Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
50

Robul Domnului, batjocorit și ajutat

501Așa vorbește Domnul: „Unde este cartea

50:1
Deut. 24:1Ier. 3:8Osea 2:2
de despărţire prin care am izgonit pe mama voastră? Sau căruia dintre cei ce M-au împrumutat
50:1
2 Împ. 4:1Mat. 18:25
v-am vândut? Vedeţi, din pricina fărădelegilor voastre aţi fost vânduţi
50:1
Cap. 52:3.
și din pricina păcatelor voastre a fost izgonită mama voastră. 2Pentru ce nu era nimeni când am venit? Pentru ce n-a răspuns nimeni când
50:2
Prov. 1:24Ier. 7:13
35:15
am strigat? Este mâna
50:2
Num. 11:23
Mea prea scurtă ca să răscumpere? Sau n-am Eu destulă putere ca să izbăvesc? Cu
50:2
Ps. 106:9Zah. 1:4
mustrarea Mea, Eu usuc
50:2
Exod 14:21
marea și prefac râurile
50:2
Ios. 3:16
în pustie; peștii
50:2
Exod 7:18,21
lor se strică din lipsă de apă și pier de sete! 3Îmbrac
50:3
Exod 10:21
cerurile cu negura de jale și
50:3
Apoc. 6:12
le învelesc cu un sac.” 4„Domnul
50:4
Exod 4:11
Dumnezeu Mi-a dat o limbă iscusită, ca să știu să înviorez cu vorba pe cel
50:4
Mat. 11:28
doborât de întristare. El Îmi trezește în fiecare dimineaţă, El Îmi trezește urechea, să ascult cum ascultă niște ucenici. 5Domnul Dumnezeu Mi-a
50:5
Ps. 40:6,7,8
deschis urechea și nu M-am împotrivit
50:5
Mat. 26:39Ioan 14:31Filip. 2:8Evr. 10:5
, nici nu M-am tras înapoi. 6Mi-am dat spatele
50:6
Mat. 26:67
27:26Ioan 18:22
înaintea celor ce Mă loveau și obrajii
50:6
Plâng. 3:30
înaintea celor ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am ascuns faţa de ocări și de scuipări. 7Dar Domnul Dumnezeu M-a ajutat, de aceea nu M-am rușinat, de aceea Mi-am făcut
50:7
Ezec. 3:8,9
faţa ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. 8Cel ce Mă îndreptăţește este aproape
50:8
Rom. 8:32-34
: cine va vorbi împotriva Mea? Să ne înfăţișăm împreună! Cine este potrivnicul Meu? Să înainteze spre Mine! 9Iată
50:9
Iov 13:28Ps. 102:26
, Domnul Dumnezeu Mă ajută: cine Mă va osândi? Într-adevăr, se prefac cu toţii în zdrenţe ca o haină: molia
50:9
Cap. 51:8.
îi va mânca. 10Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în
50:10
Ps. 23:4
întuneric și n-are lumină să
50:10
2 Cron. 20:20Ps. 20:7
se încreadă în Numele Domnului și să se bizuiască pe Dumnezeul lui! 11Iar voi toţi, care aprindeţi focul și puneţi tăciuni pe el, umblaţi în lumina focului vostru și în tăciunii pe care i-aţi aprins! Din
50:11
Ioan 9:39
mâna Mea vi se întâmplă aceste lucruri, ca să zăceţi în dureri
50:11
Ps. 16:4
.”

51

Izbăvirea și întoarcerea

511„Ascultaţi-Mă

51:1
Vers. 7.
, voi
51:1
Rom. 9:30,31,32
, care umblaţi după neprihănire, care căutaţi pe Domnul! Priviţi spre stânca din care aţi fost ciopliţi, spre gaura gropii din care aţi fost scoși. 2Uitaţi-vă
51:2
Rom. 4:1,16Evr. 11:11,12
la părintele vostru Avraam și spre Sara, care v-a născut, căci
51:2
Gen. 12:1,2
l-am chemat când era numai el singur, l-am
51:2
Gen. 24:1,35
binecuvântat și înmulţit. 3Tot astfel, Domnul are milă
51:3
Ps. 102:13
de Sion și mângâie toate dărâmăturile lui. El va face pustia lui ca
51:3
Gen. 13:10Ioel 2:3
un rai și pământul lui uscat ca o grădină a Domnului. Bucuria și veselia vor fi în mijlocul lui, mulţumiri și cântări de laudă. 4Ia aminte spre Mine dar, poporul Meu, pleacă urechea spre Mine, neamul Meu! Căci
51:4
Cap. 2:3;
din Mine va ieși Legea și voi pune Legea Mea lumină
51:4
Cap. 42:6.
popoarelor. 5Neprihănirea
51:5
Cap. 46:13;
Mea este aproape, mântuirea Mea se va arăta, și braţele
51:5
Ps. 67:4
98:9
Mele vor judeca popoarele, ostroavele
51:5
Cap. 60:9.
vor nădăjdui în Mine și se vor încrede în
51:5
Rom. 1:16
braţul Meu. 6Ridicaţi
51:6
Cap. 40:26.
ochii spre cer și priviţi în jos pe pământ! Căci cerurile
51:6
Ps. 102:26Mat. 24:352 Pet. 3:10,12
vor pieri ca un fum, pământul
51:6
Cap. 50:9.
se va preface în zdrenţe ca o haină și locuitorii lui vor muri ca niște muște, dar mântuirea Mea va dăinui în veci și neprihănirea Mea nu va avea sfârșit. 7Ascultaţi-Mă
51:7
Vers. 1.
, voi, care cunoașteţi neprihănirea, popor care ai în
51:7
Ps. 37:31
inimă Legea Mea! Nu
51:7
Mat. 10:28Fapte 5:41
te teme de ocara oamenilor și nu tremura de ocările lor! 8Căci
51:8
Cap. 50:9.
îi va mânca molia ca pe o haină și-i va roade viermele cum roade lâna, dar neprihănirea Mea va dăinui în veci și mântuirea Mea se va întinde din veac în veac.” 9Trezește-te
51:9
Ps. 44:23
, trezește-te și îmbracă-te
51:9
Ps. 93:1Apoc. 11:17
cu putere, braţ al Domnului! Trezește-te, ca
51:9
Ps. 44:1
în zilele de odinioară și în veacurile din vechime! Oare
51:9
Iov 26:12
n-ai doborât Tu Egiptul
51:9
Ps. 87:4
89:10
și n-ai străpuns balaurul
51:9
Ps. 74:13,14Ezec. 29:3
? 10Nu ești Tu Acela care ai uscat
51:10
Exod 14:21
marea, apele adâncului celui mare, și ai croit în adâncimile mării un drum pentru trecerea celor răscumpăraţi? 11Astfel, cei
51:11
Cap. 35:10.
răscumpăraţi de Domnul se vor întoarce, vor veni în Sion cu cântări de biruinţă și o bucurie veșnică le va încununa capul; îi va apuca veselia și bucuria, iar durerea și gemetele vor fugi. 12„Eu, Eu vă mângâi
51:12
Vers. 3.
. Dar cine ești tu, ca să te temi de
51:12
Ps. 118:6
omul cel muritor și de fiul omului, care trece ca iarba
51:12
Cap. 40:6.
, 13și să uiţi pe Domnul, care te-a făcut, care
51:13
Iov 9:8Ps. 104:242:5
44:24
a întins cerurile și a întemeiat pământul? De ce să tremuri necontenit toată ziua înaintea mâniei asupritorului, când umblă să te nimicească? Unde
51:13
Iov 20:7
este mânia asupritorului? 14În curând, cel încovoiat sub fiare va fi dezlegat; nu
51:14
Zah. 9:11
va muri în groapă și nu va duce lipsă de pâine. 15Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care
51:15
Iov 26:12Ps. 74:13Ier. 31:35
stârnesc marea și fac să-i urle valurile și al cărui Nume este Domnul oștirilor. 16Eu pun
51:16
Deut. 18:18Ioan 3:34
cuvintele Mele în gura ta și te acopăr
51:16
Cap. 49:2.
cu umbra mâinii Mele, ca să întind
51:16
Cap. 65:17;
ceruri noi și să întemeiez un pământ nou și să zic Sionului: ‘Tu ești poporul Meu!’” 17Trezește-te
51:17
Cap. 52:1.
, trezește-te! Scoală-te, Ierusalime, care ai
51:17
Iov 21:20Ier. 25:15,16
băut din mâna Domnului potirul mâniei Lui, care ai băut
51:17
Deut. 28:28,34Ps. 60:3
75:8Ezec. 23:32-34Zah. 12:2Apoc. 14:10
, ai sorbit până în fund potirul ameţelii! 18Căci nu este niciunul care să-l călăuzească din toţi copiii pe care i-a născut, nu este niciunul care să-l ia de mână din toţi copiii pe care i-a crescut. 19Amândouă aceste lucruri ţi s-au întâmplat
51:19
Cap. 47:9.
– dar cine te va plânge? – pustiirea și dărăpănarea, foametea și sabia: cum
51:19
Amos 7:2
să te mângâi eu? 20Fiii
51:20
Plâng. 2:11,12
tăi, leșinaţi, zăceau în toate colţurile uliţelor, ca cerbul într-un laţ, plini de mânia Domnului și de mustrarea Dumnezeului tău. 21De aceea, nenorocitule, beat ce ești, dar
51:21
Vers. 17.
nu de vin, ascultă: 22Așa vorbește Domnul tău, Domnul Dumnezeul tău, care
51:22
Ier. 50:34
apără pe poporul Lui: „Iată că îţi iau din mână potirul ameţelii, potirul mâniei Mele, ca să nu mai bei din el, 23și îl
51:23
Ier. 25:17,26,28Zah. 12:2
voi pune în mâna asupritorilor tăi, care
51:23
Ps. 66:11,12
îţi ziceau: ‘Îndoaie-te, ca să trecem peste tine!’ Îţi făceai atunci spinarea ca un pământ și ca o uliţă pentru trecători.”

52

521Trezește-te, trezește-te

52:1
Cap. 51:9,17.
! Îmbracă-te în podoaba ta, Sioane! Pune-ţi hainele de sărbătoare, Ierusalime, cetate
52:1
Neem. 11:1Mat. 4:5Apoc. 21:2
sfântă! Căci
52:1
Cap. 58:8;
nu va mai intra în tine niciun
52:1
Apoc. 21:27
om netăiat împrejur sau necurat. 2Scutură-ţi
52:2
Cap. 3:26;
ţărâna de pe tine, scoală-te și șezi în capul oaselor, Ierusalime! Dezleagă-ţi
52:2
Zah. 2:7
legăturile de la gât, fiică, roabă a Sionului! 3Căci așa vorbește Domnul: „Fără plată
52:3
Ps. 44:12Ier. 15:13
aţi fost vânduţi și nu veţi fi răscumpăraţi cu preţ de argint.” 4Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Odinioară, poporul Meu s-a coborât să locuiască pentru o vreme în Egipt
52:4
Gen. 46:6Fapte 7:14
, apoi asirianul l-a asuprit fără temei. 5Și acum, ce am să fac aici”, zice Domnul, „când poporul Meu a fost luat pe nimic? Asupritorii lui strigă de bucurie”, zice Domnul, „și cât e ziulica de mare este batjocorit
52:5
Ezec. 36:20,23Rom. 2:24
Numele Meu. 6De aceea, poporul Meu va cunoaște Numele Meu, de aceea va ști, în ziua aceea, că Eu vorbesc și zic: ‘Iată-Mă!’” 7Ce
52:7
Zah. 1:15Rom. 10:15
frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului: „Dumnezeul
52:7
Ps. 93:1
96:10
97:1
tău împărăţește!” 8Iată, glasul străjerilor tăi răsună; ei înalţă glasul și strigă toţi de veselie, căci văd cu ochii lor cum Se întoarce Domnul în Sion. 9Izbucniţi cu toate în strigăte de bucurie, dărâmături ale Ierusalimului! Căci
52:9
Cap. 51:3.
Domnul mângâie pe poporul Său și răscumpără
52:9
Cap. 48:20.
Ierusalimul. 10Domnul
52:10
Ps. 98:2,3
Își descoperă braţul Său cel sfânt înaintea tuturor neamurilor și toate
52:10
Luca 3:6
marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru. 11Plecaţi
52:11
Cap. 48:20.
, plecaţi, ieșiţi din Babilon! Nu vă atingeţi de nimic necurat! Ieșiţi din mijlocul lui! Curăţiţi-vă
52:11
Lev. 22:2
, cei ce purtaţi vasele Domnului! 12Nu
52:12
Exod 12:33,39
ieșiţi cu grabă, nu plecaţi în fugă, căci
52:12
Mica 2:13
Domnul vă va ieși înainte și
52:12
Num. 10:25Exod 14:19
Dumnezeul lui Israel vă va tăia calea!

Fiinţa și lucrarea Robului Domnului

13„Iată, Robul

52:13
Cap. 42:1.
Meu va propăși; Se
52:13
Filip. 2:9
va sui, Se va ridica, Se va înălţa foarte sus. 14După cum pentru mulţi a fost o pricină de groază – atât de schimonosită Îi era faţa
52:14
Ps. 22:6,7
și atât de mult se deosebea înfăţișarea Lui de a fiilor oamenilor –, 15tot așa
52:15
Ezec. 36:25Fapte 2:33Evr. 9:13,14
, pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie; înaintea Lui, împăraţii
52:15
Cap. 49:7,23.
vor închide gura, căci vor vedea ce
52:15
Cap. 55:5.
nu li se mai istorisise și vor auzi ce nu mai auziseră.”