Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
56

561Așa vorbește Domnul: „Păziţi ce este drept și faceţi ce este bine, căci

56:1
Cap. 46:13.
mântuirea Mea este aproape să vină și neprihănirea Mea este aproape să se arate. 2Ferice de omul care face lucrul acesta și de fiul omului care rămâne statornic în el, păzind
56:2
Cap. 58:13.
Sabatul, ca să nu-l pângărească, și stăpânindu-și mâna, ca să nu facă niciun rău!” 3Străinul
56:3
Deut. 23:1,2,3Fapte 8:27
10:1,2,34
17:4
18:71 Pet. 1:1
care se alipește de Domnul să nu zică: „Domnul mă va despărţi de poporul Său!” și famenul să nu zică: „Iată, eu sunt un copac uscat!” 4Căci așa vorbește Domnul: „Famenilor care vor păzi Sabatele Mele, care vor alege ce-Mi este plăcut și vor stărui în legământul Meu, 5le voi da
56:5
1 Tim. 3:15
în Casa Mea și înăuntrul zidurilor Mele un loc
56:5
Ioan 1:121 Ioan 3:1
și un nume mai bun decât fii și fiice; le voi da un nume veșnic, care nu se va stinge. 6Și pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească și să iubească Numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, și pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pângărească, și vor stărui în legământul Meu 7îi voi aduce
56:7
Cap. 2:2.
la muntele Meu cel sfânt și-i voi umple de veselie în Casa Mea de rugăciune. Arderile-de-tot
56:7
Rom. 12:1Evr. 13:151 Pet. 2:5
și jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci
56:7
Mat. 21:13Marcu 11:17Luca 19:46
Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru
56:7
Mal. 1:11
toate popoarele.” 8Așa vorbește Domnul Dumnezeu, care
56:8
Ps. 147:2
strânge pe cei risipiţi ai lui Israel: „Voi
56:8
Ioan 10:16Efes. 1:10
2:14-16
mai strânge și alte popoare la cei strânși acum din el.”

Mustrări și mângâieri

9Veniţi, toate fiarele de pe câmp, veniţi de mâncaţi, toate

56:9
Ier. 12:9
fiarele din pădure! 10Toţi păzitorii lui sunt orbi
56:10
Mat. 15:14
23:16
, fără pricepere; toţi
56:10
Filip. 3:2
sunt niște câini muţi, care nu pot să latre; aiurează, stau tolăniţi și le place să doarmă. 11Totuși sunt niște câini
56:11
Mica 3:11
lacomi, care nu se mai satură
56:11
Ezec. 34:2,3
. Sunt niște păstori care nu pot pricepe nimic; toţi își văd de calea lor, fiecare umblă după folosul lui, fără abatere. 12„Veniţi”, zic ei, „am să caut vin și ne vom îmbăta cu băuturi tari! Mâine
56:12
Ps. 10:6Prov. 23:35Luca 12:191 Cor. 15:32
vom face tot ca azi, ba încă și mai rău!”

57

571Piere cel neprihănit, și nimănui nu-i pasă; se duc oamenii

57:1
Ps. 12:1Mica 7:2
de bine, și
57:1
1 Împ. 14:132 Împ. 22:20
nimeni nu ia aminte că din pricina57:1 Sau: înaintea nenorocirii. răutăţii este luat cel neprihănit. 2El intră în pace în groapa lui: cel ce umblă pe drumul cel drept se odihnește în culcușul
57:2
2 Cron. 16:14
lui. 3„Dar voi apropiaţi-vă încoace, fii
57:3
Mat. 16:4
ai vrăjitoarei, sămânţa preacurvarului și a curvei! 4De cine vă bateţi voi joc? Împotriva cui vă deschideţi voi gura larg și scoateţi limba? Nu sunteţi voi niște copii ai păcatului, o sămânţă a minciunii, 5care se încălzește pentru idoli sub
57:5
2 Împ. 16:4
17:10Ier. 2:20
orice copac verde, care
57:5
Lev. 18:21
20:22 Împ. 10:3
23:10Ier. 7:31Ezec. 16:20
20:26
înjunghie pe copii în văi, sub crăpăturile stâncilor? 6În pietrele lustruite din pâraie este partea ta de moștenire, ele sunt soarta ta; lor le torni și jertfe de băutură și le aduci daruri de mâncare. Pot Eu să fiu nesimţitor la lucrul acesta? 7Pe un munte
57:7
Ezec. 23:41
înalt și ridicat îţi faci culcușul
57:7
Ezec. 16:16,25
; tot acolo te sui să aduci jertfe. 8Îţi pui pomenirea în dosul ușii și ușorilor, căci, departe de Mine, îţi ridici învelitoarea și te sui în pat, îţi lărgești culcușul și faci legământ cu ei; îţi place
57:8
Ezec. 16:26,28
23:2-20
legătura cu ei și iei seama la semnul lor. 9Te duci
57:9
Cap. 30:6.
la împărat cu untdelemn, îţi înmulţești miresmele, îţi trimiţi solii departe și te pleci până la Locuinţa morţilor. 10Obosești mergând și
57:10
Ier. 2:25
nu zici: ‘Încetez!’ Tot mai găsești putere în mâna ta, de aceea nu te doboară întristarea. 11Și de
57:11
Cap. 51:12,13.
cine te sfiai, de cine te temeai, de nu Mi-ai fost credincioasă, de nu ţi-ai adus aminte și nu ţi-a păsat de Mine? Și Eu
57:11
Ps. 50:21
tac, și încă de multă vreme, de aceea nu te temi tu de Mine. 12Dar acum îţi voi da pe faţă neprihănirea, și faptele tale nu-ţi vor folosi! 13Și atunci să strigi și să te izbăvească mulţimea idolilor tăi! Căci îi va lua vântul pe toţi, o suflare îi va ridica. Dar cel ce se încrede în Mine va moșteni ţara și va stăpâni muntele Meu cel sfânt.” 14Și El zice: „Croiţi
57:14
Cap. 40:3;
, croiţi drum, pregătiţi calea, luaţi orice piedică din calea poporului Meu!” 15Căci așa vorbește Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veșnică și al cărui Nume
57:15
Iov 6:10Luca 1:49
este sfânt: „Eu
57:15
Ps. 68:4Zah. 2:13
locuiesc în locuri înalte și în sfinţenie, dar sunt cu
57:15
Ps. 34:18
51:17
138:6
omul zdrobit și smerit, ca
57:15
Ps. 147:3
să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. 16Nu
57:16
Ps. 85:5
103:9Mica 7:18
vreau să cert în veci, nici să ţin o mânie necurmată, când înaintea Mea cad în leșin duhurile și sufletele pe care
57:16
Num. 16:22Iov 34:14Evr. 12:9
le-am făcut. 17Din pricina păcatului lăcomiei
57:17
Ier. 6:13
lui M-am
57:17
Cap. 8:17;
mâniat și l-am lovit, M-am
57:17
Cap. 9:13.
ascuns, în supărarea Mea, și cel răzvrătit a urmat și mai mult pe căile inimii lui. 18I-am văzut căile, și totuși îl voi
57:18
Ier. 3:22
tămădui; îl voi călăuzi și-l voi mângâia, pe el și pe cei ce plâng
57:18
Cap. 61:2.
împreună cu el. 19Voi pune lauda
57:19
Evr. 13:15
pe buze: Pace, pace celui
57:19
Fapte 2:39Efes. 2:17
de departe și celui de aproape!”, zice Domnul. „Da
57:19
Iov 15:20Prov. 4:16
, Eu îl voi tămădui! 20Dar cei răi sunt ca marea înfuriată, care nu se poate liniști și ale cărei ape aruncă afară noroi și mâl. 21Cei răi n-au pace
57:21
Cap. 48:22.
”, zice Dumnezeul meu.

58

Adevăratul post

581„Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă și vestește poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei! 2În toate zilele Mă întreabă și vor să afle căile Mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit Legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. 3‘La

58:3
Mal. 3:14
ce ne folosește să postim’, zic ei, ‘dacă Tu nu vezi? La ce să ne chinuim
58:3
Lev. 16:29,31
23:27
sufletul, dacă Tu nu ţii seama de lucrul acesta?’ Pentru că”, zice Domnul, „în ziua postului vostru vă lăsaţi în voia pornirilor voastre și asupriţi pe simbriașii voștri. 4Iată
58:4
1 Împ. 21:9,12,13
, postiţi ca să vă ciorovăiţi și să vă certaţi, ca să bateţi răutăcios cu pumnul; nu postiţi cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. 5Oare acesta
58:5
Zah. 7:5
este postul plăcut Mie: să-și chinuiască omul sufletul o
58:5
Lev. 16:29
zi? Să-și plece capul ca un pipirig și să
58:5
Est. 4:3Iov 2:8Dan. 9:3Iona 3:6
se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? 6Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile
58:6
Neem. 5:10-12
robiei, dă
58:6
Ier. 34:9
drumul celor asupriţi și rupe orice fel de jug; 7împarte-ţi pâinea
58:7
Ezec. 18:7,17Mat. 25:35
cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă
58:7
Iov 31:19
vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului
58:7
Gen. 29:14Neem. 5:5
tău! 8Atunci
58:8
Iov 11:17
lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte și slava
58:8
Exod 14:19
Domnului te va însoţi. 9Atunci tu vei chema, și Domnul va răspunde, vei striga, și El va zice: ‘Iată-Mă!’ Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul și vorbele
58:9
Ps. 12:2
de ocară, 10dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua-n amiaza mare! 11Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. 12Ai tăi vor
58:12
Cap. 61:4.
zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune; vei fi numit Dregător de spărturi, Cel ce drege drumurile și face ţara cu putinţă de locuit. 13Dacă îţi vei
58:13
Cap. 56:2.
opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă, dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţești pe Domnul, slăvindu-L, și dacă-l vei cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nededându-te la flecării, 14atunci
58:14
Iov 22:26
te vei putea desfăta în Domnul, și Eu te voi sui
58:14
Deut. 32:13
33:29
pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov”, căci
58:14
Cap. 1:20;
gura Domnului a vorbit.