Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
52

521Trezește-te, trezește-te

52:1
Cap. 51:9,17.
! Îmbracă-te în podoaba ta, Sioane! Pune-ţi hainele de sărbătoare, Ierusalime, cetate
52:1
Neem. 11:1Mat. 4:5Apoc. 21:2
sfântă! Căci
52:1
Cap. 58:8;
nu va mai intra în tine niciun
52:1
Apoc. 21:27
om netăiat împrejur sau necurat. 2Scutură-ţi
52:2
Cap. 3:26;
ţărâna de pe tine, scoală-te și șezi în capul oaselor, Ierusalime! Dezleagă-ţi
52:2
Zah. 2:7
legăturile de la gât, fiică, roabă a Sionului! 3Căci așa vorbește Domnul: „Fără plată
52:3
Ps. 44:12Ier. 15:13
aţi fost vânduţi și nu veţi fi răscumpăraţi cu preţ de argint.” 4Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Odinioară, poporul Meu s-a coborât să locuiască pentru o vreme în Egipt
52:4
Gen. 46:6Fapte 7:14
, apoi asirianul l-a asuprit fără temei. 5Și acum, ce am să fac aici”, zice Domnul, „când poporul Meu a fost luat pe nimic? Asupritorii lui strigă de bucurie”, zice Domnul, „și cât e ziulica de mare este batjocorit
52:5
Ezec. 36:20,23Rom. 2:24
Numele Meu. 6De aceea, poporul Meu va cunoaște Numele Meu, de aceea va ști, în ziua aceea, că Eu vorbesc și zic: ‘Iată-Mă!’” 7Ce
52:7
Zah. 1:15Rom. 10:15
frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului: „Dumnezeul
52:7
Ps. 93:1
96:10
97:1
tău împărăţește!” 8Iată, glasul străjerilor tăi răsună; ei înalţă glasul și strigă toţi de veselie, căci văd cu ochii lor cum Se întoarce Domnul în Sion. 9Izbucniţi cu toate în strigăte de bucurie, dărâmături ale Ierusalimului! Căci
52:9
Cap. 51:3.
Domnul mângâie pe poporul Său și răscumpără
52:9
Cap. 48:20.
Ierusalimul. 10Domnul
52:10
Ps. 98:2,3
Își descoperă braţul Său cel sfânt înaintea tuturor neamurilor și toate
52:10
Luca 3:6
marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru. 11Plecaţi
52:11
Cap. 48:20.
, plecaţi, ieșiţi din Babilon! Nu vă atingeţi de nimic necurat! Ieșiţi din mijlocul lui! Curăţiţi-vă
52:11
Lev. 22:2
, cei ce purtaţi vasele Domnului! 12Nu
52:12
Exod 12:33,39
ieșiţi cu grabă, nu plecaţi în fugă, căci
52:12
Mica 2:13
Domnul vă va ieși înainte și
52:12
Num. 10:25Exod 14:19
Dumnezeul lui Israel vă va tăia calea!

Fiinţa și lucrarea Robului Domnului

13„Iată, Robul

52:13
Cap. 42:1.
Meu va propăși; Se
52:13
Filip. 2:9
va sui, Se va ridica, Se va înălţa foarte sus. 14După cum pentru mulţi a fost o pricină de groază – atât de schimonosită Îi era faţa
52:14
Ps. 22:6,7
și atât de mult se deosebea înfăţișarea Lui de a fiilor oamenilor –, 15tot așa
52:15
Ezec. 36:25Fapte 2:33Evr. 9:13,14
, pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie; înaintea Lui, împăraţii
52:15
Cap. 49:7,23.
vor închide gura, căci vor vedea ce
52:15
Cap. 55:5.
nu li se mai istorisise și vor auzi ce nu mai auziseră.”

53

531Cine a crezut

53:1
Ioan 12:38Rom. 10:16
în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul
53:1
Cap. 51:9.
Domnului? 2El a crescut
53:2
Cap. 11:1.
înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea
53:2
Cap. 52:14.
nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfăţișarea Lui n-avea nimic care să ne placă. 3Dispreţuit
53:3
Ps. 22:6
și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit
53:3
Evr. 4:15
cu suferinţa, era așa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, și noi nu
53:3
Ioan 1:10,11
L-am băgat în seamă. 4Totuși El
53:4
Mat. 8:17Evr. 9:281 Pet. 2:24
suferinţele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui, și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. 5Dar El era străpuns
53:5
Rom. 4:251 Cor. 15:31 Pet. 3:18
2:24
pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiţi. 6Noi
53:6
Ps. 119:1761 Pet. 2:25
rătăceam cu toţii ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor. 7Când a fost chinuit și asuprit, n-a
53:7
Mat. 26:63
27:12,14Marcu 14:61
15:51 Pet. 2:23
deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci
53:7
Fapte 8:32
la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura. 8El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese șters
53:8
Dan. 9:26
de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? 9Groapa
53:9
Mat. 27:57,58,60
Lui a fost pusă între cei răi, și mormântul Lui, la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug
53:9
1 Pet. 2:221 Ioan 3:5
în gura Lui. 10Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Își va da viaţa ca jertfă
53:10
2 Cor. 5:211 Pet. 2:24
pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmași, va trăi multe zile
53:10
Rom. 6:9
și lucrarea
53:10
Efes. 1:5,92 Tes. 1:11
Domnului va propăși în mâinile Lui. 11„Va vedea rodul muncii sufletului Lui și Se va înviora. Prin
53:11
Ioan 17:32 Pet. 1:3
cunoștinţa Lui, Robul
53:11
Cap. 42:1;
Meu cel neprihănit
53:11
1 Ioan 2:1
va pune53:11 Sau: îndreptăţi. pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu
53:11
Rom. 5:18,19
și va lua
53:11
Vers. 4,5.
asupra Lui povara nelegiuirilor lor. 12De
53:12
Ps. 2:8Filip. 2:9
aceea Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari și
53:12
Col. 2:15
va împărţi prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine Însuși la moarte și a fost pus în numărul
53:12
Marcu 15:28Luca 22:37
celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora și S-a
53:12
Luca 23:34Rom. 8:34Evr. 7:25
9:241 Ioan 2:1
rugat pentru cei vinovaţi.”

54

Fericirea care așteaptă pe Israel

541„Bucură-te, stearpo

54:1
Ţef. 3:14Gal. 4:27
, care nu mai naști! Izbucnește în strigăte de bucurie și veselie, tu, care nu mai ai durerile nașterii! Căci
54:1
1 Sam. 2:5
fiii celei lăsate de bărbat vor fi mai mulţi decât fiii celei măritate”, zice Domnul. 2„Lărgește
54:2
Cap. 49:19,20.
locul cortului tău și întinde învelitoarele locuinţei tale! Nu te opri! Lungește-ţi funiile și întărește-ţi ţărușii! 3Căci te vei întinde la dreapta și la stânga, sămânţa
54:3
Cap. 55:5;
ta va cotropi neamurile și va locui cetăţile pustii. 4Nu te teme, căci nu vei rămâne de rușine; nu roși, căci nu vei fi acoperită de rușine, ci vei uita și rușinea tinereţii tale și nu-ţi vei mai aduce aminte de văduvia ta, 5căci
54:5
Ier. 3:14
Făcătorul tău este bărbatul tău: Domnul
54:5
Luca 1:32
este Numele Lui, și Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El Se numește Dumnezeul
54:5
Zah. 14:9Rom. 3:29
întregului pământ, 6căci Domnul te
54:6
Cap. 62:4.
cheamă înapoi ca pe o femeie părăsită și cu inima întristată, ca pe o nevastă din tinereţe care a fost izgonită”, zice Dumnezeul tău. 7„Câteva
54:7
Ps. 30:560:102 Cor. 4:17
clipe te părăsisem, dar
54:7
Cap. 55:3.
te voi primi înapoi cu mare dragoste. 8Într-o izbucnire de mânie, Îmi ascunsesem o clipă Faţa de tine, dar Mă voi îndura de tine cu o dragoste veșnică”, zice Domnul, Răscumpărătorul tău. 9„Și lucrul acesta va fi pentru Mine ca și cu apele lui Noe: după cum jurasem că apele lui Noe
54:9
Gen. 8:21
9:11Ier. 31:35,36
nu vor mai veni pe pământ, tot așa jur că nu Mă voi mai mânia pe tine și nu te voi mai mustra. 10Pot să se mute
54:10
Ps. 46:2Mat. 5:18
munţii, pot să se clatine dealurile, dar
54:10
Ps. 89:33,34
dragostea Mea nu se va muta de la tine și legământul Meu de pace nu se va clătina”, zice Domnul, care are milă de tine. 11„Nenorocito, bătuto de furtună și nemângâiato! Iată, îţi voi împodobi
54:11
1 Cron. 29:2Apoc. 21:18
pietrele scumpe cu antimoniu și-ţi voi da temelii de safir. 12Îţi voi face crestele zidurilor de rubin, porţile de pietre scumpe și tot ocolul de nestemate. 13Toţi fiii tăi vor fi ucenici
54:13
Cap. 11:9.
ai Domnului și mare
54:13
Ps. 119:165
va fi propășirea fiilor tăi. 14Vei fi întărită prin neprihănire. Izgonește neliniștea, căci n-ai nimic de temut, și spaima, căci nu se va apropia de tine. 15Dacă se urzesc uneltiri, nu vin de la Mine; oricine se va uni împotriva ta va cădea sub puterea ta. 16Iată, Eu am făcut pe meșterul care suflă cărbunii în foc și face o armă după meșteșugul lui. Dar tot Eu am făcut și pe nimicitor ca s-o sfărâme. 17Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere și, pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, o vei osândi. Aceasta este moștenirea robilor Domnului, așa
54:17
Cap. 45:24,25.
este mântuirea care le vine de la Mine”, zice Domnul.