Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
63

O zi de răzbunare

631„Cine este acesta care vine din Edom, din Boţra, în haine roșii, în haine strălucitoare, și calcă mândru, în plinătatea puterii Lui?” – „Eu sunt Cel care am făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc!” – 2„Dar pentru ce Îţi sunt hainele roșii

63:2
Apoc. 19:13
și veșmintele Tale ca veșmintele celui ce calcă în teasc?” – 3„Eu singur
63:3
Plâng. 1:15Apoc. 14:19,20
19:15
am călcat în teasc și niciun om dintre popoare nu era cu Mine; i-am călcat astfel în mânia Mea și i-am zdrobit în urgia Mea; așa că sângele lor a ţâșnit pe veșmintele Mele și Mi-am mânjit toate hainele Mele cu el. 4Căci în inima Mea era o zi de răzbunare
63:4
Cap. 34:8;
și venise anul celor răscumpăraţi ai Mei. 5Mă uitam împrejur
63:5
Cap. 41:28;
, și nu era nimeni
63:5
Ioan 16:32
să M-ajute și Mă îngrozeam, dar nu era cine să Mă sprijine; atunci braţul
63:5
Ps. 98:1
Meu Mi-a fost într-ajutor și urgia mea M-a sprijinit! 6Am călcat astfel în picioare popoare în mânia Mea, le-am
63:6
Apoc. 16:16
îmbătat în urgia Mea și le-am vărsat sângele pe pământ.”

Rugăciunea poporului

7Voi vesti îndurările Domnului, faptele Lui minunate, după tot ce a făcut Domnul pentru noi! Voi spune marea Lui bunătate faţă de casa lui Israel, căci i-a făcut după îndurările și bogăţia dragostei Lui. 8El a zis: „Negreșit, ei sunt poporul Meu, niște copii care nu vor fi necredincioși!” Și astfel El S-a făcut Mântuitorul lor. 9În toate necazurile

63:9
Jud. 10:16Zah. 2:8Fapte 9:4
lor, n-au fost fără ajutor și Îngerul
63:9
Exod 14:19
23:20,21
33:14Mal. 3:1Fapte 12:11
care este înaintea Feţei Lui i-a mântuit; El Însuși i-a răscumpărat, în dragostea
63:9
Deut. 7:7,8
și îndurarea Lui, și necurmat i-a sprijinit
63:9
Exod 19:4Deut. 1:31
32:11,12
și i-a purtat în zilele din vechime. 10Dar ei au fost neascultători
63:10
Exod 15:24Num. 14:11Ps. 78:56
95:9
și au întristat
63:10
Ps. 78:40Fapte 7:51Efes. 4:30
pe Duhul Lui cel sfânt, iar El li S-a făcut
63:10
Exod 23:21
vrăjmaș și a luptat împotriva lor. 11Atunci poporul Său și-a adus aminte de zilele străvechi ale lui Moise și a zis: „Unde este Acela care i-a scos din mare
63:11
Exod 14:30
32:11,12Num. 14:13Ier. 2:6
, cu păstorul turmei Sale? Unde este Acela care punea
63:11
Num. 11:17,25Neem. 9:20Dan. 4:8Hag. 2:5
în mijlocul lor Duhul Lui cel sfânt; 12care povăţuia dreapta lui Moise, cu braţul Său cel
63:12
Exod 15:6
slăvit, care despica
63:12
Exod 14:21Ios. 3:16
apele înaintea lor, ca să-Și facă un Nume veșnic, 13care îi călăuzea
63:13
Ps. 106:9
prin valuri ca un cal pe loc neted, fără ca ei să se poticnească?” 14Ca fiara care se coboară în vale, așa i-a dus Duhul Domnului la odihnă. Așa ai povăţuit Tu pe poporul Tău, ca
63:14
2 Sam. 7:23
să-Ţi faci un Nume plin de slavă! 15Privește
63:15
Deut. 26:15Ps. 80:14
din cer și vezi, din locuinţa
63:15
Ps. 33:14
Ta cea sfântă și slăvită: Unde sunt râvna și puterea Ta? Fiorul inimii Tale
63:15
Ier. 31:20Osea 11:8
și îndurările Tale nu se mai arată faţă de mine! 16Totuși
63:16
Deut. 32:61 Cron. 29:10
Tu ești Tatăl nostru! Căci Avraam nu
63:16
Iov 14:21Ecl. 9:5
ne cunoaște, și Israel nu știe cine suntem, dar Tu, Doamne, ești Tatăl nostru, Tu din veșnicie Te numești Mântuitorul nostru. 17Pentru ce, Doamne, ne lași
63:17
Ps. 119:10
să rătăcim de la căile Tale și ne împietrești
63:17
Cap. 6:10.
inima ca să nu ne temem de Tine? Întoarce-Te
63:17
Num. 10:36Ps. 90:13
, din dragoste pentru robii Tăi, pentru seminţiile moștenirii Tale! 18Poporul Tău cel
63:18
Deut. 7:6
26:19Dan. 8:24
sfânt n-a stăpânit ţara decât puţină vreme; vrăjmașii noștri
63:18
Ps. 74:7
au călcat în picioare Locașul Tău cel Sfânt. 19Am ajuns ca un popor pe care niciodată nu l-ai cârmuit Tu și peste care niciodată nu s-a chemat Numele Tău…

64

641O, de ai despica

64:1
Ps. 144:5
cerurile și Te-ai coborî, s-ar topi munţii
64:1
Jud. 5:5Mica 1:4
înaintea Ta, 2ca de un foc care aprinde vreascurile, ca de un foc care face apa să dea în clocot! Ţi-ar cunoaște atunci vrăjmașii Numele și ar tremura neamurile înaintea Ta! 3Când ai făcut
64:3
Exod 34:10Jud. 5:4,5Ps. 68:8Hab. 3:3,6
minuni la care nu ne așteptam, Te-ai coborât, și munţii s-au zguduit înaintea Ta, 4cum niciodată
64:4
Ps. 31:191 Cor. 2:9
nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se și cum nici n-a văzut vreodată ochiul așa ceva: anume ca un alt dumnezeu afară de Tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în El. 5Tu ieși înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea
64:5
Fapte 10:35
, celor ce umblă în căile Tale și își aduc aminte
64:5
Cap. 26:8.
de Tine. Dar Te-ai mâniat pentru că am
64:5
Mal. 3:6
păcătuit. Vom suferi noi veșnic sau putem fi mântuiţi? 6Toţi am ajuns ca niște necuraţi și toate faptele noastre bune
64:6
Filip. 3:9
sunt ca o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi
64:6
Ps. 90:5,6
ca o frunză și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. 7Nu este nimeni
64:7
Osea 7:7
care să cheme Numele Tău sau care să se trezească și să se alipească de Tine, de aceea ne-ai ascuns Faţa Ta și ne lași să pierim din pricina nelegiuirilor noastre. 8Dar
64:8
Cap. 63:16.
, Doamne, Tu ești Tatăl nostru; noi suntem lutul și Tu, olarul
64:8
Cap. 29:16;
, care ne-ai întocmit: suntem cu toţii lucrarea
64:8
Efes. 2:10
mâinilor Tale. 9Nu Te mânia
64:9
Ps. 74:1,2
79:8
prea mult, Doamne, și nu-Ţi aduce aminte în veci de nelegiuire! Privește dar spre noi, căci toţi suntem
64:9
Ps. 79:13
poporul Tău! 10Cetăţile Tale cele sfinte sunt pustii; Sionul este pustiu, Ierusalimul
64:10
Ps. 79:1
, o pustietate! 11Casa noastră
64:11
2 Împ. 25:92 Cron. 36:19Ps. 74:7
cea sfântă și slăvită, în care părinţii noștri cântau laudele Tale, a ajuns pradă flăcărilor și tot ce aveam mai scump
64:11
Ezec. 24:21,25
a fost pustiit. 12După toate acestea, Te vei opri
64:12
Cap. 42:14.
Tu, Doamne? Vei tăcea
64:12
Ps. 83:1
Tu oare și ne vei întrista nespus de mult?

65

Răsplătirile Domnului

651„Eram gata să răspund

65:1
Rom. 9:24-26,30
10:20Efes. 2:12,13
celor ce nu întrebau de Mine, eram gata să fiu găsit de cei ce nu Mă căutau. Am zis: ‘Iată-Mă, iată-Mă!’ către un neam care nu chema
65:1
Cap. 63:19.
Numele Meu. 2Mi-am întins mâinile
65:2
Rom. 10:21
toată ziua spre un popor răzvrătit, care umblă pe o cale rea, în voia gândurilor lui, 3spre un popor care nu contenește să Mă
65:3
Deut. 32:21
mânie în faţă, aducând jertfe
65:3
Cap. 1:29;
în grădini și arzând tămâie pe cărămizile de pe acoperiș, 4care locuiește
65:4
Deut. 18:11
în morminte și petrece noaptea în peșteri, mâncând
65:4
Cap. 66:17.
carne de porc și având în străchini bucate necurate, 5și care totuși
65:5
Mat. 9:11Luca 5:30
18:11Iuda 19
zice: ‘Dă-te înapoi, nu te apropia de mine, căci sunt sfânt!’… Asemenea lucruri sunt un fum în nările Mele, un foc care arde necontenit! 6Iată ce am hotărât
65:6
Deut. 32:34Mal. 3:16
în Mine: ‘Nici
65:6
Ps. 50:3
gând să tac, ci
65:6
Ps. 79:12Ier. 16:18Ezec. 11:21
îi voi pedepsi; da, îi voi pedepsi.’ 7Pentru nelegiuirile voastre”, zice Domnul, „și pentru nelegiuirile
65:7
Exod 20:5
părinţilor voștri, care au ars tămâie
65:7
Ezec. 18:6
pe munţi și M-au batjocorit
65:7
Ezec. 20:27,28
pe înălţimi, de aceea, le voi măsura plata pentru faptele lor din trecut.” 8Așa vorbește Domnul: „După cum, când se găsește zeamă într-un strugure, se zice: ‘Nu-l nimici, căci este o binecuvântare
65:8
Ioel 2:14
în el!’, tot așa și Eu voi face la fel, din dragoste pentru robii Mei, ca să nu nimicesc totul. 9Voi scoate o sămânţă din Iacov, și din Iuda, un moștenitor al munţilor Mei; aleșii Mei
65:9
Vers. 15,22.
vor stăpâni ţara și robii Mei vor locui în ea. 10Saronul
65:10
Cap. 33:9;
va sluji ca loc de pășune oilor și valea Acor
65:10
Ios. 7:24,26Osea 2:15
va sluji de culcuș boilor pentru poporul Meu care Mă va căuta. 11Dar pe voi, care părăsiţi pe Domnul, care uitaţi muntele Meu cel sfânt
65:11
Cap. 56:7;
, care puneţi o masă
65:11
Ezec. 23:411 Cor. 10:21
‘Norocului’65:11 Sau: Gad. și umpleţi un pahar în cinstea ‘Sorţii’65:11 Sau: Meni., 12vă sortesc sabiei și toţi veţi pleca genunchiul ca să fiţi înjunghiaţi, căci Eu am chemat
65:12
2 Cron. 36:15,16Prov. 1:24Ier. 7:13Zah. 7:7Mat. 21:34-43
, și n-aţi răspuns, am vorbit, și n-aţi ascultat, ci aţi făcut ce este rău înaintea Mea și aţi ales ce nu-Mi place.” 13De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Iată că robii Mei vor mânca, iar voi veţi fi flămânzi; iată că robii Mei vor bea, iar vouă vă va fi sete. Iată că robii Mei se vor bucura și voi vă veţi rușina. 14Iată că robii Mei vor cânta, de veselă ce le va fi inima, dar voi veţi striga de durerea pe care o veţi avea în suflet și vă veţi boci
65:14
Mat. 8:12Luca 13:28
de mâhnit ce vă va fi duhul. 15Veţi lăsa numele vostru ca blestem
65:15
Ier. 29:22Zah. 8:13
aleșilor
65:15
Vers. 9,22.
Mei, și anume Domnul Dumnezeu vă va omorî și va da
65:15
Cap. 62:2.
robilor Săi un alt nume. 16Așa că cine
65:16
Ps. 72:17Ier. 4:2
se va binecuvânta în ţară se va binecuvânta în Dumnezeul adevărului și cine va jura
65:16
Deut. 6:13Ps. 63:11Ţef. 1:5
în ţară va jura pe Dumnezeul adevărului, căci vechile suferinţe vor fi uitate, vor fi ascunse de ochii Mei. 17Căci iată, Eu fac ceruri noi
65:17
Cap. 51:16;
și un pământ nou; așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte. 18Ci vă veţi bucura și vă veţi veseli pe vecie pentru cele ce voi face. Căci voi preface Ierusalimul în veselie și pe poporul lui, în bucurie. 19Eu Însumi Mă voi veseli
65:19
Cap. 62:5.
asupra Ierusalimului și mă voi bucura de poporul Meu; nu se va mai auzi
65:19
Cap. 35:10;
în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul ţipetelor. 20Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puţine, nici bătrâni care să nu-și împlinească zilele. Căci cine va muri la vârsta de o sută de ani va fi încă tânăr și cel ce va muri în vârstă de o sută de ani
65:20
Ecl. 8:12
va fi blestemat ca păcătos. 21Vor zidi
65:21
Lev. 26:16Deut. 28:30Amos 9:14
case și le vor locui; vor sădi vii și le vor mânca rodul. 22Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii pentru ca altul să le mănânce rodul, căci zilele poporului
65:22
Ps. 92:12
Meu vor fi ca zilele copacilor, și aleșii
65:22
Vers. 9,15.
Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor. 23Nu vor munci degeaba și nu vor avea
65:23
Deut. 28:41Osea 9:12
copii ca să-i vadă pierind, căci vor alcătui o sămânţă
65:23
Cap. 61:9.
binecuvântată de Domnul și copiii lor vor fi împreună cu ei. 24Înainte
65:24
Ps. 32:5Dan. 9:21
ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta! 25Lupul și mielul
65:25
Cap. 11:6,7,9.
vor paște împreună, leul va mânca paie ca boul și șarpele se va hrăni
65:25
Gen. 3:14
cu ţărână. Niciun rău, nicio vătămare nu se va face pe tot muntele Meu cel sfânt”, zice Domnul.