Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
61

Vestirea mântuirii

611„Duhul

61:1
Cap. 11:2.
Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a
61:1
Ps. 45:7
uns să aduc vești bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec
61:1
Ps. 147:3
pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia
61:1
Cap. 42:7.
și prinșilor de război, izbăvirea; 2
61:2
Lev. 25:9
vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi
61:2
Cap. 34:8;
de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi
61:2
Cap. 57:18.
pe toţi cei întristaţi; 3să dau celor întristaţi din Sion, să le
61:3
Ps. 30:11
dau o cunună împărătească, în loc de cenușă, un untdelemn de bucurie, în locul plânsului, o haină de laudă, în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi terebinţi ai neprihănirii, un sad
61:3
Cap. 60:21.
al Domnului, ca
61:3
Ioan 15:8
să slujească spre slava Lui.” 4Ei vor zidi iarăși
61:4
Cap. 49:8;
vechile dărâmături, vor ridica iarăși năruirile din vechime, vor înnoi cetăţi pustiite, rămase pustii din neam în neam. 5Străinii
61:5
Efes. 2:12
vor sta și vă vor paște turmele și fiii străinului vor fi plugarii și vierii voștri. 6Dar
61:6
Exod 19:61 Pet. 2:5,9Apoc. 1:6
5:10
voi vă veţi numi preoţi ai Domnului și veţi fi numiţi slujitori ai Dumnezeului nostru, veţi
61:6
Cap. 60:5,11,16.
mânca bogăţiile neamurilor și vă veţi făli cu fala lor. 7În
61:7
Cap. 40:2.
locul ocării voastre, veţi avea îndoită cinste; în locul rușinii, se vor veseli de partea lor, căci vor stăpâni îndoit în ţara lor și vor avea o bucurie veșnică. 8„Căci Eu
61:8
Ps. 11:7
, Domnul, iubesc dreptatea, urăsc
61:8
Cap. 1:11,13.
răpirea și nelegiuirea; le voi da cu credincioșie răsplata lor și
61:8
Cap. 55:3.
voi încheia cu ei un legământ veșnic. 9Sămânţa lor va fi cunoscută între neamuri și urmașii lor, printre popoare; toţi cei ce-i vor vedea vor cunoaște că
61:9
Cap. 65:23.
sunt o sămânţă binecuvântată de Domnul.” 10
61:10
Hab. 3:18
bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci
61:10
Ps. 132:9,16
m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca
61:10
Cap. 49:18.
pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. 11Căci, după cum pământul face să răsară lăstarul lui și după cum o grădină face să încolţească semănăturile ei, așa va face Domnul Dumnezeu să răsară mântuirea
61:11
Ps. 72:3
85:11
și lauda
61:11
Cap. 60:18;
în faţa tuturor neamurilor.

62

Venirea mântuirii

621De dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului nu voi înceta, până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui și izbăvirea lui, ca o făclie care s-aprinde. 2Atunci neamurile vor vedea

62:2
Cap. 60:3.
mântuirea ta și toţi împăraţii, slava ta și-ţi
62:2
Vers. 4,12. Cap. 65:15.
vor pune un nume nou, pe care-l va hotărî gura Domnului. 3Vei fi o cunună
62:3
Zah. 9:16
strălucitoare în mâna Domnului, o legătură împărătească în mâna Dumnezeului tău. 4Nu
62:4
Osea 1:101 Pet. 2:10
te vor mai numi ‘Părăsită’
62:4
Cap. 49:14;
, și nu-ţi vor mai numi pământul un pustiu
62:4
Cap. 54:1.
, ci te vor numi ‘Plăcerea Mea este în ea’ și ţara ta o vor numi Beula (Măritată), căci Domnul Își pune plăcerea în tine și ţara ta se va mărita iarăși. 5Cum se unește un tânăr cu o fecioară, așa se vor uni fiii tăi cu tine și, cum se bucură mirele de mireasa lui, așa
62:5
Cap. 65:19.
se va bucura Dumnezeul tău de tine.” 6Pe zidurile tale, Ierusalime, am
62:6
Ezec. 3:17
33:7
pus niște străjeri, care nu vor tăcea niciodată, nici zi, nici noapte! Voi, care aduceţi aminte Domnului de el, nu vă odihniţi deloc! 7Și nu-I daţi răgaz până nu va așeza din nou Ierusalimul și-l va face o
62:7
Cap. 61:11.
laudă pe pământ. 8Domnul a jurat pe dreapta Lui și pe braţul Lui cel puternic, zicând: „Nu voi mai da
62:8
Deut. 28:31Ier. 5:17
grâul tău hrană vrăjmașilor tăi și fiii străinului nu vor mai bea vinul tău, pentru care tu te-ai ostenit. 9Ci cei ce vor strânge grâul, aceia îl vor mânca și vor lăuda pe Domnul și cei ce vor face vinul, aceia îl vor bea în
62:9
Deut. 12:12
14:23,26
16:11,14
curţile Locașului Meu celui Sfânt.” 10Treceţi, treceţi pe porţi! Pregătiţi
62:10
Cap. 40:3;
o cale poporului! Croiţi, croiţi drum, daţi pietrele la o parte! Ridicaţi un steag peste popoare! 11Iată ce vestește Domnul până la marginile pământului: „Spuneţi
62:11
Zah. 9:9Mat. 21:5Ioan 12:15
fiicei Sionului: ‘Iată
62:11
Cap. 40:10.
, Mântuitorul tău vine; iată, plata este cu El și răsplătirile merg înaintea Lui.’” 12Ei vor fi numiţi „Popor sfânt, Răscumpăraţi ai Domnului”. Iar pe tine te vor numi „Cetate căutată și nepărăsită”
62:12
Vers. 4.
.

63

O zi de răzbunare

631„Cine este acesta care vine din Edom, din Boţra, în haine roșii, în haine strălucitoare, și calcă mândru, în plinătatea puterii Lui?” – „Eu sunt Cel care am făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc!” – 2„Dar pentru ce Îţi sunt hainele roșii

63:2
Apoc. 19:13
și veșmintele Tale ca veșmintele celui ce calcă în teasc?” – 3„Eu singur
63:3
Plâng. 1:15Apoc. 14:19,20
19:15
am călcat în teasc și niciun om dintre popoare nu era cu Mine; i-am călcat astfel în mânia Mea și i-am zdrobit în urgia Mea; așa că sângele lor a ţâșnit pe veșmintele Mele și Mi-am mânjit toate hainele Mele cu el. 4Căci în inima Mea era o zi de răzbunare
63:4
Cap. 34:8;
și venise anul celor răscumpăraţi ai Mei. 5Mă uitam împrejur
63:5
Cap. 41:28;
, și nu era nimeni
63:5
Ioan 16:32
să M-ajute și Mă îngrozeam, dar nu era cine să Mă sprijine; atunci braţul
63:5
Ps. 98:1
Meu Mi-a fost într-ajutor și urgia mea M-a sprijinit! 6Am călcat astfel în picioare popoare în mânia Mea, le-am
63:6
Apoc. 16:16
îmbătat în urgia Mea și le-am vărsat sângele pe pământ.”

Rugăciunea poporului

7Voi vesti îndurările Domnului, faptele Lui minunate, după tot ce a făcut Domnul pentru noi! Voi spune marea Lui bunătate faţă de casa lui Israel, căci i-a făcut după îndurările și bogăţia dragostei Lui. 8El a zis: „Negreșit, ei sunt poporul Meu, niște copii care nu vor fi necredincioși!” Și astfel El S-a făcut Mântuitorul lor. 9În toate necazurile

63:9
Jud. 10:16Zah. 2:8Fapte 9:4
lor, n-au fost fără ajutor și Îngerul
63:9
Exod 14:19
23:20,21
33:14Mal. 3:1Fapte 12:11
care este înaintea Feţei Lui i-a mântuit; El Însuși i-a răscumpărat, în dragostea
63:9
Deut. 7:7,8
și îndurarea Lui, și necurmat i-a sprijinit
63:9
Exod 19:4Deut. 1:31
32:11,12
și i-a purtat în zilele din vechime. 10Dar ei au fost neascultători
63:10
Exod 15:24Num. 14:11Ps. 78:56
95:9
și au întristat
63:10
Ps. 78:40Fapte 7:51Efes. 4:30
pe Duhul Lui cel sfânt, iar El li S-a făcut
63:10
Exod 23:21
vrăjmaș și a luptat împotriva lor. 11Atunci poporul Său și-a adus aminte de zilele străvechi ale lui Moise și a zis: „Unde este Acela care i-a scos din mare
63:11
Exod 14:30
32:11,12Num. 14:13Ier. 2:6
, cu păstorul turmei Sale? Unde este Acela care punea
63:11
Num. 11:17,25Neem. 9:20Dan. 4:8Hag. 2:5
în mijlocul lor Duhul Lui cel sfânt; 12care povăţuia dreapta lui Moise, cu braţul Său cel
63:12
Exod 15:6
slăvit, care despica
63:12
Exod 14:21Ios. 3:16
apele înaintea lor, ca să-Și facă un Nume veșnic, 13care îi călăuzea
63:13
Ps. 106:9
prin valuri ca un cal pe loc neted, fără ca ei să se poticnească?” 14Ca fiara care se coboară în vale, așa i-a dus Duhul Domnului la odihnă. Așa ai povăţuit Tu pe poporul Tău, ca
63:14
2 Sam. 7:23
să-Ţi faci un Nume plin de slavă! 15Privește
63:15
Deut. 26:15Ps. 80:14
din cer și vezi, din locuinţa
63:15
Ps. 33:14
Ta cea sfântă și slăvită: Unde sunt râvna și puterea Ta? Fiorul inimii Tale
63:15
Ier. 31:20Osea 11:8
și îndurările Tale nu se mai arată faţă de mine! 16Totuși
63:16
Deut. 32:61 Cron. 29:10
Tu ești Tatăl nostru! Căci Avraam nu
63:16
Iov 14:21Ecl. 9:5
ne cunoaște, și Israel nu știe cine suntem, dar Tu, Doamne, ești Tatăl nostru, Tu din veșnicie Te numești Mântuitorul nostru. 17Pentru ce, Doamne, ne lași
63:17
Ps. 119:10
să rătăcim de la căile Tale și ne împietrești
63:17
Cap. 6:10.
inima ca să nu ne temem de Tine? Întoarce-Te
63:17
Num. 10:36Ps. 90:13
, din dragoste pentru robii Tăi, pentru seminţiile moștenirii Tale! 18Poporul Tău cel
63:18
Deut. 7:6
26:19Dan. 8:24
sfânt n-a stăpânit ţara decât puţină vreme; vrăjmașii noștri
63:18
Ps. 74:7
au călcat în picioare Locașul Tău cel Sfânt. 19Am ajuns ca un popor pe care niciodată nu l-ai cârmuit Tu și peste care niciodată nu s-a chemat Numele Tău…