Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
65

Răsplătirile Domnului

651„Eram gata să răspund

65:1
Rom. 9:24-26,30
10:20Efes. 2:12,13
celor ce nu întrebau de Mine, eram gata să fiu găsit de cei ce nu Mă căutau. Am zis: ‘Iată-Mă, iată-Mă!’ către un neam care nu chema
65:1
Cap. 63:19.
Numele Meu. 2Mi-am întins mâinile
65:2
Rom. 10:21
toată ziua spre un popor răzvrătit, care umblă pe o cale rea, în voia gândurilor lui, 3spre un popor care nu contenește să Mă
65:3
Deut. 32:21
mânie în faţă, aducând jertfe
65:3
Cap. 1:29;
în grădini și arzând tămâie pe cărămizile de pe acoperiș, 4care locuiește
65:4
Deut. 18:11
în morminte și petrece noaptea în peșteri, mâncând
65:4
Cap. 66:17.
carne de porc și având în străchini bucate necurate, 5și care totuși
65:5
Mat. 9:11Luca 5:30
18:11Iuda 19
zice: ‘Dă-te înapoi, nu te apropia de mine, căci sunt sfânt!’… Asemenea lucruri sunt un fum în nările Mele, un foc care arde necontenit! 6Iată ce am hotărât
65:6
Deut. 32:34Mal. 3:16
în Mine: ‘Nici
65:6
Ps. 50:3
gând să tac, ci
65:6
Ps. 79:12Ier. 16:18Ezec. 11:21
îi voi pedepsi; da, îi voi pedepsi.’ 7Pentru nelegiuirile voastre”, zice Domnul, „și pentru nelegiuirile
65:7
Exod 20:5
părinţilor voștri, care au ars tămâie
65:7
Ezec. 18:6
pe munţi și M-au batjocorit
65:7
Ezec. 20:27,28
pe înălţimi, de aceea, le voi măsura plata pentru faptele lor din trecut.” 8Așa vorbește Domnul: „După cum, când se găsește zeamă într-un strugure, se zice: ‘Nu-l nimici, căci este o binecuvântare
65:8
Ioel 2:14
în el!’, tot așa și Eu voi face la fel, din dragoste pentru robii Mei, ca să nu nimicesc totul. 9Voi scoate o sămânţă din Iacov, și din Iuda, un moștenitor al munţilor Mei; aleșii Mei
65:9
Vers. 15,22.
vor stăpâni ţara și robii Mei vor locui în ea. 10Saronul
65:10
Cap. 33:9;
va sluji ca loc de pășune oilor și valea Acor
65:10
Ios. 7:24,26Osea 2:15
va sluji de culcuș boilor pentru poporul Meu care Mă va căuta. 11Dar pe voi, care părăsiţi pe Domnul, care uitaţi muntele Meu cel sfânt
65:11
Cap. 56:7;
, care puneţi o masă
65:11
Ezec. 23:411 Cor. 10:21
‘Norocului’65:11 Sau: Gad. și umpleţi un pahar în cinstea ‘Sorţii’65:11 Sau: Meni., 12vă sortesc sabiei și toţi veţi pleca genunchiul ca să fiţi înjunghiaţi, căci Eu am chemat
65:12
2 Cron. 36:15,16Prov. 1:24Ier. 7:13Zah. 7:7Mat. 21:34-43
, și n-aţi răspuns, am vorbit, și n-aţi ascultat, ci aţi făcut ce este rău înaintea Mea și aţi ales ce nu-Mi place.” 13De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Iată că robii Mei vor mânca, iar voi veţi fi flămânzi; iată că robii Mei vor bea, iar vouă vă va fi sete. Iată că robii Mei se vor bucura și voi vă veţi rușina. 14Iată că robii Mei vor cânta, de veselă ce le va fi inima, dar voi veţi striga de durerea pe care o veţi avea în suflet și vă veţi boci
65:14
Mat. 8:12Luca 13:28
de mâhnit ce vă va fi duhul. 15Veţi lăsa numele vostru ca blestem
65:15
Ier. 29:22Zah. 8:13
aleșilor
65:15
Vers. 9,22.
Mei, și anume Domnul Dumnezeu vă va omorî și va da
65:15
Cap. 62:2.
robilor Săi un alt nume. 16Așa că cine
65:16
Ps. 72:17Ier. 4:2
se va binecuvânta în ţară se va binecuvânta în Dumnezeul adevărului și cine va jura
65:16
Deut. 6:13Ps. 63:11Ţef. 1:5
în ţară va jura pe Dumnezeul adevărului, căci vechile suferinţe vor fi uitate, vor fi ascunse de ochii Mei. 17Căci iată, Eu fac ceruri noi
65:17
Cap. 51:16;
și un pământ nou; așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte. 18Ci vă veţi bucura și vă veţi veseli pe vecie pentru cele ce voi face. Căci voi preface Ierusalimul în veselie și pe poporul lui, în bucurie. 19Eu Însumi Mă voi veseli
65:19
Cap. 62:5.
asupra Ierusalimului și mă voi bucura de poporul Meu; nu se va mai auzi
65:19
Cap. 35:10;
în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul ţipetelor. 20Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puţine, nici bătrâni care să nu-și împlinească zilele. Căci cine va muri la vârsta de o sută de ani va fi încă tânăr și cel ce va muri în vârstă de o sută de ani
65:20
Ecl. 8:12
va fi blestemat ca păcătos. 21Vor zidi
65:21
Lev. 26:16Deut. 28:30Amos 9:14
case și le vor locui; vor sădi vii și le vor mânca rodul. 22Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii pentru ca altul să le mănânce rodul, căci zilele poporului
65:22
Ps. 92:12
Meu vor fi ca zilele copacilor, și aleșii
65:22
Vers. 9,15.
Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor. 23Nu vor munci degeaba și nu vor avea
65:23
Deut. 28:41Osea 9:12
copii ca să-i vadă pierind, căci vor alcătui o sămânţă
65:23
Cap. 61:9.
binecuvântată de Domnul și copiii lor vor fi împreună cu ei. 24Înainte
65:24
Ps. 32:5Dan. 9:21
ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta! 25Lupul și mielul
65:25
Cap. 11:6,7,9.
vor paște împreună, leul va mânca paie ca boul și șarpele se va hrăni
65:25
Gen. 3:14
cu ţărână. Niciun rău, nicio vătămare nu se va face pe tot muntele Meu cel sfânt”, zice Domnul.

66

661Așa vorbește Domnul: „Cerul

66:1
1 Împ. 8:272 Cron. 6:18Mat. 5:34,35Fapte 7:48,49
17:24
este scaunul Meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor Mele! Ce casă aţi putea voi să-Mi zidiţi și ce loc Mi-aţi putea voi da ca locuinţă? 2Toate aceste lucruri doar mâna Mea le-a făcut și toate și-au căpătat astfel fiinţa”, zice Domnul. „Iată
66:2
Cap. 57:15;
spre cine Îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce suferă
66:2
Ps. 34:18
51:17
și are duhul mâhnit, spre cel ce se teme
66:2
Ezra 9:4
10:3Prov. 28:14
de Cuvântul Meu. 3Cine înjunghie
66:3
Cap. 1:11.
un bou ca jertfă nu este mai bun decât cel ce ucide un om; cine jertfește un miel este ca cel ce ar rupe gâtul unui câine
66:3
Deut. 23:18
, cine aduce un dar de mâncare este ca cel ce ar vărsa sânge de porc, cine arde tămâie este ca cel ce s-ar închina la idoli; toţi aceștia își aleg căile lor, și sufletul lor găsește plăcere în urâciunile lor. 4De aceea și Eu voi alege ce este spre nefericirea lor și voi aduce peste ei lucrurile de care se tem, căci
66:4
Prov. 1:24Ier. 7:13
, când am chemat Eu, n-au răspuns și, când am vorbit Eu, n-au ascultat, ci au făcut ce este rău înaintea Mea și au ales ce nu-Mi place!” 5Ascultaţi Cuvântul Domnului, voi, care vă temeţi
66:5
Vers. 2.
de Cuvântul Lui: „Iată ce zic fraţii voștri, care vă urăsc și vă izgonesc din pricina Numelui Meu: ‘Să-Și arate Domnul slava
66:5
Cap. 5:19.
, ca să vă vedem bucuria!’ Dar ei vor rămâne
66:5
2 Tes. 1:10Tit 2:13
de rușine! 6Un glas răsunător iese din cetate! Un glas iese din Templu! Este glasul Domnului, care dă vrăjmașilor Lui plata cuvenită! 7Înainte ca să simtă dureri, a născut și, înainte ca să-i vină suferinţele, a dat naștere unui fiu. 8Cine a auzit vreodată așa ceva? Cine a văzut vreodată așa ceva? Se poate naște oare o ţară într-o zi? Se naște un neam așa dintr-odată? Abia au apucat-o muncile, și fiica Sionului și-a și născut fiii! 9Aș putea să deschid pântecele mamei și să nu o las să nască?”, zice Domnul. „Eu, care fac să nască, aș putea să împiedic oare nașterea?”, zice Dumnezeul tău. 10Bucuraţi-vă împreună cu Ierusalimul și veseliţi-vă cu el, toţi cei ce-l iubiţi; împărţiţi și bucuria cu el, acum, toţi cei ce l-aţi plâns, 11ca să fiţi săturaţi bând laptele mângâierilor lui, ca să vă desfătaţi în totul de plinătatea slavei lui. 12Căci așa vorbește Domnul: „Iată
66:12
Cap. 48:18;
, voi îndrepta spre el pacea ca un râu și slava neamurilor ca un pârâu ieșit din matcă și veţi fi alăptaţi
66:12
Cap. 60:16.
; veţi fi purtaţi
66:12
Cap. 49:22;
în braţe și dezmierdaţi pe genunchi. 13Cum mângâie pe cineva mama sa, așa vă voi mângâia Eu; da, veţi fi mângâiaţi în Ierusalim! 14Și când veţi vedea aceste lucruri, inima vi se va bucura și
66:14
Ezec. 37:1
oasele voastre vor prinde putere ca iarba.” Domnul Își va arăta astfel puterea faţă de robii Săi, dar va face pe vrăjmașii Lui să-I simtă mânia. 15Căci iată
66:15
Cap. 9:5.
, Domnul vine într-un foc și carele Lui sunt ca un vârtej; Își preface mânia într-un jăratic și ameninţările, în flăcări de foc. 16Căci cu foc Își aduce Domnul la îndeplinire judecăţile și cu sabia
66:16
Cap. 27:1.
Lui pedepsește pe oricine, și cei uciși de Domnul vor fi mulţi la număr. 17„Cei ce se sfinţesc
66:17
Cap. 65:3,4.
și se curăţesc în grădini, mergând unul câte unul în mijlocul celor ce mănâncă și carne de porc, și șoareci, și alte lucruri urâcioase, toţi aceia vor pieri”, zice Domnul. 18„Eu pedepsesc faptele și gândurile lor! Dar vine vremea când voi strânge toate neamurile și toate limbile; ele vor veni și vor vedea slava Mea. 19Și voi pune un semn
66:19
Luca 2:34
între ele și voi trimite la neamuri pe cei ce vor scăpa din Israel, la Tarsis, la Pul și la Lud, care trag cu arcul, la Tubal și la Iavan, în ostroavele depărtate, care n-au auzit vorbindu-se niciodată de Mine și n-au văzut slava Mea; ei vor vesti
66:19
Mal. 1:11
slava Mea printre neamuri. 20Vor aduce pe toţi fraţii voștri din mijlocul tuturor neamurilor, ca dar
66:20
Rom. 15:16
Domnului, pe cai, în care și pe tărgi, pe catâri și pe dromaderi, la muntele Meu cel sfânt, la Ierusalim”, zice Domnul, „cum își aduc copiii lui Israel darurile de mâncare, într-un vas curat, la Casa Domnului. 21Și voi lua și dintre ei pe unii ca preoţi și leviţi
66:21
Exod 19:61 Pet. 2:9Apoc. 1:6
”, zice Domnul. 22„Căci după cum cerurile cele noi
66:22
Cap. 65:17.
și pământul cel nou pe care le voi face vor dăinui înaintea Mea”, zice Domnul, „așa vor dăinui și sămânţa voastră și numele vostru. 23În fiecare lună
66:23
Zah. 14:16
nouă și în fiecare Sabat, va veni
66:23
Ps. 65:2
orice făptură să se închine înaintea Mea”, zice Domnul. 24„Și, când vor ieși, vor vedea trupurile moarte
66:24
Vers. 16.
ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva Mea, căci viermele
66:24
Marcu 9:44,46,48
lor nu va muri și focul lor nu se va stinge și vor fi o pricină de groază pentru orice făptură.”