Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
49

Lumina neamurilor

491„Ascultaţi-Mă

49:1
Cap. 41:1.
, ostroave! Luaţi aminte, popoare depărtate! Domnul
49:1
Vers. 5.
M-a chemat din sânul mamei și M-a numit de la ieșirea din pântecele mamei. 2Mi-a făcut gura
49:2
Cap. 11:1;
ca o sabie ascuţită, M-a acoperit cu
49:2
Cap. 51:16.
umbra mâinii Lui și M-a făcut o
49:2
Ps. 45:5
săgeată ascuţită, M-a ascuns în tolba Lui cu săgeţi 3și Mi-a zis: ‘Israele, Tu ești Robul
49:3
Cap. 42:1.
Meu în care
49:3
Cap. 44:23.
Mă voi slăvi.’ 4Și
49:4
Ezec. 3:19
Eu Mă gândeam: ‘Degeaba am muncit, în zadar și fără folos Mi-am istovit puterea.’ Dar dreptul Meu este la Domnul, și răsplata Mea la Dumnezeul Meu. 5Și, acum, Domnul vorbește, El, care
49:5
Vers. 1.
M-a întocmit din pântecele mamei ca să fiu Robul Lui, ca să aduc înapoi la El pe Iacov și pe Israel, care este încă
49:5
Mat. 23:37
împrăștiat; căci Eu sunt preţuit înaintea Domnului, și Dumnezeul Meu este tăria Mea. 6El zice: ‘Este prea puţin lucru să fii Robul Meu ca să ridici seminţiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășiţele lui Israel. De aceea, te pun să fii Lumina
49:6
Cap. 42:6;
neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.’” 7Așa vorbește Domnul, Răscumpărătorul, Sfântul lui Israel, către
49:7
Cap. 53:3.
Cel dispreţuit și urât de popor, către Robul celor puternici: „Împăraţii
49:7
Ps. 72:10,11
vor vedea lucrul acesta și se vor scula, și voievozii se vor arunca la pământ și se vor închina din pricina Domnului, care este credincios, din pricina Sfântului lui Israel, care Te-a ales.”

Așezarea din nou a lui Israel

8Așa vorbește mai departe Domnul: „La

49:8
Ps. 69:132 Cor. 6:2
vremea îndurării Te voi asculta și în ziua mântuirii Te voi ajuta; Te voi păzi și Te voi pune
49:8
Cap. 42:6.
să faci legământ cu poporul, să ridici ţara și să împarţi moștenirile pustiite; 9să spui prinșilor
49:9
Cap. 42:7.
de război: ‘Ieșiţi!’ și celor ce sunt în întuneric: ‘Arătaţi-vă!’ Ei vor paște pe drumuri și vor găsi locuri de pășune pe toate coastele. 10Nu le va fi foame
49:10
Apoc. 7:16
, nici nu le va fi sete; nu-i
49:10
Ps. 121:6
va bate arșiţa, nici soarele, căci Cel ce are milă de ei îi va călăuzi
49:10
Ps. 23:2
și-i va duce la izvoare de ape. 11Voi
49:11
Cap. 40:4.
preface toţi munţii Mei în drumuri și drumurile Mele vor fi bine croite.” 12Iată-i
49:12
Cap. 43:5,6.
că vin de departe, unii de la miazănoapte și de la apus, iar alţii din ţara Sinim. 13Bucuraţi-vă
49:13
Cap. 44:23.
, ceruri! Veselește-te, pământule! Izbucniţi în strigăte de bucurie, munţilor! Căci Domnul mângâie pe poporul Său și are milă de nenorociţii Lui. 14Sionul zicea
49:14
Cap. 40:27.
: „M-a părăsit Domnul și m-a uitat Domnul!” 15„Poate
49:15
Ps. 103:13Mal. 3:17Mat. 7:11
o femeie să uite copilul pe care-l alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar
49:15
Rom. 11:29
chiar dacă l-ar uita, totuși Eu nu te voi uita cu niciun chip. 16Iată că te-am săpat pe
49:16
Exod 13:9Cânt. 8:6
mâinile Mele, și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor Mei! 17Fiii tăi aleargă, dar
49:17
Vers. 19.
cei ce te dărâmaseră și te pustiiseră vor ieși din mijlocul tău. 18Ridică-ţi
49:18
Cap. 60:4.
ochii de jur împrejur și privește: toţi aceștia se strâng, vin la tine. Pe viaţa Mea”, zice Domnul, „că te vei îmbrăca cu toţi aceștia ca
49:18
Prov. 17:6
și cu o podoabă și te vei încinge cu ei ca o mireasă. 19Căci locurile tale pustiite și pustii, ţara ta nimicită, vor
49:19
Cap. 54:1,2.
fi strâmte pentru locuitorii tăi, și cei ce voiau să te mănânce se vor depărta. 20Fiii
49:20
Cap. 60:4.
aceștia de care ai fost lipsit
49:20
Mat. 3:9Rom. 11:11
vor spune mereu la urechile tale: ‘Locul este prea strâmt pentru mine; fă-mi loc, ca să pot să mă așez!’ 21Și vei zice în inima ta: ‘Cine mi i-a născut? Căci eram fără copii și stearpă; eram roabă, izgonită. Cine i-a crescut? Rămăsesem singură. Unde erau aceștia?’” 22De aceea, așa
49:22
Cap. 60:4;
vorbește Domnul Dumnezeu: „Iată, voi face neamurilor semn cu mâna și-Mi voi înălţa steagul spre popoare; ele vor aduce înapoi pe fiii tăi în braţele lor și vor duce pe fiicele tale pe umeri. 23Te vor hrăni împăraţi
49:23
Ps. 72:11
și împărătesele lor te vor alăpta. Se vor închina cu faţa la pământ înaintea ta și vor linge
49:23
Ps. 72:9Mica 7:17
ţărâna de pe picioarele tale, ca să știi că Eu sunt Domnul și că
49:23
Ps. 34:22Rom. 5:5
9:33
10:11
cei ce nădăjduiesc în Mine nu vor fi daţi de rușine.” 24Se poate
49:24
Mat. 12:29Luca 11:21,22
lua prada celui puternic? Și poate să scape cel prins din prinsoare? 25„Da”, zice Domnul, „prada celui puternic îi va fi luată și cel prins de asupritor va scăpa, căci Eu voi lupta împotriva vrăjmașilor tăi și voi scăpa pe fiii tăi. 26Eu voi da
49:26
Cap. 9:20.
asupritorilor tăi să-și mănânce carnea și se vor îmbăta ca de must de însuși sângele
49:26
Apoc. 14:20
16:6
lor. Și va
49:26
Ps. 9:16
ști orice făptură că Eu sunt Domnul, Mântuitorul tău, Răscumpărătorul tău, Puternicul lui Iacov.”

50

Robul Domnului, batjocorit și ajutat

501Așa vorbește Domnul: „Unde este cartea

50:1
Deut. 24:1Ier. 3:8Osea 2:2
de despărţire prin care am izgonit pe mama voastră? Sau căruia dintre cei ce M-au împrumutat
50:1
2 Împ. 4:1Mat. 18:25
v-am vândut? Vedeţi, din pricina fărădelegilor voastre aţi fost vânduţi
50:1
Cap. 52:3.
și din pricina păcatelor voastre a fost izgonită mama voastră. 2Pentru ce nu era nimeni când am venit? Pentru ce n-a răspuns nimeni când
50:2
Prov. 1:24Ier. 7:13
35:15
am strigat? Este mâna
50:2
Num. 11:23
Mea prea scurtă ca să răscumpere? Sau n-am Eu destulă putere ca să izbăvesc? Cu
50:2
Ps. 106:9Zah. 1:4
mustrarea Mea, Eu usuc
50:2
Exod 14:21
marea și prefac râurile
50:2
Ios. 3:16
în pustie; peștii
50:2
Exod 7:18,21
lor se strică din lipsă de apă și pier de sete! 3Îmbrac
50:3
Exod 10:21
cerurile cu negura de jale și
50:3
Apoc. 6:12
le învelesc cu un sac.” 4„Domnul
50:4
Exod 4:11
Dumnezeu Mi-a dat o limbă iscusită, ca să știu să înviorez cu vorba pe cel
50:4
Mat. 11:28
doborât de întristare. El Îmi trezește în fiecare dimineaţă, El Îmi trezește urechea, să ascult cum ascultă niște ucenici. 5Domnul Dumnezeu Mi-a
50:5
Ps. 40:6,7,8
deschis urechea și nu M-am împotrivit
50:5
Mat. 26:39Ioan 14:31Filip. 2:8Evr. 10:5
, nici nu M-am tras înapoi. 6Mi-am dat spatele
50:6
Mat. 26:67
27:26Ioan 18:22
înaintea celor ce Mă loveau și obrajii
50:6
Plâng. 3:30
înaintea celor ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am ascuns faţa de ocări și de scuipări. 7Dar Domnul Dumnezeu M-a ajutat, de aceea nu M-am rușinat, de aceea Mi-am făcut
50:7
Ezec. 3:8,9
faţa ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. 8Cel ce Mă îndreptăţește este aproape
50:8
Rom. 8:32-34
: cine va vorbi împotriva Mea? Să ne înfăţișăm împreună! Cine este potrivnicul Meu? Să înainteze spre Mine! 9Iată
50:9
Iov 13:28Ps. 102:26
, Domnul Dumnezeu Mă ajută: cine Mă va osândi? Într-adevăr, se prefac cu toţii în zdrenţe ca o haină: molia
50:9
Cap. 51:8.
îi va mânca. 10Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în
50:10
Ps. 23:4
întuneric și n-are lumină să
50:10
2 Cron. 20:20Ps. 20:7
se încreadă în Numele Domnului și să se bizuiască pe Dumnezeul lui! 11Iar voi toţi, care aprindeţi focul și puneţi tăciuni pe el, umblaţi în lumina focului vostru și în tăciunii pe care i-aţi aprins! Din
50:11
Ioan 9:39
mâna Mea vi se întâmplă aceste lucruri, ca să zăceţi în dureri
50:11
Ps. 16:4
.”

51

Izbăvirea și întoarcerea

511„Ascultaţi-Mă

51:1
Vers. 7.
, voi
51:1
Rom. 9:30,31,32
, care umblaţi după neprihănire, care căutaţi pe Domnul! Priviţi spre stânca din care aţi fost ciopliţi, spre gaura gropii din care aţi fost scoși. 2Uitaţi-vă
51:2
Rom. 4:1,16Evr. 11:11,12
la părintele vostru Avraam și spre Sara, care v-a născut, căci
51:2
Gen. 12:1,2
l-am chemat când era numai el singur, l-am
51:2
Gen. 24:1,35
binecuvântat și înmulţit. 3Tot astfel, Domnul are milă
51:3
Ps. 102:13
de Sion și mângâie toate dărâmăturile lui. El va face pustia lui ca
51:3
Gen. 13:10Ioel 2:3
un rai și pământul lui uscat ca o grădină a Domnului. Bucuria și veselia vor fi în mijlocul lui, mulţumiri și cântări de laudă. 4Ia aminte spre Mine dar, poporul Meu, pleacă urechea spre Mine, neamul Meu! Căci
51:4
Cap. 2:3;
din Mine va ieși Legea și voi pune Legea Mea lumină
51:4
Cap. 42:6.
popoarelor. 5Neprihănirea
51:5
Cap. 46:13;
Mea este aproape, mântuirea Mea se va arăta, și braţele
51:5
Ps. 67:4
98:9
Mele vor judeca popoarele, ostroavele
51:5
Cap. 60:9.
vor nădăjdui în Mine și se vor încrede în
51:5
Rom. 1:16
braţul Meu. 6Ridicaţi
51:6
Cap. 40:26.
ochii spre cer și priviţi în jos pe pământ! Căci cerurile
51:6
Ps. 102:26Mat. 24:352 Pet. 3:10,12
vor pieri ca un fum, pământul
51:6
Cap. 50:9.
se va preface în zdrenţe ca o haină și locuitorii lui vor muri ca niște muște, dar mântuirea Mea va dăinui în veci și neprihănirea Mea nu va avea sfârșit. 7Ascultaţi-Mă
51:7
Vers. 1.
, voi, care cunoașteţi neprihănirea, popor care ai în
51:7
Ps. 37:31
inimă Legea Mea! Nu
51:7
Mat. 10:28Fapte 5:41
te teme de ocara oamenilor și nu tremura de ocările lor! 8Căci
51:8
Cap. 50:9.
îi va mânca molia ca pe o haină și-i va roade viermele cum roade lâna, dar neprihănirea Mea va dăinui în veci și mântuirea Mea se va întinde din veac în veac.” 9Trezește-te
51:9
Ps. 44:23
, trezește-te și îmbracă-te
51:9
Ps. 93:1Apoc. 11:17
cu putere, braţ al Domnului! Trezește-te, ca
51:9
Ps. 44:1
în zilele de odinioară și în veacurile din vechime! Oare
51:9
Iov 26:12
n-ai doborât Tu Egiptul
51:9
Ps. 87:4
89:10
și n-ai străpuns balaurul
51:9
Ps. 74:13,14Ezec. 29:3
? 10Nu ești Tu Acela care ai uscat
51:10
Exod 14:21
marea, apele adâncului celui mare, și ai croit în adâncimile mării un drum pentru trecerea celor răscumpăraţi? 11Astfel, cei
51:11
Cap. 35:10.
răscumpăraţi de Domnul se vor întoarce, vor veni în Sion cu cântări de biruinţă și o bucurie veșnică le va încununa capul; îi va apuca veselia și bucuria, iar durerea și gemetele vor fugi. 12„Eu, Eu vă mângâi
51:12
Vers. 3.
. Dar cine ești tu, ca să te temi de
51:12
Ps. 118:6
omul cel muritor și de fiul omului, care trece ca iarba
51:12
Cap. 40:6.
, 13și să uiţi pe Domnul, care te-a făcut, care
51:13
Iov 9:8Ps. 104:242:5
44:24
a întins cerurile și a întemeiat pământul? De ce să tremuri necontenit toată ziua înaintea mâniei asupritorului, când umblă să te nimicească? Unde
51:13
Iov 20:7
este mânia asupritorului? 14În curând, cel încovoiat sub fiare va fi dezlegat; nu
51:14
Zah. 9:11
va muri în groapă și nu va duce lipsă de pâine. 15Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care
51:15
Iov 26:12Ps. 74:13Ier. 31:35
stârnesc marea și fac să-i urle valurile și al cărui Nume este Domnul oștirilor. 16Eu pun
51:16
Deut. 18:18Ioan 3:34
cuvintele Mele în gura ta și te acopăr
51:16
Cap. 49:2.
cu umbra mâinii Mele, ca să întind
51:16
Cap. 65:17;
ceruri noi și să întemeiez un pământ nou și să zic Sionului: ‘Tu ești poporul Meu!’” 17Trezește-te
51:17
Cap. 52:1.
, trezește-te! Scoală-te, Ierusalime, care ai
51:17
Iov 21:20Ier. 25:15,16
băut din mâna Domnului potirul mâniei Lui, care ai băut
51:17
Deut. 28:28,34Ps. 60:3
75:8Ezec. 23:32-34Zah. 12:2Apoc. 14:10
, ai sorbit până în fund potirul ameţelii! 18Căci nu este niciunul care să-l călăuzească din toţi copiii pe care i-a născut, nu este niciunul care să-l ia de mână din toţi copiii pe care i-a crescut. 19Amândouă aceste lucruri ţi s-au întâmplat
51:19
Cap. 47:9.
– dar cine te va plânge? – pustiirea și dărăpănarea, foametea și sabia: cum
51:19
Amos 7:2
să te mângâi eu? 20Fiii
51:20
Plâng. 2:11,12
tăi, leșinaţi, zăceau în toate colţurile uliţelor, ca cerbul într-un laţ, plini de mânia Domnului și de mustrarea Dumnezeului tău. 21De aceea, nenorocitule, beat ce ești, dar
51:21
Vers. 17.
nu de vin, ascultă: 22Așa vorbește Domnul tău, Domnul Dumnezeul tău, care
51:22
Ier. 50:34
apără pe poporul Lui: „Iată că îţi iau din mână potirul ameţelii, potirul mâniei Mele, ca să nu mai bei din el, 23și îl
51:23
Ier. 25:17,26,28Zah. 12:2
voi pune în mâna asupritorilor tăi, care
51:23
Ps. 66:11,12
îţi ziceau: ‘Îndoaie-te, ca să trecem peste tine!’ Îţi făceai atunci spinarea ca un pământ și ca o uliţă pentru trecători.”