Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Via Domnului

51Voi cânta Preaiubitului meu cântarea Preaiubitului meu despre via

5:1
Ps. 80:8Cânt. 8:12Ier. 2:21Mat. 21:33Marcu 12:1Luca 20:9
Lui. Preaiubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. 2I-a săpat pământul, l-a curăţit de pietre și a sădit în el viţele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat și un teasc, apoi trăgea nădejde
5:2
Deut. 32:6
că are să-I facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. 3„Acum dar”, zice Domnul, „locuitori ai Ierusalimului și bărbaţi ai lui Iuda, judecaţi
5:3
Rom. 3:4
voi între Mine și via Mea! 4Ce aș mai fi putut face viei Mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici, când Eu mă așteptam să facă struguri buni? 5Vă voi spune însă acum ce voi face viei Mele: îi voi smulge gardul, ca să fie păscută de vite; îi voi surpa
5:5
Ps. 80:12
zidul, ca să fie călcată în picioare; 6o voi pustii; nu va mai fi curăţită, nici săpată; spini și mărăcini vor crește în ea! Voi porunci și norilor să nu mai plouă peste ea.” 7Via Domnului oștirilor este casa lui Israel, și bărbaţii lui Iuda sunt viţa pe care o iubea. El se aștepta la judecată și, când colo, iată sânge vărsat! Se aștepta la dreptate și, când colo, iată strigăte de apăsare! 8Vai de cei ce înșiră casă
5:8
Mica 2:2
lângă casă și lipesc ogor lângă ogor, până nu mai rămâne loc și locuiesc în mijlocul ţării! 9Iată
5:9
Cap. 22:14.
ce mi-a descoperit Domnul oștirilor: „Hotărât, aceste case multe vor fi pustiite, aceste case mari și frumoase nu vor mai fi locuite. 10Chiar zece pogoane de vie nu vor da decât un bat
5:10
Ezec. 45:11
și un omer de sămânţă nu va da decât o efă.” 11Vai
5:11
Prov. 23:29,30Ecl. 10:16
de cei ce dis-de-dimineaţă aleargă după băuturi ameţitoare și șed până noaptea târziu și se înfierbântă de vin! 12Harpa
5:12
Amos 6:5,6
și alăuta, timpanul, flautul și vinul le înveselesc ospeţele, dar nu iau seama la lucrarea
5:12
Iov 34:27Ps. 28:5
Domnului și nu văd lucrul mâinilor Lui. 13De aceea
5:13
Osea 4:6
, poporul meu va fi dus pe neașteptate
5:13
Cap. 1:3.
în robie; boierimea lui va muri de foame și gloata lui se va usca de sete. 14De aceea își și deschide Locuinţa morţilor gura și își lărgește peste măsură gâtlejul, ca să se coboare în ea măreţia și bogăţia Sionului, cu toată mulţimea lui gălăgioasă și veselă. 15Și astfel, cei mici vor fi doborâţi
5:15
Cap. 2:9,11,17.
, cei mari vor fi smeriţi și privirile trufașe vor fi plecate. 16Dar Domnul oștirilor va fi înălţat prin judecată și Dumnezeul cel sfânt va fi sfinţit prin dreptate. 17Acolo vor paște mieii ca pe imașul lor și păstorii pribegi vor mânca moșiile prăpădite ale bogaţilor
5:17
Cap. 10:16.
. 18Vai de cei ce trag după ei nelegiuirea cu funiile minciunii și păcatul, cu șleaurile unei căruţe 19și zic
5:19
Cap. 66:5.
: „Să-Și grăbească, să-Și facă iute lucrarea, ca s-o vedem! Să vină odată hotărârea Sfântului lui Israel și să se aducă la îndeplinire, ca s-o cunoaștem!” 20Vai de cei ce numesc răul bine și binele, rău, care spun că întunericul este lumină și lumina, întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceaţă și dulceaţa, în loc de amărăciune! 21Vai de cei ce se socotesc înţelepţi
5:21
Prov. 3:7Rom. 1:22
12:16
și se cred pricepuţi! 22Vai
5:22
Vers. 11.
de cei tari când este vorba de băut vin și viteji când este vorba de amestecat băuturi tari, 23care scot
5:23
Prov. 17:15
24:24
cu faţa curată pe cel vinovat, pentru mită, și iau drepturile celor nevinovaţi! 24De aceea, cum
5:24
Exod 15:7
mistuie o limbă de foc miriștea și cum arde flacăra iarba uscată, tot așa ca putregaiul le va fi rădăcina
5:24
Iov 18:16Osea 9:16Amos 2:9
lor și floarea li se va risipi în vânt ca ţărâna, căci au nesocotit Legea Domnului oștirilor și au dispreţuit Cuvântul Sfântului lui Israel. 25De
5:25
2 Împ. 22:13,17
aceea Se și aprinde Domnul de mânie împotriva poporului Său, Își întinde mâna împotriva lui și-l lovește de se
5:25
Ier. 4:24
zguduie munţii și trupurile moarte stau ca noroiul în mijlocul uliţelor. Cu
5:25
Lev. 26:1410:4
toate acestea, mânia Lui nu se potolește și mâna Lui este încă întinsă. 26El
5:26
Cap. 11:12.
ridică un steag popoarelor îndepărtate și le fluieră
5:26
Cap. 7:18.
de la un capăt
5:26
Deut. 28:49Ps. 72:8Mal. 1:11
al pământului: și iată-le, vin
5:26
Ioel 2:7
repede și ușor. 27Niciunul nu este obosit, niciunul nu șovăie de oboseală, niciunul nu dormitează, nici nu doarme; niciunuia nu i se descinge brâul
5:27
Dan. 5:6
de la mijloc, nici nu i se rupe cureaua de la încălţăminte. 28Săgeţile
5:28
Ier. 5:16
lor sunt ascuţite și toate arcurile, încordate; copitele cailor lor parcă sunt cremene și roţile carelor lor parcă sunt un vârtej. 29Răcnesc ca niște lei, mugesc ca niște pui de lei, sforăie și apucă prada, o iau cu ei, și nimeni nu vine în ajutor. 30În ziua aceea, va fi asupra lui Iuda un muget, ca mugetul unei furtuni pe mare; uitându-se
5:30
Cap. 8:22.
la pământ, nu vor vedea decât întuneric și strâmtorare, iar lumina se va întuneca în norii lui.

6

Isaia în slujbă

61În anul morţii împăratului

6:1
2 Împ. 15:7
Ozia, am văzut
6:1
1 Împ. 22:19Ioan 12:41Apoc. 4:2
pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt, și poalele mantiei Lui umpleau Templul. 2Serafimii stăteau deasupra Lui și fiecare avea șase aripi: cu două își acopereau faţa, cu două își acopereau
6:2
Ezec. 1:11
picioarele și cu două zburau. 3Strigau unul la altul și ziceau: „Sfânt
6:3
Apoc. 4:8
, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor! Tot
6:3
Ps. 72:19
pământul este plin de mărirea Lui!” 4Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa
6:4
Exod 40:341 Împ. 8:10
s-a umplut de fum. 5Atunci
6:5
Exod 4:10
6:30Jud. 6:22
13:22Ier. 1:6
am zis: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, și am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oștirilor!” 6Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase cu cleștele de pe altar
6:6
Apoc. 8:3
. 7Mi-a atins
6:7
Ier. 1:9Dan. 10:16
gura cu el și a zis: „Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit!” 8Am auzit glasul Domnului întrebând: „Pe cine să trimit și cine va merge pentru Noi
6:8
Gen. 1:26
3:22
11:7
?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!” 9El a zis atunci: „Du-te și spune poporului acestuia: ‘Întruna veţi auzi
6:9
Cap. 43:8.
, și nu veţi înţelege; întruna veţi vedea, și nu veţi pricepe!’ 10Împietrește inima
6:10
Ps. 119:70
acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii, ca
6:10
Ier. 5:21
să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Mine și să nu fie tămăduit.” 11Și eu am întrebat: „Până când, Doamne?” El a răspuns: „Până
6:11
Mica 3:12
când vor rămâne cetăţile pustii și lipsite de locuitori; până când nu va mai fi nimeni în case și ţara va fi pustiită de tot; 12până va îndepărta Domnul
6:12
2 Împ. 25:21
pe oameni și ţara va ajunge o mare pustie. 13Și chiar a zecea parte de va mai rămâne din locuitori, vor fi nimiciţi și ei la rândul lor. Dar, după cum terebintul și stejarul își păstrează butucul din rădăcină când sunt tăiaţi, tot așa o sămânţă
6:13
Ezra 9:2Mal. 2:15Rom. 11:5
sfântă se va naște iarăși din poporul acesta.”

7

Prorocie împotriva lui Israel și a Asiriei

71S-a întâmplat, pe vremea lui Ahaz

7:1
2 Împ. 16:52 Cron. 28:5,6
, fiul lui Iotam, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda, că Reţin, împăratul Siriei, s-a suit cu Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, împotriva Ierusalimului, ca să-l bată, dar n-a putut să-l bată. 2Când au venit și au spus casei lui David: „Sirienii au tăbărât în Efraim”, a tremurat inima lui Ahaz și inima poporului său, cum se clatină copacii din pădure când bate vântul. 3Atunci Domnul a zis lui Isaia: „Ieși înaintea lui Ahaz, tu și fiul tău Șear-Iașub
7:3
Cap. 10:21.
, la capătul canalului
7:3
2 Împ. 18:17
de apă al iazului de sus, pe drumul care duce la ogorul înălbitorului, 4și spune-i: ‘Ia seama și fii liniștit; nu te teme de nimic și să nu ţi se înmoaie inima din pricina acestor două cozi de tăciuni care fumegă: din pricina mâniei lui Reţin și a Siriei și din pricina fiului lui Remalia! 5Nu te teme că Siria gândește rău împotriva ta și că Efraim și fiul lui Remalia zic: 6«Să ne suim împotriva lui Iuda, să batem cetatea, s-o spargem și să punem împărat în ea pe fiul lui Tabeel!» 7Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Așa
7:7
Prov. 21:30
ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc. 8Căci
7:8
2 Sam. 8:6
Damascul va fi capitala Siriei și Reţin va fi capitala Damascului. Și peste șaizeci și cinci de ani, Efraim va fi nimicit și nu va mai fi un popor. 9Samaria va fi capitala lui Efraim, și fiul lui Remalia va fi capul Samariei. Dacă
7:9
2 Cron. 20:20
nu credeţi, nu veţi sta în picioare.»’” 10Domnul a vorbit din nou lui Ahaz și i-a zis: 11„Cere
7:11
Jud. 6:36Mat. 12:38
un semn de la Domnul Dumnezeul tău; cere-l fie în locurile de jos, fie în locurile de sus!” 12Ahaz a răspuns:. „Nu vreau să cer nimic, ca să nu ispitesc pe Domnul.” 13Isaia a zis atunci: „Ascultaţi totuși, casa lui David! Nu vă ajunge oare să obosiţi răbdarea oamenilor, de mai obosiţi și pe a Dumnezeului meu? 14De aceea Domnul Însuși vă va da un semn: ‘Iată, fecioara
7:14
Mat. 1:23Luca 1:31,34
va rămâne însărcinată, va naște un
7:14
Cap. 9:6.
fiu și-i va pune numele Emanuel
7:14
Cap. 8:8.
(Dumnezeu este cu noi). 15El va mânca smântână și miere până va ști să lepede răul și să aleagă binele. 16Dar
7:16
Cap. 8:4.
, înainte ca să știe copilul să lepede răul și să aleagă binele, ţara de ai cărei doi
7:16
2 Împ. 15:30
16:9
împăraţi te temi tu va fi pustiită. 17Domnul
7:17
2 Cron. 28:19
va aduce peste tine, peste poporul tău și peste casa tatălui tău zile cum n-au mai fost niciodată din ziua când s-a
7:17
1 Împ. 12:16
despărţit Efraim de Iuda (adică pe împăratul Asiriei).’ 18În ziua aceea, Domnul va șuiera
7:18
Cap. 5:26.
muștelor de la capătul râurilor Egiptului și albinelor din ţara Asiriei; 19ele vor veni și se vor așeza toate în vâlcelele pustii și în crăpăturile
7:19
Cap. 2:19.
stâncilor, pe toate tufișurile și pe toate imașurile. 20În ziua aceea, Domnul va rade, cu un brici
7:20
2 Împ. 16:7,82 Cron. 28:20,21Ezec. 5:1
luat cu chirie de dincolo de râu, și anume cu împăratul Asiriei, capul și părul de pe picioare; ba va rade chiar și barba. 21În ziua aceea, fiecare va hrăni numai o juncă și două oi 22și vor da un așa belșug de lapte, încât vor mânca smântână, căci cu smântână și cu miere se vor hrăni toţi cei ce vor rămâne în ţară. 23În ziua aceea, orice loc care va avea o mie de butuci de viţă, preţuind o mie de sicli de argint, va
7:23
Cap. 5:6.
fi lăsat pradă mărăcinilor și spinilor: 24vor intra acolo cu săgeţi și cu arcul, căci toată ţara nu va fi decât mărăcini și spini. 25Și toţi munţii lucraţi cu cazmaua acum nu vor mai fi cutreieraţi, de frica mărăcinilor și a spinilor; vor da drumul boilor în ei și îi vor bătători oile.”