Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
54

Fericirea care așteaptă pe Israel

541„Bucură-te, stearpo

54:1
Ţef. 3:14Gal. 4:27
, care nu mai naști! Izbucnește în strigăte de bucurie și veselie, tu, care nu mai ai durerile nașterii! Căci
54:1
1 Sam. 2:5
fiii celei lăsate de bărbat vor fi mai mulţi decât fiii celei măritate”, zice Domnul. 2„Lărgește
54:2
Cap. 49:19,20.
locul cortului tău și întinde învelitoarele locuinţei tale! Nu te opri! Lungește-ţi funiile și întărește-ţi ţărușii! 3Căci te vei întinde la dreapta și la stânga, sămânţa
54:3
Cap. 55:5;
ta va cotropi neamurile și va locui cetăţile pustii. 4Nu te teme, căci nu vei rămâne de rușine; nu roși, căci nu vei fi acoperită de rușine, ci vei uita și rușinea tinereţii tale și nu-ţi vei mai aduce aminte de văduvia ta, 5căci
54:5
Ier. 3:14
Făcătorul tău este bărbatul tău: Domnul
54:5
Luca 1:32
este Numele Lui, și Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El Se numește Dumnezeul
54:5
Zah. 14:9Rom. 3:29
întregului pământ, 6căci Domnul te
54:6
Cap. 62:4.
cheamă înapoi ca pe o femeie părăsită și cu inima întristată, ca pe o nevastă din tinereţe care a fost izgonită”, zice Dumnezeul tău. 7„Câteva
54:7
Ps. 30:560:102 Cor. 4:17
clipe te părăsisem, dar
54:7
Cap. 55:3.
te voi primi înapoi cu mare dragoste. 8Într-o izbucnire de mânie, Îmi ascunsesem o clipă Faţa de tine, dar Mă voi îndura de tine cu o dragoste veșnică”, zice Domnul, Răscumpărătorul tău. 9„Și lucrul acesta va fi pentru Mine ca și cu apele lui Noe: după cum jurasem că apele lui Noe
54:9
Gen. 8:21
9:11Ier. 31:35,36
nu vor mai veni pe pământ, tot așa jur că nu Mă voi mai mânia pe tine și nu te voi mai mustra. 10Pot să se mute
54:10
Ps. 46:2Mat. 5:18
munţii, pot să se clatine dealurile, dar
54:10
Ps. 89:33,34
dragostea Mea nu se va muta de la tine și legământul Meu de pace nu se va clătina”, zice Domnul, care are milă de tine. 11„Nenorocito, bătuto de furtună și nemângâiato! Iată, îţi voi împodobi
54:11
1 Cron. 29:2Apoc. 21:18
pietrele scumpe cu antimoniu și-ţi voi da temelii de safir. 12Îţi voi face crestele zidurilor de rubin, porţile de pietre scumpe și tot ocolul de nestemate. 13Toţi fiii tăi vor fi ucenici
54:13
Cap. 11:9.
ai Domnului și mare
54:13
Ps. 119:165
va fi propășirea fiilor tăi. 14Vei fi întărită prin neprihănire. Izgonește neliniștea, căci n-ai nimic de temut, și spaima, căci nu se va apropia de tine. 15Dacă se urzesc uneltiri, nu vin de la Mine; oricine se va uni împotriva ta va cădea sub puterea ta. 16Iată, Eu am făcut pe meșterul care suflă cărbunii în foc și face o armă după meșteșugul lui. Dar tot Eu am făcut și pe nimicitor ca s-o sfărâme. 17Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere și, pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, o vei osândi. Aceasta este moștenirea robilor Domnului, așa
54:17
Cap. 45:24,25.
este mântuirea care le vine de la Mine”, zice Domnul.

55

Toate popoarele chemate

551„Voi

55:1
Ioan 4:14
7:37Apoc. 21:6
22:17
, toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar și cel ce n-are bani! Veniţi
55:1
Mat. 13:44,46Apoc. 3:18
și cumpăraţi bucate, veniţi și cumpăraţi vin și lapte, fără bani și fără plată! 2De ce cântăriţi argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă daţi câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultaţi-Mă dar și veţi mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. 3Luaţi aminte și veniţi
55:3
Mat. 11:28
la Mine, ascultaţi, și sufletul vostru va trăi, căci
55:3
Cap. 54:8;
Eu voi încheia cu voi un legământ veșnic, ca să întăresc îndurările
55:3
2 Sam. 7:8Ps. 89:28Fapte 13:34
Mele faţă de David. 4Iată, l-am pus martor
55:4
Ioan 18:37Apoc. 1:5
pe lângă popoare, cap și stăpânitor
55:4
Ier. 30:9Ezec. 34:23Dan. 9:25Osea 3:5
al popoarelor. 5Într-adevăr
55:5
Cap. 52:15.
, vei chema neamuri pe care nu le cunoști și
55:5
Cap. 60:5.
popoare care nu te cunosc vor alerga la tine pentru Domnul Dumnezeul tău, pentru Sfântul lui Israel, care
55:5
Cap. 60:9.
te proslăvește.” 6Căutaţi
55:6
Ps. 32:6Mat. 5:25
25:11Ioan 7:34
8:212 Cor. 6:1,2Evr. 3:13
pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape. 7Să se lase
55:7
Cap. 1:16.
cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile
55:7
Zah. 8:17
lui, să se întoarcă la Domnul, care
55:7
Ps. 130:7Ier. 3:12
va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând. 8„Căci
55:8
2 Sam. 7:19
gândurile Mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile Mele”, zice Domnul. 9„Ci, cât
55:9
Ps. 103:11
sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre și gândurile Mele faţă de gândurile voastre. 10Căci, după cum
55:10
Deut. 32:2
ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și-l fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului și pâine celui ce mănâncă, 11tot așa
55:11
Cap. 54:9.
și Cuvântul Meu care iese din gura Mea nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea și va împlini planurile Mele. 12Da
55:12
Cap. 35:10;
, veţi ieși cu bucurie și veţi fi călăuziţi în pace. Munţii și dealurile vor răsuna
55:12
Ps. 96:12
98:835:1,2
42:11
de veselie înaintea voastră și toţi
55:12
1 Cron. 16:33
copacii din câmpie vor bate din palme. 13În
55:13
Cap. 41:19.
locul spinului
55:13
Mica 7:4
se va înălţa chiparosul, în locul mărăcinilor va crește mirtul. Și lucrul acesta va fi o slavă
55:13
Ier. 13:11
pentru Domnul, un semn veșnic, nepieritor.”

56

561Așa vorbește Domnul: „Păziţi ce este drept și faceţi ce este bine, căci

56:1
Cap. 46:13.
mântuirea Mea este aproape să vină și neprihănirea Mea este aproape să se arate. 2Ferice de omul care face lucrul acesta și de fiul omului care rămâne statornic în el, păzind
56:2
Cap. 58:13.
Sabatul, ca să nu-l pângărească, și stăpânindu-și mâna, ca să nu facă niciun rău!” 3Străinul
56:3
Deut. 23:1,2,3Fapte 8:27
10:1,2,34
17:4
18:71 Pet. 1:1
care se alipește de Domnul să nu zică: „Domnul mă va despărţi de poporul Său!” și famenul să nu zică: „Iată, eu sunt un copac uscat!” 4Căci așa vorbește Domnul: „Famenilor care vor păzi Sabatele Mele, care vor alege ce-Mi este plăcut și vor stărui în legământul Meu, 5le voi da
56:5
1 Tim. 3:15
în Casa Mea și înăuntrul zidurilor Mele un loc
56:5
Ioan 1:121 Ioan 3:1
și un nume mai bun decât fii și fiice; le voi da un nume veșnic, care nu se va stinge. 6Și pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească și să iubească Numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, și pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pângărească, și vor stărui în legământul Meu 7îi voi aduce
56:7
Cap. 2:2.
la muntele Meu cel sfânt și-i voi umple de veselie în Casa Mea de rugăciune. Arderile-de-tot
56:7
Rom. 12:1Evr. 13:151 Pet. 2:5
și jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci
56:7
Mat. 21:13Marcu 11:17Luca 19:46
Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru
56:7
Mal. 1:11
toate popoarele.” 8Așa vorbește Domnul Dumnezeu, care
56:8
Ps. 147:2
strânge pe cei risipiţi ai lui Israel: „Voi
56:8
Ioan 10:16Efes. 1:10
2:14-16
mai strânge și alte popoare la cei strânși acum din el.”

Mustrări și mângâieri

9Veniţi, toate fiarele de pe câmp, veniţi de mâncaţi, toate

56:9
Ier. 12:9
fiarele din pădure! 10Toţi păzitorii lui sunt orbi
56:10
Mat. 15:14
23:16
, fără pricepere; toţi
56:10
Filip. 3:2
sunt niște câini muţi, care nu pot să latre; aiurează, stau tolăniţi și le place să doarmă. 11Totuși sunt niște câini
56:11
Mica 3:11
lacomi, care nu se mai satură
56:11
Ezec. 34:2,3
. Sunt niște păstori care nu pot pricepe nimic; toţi își văd de calea lor, fiecare umblă după folosul lui, fără abatere. 12„Veniţi”, zic ei, „am să caut vin și ne vom îmbăta cu băuturi tari! Mâine
56:12
Ps. 10:6Prov. 23:35Luca 12:191 Cor. 15:32
vom face tot ca azi, ba încă și mai rău!”