Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
58

Adevăratul post

581„Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă și vestește poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei! 2În toate zilele Mă întreabă și vor să afle căile Mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit Legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. 3‘La

58:3
Mal. 3:14
ce ne folosește să postim’, zic ei, ‘dacă Tu nu vezi? La ce să ne chinuim
58:3
Lev. 16:29,31
23:27
sufletul, dacă Tu nu ţii seama de lucrul acesta?’ Pentru că”, zice Domnul, „în ziua postului vostru vă lăsaţi în voia pornirilor voastre și asupriţi pe simbriașii voștri. 4Iată
58:4
1 Împ. 21:9,12,13
, postiţi ca să vă ciorovăiţi și să vă certaţi, ca să bateţi răutăcios cu pumnul; nu postiţi cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. 5Oare acesta
58:5
Zah. 7:5
este postul plăcut Mie: să-și chinuiască omul sufletul o
58:5
Lev. 16:29
zi? Să-și plece capul ca un pipirig și să
58:5
Est. 4:3Iov 2:8Dan. 9:3Iona 3:6
se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? 6Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile
58:6
Neem. 5:10-12
robiei, dă
58:6
Ier. 34:9
drumul celor asupriţi și rupe orice fel de jug; 7împarte-ţi pâinea
58:7
Ezec. 18:7,17Mat. 25:35
cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă
58:7
Iov 31:19
vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului
58:7
Gen. 29:14Neem. 5:5
tău! 8Atunci
58:8
Iov 11:17
lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte și slava
58:8
Exod 14:19
Domnului te va însoţi. 9Atunci tu vei chema, și Domnul va răspunde, vei striga, și El va zice: ‘Iată-Mă!’ Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul și vorbele
58:9
Ps. 12:2
de ocară, 10dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua-n amiaza mare! 11Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. 12Ai tăi vor
58:12
Cap. 61:4.
zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune; vei fi numit Dregător de spărturi, Cel ce drege drumurile și face ţara cu putinţă de locuit. 13Dacă îţi vei
58:13
Cap. 56:2.
opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă, dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţești pe Domnul, slăvindu-L, și dacă-l vei cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nededându-te la flecării, 14atunci
58:14
Iov 22:26
te vei putea desfăta în Domnul, și Eu te voi sui
58:14
Deut. 32:13
33:29
pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov”, căci
58:14
Cap. 1:20;
gura Domnului a vorbit.

59

Nelegiuirile poporului

591Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă

59:1
Num. 11:23
ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, 2ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi și Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui și-L împiedică să v-asculte! 3Căci mâinile
59:3
Cap. 1:15.
vă sunt mânjite de sânge și degetele, de nelegiuiri; buzele voastre spun minciuni și limba voastră vorbește nelegiuiri. 4Niciunuia nu-i place dreptatea, niciunul nu se judecă cu dreptate; ei se bizuiesc pe lucruri deșarte și spun neadevăruri, zămislesc răul și nasc
59:4
Iov 15:35Ps. 7:14
nelegiuirea. 5Clocesc ouă de basilisc și ţes pânze de păianjen. Cine mănâncă din ouăle lor moare și, dacă se sparge vreunul, iese o năpârcă. 6Pânzele
59:6
Iov 8:14,15
lor nu slujesc la facerea hainelor și nu pot să se acopere cu lucrarea lor, căci lucrările lor sunt niște lucrări nelegiuite și în mâinile lor sunt fapte de silnicie. 7Picioarele
59:7
Prov. 1:16Rom. 3:15
lor aleargă spre rău și se grăbesc să verse sânge nevinovat; gândurile lor sunt gânduri nelegiuite, prăpădul și nimicirea sunt pe drumul lor. 8Ei nu cunosc calea păcii și în căile lor nu este dreptate; apucă pe cărări sucite
59:8
Ps. 125:5Prov. 2:15
: oricine umblă pe ele nu cunoaște pacea. 9De aceea hotărârea de izbăvire este departe de noi și mântuirea nu ne ajunge. Așteptăm
59:9
Ier. 8:15
lumina, și iată întunericul; lucirea, și umblăm în negură! 10Bâjbâim
59:10
Deut. 28:29Iov 5:14Amos 8:9
ca niște orbi de-a lungul unui zid, bâjbâim ca cei ce n-au ochi, ne poticnim ziua-n amiaza mare ca noaptea, în mijlocul celor sănătoși suntem ca niște morţi. 11Mormăim cu toţii ca niște urși, ne
59:11
Cap. 38:14.
văităm ca niște porumbei, așteptăm izbăvirea, și nu este, așteptăm mântuirea, și ea este departe de noi. 12Căci fărădelegile noastre sunt multe înaintea Ta și păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră; fărădelegile noastre sunt cu noi și ne cunoaștem nelegiuirile noastre. 13Am fost vinovaţi și necredincioși faţă de Domnul, am părăsit pe Dumnezeul nostru; am vorbit cu apăsare și răzvrătire, am cugetat
59:13
Mat. 12:34
și am vorbit cuvinte mincinoase, 14și astfel izbăvirea s-a întors îndărăt și mântuirea a stat deoparte, căci adevărul s-a poticnit în piaţa de obște și neprihănirea nu poate să se apropie. 15Adevărul s-a făcut nevăzut, și cel ce se depărtează de rău este jefuit. Domnul vede, cu privirea mânioasă, că nu mai este nicio neprihănire. 16El vede
59:16
Ezec. 22:30
că nu este niciun om și Se miră
59:16
Marcu 6:6
că nimeni nu mijlocește. Atunci
59:16
Ps. 98:1
braţul Lui Îi vine în ajutor și neprihănirea Lui Îl sprijină. 17Se
59:17
Efes. 6:14,171 Tes. 5:8
îmbracă cu neprihănirea ca și cu o platoșă, Își pune pe cap coiful mântuirii, ia răzbunarea ca o haină și Se acoperă cu gelozia ca și cu o manta. 18El va răsplăti fiecăruia după
59:18
Cap. 63:6.
faptele lui, va da potrivnicilor Săi mânia, va întoarce la fel vrăjmașilor Săi și va da ostroavelor plata cuvenită! 19Atunci
59:19
Ps. 113:3Mal. 1:11
se vor teme de Numele Domnului cei de la apus, și de slava Lui, cei de la răsăritul soarelui. Când va năvăli vrăjmașul ca
59:19
Apoc. 12:15
un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă. 20„Da, va veni un Răscumpărător
59:20
Rom. 11:26
pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov care se vor întoarce de la păcatele lor”, zice Domnul. 21„Și iată
59:21
Evr. 8:10
10:16
legământul Meu cu ei”, zice Domnul: „Duhul Meu, care Se odihnește peste tine, și cuvintele Mele, pe care le-am pus în gura ta, nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum și până-n veac”, zice Domnul.

60

Ierusalimul zidit din nou

601„Scoală-te, luminează-te

60:1
Efes. 5:14
, căci lumina ta vine și slava
60:1
Mal. 4:2
Domnului răsare peste tine! 2Căci iată, întunericul acoperă pământul și negură mare, popoarele, dar peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine. 3Neamuri
60:3
Cap. 49:6,23.
vor umbla în lumina ta și împăraţi în strălucirea razelor tale. 4Ridică-ţi
60:4
Cap. 49:18.
ochii împrejur și privește: toţi se strâng și vin
60:4
Cap. 49:20-22;
spre tine! Fiii tăi vin de departe și fiicele tale sunt purtate pe braţe. 5Când vei vedea aceste lucruri, vei tresări de bucurie și îţi va bate inima și se va lărgi, căci bogăţiile
60:5
Rom. 11:25
mării se vor întoarce spre tine și vistieriile neamurilor vor veni la tine. 6Vei fi acoperit de o mulţime de cămile, de dromaderi din Madian și Efa
60:6
Gen. 25:4
; vor veni toţi din Seba
60:6
Ps. 72:10
, aducând aur
60:6
Cap. 61:6.
și tămâie, și vor vesti laudele Domnului. 7Toate turmele Chedarului
60:7
Gen. 25:13
se vor aduna la tine, berbecii din Nebaiot vor fi în slujba ta; se vor sui pe altarul Meu ca jertfă plăcută Mie și casa slavei Mele o voi face
60:7
Hag. 2:7,9
și mai slăvită. 8Cine sunt aceia care zboară ca niște nori, ca niște porumbei spre porumbarul lor? 9Căci
60:9
Ps. 72:1051:5
pe Mine Mă așteaptă ostroavele, și corăbiile din Tarsis sunt în frunte, ca
60:9
Gal. 4:26
să aducă înapoi, de departe, pe copiii tăi, cu argintul
60:9
Ps. 68:30Zah. 14:14
și aurul lor, pentru
60:9
Ier. 3:17
Numele Domnului Dumnezeului tău, pentru Numele Sfântului lui Israel, care
60:9
Cap. 55:5.
te proslăvește. 10Străinii
60:10
Zah. 6:15
îţi vor zidi zidurile și împăraţii
60:10
Cap. 49:23.
lor îţi vor sluji, căci te-am lovit în
60:10
Cap. 57:17.
mânia Mea, dar, în
60:10
Cap. 54:7,8.
îndurarea Mea, am milă de tine. 11Porţile tale vor
60:11
Apoc. 21:25
sta veșnic deschise, nu vor fi închise nici zi, nici noapte, ca să lase să intre la tine bogăţia neamurilor și împăraţii cu alaiul lor. 12Căci
60:12
Zah. 14:17,19Mat. 21:44
neamul și împărăţia care nu-ţi vor sluji vor pieri și neamurile acelea vor fi în totul nimicite. 13Slava
60:13
Cap. 35:2;
Libanului va veni la tine, chiparosul, ulmul și merișorul (cimișirul), cu toţii laolaltă, ca să împodobească locul Sfântului Meu Locaș, căci Eu voi proslăvi locul
60:13
1 Cron. 28:2Ps. 132:7
unde se odihnesc picioarele Mele. 14Fiii asupritorilor tăi vor veni plecaţi înaintea ta și toţi cei ce te dispreţuiau se
60:14
Cap. 49:23.
vor închina la picioarele tale și te vor numi „Cetatea Domnului, Sionul
60:14
Evr. 12:22Apoc. 14:1
Sfântului lui Israel”. 15De unde erai părăsită și urâtă și nimeni nu trecea prin tine, te voi face o podoabă veșnică, o pricină de bucurie pentru oameni din neam în neam. 16Vei suge
60:16
Cap. 49:23;
laptele neamurilor, vei suge ţâţa împăraţilor și vei ști astfel că Eu
60:16
Cap. 43:3.
sunt Domnul, Mântuitorul tău, Răscumpărătorul tău, Puternicul lui Iacov. 17În loc de aramă, voi aduce aur; în loc de fier, voi aduce argint; în loc de lemn, aramă și în loc de pietre, fier. Voi face ca pacea să domnească peste tine și să stăpânească dreptatea. 18Nu se va mai auzi vorbindu-se de silnicie în ţara ta, nici de pustiire și prăpăd în ţinutul tău, ci vei numi zidurile
60:18
Cap. 26:1.
tale „Mântuire” și porţile tale, „Laudă”. 19Nu soarele îţi va
60:19
Apoc. 21:23
22:5
mai sluji ca lumină ziua, nici luna nu te va mai lumina cu lumina ei, ci Domnul va fi Lumina ta pe vecie și Dumnezeul
60:19
Zah. 2:5
tău va fi slava ta. 20Soarele
60:20
Amos 8:9
tău nu va mai asfinţi și luna ta nu se va mai întuneca, căci Domnul va fi Lumina ta pe vecie și zilele suferinţei tale se vor sfârși. 21Nu vor mai fi decât oameni neprihăniţi în poporul
60:21
Cap. 52:1.
tău: ei vor
60:21
Ps. 37:11,22Mat. 5:5
stăpâni ţara pe vecie ca o odraslă
60:21
Cap. 61:3.
sădită de Mine, lucrarea
60:21
Cap. 29:23;
mâinilor Mele, ca să slujească spre slava Mea. 22Cel
60:22
Mat. 13:31,32
mai mic se va face o mie și cel mai neînsemnat, un neam puternic. Eu, Domnul, voi grăbi aceste lucruri la vremea lor.”