Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Via Domnului

51Voi cânta Preaiubitului meu cântarea Preaiubitului meu despre via

5:1
Ps. 80:8Cânt. 8:12Ier. 2:21Mat. 21:33Marcu 12:1Luca 20:9
Lui. Preaiubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. 2I-a săpat pământul, l-a curăţit de pietre și a sădit în el viţele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat și un teasc, apoi trăgea nădejde
5:2
Deut. 32:6
că are să-I facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. 3„Acum dar”, zice Domnul, „locuitori ai Ierusalimului și bărbaţi ai lui Iuda, judecaţi
5:3
Rom. 3:4
voi între Mine și via Mea! 4Ce aș mai fi putut face viei Mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici, când Eu mă așteptam să facă struguri buni? 5Vă voi spune însă acum ce voi face viei Mele: îi voi smulge gardul, ca să fie păscută de vite; îi voi surpa
5:5
Ps. 80:12
zidul, ca să fie călcată în picioare; 6o voi pustii; nu va mai fi curăţită, nici săpată; spini și mărăcini vor crește în ea! Voi porunci și norilor să nu mai plouă peste ea.” 7Via Domnului oștirilor este casa lui Israel, și bărbaţii lui Iuda sunt viţa pe care o iubea. El se aștepta la judecată și, când colo, iată sânge vărsat! Se aștepta la dreptate și, când colo, iată strigăte de apăsare! 8Vai de cei ce înșiră casă
5:8
Mica 2:2
lângă casă și lipesc ogor lângă ogor, până nu mai rămâne loc și locuiesc în mijlocul ţării! 9Iată
5:9
Cap. 22:14.

ce mi-a descoperit Domnul oștirilor: „Hotărât, aceste case multe vor fi pustiite, aceste case mari și frumoase nu vor mai fi locuite. 10Chiar zece pogoane de vie nu vor da decât un bat
5:10
Ezec. 45:11
și un omer de sămânţă nu va da decât o efă.” 11Vai
5:11
Prov. 23:29,30Ecl. 10:16
de cei ce dis-de-dimineaţă aleargă după băuturi ameţitoare și șed până noaptea târziu și se înfierbântă de vin! 12Harpa
5:12
Amos 6:5,6
și alăuta, timpanul, flautul și vinul le înveselesc ospeţele, dar nu iau seama la lucrarea
5:12
Iov 34:27Ps. 28:5
Domnului și nu văd lucrul mâinilor Lui. 13De aceea
5:13
Osea 4:6
, poporul meu va fi dus pe neașteptate
5:13
Cap. 1:3.
Luca 19:44
în robie; boierimea lui va muri de foame și gloata lui se va usca de sete. 14De aceea își și deschide Locuinţa morţilor gura și își lărgește peste măsură gâtlejul, ca să se coboare în ea măreţia și bogăţia Sionului, cu toată mulţimea lui gălăgioasă și veselă. 15Și astfel, cei mici vor fi doborâţi
5:15
Cap. 2:9,11,17.

, cei mari vor fi smeriţi și privirile trufașe vor fi plecate. 16Dar Domnul oștirilor va fi înălţat prin judecată și Dumnezeul cel sfânt va fi sfinţit prin dreptate. 17Acolo vor paște mieii ca pe imașul lor și păstorii pribegi vor mânca moșiile prăpădite ale bogaţilor
5:17
Cap. 10:16.

. 18Vai de cei ce trag după ei nelegiuirea cu funiile minciunii și păcatul, cu șleaurile unei căruţe 19și zic
5:19
Cap. 66:5.
Ier. 17:15Amos 5:182 Pet. 3:3,4
: „Să-Și grăbească, să-Și facă iute lucrarea, ca s-o vedem! Să vină odată hotărârea Sfântului lui Israel și să se aducă la îndeplinire, ca s-o cunoaștem!” 20Vai de cei ce numesc răul bine și binele, rău, care spun că întunericul este lumină și lumina, întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceaţă și dulceaţa, în loc de amărăciune! 21Vai de cei ce se socotesc înţelepţi
5:21
Prov. 3:7Rom. 1:22
12:16
și se cred pricepuţi! 22Vai
5:22
Vers. 11.

de cei tari când este vorba de băut vin și viteji când este vorba de amestecat băuturi tari, 23care scot
5:23
Prov. 17:15
24:24
cu faţa curată pe cel vinovat, pentru mită, și iau drepturile celor nevinovaţi! 24De aceea, cum
5:24
Exod 15:7
mistuie o limbă de foc miriștea și cum arde flacăra iarba uscată, tot așa ca putregaiul le va fi rădăcina
5:24
Iov 18:16Osea 9:16Amos 2:9
lor și floarea li se va risipi în vânt ca ţărâna, căci au nesocotit Legea Domnului oștirilor și au dispreţuit Cuvântul Sfântului lui Israel. 25De
5:25
2 Împ. 22:13,17
aceea Se și aprinde Domnul de mânie împotriva poporului Său, Își întinde mâna împotriva lui și-l lovește de se
5:25
Ier. 4:24
zguduie munţii și trupurile moarte stau ca noroiul în mijlocul uliţelor. Cu
5:25
Lev. 26:1410:4
toate acestea, mânia Lui nu se potolește și mâna Lui este încă întinsă. 26El
5:26
Cap. 11:12.

ridică un steag popoarelor îndepărtate și le fluieră
5:26
Cap. 7:18.

de la un capăt
5:26
Deut. 28:49Ps. 72:8Mal. 1:11
al pământului: și iată-le, vin
5:26
Ioel 2:7
repede și ușor. 27Niciunul nu este obosit, niciunul nu șovăie de oboseală, niciunul nu dormitează, nici nu doarme; niciunuia nu i se descinge brâul
5:27
Dan. 5:6
de la mijloc, nici nu i se rupe cureaua de la încălţăminte. 28Săgeţile
5:28
Ier. 5:16
lor sunt ascuţite și toate arcurile, încordate; copitele cailor lor parcă sunt cremene și roţile carelor lor parcă sunt un vârtej. 29Răcnesc ca niște lei, mugesc ca niște pui de lei, sforăie și apucă prada, o iau cu ei, și nimeni nu vine în ajutor. 30În ziua aceea, va fi asupra lui Iuda un muget, ca mugetul unei furtuni pe mare; uitându-se
5:30
Cap. 8:22.
Ier. 4:23Plâng. 3:2Ezec. 32:7,8
la pământ, nu vor vedea decât întuneric și strâmtorare, iar lumina se va întuneca în norii lui.