Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
59

Nelegiuirile poporului

591Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă

59:1
Num. 11:23
ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, 2ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi și Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui și-L împiedică să v-asculte! 3Căci mâinile
59:3
Cap. 1:15.
vă sunt mânjite de sânge și degetele, de nelegiuiri; buzele voastre spun minciuni și limba voastră vorbește nelegiuiri. 4Niciunuia nu-i place dreptatea, niciunul nu se judecă cu dreptate; ei se bizuiesc pe lucruri deșarte și spun neadevăruri, zămislesc răul și nasc
59:4
Iov 15:35Ps. 7:14
nelegiuirea. 5Clocesc ouă de basilisc și ţes pânze de păianjen. Cine mănâncă din ouăle lor moare și, dacă se sparge vreunul, iese o năpârcă. 6Pânzele
59:6
Iov 8:14,15
lor nu slujesc la facerea hainelor și nu pot să se acopere cu lucrarea lor, căci lucrările lor sunt niște lucrări nelegiuite și în mâinile lor sunt fapte de silnicie. 7Picioarele
59:7
Prov. 1:16Rom. 3:15
lor aleargă spre rău și se grăbesc să verse sânge nevinovat; gândurile lor sunt gânduri nelegiuite, prăpădul și nimicirea sunt pe drumul lor. 8Ei nu cunosc calea păcii și în căile lor nu este dreptate; apucă pe cărări sucite
59:8
Ps. 125:5Prov. 2:15
: oricine umblă pe ele nu cunoaște pacea. 9De aceea hotărârea de izbăvire este departe de noi și mântuirea nu ne ajunge. Așteptăm
59:9
Ier. 8:15
lumina, și iată întunericul; lucirea, și umblăm în negură! 10Bâjbâim
59:10
Deut. 28:29Iov 5:14Amos 8:9
ca niște orbi de-a lungul unui zid, bâjbâim ca cei ce n-au ochi, ne poticnim ziua-n amiaza mare ca noaptea, în mijlocul celor sănătoși suntem ca niște morţi. 11Mormăim cu toţii ca niște urși, ne
59:11
Cap. 38:14.
văităm ca niște porumbei, așteptăm izbăvirea, și nu este, așteptăm mântuirea, și ea este departe de noi. 12Căci fărădelegile noastre sunt multe înaintea Ta și păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră; fărădelegile noastre sunt cu noi și ne cunoaștem nelegiuirile noastre. 13Am fost vinovaţi și necredincioși faţă de Domnul, am părăsit pe Dumnezeul nostru; am vorbit cu apăsare și răzvrătire, am cugetat
59:13
Mat. 12:34
și am vorbit cuvinte mincinoase, 14și astfel izbăvirea s-a întors îndărăt și mântuirea a stat deoparte, căci adevărul s-a poticnit în piaţa de obște și neprihănirea nu poate să se apropie. 15Adevărul s-a făcut nevăzut, și cel ce se depărtează de rău este jefuit. Domnul vede, cu privirea mânioasă, că nu mai este nicio neprihănire. 16El vede
59:16
Ezec. 22:30
că nu este niciun om și Se miră
59:16
Marcu 6:6
că nimeni nu mijlocește. Atunci
59:16
Ps. 98:1
braţul Lui Îi vine în ajutor și neprihănirea Lui Îl sprijină. 17Se
59:17
Efes. 6:14,171 Tes. 5:8
îmbracă cu neprihănirea ca și cu o platoșă, Își pune pe cap coiful mântuirii, ia răzbunarea ca o haină și Se acoperă cu gelozia ca și cu o manta. 18El va răsplăti fiecăruia după
59:18
Cap. 63:6.
faptele lui, va da potrivnicilor Săi mânia, va întoarce la fel vrăjmașilor Săi și va da ostroavelor plata cuvenită! 19Atunci
59:19
Ps. 113:3Mal. 1:11
se vor teme de Numele Domnului cei de la apus, și de slava Lui, cei de la răsăritul soarelui. Când va năvăli vrăjmașul ca
59:19
Apoc. 12:15
un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă. 20„Da, va veni un Răscumpărător
59:20
Rom. 11:26
pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov care se vor întoarce de la păcatele lor”, zice Domnul. 21„Și iată
59:21
Evr. 8:10
10:16
legământul Meu cu ei”, zice Domnul: „Duhul Meu, care Se odihnește peste tine, și cuvintele Mele, pe care le-am pus în gura ta, nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum și până-n veac”, zice Domnul.

60

Ierusalimul zidit din nou

601„Scoală-te, luminează-te

60:1
Efes. 5:14
, căci lumina ta vine și slava
60:1
Mal. 4:2
Domnului răsare peste tine! 2Căci iată, întunericul acoperă pământul și negură mare, popoarele, dar peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine. 3Neamuri
60:3
Cap. 49:6,23.
vor umbla în lumina ta și împăraţi în strălucirea razelor tale. 4Ridică-ţi
60:4
Cap. 49:18.
ochii împrejur și privește: toţi se strâng și vin
60:4
Cap. 49:20-22;
spre tine! Fiii tăi vin de departe și fiicele tale sunt purtate pe braţe. 5Când vei vedea aceste lucruri, vei tresări de bucurie și îţi va bate inima și se va lărgi, căci bogăţiile
60:5
Rom. 11:25
mării se vor întoarce spre tine și vistieriile neamurilor vor veni la tine. 6Vei fi acoperit de o mulţime de cămile, de dromaderi din Madian și Efa
60:6
Gen. 25:4
; vor veni toţi din Seba
60:6
Ps. 72:10
, aducând aur
60:6
Cap. 61:6.
și tămâie, și vor vesti laudele Domnului. 7Toate turmele Chedarului
60:7
Gen. 25:13
se vor aduna la tine, berbecii din Nebaiot vor fi în slujba ta; se vor sui pe altarul Meu ca jertfă plăcută Mie și casa slavei Mele o voi face
60:7
Hag. 2:7,9
și mai slăvită. 8Cine sunt aceia care zboară ca niște nori, ca niște porumbei spre porumbarul lor? 9Căci
60:9
Ps. 72:1051:5
pe Mine Mă așteaptă ostroavele, și corăbiile din Tarsis sunt în frunte, ca
60:9
Gal. 4:26
să aducă înapoi, de departe, pe copiii tăi, cu argintul
60:9
Ps. 68:30Zah. 14:14
și aurul lor, pentru
60:9
Ier. 3:17
Numele Domnului Dumnezeului tău, pentru Numele Sfântului lui Israel, care
60:9
Cap. 55:5.
te proslăvește. 10Străinii
60:10
Zah. 6:15
îţi vor zidi zidurile și împăraţii
60:10
Cap. 49:23.
lor îţi vor sluji, căci te-am lovit în
60:10
Cap. 57:17.
mânia Mea, dar, în
60:10
Cap. 54:7,8.
îndurarea Mea, am milă de tine. 11Porţile tale vor
60:11
Apoc. 21:25
sta veșnic deschise, nu vor fi închise nici zi, nici noapte, ca să lase să intre la tine bogăţia neamurilor și împăraţii cu alaiul lor. 12Căci
60:12
Zah. 14:17,19Mat. 21:44
neamul și împărăţia care nu-ţi vor sluji vor pieri și neamurile acelea vor fi în totul nimicite. 13Slava
60:13
Cap. 35:2;
Libanului va veni la tine, chiparosul, ulmul și merișorul (cimișirul), cu toţii laolaltă, ca să împodobească locul Sfântului Meu Locaș, căci Eu voi proslăvi locul
60:13
1 Cron. 28:2Ps. 132:7
unde se odihnesc picioarele Mele. 14Fiii asupritorilor tăi vor veni plecaţi înaintea ta și toţi cei ce te dispreţuiau se
60:14
Cap. 49:23.
vor închina la picioarele tale și te vor numi „Cetatea Domnului, Sionul
60:14
Evr. 12:22Apoc. 14:1
Sfântului lui Israel”. 15De unde erai părăsită și urâtă și nimeni nu trecea prin tine, te voi face o podoabă veșnică, o pricină de bucurie pentru oameni din neam în neam. 16Vei suge
60:16
Cap. 49:23;
laptele neamurilor, vei suge ţâţa împăraţilor și vei ști astfel că Eu
60:16
Cap. 43:3.
sunt Domnul, Mântuitorul tău, Răscumpărătorul tău, Puternicul lui Iacov. 17În loc de aramă, voi aduce aur; în loc de fier, voi aduce argint; în loc de lemn, aramă și în loc de pietre, fier. Voi face ca pacea să domnească peste tine și să stăpânească dreptatea. 18Nu se va mai auzi vorbindu-se de silnicie în ţara ta, nici de pustiire și prăpăd în ţinutul tău, ci vei numi zidurile
60:18
Cap. 26:1.
tale „Mântuire” și porţile tale, „Laudă”. 19Nu soarele îţi va
60:19
Apoc. 21:23
22:5
mai sluji ca lumină ziua, nici luna nu te va mai lumina cu lumina ei, ci Domnul va fi Lumina ta pe vecie și Dumnezeul
60:19
Zah. 2:5
tău va fi slava ta. 20Soarele
60:20
Amos 8:9
tău nu va mai asfinţi și luna ta nu se va mai întuneca, căci Domnul va fi Lumina ta pe vecie și zilele suferinţei tale se vor sfârși. 21Nu vor mai fi decât oameni neprihăniţi în poporul
60:21
Cap. 52:1.
tău: ei vor
60:21
Ps. 37:11,22Mat. 5:5
stăpâni ţara pe vecie ca o odraslă
60:21
Cap. 61:3.
sădită de Mine, lucrarea
60:21
Cap. 29:23;
mâinilor Mele, ca să slujească spre slava Mea. 22Cel
60:22
Mat. 13:31,32
mai mic se va face o mie și cel mai neînsemnat, un neam puternic. Eu, Domnul, voi grăbi aceste lucruri la vremea lor.”

61

Vestirea mântuirii

611„Duhul

61:1
Cap. 11:2.
Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a
61:1
Ps. 45:7
uns să aduc vești bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec
61:1
Ps. 147:3
pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia
61:1
Cap. 42:7.
și prinșilor de război, izbăvirea; 2
61:2
Lev. 25:9
vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi
61:2
Cap. 34:8;
de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi
61:2
Cap. 57:18.
pe toţi cei întristaţi; 3să dau celor întristaţi din Sion, să le
61:3
Ps. 30:11
dau o cunună împărătească, în loc de cenușă, un untdelemn de bucurie, în locul plânsului, o haină de laudă, în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi terebinţi ai neprihănirii, un sad
61:3
Cap. 60:21.
al Domnului, ca
61:3
Ioan 15:8
să slujească spre slava Lui.” 4Ei vor zidi iarăși
61:4
Cap. 49:8;
vechile dărâmături, vor ridica iarăși năruirile din vechime, vor înnoi cetăţi pustiite, rămase pustii din neam în neam. 5Străinii
61:5
Efes. 2:12
vor sta și vă vor paște turmele și fiii străinului vor fi plugarii și vierii voștri. 6Dar
61:6
Exod 19:61 Pet. 2:5,9Apoc. 1:6
5:10
voi vă veţi numi preoţi ai Domnului și veţi fi numiţi slujitori ai Dumnezeului nostru, veţi
61:6
Cap. 60:5,11,16.
mânca bogăţiile neamurilor și vă veţi făli cu fala lor. 7În
61:7
Cap. 40:2.
locul ocării voastre, veţi avea îndoită cinste; în locul rușinii, se vor veseli de partea lor, căci vor stăpâni îndoit în ţara lor și vor avea o bucurie veșnică. 8„Căci Eu
61:8
Ps. 11:7
, Domnul, iubesc dreptatea, urăsc
61:8
Cap. 1:11,13.
răpirea și nelegiuirea; le voi da cu credincioșie răsplata lor și
61:8
Cap. 55:3.
voi încheia cu ei un legământ veșnic. 9Sămânţa lor va fi cunoscută între neamuri și urmașii lor, printre popoare; toţi cei ce-i vor vedea vor cunoaște că
61:9
Cap. 65:23.
sunt o sămânţă binecuvântată de Domnul.” 10
61:10
Hab. 3:18
bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci
61:10
Ps. 132:9,16
m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca
61:10
Cap. 49:18.
pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. 11Căci, după cum pământul face să răsară lăstarul lui și după cum o grădină face să încolţească semănăturile ei, așa va face Domnul Dumnezeu să răsară mântuirea
61:11
Ps. 72:3
85:11
și lauda
61:11
Cap. 60:18;
în faţa tuturor neamurilor.