Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
55

Toate popoarele chemate

551„Voi

55:1
Ioan 4:14
7:37Apoc. 21:6
22:17
, toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar și cel ce n-are bani! Veniţi
55:1
Mat. 13:44,46Apoc. 3:18
și cumpăraţi bucate, veniţi și cumpăraţi vin și lapte, fără bani și fără plată! 2De ce cântăriţi argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă daţi câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultaţi-Mă dar și veţi mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. 3Luaţi aminte și veniţi
55:3
Mat. 11:28
la Mine, ascultaţi, și sufletul vostru va trăi, căci
55:3
Cap. 54:8;
Eu voi încheia cu voi un legământ veșnic, ca să întăresc îndurările
55:3
2 Sam. 7:8Ps. 89:28Fapte 13:34
Mele faţă de David. 4Iată, l-am pus martor
55:4
Ioan 18:37Apoc. 1:5
pe lângă popoare, cap și stăpânitor
55:4
Ier. 30:9Ezec. 34:23Dan. 9:25Osea 3:5
al popoarelor. 5Într-adevăr
55:5
Cap. 52:15.
, vei chema neamuri pe care nu le cunoști și
55:5
Cap. 60:5.
popoare care nu te cunosc vor alerga la tine pentru Domnul Dumnezeul tău, pentru Sfântul lui Israel, care
55:5
Cap. 60:9.
te proslăvește.” 6Căutaţi
55:6
Ps. 32:6Mat. 5:25
25:11Ioan 7:34
8:212 Cor. 6:1,2Evr. 3:13
pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape. 7Să se lase
55:7
Cap. 1:16.
cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile
55:7
Zah. 8:17
lui, să se întoarcă la Domnul, care
55:7
Ps. 130:7Ier. 3:12
va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând. 8„Căci
55:8
2 Sam. 7:19
gândurile Mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile Mele”, zice Domnul. 9„Ci, cât
55:9
Ps. 103:11
sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre și gândurile Mele faţă de gândurile voastre. 10Căci, după cum
55:10
Deut. 32:2
ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și-l fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului și pâine celui ce mănâncă, 11tot așa
55:11
Cap. 54:9.
și Cuvântul Meu care iese din gura Mea nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea și va împlini planurile Mele. 12Da
55:12
Cap. 35:10;
, veţi ieși cu bucurie și veţi fi călăuziţi în pace. Munţii și dealurile vor răsuna
55:12
Ps. 96:12
98:835:1,2
42:11
de veselie înaintea voastră și toţi
55:12
1 Cron. 16:33
copacii din câmpie vor bate din palme. 13În
55:13
Cap. 41:19.
locul spinului
55:13
Mica 7:4
se va înălţa chiparosul, în locul mărăcinilor va crește mirtul. Și lucrul acesta va fi o slavă
55:13
Ier. 13:11
pentru Domnul, un semn veșnic, nepieritor.”

56

561Așa vorbește Domnul: „Păziţi ce este drept și faceţi ce este bine, căci

56:1
Cap. 46:13.
mântuirea Mea este aproape să vină și neprihănirea Mea este aproape să se arate. 2Ferice de omul care face lucrul acesta și de fiul omului care rămâne statornic în el, păzind
56:2
Cap. 58:13.
Sabatul, ca să nu-l pângărească, și stăpânindu-și mâna, ca să nu facă niciun rău!” 3Străinul
56:3
Deut. 23:1,2,3Fapte 8:27
10:1,2,34
17:4
18:71 Pet. 1:1
care se alipește de Domnul să nu zică: „Domnul mă va despărţi de poporul Său!” și famenul să nu zică: „Iată, eu sunt un copac uscat!” 4Căci așa vorbește Domnul: „Famenilor care vor păzi Sabatele Mele, care vor alege ce-Mi este plăcut și vor stărui în legământul Meu, 5le voi da
56:5
1 Tim. 3:15
în Casa Mea și înăuntrul zidurilor Mele un loc
56:5
Ioan 1:121 Ioan 3:1
și un nume mai bun decât fii și fiice; le voi da un nume veșnic, care nu se va stinge. 6Și pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească și să iubească Numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, și pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pângărească, și vor stărui în legământul Meu 7îi voi aduce
56:7
Cap. 2:2.
la muntele Meu cel sfânt și-i voi umple de veselie în Casa Mea de rugăciune. Arderile-de-tot
56:7
Rom. 12:1Evr. 13:151 Pet. 2:5
și jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci
56:7
Mat. 21:13Marcu 11:17Luca 19:46
Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru
56:7
Mal. 1:11
toate popoarele.” 8Așa vorbește Domnul Dumnezeu, care
56:8
Ps. 147:2
strânge pe cei risipiţi ai lui Israel: „Voi
56:8
Ioan 10:16Efes. 1:10
2:14-16
mai strânge și alte popoare la cei strânși acum din el.”

Mustrări și mângâieri

9Veniţi, toate fiarele de pe câmp, veniţi de mâncaţi, toate

56:9
Ier. 12:9
fiarele din pădure! 10Toţi păzitorii lui sunt orbi
56:10
Mat. 15:14
23:16
, fără pricepere; toţi
56:10
Filip. 3:2
sunt niște câini muţi, care nu pot să latre; aiurează, stau tolăniţi și le place să doarmă. 11Totuși sunt niște câini
56:11
Mica 3:11
lacomi, care nu se mai satură
56:11
Ezec. 34:2,3
. Sunt niște păstori care nu pot pricepe nimic; toţi își văd de calea lor, fiecare umblă după folosul lui, fără abatere. 12„Veniţi”, zic ei, „am să caut vin și ne vom îmbăta cu băuturi tari! Mâine
56:12
Ps. 10:6Prov. 23:35Luca 12:191 Cor. 15:32
vom face tot ca azi, ba încă și mai rău!”

57

571Piere cel neprihănit, și nimănui nu-i pasă; se duc oamenii

57:1
Ps. 12:1Mica 7:2
de bine, și
57:1
1 Împ. 14:132 Împ. 22:20
nimeni nu ia aminte că din pricina57:1 Sau: înaintea nenorocirii. răutăţii este luat cel neprihănit. 2El intră în pace în groapa lui: cel ce umblă pe drumul cel drept se odihnește în culcușul
57:2
2 Cron. 16:14
lui. 3„Dar voi apropiaţi-vă încoace, fii
57:3
Mat. 16:4
ai vrăjitoarei, sămânţa preacurvarului și a curvei! 4De cine vă bateţi voi joc? Împotriva cui vă deschideţi voi gura larg și scoateţi limba? Nu sunteţi voi niște copii ai păcatului, o sămânţă a minciunii, 5care se încălzește pentru idoli sub
57:5
2 Împ. 16:4
17:10Ier. 2:20
orice copac verde, care
57:5
Lev. 18:21
20:22 Împ. 10:3
23:10Ier. 7:31Ezec. 16:20
20:26
înjunghie pe copii în văi, sub crăpăturile stâncilor? 6În pietrele lustruite din pâraie este partea ta de moștenire, ele sunt soarta ta; lor le torni și jertfe de băutură și le aduci daruri de mâncare. Pot Eu să fiu nesimţitor la lucrul acesta? 7Pe un munte
57:7
Ezec. 23:41
înalt și ridicat îţi faci culcușul
57:7
Ezec. 16:16,25
; tot acolo te sui să aduci jertfe. 8Îţi pui pomenirea în dosul ușii și ușorilor, căci, departe de Mine, îţi ridici învelitoarea și te sui în pat, îţi lărgești culcușul și faci legământ cu ei; îţi place
57:8
Ezec. 16:26,28
23:2-20
legătura cu ei și iei seama la semnul lor. 9Te duci
57:9
Cap. 30:6.
la împărat cu untdelemn, îţi înmulţești miresmele, îţi trimiţi solii departe și te pleci până la Locuinţa morţilor. 10Obosești mergând și
57:10
Ier. 2:25
nu zici: ‘Încetez!’ Tot mai găsești putere în mâna ta, de aceea nu te doboară întristarea. 11Și de
57:11
Cap. 51:12,13.
cine te sfiai, de cine te temeai, de nu Mi-ai fost credincioasă, de nu ţi-ai adus aminte și nu ţi-a păsat de Mine? Și Eu
57:11
Ps. 50:21
tac, și încă de multă vreme, de aceea nu te temi tu de Mine. 12Dar acum îţi voi da pe faţă neprihănirea, și faptele tale nu-ţi vor folosi! 13Și atunci să strigi și să te izbăvească mulţimea idolilor tăi! Căci îi va lua vântul pe toţi, o suflare îi va ridica. Dar cel ce se încrede în Mine va moșteni ţara și va stăpâni muntele Meu cel sfânt.” 14Și El zice: „Croiţi
57:14
Cap. 40:3;
, croiţi drum, pregătiţi calea, luaţi orice piedică din calea poporului Meu!” 15Căci așa vorbește Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veșnică și al cărui Nume
57:15
Iov 6:10Luca 1:49
este sfânt: „Eu
57:15
Ps. 68:4Zah. 2:13
locuiesc în locuri înalte și în sfinţenie, dar sunt cu
57:15
Ps. 34:18
51:17
138:6
omul zdrobit și smerit, ca
57:15
Ps. 147:3
să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. 16Nu
57:16
Ps. 85:5
103:9Mica 7:18
vreau să cert în veci, nici să ţin o mânie necurmată, când înaintea Mea cad în leșin duhurile și sufletele pe care
57:16
Num. 16:22Iov 34:14Evr. 12:9
le-am făcut. 17Din pricina păcatului lăcomiei
57:17
Ier. 6:13
lui M-am
57:17
Cap. 8:17;
mâniat și l-am lovit, M-am
57:17
Cap. 9:13.
ascuns, în supărarea Mea, și cel răzvrătit a urmat și mai mult pe căile inimii lui. 18I-am văzut căile, și totuși îl voi
57:18
Ier. 3:22
tămădui; îl voi călăuzi și-l voi mângâia, pe el și pe cei ce plâng
57:18
Cap. 61:2.
împreună cu el. 19Voi pune lauda
57:19
Evr. 13:15
pe buze: Pace, pace celui
57:19
Fapte 2:39Efes. 2:17
de departe și celui de aproape!”, zice Domnul. „Da
57:19
Iov 15:20Prov. 4:16
, Eu îl voi tămădui! 20Dar cei răi sunt ca marea înfuriată, care nu se poate liniști și ale cărei ape aruncă afară noroi și mâl. 21Cei răi n-au pace
57:21
Cap. 48:22.
”, zice Dumnezeul meu.