Ieșiţi
48:20
Cap. 52:11.
din Babilon, fugiţi din mijlocul haldeenilor! Vestiţi, trâmbiţaţi cu glas de veselie, daţi de știre până la capătul pământului, spuneţi: ‘Domnul a răscumpărat
48:20
Exod 19:4,5,6
pe robul Său Iacov! 21Și nu vor suferi de sete
48:21
Cap. 41:17,18.
în pustiurile în care-i va duce, ci va face
48:21
Exod 17:6Num. 20:11Ps. 105:41
să curgă pentru ei apă din stâncă, va despica stânca și va curge apa.’ 22Cei răi n-au pace
48:22
Cap. 57:21.
”, zice Domnul.

49

Lumina neamurilor

491„Ascultaţi-Mă

49:1
Cap. 41:1.
, ostroave! Luaţi aminte, popoare depărtate! Domnul
49:1
Vers. 5.
M-a chemat din sânul mamei și M-a numit de la ieșirea din pântecele mamei. 2Mi-a făcut gura
49:2
Cap. 11:1;
ca o sabie ascuţită, M-a acoperit cu
49:2
Cap. 51:16.
umbra mâinii Lui și M-a făcut o
49:2
Ps. 45:5
săgeată ascuţită, M-a ascuns în tolba Lui cu săgeţi 3și Mi-a zis: ‘Israele, Tu ești Robul
49:3
Cap. 42:1.
Meu în care
49:3
Cap. 44:23.
Mă voi slăvi.’ 4Și
49:4
Ezec. 3:19
Eu Mă gândeam: ‘Degeaba am muncit, în zadar și fără folos Mi-am istovit puterea.’ Dar dreptul Meu este la Domnul, și răsplata Mea la Dumnezeul Meu. 5Și, acum, Domnul vorbește, El, care
49:5
Vers. 1.
M-a întocmit din pântecele mamei ca să fiu Robul Lui, ca să aduc înapoi la El pe Iacov și pe Israel, care este încă
49:5
Mat. 23:37
împrăștiat; căci Eu sunt preţuit înaintea Domnului, și Dumnezeul Meu este tăria Mea. 6El zice: ‘Este prea puţin lucru să fii Robul Meu ca să ridici seminţiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășiţele lui Israel. De aceea, te pun să fii Lumina
49:6
Cap. 42:6;
neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.’” 7Așa vorbește Domnul, Răscumpărătorul, Sfântul lui Israel, către
49:7
Cap. 53:3.
Cel dispreţuit și urât de popor, către Robul celor puternici: „Împăraţii
49:7
Ps. 72:10,11
vor vedea lucrul acesta și se vor scula, și voievozii se vor arunca la pământ și se vor închina din pricina Domnului, care este credincios, din pricina Sfântului lui Israel, care Te-a ales.”

Așezarea din nou a lui Israel

8Așa vorbește mai departe Domnul: „La

49:8
Ps. 69:132 Cor. 6:2
vremea îndurării Te voi asculta și în ziua mântuirii Te voi ajuta; Te voi păzi și Te voi pune
49:8
Cap. 42:6.
să faci legământ cu poporul, să ridici ţara și să împarţi moștenirile pustiite; 9să spui prinșilor
49:9
Cap. 42:7.
de război: ‘Ieșiţi!’ și celor ce sunt în întuneric: ‘Arătaţi-vă!’ Ei vor paște pe drumuri și vor găsi locuri de pășune pe toate coastele. 10Nu le va fi foame
49:10
Apoc. 7:16
, nici nu le va fi sete; nu-i
49:10
Ps. 121:6
va bate arșiţa, nici soarele, căci Cel ce are milă de ei îi va călăuzi
49:10
Ps. 23:2
și-i va duce la izvoare de ape. 11Voi
49:11
Cap. 40:4.
preface toţi munţii Mei în drumuri și drumurile Mele vor fi bine croite.” 12Iată-i
49:12
Cap. 43:5,6.
că vin de departe, unii de la miazănoapte și de la apus, iar alţii din ţara Sinim. 13Bucuraţi-vă
49:13
Cap. 44:23.
, ceruri! Veselește-te, pământule! Izbucniţi în strigăte de bucurie, munţilor! Căci Domnul mângâie pe poporul Său și are milă de nenorociţii Lui. 14Sionul zicea
49:14
Cap. 40:27.
: „M-a părăsit Domnul și m-a uitat Domnul!” 15„Poate
49:15
Ps. 103:13Mal. 3:17Mat. 7:11
o femeie să uite copilul pe care-l alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar
49:15
Rom. 11:29
chiar dacă l-ar uita, totuși Eu nu te voi uita cu niciun chip. 16Iată că te-am săpat pe
49:16
Exod 13:9Cânt. 8:6
mâinile Mele, și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor Mei! 17Fiii tăi aleargă, dar
49:17
Vers. 19.
cei ce te dărâmaseră și te pustiiseră vor ieși din mijlocul tău. 18Ridică-ţi
49:18
Cap. 60:4.
ochii de jur împrejur și privește: toţi aceștia se strâng, vin la tine. Pe viaţa Mea”, zice Domnul, „că te vei îmbrăca cu toţi aceștia ca
49:18
Prov. 17:6
și cu o podoabă și te vei încinge cu ei ca o mireasă. 19Căci locurile tale pustiite și pustii, ţara ta nimicită, vor
49:19
Cap. 54:1,2.
fi strâmte pentru locuitorii tăi, și cei ce voiau să te mănânce se vor depărta. 20Fiii
49:20
Cap. 60:4.
aceștia de care ai fost lipsit
49:20
Mat. 3:9Rom. 11:11
vor spune mereu la urechile tale: ‘Locul este prea strâmt pentru mine; fă-mi loc, ca să pot să mă așez!’ 21Și vei zice în inima ta: ‘Cine mi i-a născut? Căci eram fără copii și stearpă; eram roabă, izgonită. Cine i-a crescut? Rămăsesem singură. Unde erau aceștia?’” 22De aceea, așa
49:22
Cap. 60:4;
vorbește Domnul Dumnezeu: „Iată, voi face neamurilor semn cu mâna și-Mi voi înălţa steagul spre popoare; ele vor aduce înapoi pe fiii tăi în braţele lor și vor duce pe fiicele tale pe umeri. 23Te vor hrăni împăraţi
49:23
Ps. 72:11
și împărătesele lor te vor alăpta. Se vor închina cu faţa la pământ înaintea ta și vor linge
49:23
Ps. 72:9Mica 7:17
ţărâna de pe picioarele tale, ca să știi că Eu sunt Domnul și că
49:23
Ps. 34:22Rom. 5:5
9:33
10:11
cei ce nădăjduiesc în Mine nu vor fi daţi de rușine.” 24Se poate
49:24
Mat. 12:29Luca 11:21,22
lua prada celui puternic? Și poate să scape cel prins din prinsoare? 25„Da”, zice Domnul, „prada celui puternic îi va fi luată și cel prins de asupritor va scăpa, căci Eu voi lupta împotriva vrăjmașilor tăi și voi scăpa pe fiii tăi. 26Eu voi da
49:26
Cap. 9:20.
asupritorilor tăi să-și mănânce carnea și se vor îmbăta ca de must de însuși sângele
49:26
Apoc. 14:20
16:6
lor. Și va
49:26
Ps. 9:16
ști orice făptură că Eu sunt Domnul, Mântuitorul tău, Răscumpărătorul tău, Puternicul lui Iacov.”

50

Robul Domnului, batjocorit și ajutat

501Așa vorbește Domnul: „Unde este cartea

50:1
Deut. 24:1Ier. 3:8Osea 2:2
de despărţire prin care am izgonit pe mama voastră? Sau căruia dintre cei ce M-au împrumutat
50:1
2 Împ. 4:1Mat. 18:25
v-am vândut? Vedeţi, din pricina fărădelegilor voastre aţi fost vânduţi
50:1
Cap. 52:3.
și din pricina păcatelor voastre a fost izgonită mama voastră. 2Pentru ce nu era nimeni când am venit? Pentru ce n-a răspuns nimeni când
50:2
Prov. 1:24Ier. 7:13
35:15
am strigat? Este mâna
50:2
Num. 11:23
Mea prea scurtă ca să răscumpere? Sau n-am Eu destulă putere ca să izbăvesc? Cu
50:2
Ps. 106:9Zah. 1:4
mustrarea Mea, Eu usuc
50:2
Exod 14:21
marea și prefac râurile
50:2
Ios. 3:16
în pustie; peștii
50:2
Exod 7:18,21
lor se strică din lipsă de apă și pier de sete! 3Îmbrac
50:3
Exod 10:21
cerurile cu negura de jale și
50:3
Apoc. 6:12
le învelesc cu un sac.” 4„Domnul
50:4
Exod 4:11
Dumnezeu Mi-a dat o limbă iscusită, ca să știu să înviorez cu vorba pe cel
50:4
Mat. 11:28
doborât de întristare. El Îmi trezește în fiecare dimineaţă, El Îmi trezește urechea, să ascult cum ascultă niște ucenici. 5Domnul Dumnezeu Mi-a
50:5
Ps. 40:6,7,8
deschis urechea și nu M-am împotrivit
50:5
Mat. 26:39Ioan 14:31Filip. 2:8Evr. 10:5
, nici nu M-am tras înapoi. 6Mi-am dat spatele
50:6
Mat. 26:67
27:26Ioan 18:22
înaintea celor ce Mă loveau și obrajii
50:6
Plâng. 3:30
înaintea celor ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am ascuns faţa de ocări și de scuipări. 7Dar Domnul Dumnezeu M-a ajutat, de aceea nu M-am rușinat, de aceea Mi-am făcut
50:7
Ezec. 3:8,9
faţa ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. 8Cel ce Mă îndreptăţește este aproape
50:8
Rom. 8:32-34
: cine va vorbi împotriva Mea? Să ne înfăţișăm împreună! Cine este potrivnicul Meu? Să înainteze spre Mine! 9Iată
50:9
Iov 13:28Ps. 102:26
, Domnul Dumnezeu Mă ajută: cine Mă va osândi? Într-adevăr, se prefac cu toţii în zdrenţe ca o haină: molia
50:9
Cap. 51:8.
îi va mânca. 10Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în
50:10
Ps. 23:4
întuneric și n-are lumină să
50:10
2 Cron. 20:20Ps. 20:7
se încreadă în Numele Domnului și să se bizuiască pe Dumnezeul lui! 11Iar voi toţi, care aprindeţi focul și puneţi tăciuni pe el, umblaţi în lumina focului vostru și în tăciunii pe care i-aţi aprins! Din
50:11
Ioan 9:39
mâna Mea vi se întâmplă aceste lucruri, ca să zăceţi în dureri
50:11
Ps. 16:4
.”