Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
62

Venirea mântuirii

621De dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului nu voi înceta, până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui și izbăvirea lui, ca o făclie care s-aprinde. 2Atunci neamurile vor vedea

62:2
Cap. 60:3.
mântuirea ta și toţi împăraţii, slava ta și-ţi
62:2
Vers. 4,12. Cap. 65:15.
vor pune un nume nou, pe care-l va hotărî gura Domnului. 3Vei fi o cunună
62:3
Zah. 9:16
strălucitoare în mâna Domnului, o legătură împărătească în mâna Dumnezeului tău. 4Nu
62:4
Osea 1:101 Pet. 2:10
te vor mai numi ‘Părăsită’
62:4
Cap. 49:14;
, și nu-ţi vor mai numi pământul un pustiu
62:4
Cap. 54:1.
, ci te vor numi ‘Plăcerea Mea este în ea’ și ţara ta o vor numi Beula (Măritată), căci Domnul Își pune plăcerea în tine și ţara ta se va mărita iarăși. 5Cum se unește un tânăr cu o fecioară, așa se vor uni fiii tăi cu tine și, cum se bucură mirele de mireasa lui, așa
62:5
Cap. 65:19.
se va bucura Dumnezeul tău de tine.” 6Pe zidurile tale, Ierusalime, am
62:6
Ezec. 3:17
33:7
pus niște străjeri, care nu vor tăcea niciodată, nici zi, nici noapte! Voi, care aduceţi aminte Domnului de el, nu vă odihniţi deloc! 7Și nu-I daţi răgaz până nu va așeza din nou Ierusalimul și-l va face o
62:7
Cap. 61:11.
laudă pe pământ. 8Domnul a jurat pe dreapta Lui și pe braţul Lui cel puternic, zicând: „Nu voi mai da
62:8
Deut. 28:31Ier. 5:17
grâul tău hrană vrăjmașilor tăi și fiii străinului nu vor mai bea vinul tău, pentru care tu te-ai ostenit. 9Ci cei ce vor strânge grâul, aceia îl vor mânca și vor lăuda pe Domnul și cei ce vor face vinul, aceia îl vor bea în
62:9
Deut. 12:12
14:23,26
16:11,14
curţile Locașului Meu celui Sfânt.” 10Treceţi, treceţi pe porţi! Pregătiţi
62:10
Cap. 40:3;
o cale poporului! Croiţi, croiţi drum, daţi pietrele la o parte! Ridicaţi un steag peste popoare! 11Iată ce vestește Domnul până la marginile pământului: „Spuneţi
62:11
Zah. 9:9Mat. 21:5Ioan 12:15
fiicei Sionului: ‘Iată
62:11
Cap. 40:10.
, Mântuitorul tău vine; iată, plata este cu El și răsplătirile merg înaintea Lui.’” 12Ei vor fi numiţi „Popor sfânt, Răscumpăraţi ai Domnului”. Iar pe tine te vor numi „Cetate căutată și nepărăsită”
62:12
Vers. 4.
.

63

O zi de răzbunare

631„Cine este acesta care vine din Edom, din Boţra, în haine roșii, în haine strălucitoare, și calcă mândru, în plinătatea puterii Lui?” – „Eu sunt Cel care am făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc!” – 2„Dar pentru ce Îţi sunt hainele roșii

63:2
Apoc. 19:13
și veșmintele Tale ca veșmintele celui ce calcă în teasc?” – 3„Eu singur
63:3
Plâng. 1:15Apoc. 14:19,20
19:15
am călcat în teasc și niciun om dintre popoare nu era cu Mine; i-am călcat astfel în mânia Mea și i-am zdrobit în urgia Mea; așa că sângele lor a ţâșnit pe veșmintele Mele și Mi-am mânjit toate hainele Mele cu el. 4Căci în inima Mea era o zi de răzbunare
63:4
Cap. 34:8;
și venise anul celor răscumpăraţi ai Mei. 5Mă uitam împrejur
63:5
Cap. 41:28;
, și nu era nimeni
63:5
Ioan 16:32
să M-ajute și Mă îngrozeam, dar nu era cine să Mă sprijine; atunci braţul
63:5
Ps. 98:1
Meu Mi-a fost într-ajutor și urgia mea M-a sprijinit! 6Am călcat astfel în picioare popoare în mânia Mea, le-am
63:6
Apoc. 16:16
îmbătat în urgia Mea și le-am vărsat sângele pe pământ.”

Rugăciunea poporului

7Voi vesti îndurările Domnului, faptele Lui minunate, după tot ce a făcut Domnul pentru noi! Voi spune marea Lui bunătate faţă de casa lui Israel, căci i-a făcut după îndurările și bogăţia dragostei Lui. 8El a zis: „Negreșit, ei sunt poporul Meu, niște copii care nu vor fi necredincioși!” Și astfel El S-a făcut Mântuitorul lor. 9În toate necazurile

63:9
Jud. 10:16Zah. 2:8Fapte 9:4
lor, n-au fost fără ajutor și Îngerul
63:9
Exod 14:19
23:20,21
33:14Mal. 3:1Fapte 12:11
care este înaintea Feţei Lui i-a mântuit; El Însuși i-a răscumpărat, în dragostea
63:9
Deut. 7:7,8
și îndurarea Lui, și necurmat i-a sprijinit
63:9
Exod 19:4Deut. 1:31
32:11,12
și i-a purtat în zilele din vechime. 10Dar ei au fost neascultători
63:10
Exod 15:24Num. 14:11Ps. 78:56
95:9
și au întristat
63:10
Ps. 78:40Fapte 7:51Efes. 4:30
pe Duhul Lui cel sfânt, iar El li S-a făcut
63:10
Exod 23:21
vrăjmaș și a luptat împotriva lor. 11Atunci poporul Său și-a adus aminte de zilele străvechi ale lui Moise și a zis: „Unde este Acela care i-a scos din mare
63:11
Exod 14:30
32:11,12Num. 14:13Ier. 2:6
, cu păstorul turmei Sale? Unde este Acela care punea
63:11
Num. 11:17,25Neem. 9:20Dan. 4:8Hag. 2:5
în mijlocul lor Duhul Lui cel sfânt; 12care povăţuia dreapta lui Moise, cu braţul Său cel
63:12
Exod 15:6
slăvit, care despica
63:12
Exod 14:21Ios. 3:16
apele înaintea lor, ca să-Și facă un Nume veșnic, 13care îi călăuzea
63:13
Ps. 106:9
prin valuri ca un cal pe loc neted, fără ca ei să se poticnească?” 14Ca fiara care se coboară în vale, așa i-a dus Duhul Domnului la odihnă. Așa ai povăţuit Tu pe poporul Tău, ca
63:14
2 Sam. 7:23
să-Ţi faci un Nume plin de slavă! 15Privește
63:15
Deut. 26:15Ps. 80:14
din cer și vezi, din locuinţa
63:15
Ps. 33:14
Ta cea sfântă și slăvită: Unde sunt râvna și puterea Ta? Fiorul inimii Tale
63:15
Ier. 31:20Osea 11:8
și îndurările Tale nu se mai arată faţă de mine! 16Totuși
63:16
Deut. 32:61 Cron. 29:10
Tu ești Tatăl nostru! Căci Avraam nu
63:16
Iov 14:21Ecl. 9:5
ne cunoaște, și Israel nu știe cine suntem, dar Tu, Doamne, ești Tatăl nostru, Tu din veșnicie Te numești Mântuitorul nostru. 17Pentru ce, Doamne, ne lași
63:17
Ps. 119:10
să rătăcim de la căile Tale și ne împietrești
63:17
Cap. 6:10.
inima ca să nu ne temem de Tine? Întoarce-Te
63:17
Num. 10:36Ps. 90:13
, din dragoste pentru robii Tăi, pentru seminţiile moștenirii Tale! 18Poporul Tău cel
63:18
Deut. 7:6
26:19Dan. 8:24
sfânt n-a stăpânit ţara decât puţină vreme; vrăjmașii noștri
63:18
Ps. 74:7
au călcat în picioare Locașul Tău cel Sfânt. 19Am ajuns ca un popor pe care niciodată nu l-ai cârmuit Tu și peste care niciodată nu s-a chemat Numele Tău…

64

641O, de ai despica

64:1
Ps. 144:5
cerurile și Te-ai coborî, s-ar topi munţii
64:1
Jud. 5:5Mica 1:4
înaintea Ta, 2ca de un foc care aprinde vreascurile, ca de un foc care face apa să dea în clocot! Ţi-ar cunoaște atunci vrăjmașii Numele și ar tremura neamurile înaintea Ta! 3Când ai făcut
64:3
Exod 34:10Jud. 5:4,5Ps. 68:8Hab. 3:3,6
minuni la care nu ne așteptam, Te-ai coborât, și munţii s-au zguduit înaintea Ta, 4cum niciodată
64:4
Ps. 31:191 Cor. 2:9
nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se și cum nici n-a văzut vreodată ochiul așa ceva: anume ca un alt dumnezeu afară de Tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în El. 5Tu ieși înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea
64:5
Fapte 10:35
, celor ce umblă în căile Tale și își aduc aminte
64:5
Cap. 26:8.
de Tine. Dar Te-ai mâniat pentru că am
64:5
Mal. 3:6
păcătuit. Vom suferi noi veșnic sau putem fi mântuiţi? 6Toţi am ajuns ca niște necuraţi și toate faptele noastre bune
64:6
Filip. 3:9
sunt ca o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi
64:6
Ps. 90:5,6
ca o frunză și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. 7Nu este nimeni
64:7
Osea 7:7
care să cheme Numele Tău sau care să se trezească și să se alipească de Tine, de aceea ne-ai ascuns Faţa Ta și ne lași să pierim din pricina nelegiuirilor noastre. 8Dar
64:8
Cap. 63:16.
, Doamne, Tu ești Tatăl nostru; noi suntem lutul și Tu, olarul
64:8
Cap. 29:16;
, care ne-ai întocmit: suntem cu toţii lucrarea
64:8
Efes. 2:10
mâinilor Tale. 9Nu Te mânia
64:9
Ps. 74:1,2
79:8
prea mult, Doamne, și nu-Ţi aduce aminte în veci de nelegiuire! Privește dar spre noi, căci toţi suntem
64:9
Ps. 79:13
poporul Tău! 10Cetăţile Tale cele sfinte sunt pustii; Sionul este pustiu, Ierusalimul
64:10
Ps. 79:1
, o pustietate! 11Casa noastră
64:11
2 Împ. 25:92 Cron. 36:19Ps. 74:7
cea sfântă și slăvită, în care părinţii noștri cântau laudele Tale, a ajuns pradă flăcărilor și tot ce aveam mai scump
64:11
Ezec. 24:21,25
a fost pustiit. 12După toate acestea, Te vei opri
64:12
Cap. 42:14.
Tu, Doamne? Vei tăcea
64:12
Ps. 83:1
Tu oare și ne vei întrista nespus de mult?