Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

41Șapte femei vor apuca în

4:1
Cap. 2:11,17.
ziua aceea un singur bărbat și vor zice: „Vom mânca
4:1
2 Tes. 3:12
pâinea noastră însene și ne vom îmbrăca în hainele noastre însene; numai fă-ne să-ţi purtăm numele și ia ocara
4:1
Luca 1:25
de peste noi!”

Proslăvirea Sionului

2În vremea aceea, odrasla

4:2
Ier. 23:5Zah. 3:8
6:12
Domnului va fi plină de măreţie și slavă și rodul ţării va fi plin de strălucire și frumuseţe pentru cei mântuiţi ai lui Israel. 3Și cel rămas în Sion, cel lăsat în Ierusalim, se
4:3
Cap. 60:21.
va numi „sfânt”, oricine va fi scris
4:3
Filip. 4:3Apoc. 3:5
printre cei vii, la Ierusalim. 4După ce va spăla Domnul
4:4
Mal. 3:2,3
murdăriile fiicelor Sionului și va curăţi Ierusalimul de vinovăţia de sânge din mijlocul lui, cu duhul judecăţii și cu duhul nimicirii, 5Domnul va așeza, peste toată întinderea muntelui Sionului și peste locurile lui de adunare, un nor
4:5
Exod 13:21
de fum ziua și un foc
4:5
Zah. 2:5
de flăcări strălucitoare noaptea. Da, peste toată slava va fi un adăpost, 6o colibă, ca umbrar împotriva căldurii zilei și ca loc de adăpost
4:6
Cap. 25:4.
și de ocrotire împotriva furtunii și ploii.

5

Via Domnului

51Voi cânta Preaiubitului meu cântarea Preaiubitului meu despre via

5:1
Ps. 80:8Cânt. 8:12Ier. 2:21Mat. 21:33Marcu 12:1Luca 20:9
Lui. Preaiubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. 2I-a săpat pământul, l-a curăţit de pietre și a sădit în el viţele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat și un teasc, apoi trăgea nădejde
5:2
Deut. 32:6
că are să-I facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. 3„Acum dar”, zice Domnul, „locuitori ai Ierusalimului și bărbaţi ai lui Iuda, judecaţi
5:3
Rom. 3:4
voi între Mine și via Mea! 4Ce aș mai fi putut face viei Mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici, când Eu mă așteptam să facă struguri buni? 5Vă voi spune însă acum ce voi face viei Mele: îi voi smulge gardul, ca să fie păscută de vite; îi voi surpa
5:5
Ps. 80:12
zidul, ca să fie călcată în picioare; 6o voi pustii; nu va mai fi curăţită, nici săpată; spini și mărăcini vor crește în ea! Voi porunci și norilor să nu mai plouă peste ea.” 7Via Domnului oștirilor este casa lui Israel, și bărbaţii lui Iuda sunt viţa pe care o iubea. El se aștepta la judecată și, când colo, iată sânge vărsat! Se aștepta la dreptate și, când colo, iată strigăte de apăsare! 8Vai de cei ce înșiră casă
5:8
Mica 2:2
lângă casă și lipesc ogor lângă ogor, până nu mai rămâne loc și locuiesc în mijlocul ţării! 9Iată
5:9
Cap. 22:14.
ce mi-a descoperit Domnul oștirilor: „Hotărât, aceste case multe vor fi pustiite, aceste case mari și frumoase nu vor mai fi locuite. 10Chiar zece pogoane de vie nu vor da decât un bat
5:10
Ezec. 45:11
și un omer de sămânţă nu va da decât o efă.” 11Vai
5:11
Prov. 23:29,30Ecl. 10:16
de cei ce dis-de-dimineaţă aleargă după băuturi ameţitoare și șed până noaptea târziu și se înfierbântă de vin! 12Harpa
5:12
Amos 6:5,6
și alăuta, timpanul, flautul și vinul le înveselesc ospeţele, dar nu iau seama la lucrarea
5:12
Iov 34:27Ps. 28:5
Domnului și nu văd lucrul mâinilor Lui. 13De aceea
5:13
Osea 4:6
, poporul meu va fi dus pe neașteptate
5:13
Cap. 1:3.
în robie; boierimea lui va muri de foame și gloata lui se va usca de sete. 14De aceea își și deschide Locuinţa morţilor gura și își lărgește peste măsură gâtlejul, ca să se coboare în ea măreţia și bogăţia Sionului, cu toată mulţimea lui gălăgioasă și veselă. 15Și astfel, cei mici vor fi doborâţi
5:15
Cap. 2:9,11,17.
, cei mari vor fi smeriţi și privirile trufașe vor fi plecate. 16Dar Domnul oștirilor va fi înălţat prin judecată și Dumnezeul cel sfânt va fi sfinţit prin dreptate. 17Acolo vor paște mieii ca pe imașul lor și păstorii pribegi vor mânca moșiile prăpădite ale bogaţilor
5:17
Cap. 10:16.
. 18Vai de cei ce trag după ei nelegiuirea cu funiile minciunii și păcatul, cu șleaurile unei căruţe 19și zic
5:19
Cap. 66:5.
: „Să-Și grăbească, să-Și facă iute lucrarea, ca s-o vedem! Să vină odată hotărârea Sfântului lui Israel și să se aducă la îndeplinire, ca s-o cunoaștem!” 20Vai de cei ce numesc răul bine și binele, rău, care spun că întunericul este lumină și lumina, întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceaţă și dulceaţa, în loc de amărăciune! 21Vai de cei ce se socotesc înţelepţi
5:21
Prov. 3:7Rom. 1:22
12:16
și se cred pricepuţi! 22Vai
5:22
Vers. 11.
de cei tari când este vorba de băut vin și viteji când este vorba de amestecat băuturi tari, 23care scot
5:23
Prov. 17:15
24:24
cu faţa curată pe cel vinovat, pentru mită, și iau drepturile celor nevinovaţi! 24De aceea, cum
5:24
Exod 15:7
mistuie o limbă de foc miriștea și cum arde flacăra iarba uscată, tot așa ca putregaiul le va fi rădăcina
5:24
Iov 18:16Osea 9:16Amos 2:9
lor și floarea li se va risipi în vânt ca ţărâna, căci au nesocotit Legea Domnului oștirilor și au dispreţuit Cuvântul Sfântului lui Israel. 25De
5:25
2 Împ. 22:13,17
aceea Se și aprinde Domnul de mânie împotriva poporului Său, Își întinde mâna împotriva lui și-l lovește de se
5:25
Ier. 4:24
zguduie munţii și trupurile moarte stau ca noroiul în mijlocul uliţelor. Cu
5:25
Lev. 26:1410:4
toate acestea, mânia Lui nu se potolește și mâna Lui este încă întinsă. 26El
5:26
Cap. 11:12.
ridică un steag popoarelor îndepărtate și le fluieră
5:26
Cap. 7:18.
de la un capăt
5:26
Deut. 28:49Ps. 72:8Mal. 1:11
al pământului: și iată-le, vin
5:26
Ioel 2:7
repede și ușor. 27Niciunul nu este obosit, niciunul nu șovăie de oboseală, niciunul nu dormitează, nici nu doarme; niciunuia nu i se descinge brâul
5:27
Dan. 5:6
de la mijloc, nici nu i se rupe cureaua de la încălţăminte. 28Săgeţile
5:28
Ier. 5:16
lor sunt ascuţite și toate arcurile, încordate; copitele cailor lor parcă sunt cremene și roţile carelor lor parcă sunt un vârtej. 29Răcnesc ca niște lei, mugesc ca niște pui de lei, sforăie și apucă prada, o iau cu ei, și nimeni nu vine în ajutor. 30În ziua aceea, va fi asupra lui Iuda un muget, ca mugetul unei furtuni pe mare; uitându-se
5:30
Cap. 8:22.
la pământ, nu vor vedea decât întuneric și strâmtorare, iar lumina se va întuneca în norii lui.

6

Isaia în slujbă

61În anul morţii împăratului

6:1
2 Împ. 15:7
Ozia, am văzut
6:1
1 Împ. 22:19Ioan 12:41Apoc. 4:2
pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt, și poalele mantiei Lui umpleau Templul. 2Serafimii stăteau deasupra Lui și fiecare avea șase aripi: cu două își acopereau faţa, cu două își acopereau
6:2
Ezec. 1:11
picioarele și cu două zburau. 3Strigau unul la altul și ziceau: „Sfânt
6:3
Apoc. 4:8
, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor! Tot
6:3
Ps. 72:19
pământul este plin de mărirea Lui!” 4Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa
6:4
Exod 40:341 Împ. 8:10
s-a umplut de fum. 5Atunci
6:5
Exod 4:10
6:30Jud. 6:22
13:22Ier. 1:6
am zis: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, și am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oștirilor!” 6Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase cu cleștele de pe altar
6:6
Apoc. 8:3
. 7Mi-a atins
6:7
Ier. 1:9Dan. 10:16
gura cu el și a zis: „Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit!” 8Am auzit glasul Domnului întrebând: „Pe cine să trimit și cine va merge pentru Noi
6:8
Gen. 1:26
3:22
11:7
?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!” 9El a zis atunci: „Du-te și spune poporului acestuia: ‘Întruna veţi auzi
6:9
Cap. 43:8.
, și nu veţi înţelege; întruna veţi vedea, și nu veţi pricepe!’ 10Împietrește inima
6:10
Ps. 119:70
acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii, ca
6:10
Ier. 5:21
să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Mine și să nu fie tămăduit.” 11Și eu am întrebat: „Până când, Doamne?” El a răspuns: „Până
6:11
Mica 3:12
când vor rămâne cetăţile pustii și lipsite de locuitori; până când nu va mai fi nimeni în case și ţara va fi pustiită de tot; 12până va îndepărta Domnul
6:12
2 Împ. 25:21
pe oameni și ţara va ajunge o mare pustie. 13Și chiar a zecea parte de va mai rămâne din locuitori, vor fi nimiciţi și ei la rândul lor. Dar, după cum terebintul și stejarul își păstrează butucul din rădăcină când sunt tăiaţi, tot așa o sămânţă
6:13
Ezra 9:2Mal. 2:15Rom. 11:5
sfântă se va naște iarăși din poporul acesta.”