Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Prăbușirea Siriei și a lui Israel

81Domnul mi-a zis: „Ia o tablă mare și scrie

8:1
Cap. 30:8.
pe ea așa, ca să se înţeleagă: ‘Grăbește-te de prădează, aruncă-te asupra prăzii!’” 2Am luat cu mine niște martori vrednici de credinţă: pe preotul Urie
8:2
2 Împ. 16:10
și pe Zaharia, fiul lui Berechia. 3M-am apropiat de prorociţă. Ea a zămislit și a născut un fiu. Apoi, Domnul mi-a zis: „Pune-i numele Maher-Șalal-Haș-Baz (Grăbește de prădează, aruncă-te asupra prăzii), 4căci
8:4
Cap. 7:16.
, înainte ca să știe copilul să spună: ‘tată’ și ‘mamă’, se vor lua dinaintea împăratului Asiriei bogăţiile
8:4
2 Împ. 15:29
16:9
Damascului și prada Samariei.” 5Domnul mi-a vorbit iarăși și mi-a zis: 6„Pentru că poporul acesta a dispreţuit apele din Siloe
8:6
Neem. 3:15Ioan 9:7
, care curg lin, și s-a bucurat de
8:6
Cap. 7:1,2,6.
Reţin și de fiul lui Remalia, 7iată, Domnul va trimite împotriva lor apele puternice și mari ale râului (Eufrat), adică pe împăratul
8:7
Cap. 10:12.
Asiriei cu toată puterea lui; pretutindeni el va ieși din albia lui și se va vărsa peste malurile lui; 8va pătrunde în Iuda, va da peste maluri, va năvăli și va
8:8
Cap. 30:28.
ajunge până la gât. Iar aripile întinse ale oastei lui vor umple întinderea ţării tale, Emanuele
8:8
Cap. 7:14.
!” 9„Scoateţi strigăte
8:9
Ioel 3:9
de război cât voiţi, popoare, căci tot veţi fi zdrobite; luaţi aminte, toţi cei ce locuiţi departe! Pregătiţi-vă oricât de luptă, căci tot veţi fi zdrobiţi. Pregătiţi-vă oricât de luptă, căci tot veţi fi zdrobiţi. 10Faceţi la planuri
8:10
Iov 5:12
cât voiţi, căci nu se va alege nimic de ele! Luaţi hotărâri cât voiţi, căci
8:10
Cap. 7:7.
vor fi fără urmări! Căci
8:10
Cap. 7:14.
Dumnezeu este cu noi (Emanuel).” 11Așa mi-a vorbit Domnul când m-a apucat mâna Lui și m-a înștiinţat să nu umblu pe calea poporului acestuia: 12„Nu numiţi uneltire tot ce numește poporul
8:12
Cap. 7:2.
acesta uneltire și
8:12
1 Pet. 3:14,15
nu vă temeţi de ce se teme el, nici nu vă speriaţi! 13Sfinţiţi însă pe
8:13
Num. 20:12
Domnul oștirilor. De El
8:13
Ps. 76:7Luca 12:5
să vă temeţi și să vă înfricoșaţi. 14Și atunci El
8:14
Ezec. 11:16
va fi un locaș sfânt, dar și o piatră
8:14
Cap. 28:16.
de poticnire, o stâncă de păcătuire pentru cele două case ale lui Israel, un laţ și o cursă pentru locuitorii Ierusalimului! 15Mulţi se
8:15
Mat. 21:44Luca 20:18Rom. 9:32
11:25
vor poticni, vor cădea și se vor sfărâma, vor da în laţ și vor fi prinși.” – 16„Învelește această mărturie, pecetluiește această descoperire între ucenicii Mei!” 17Eu nădăjduiesc în Domnul, care Își ascunde
8:17
Cap. 54:8.
Faţa de casa lui Iacov. În El îmi pun încrederea
8:17
Hab. 2:3Luca 2:25,38
. 18Iată
8:18
Evr. 2:13
, eu și copiii pe care mi i-a dat Domnul suntem
8:18
Ps. 71:7Zah. 3:8
niște semne și niște minuni în Israel, din partea Domnului oștirilor, care locuiește pe muntele Sionului. 19Dacă vi se zice însă: „Întrebaţi
8:19
1 Sam. 28:8
pe cei ce cheamă morţii și pe cei ce spun viitorul, care șoptesc
8:19
Cap. 29:4.
și bolborosesc!”, răspundeţi: „Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe
8:19
Ps. 106:28
cei morţi pentru cei vii? 20La
8:20
Luca 16:29
lege și la mărturie!” Căci, dacă nu vor vorbi așa, nu
8:20
Mica 3:6
vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. 21El va pribegi prin ţară apăsat și flămând și, când îi va fi foame, se va mânia și va huli
8:21
Apoc. 16:11
pe Împăratul și Dumnezeul lui, apoi, fie că va ridica ochii în sus, 22fie că se va
8:22
Cap. 5:30.
uita spre pământ, iată, nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră și se va vedea izgonit în întuneric
8:22
Cap. 9:1.
beznă.

9

91Totuși întunericul

9:1
Cap. 8:22.
nu va împărăţi veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile
9:1
2 Împ. 15:292 Cron. 16:4
trecute a acoperit cu ocară ţara lui Zabulon și ţara lui Neftali, în
9:1
Lev. 26:242 Împ. 17:5,61 Cron. 5:26
vremurile viitoare va acoperi cu slavă ţinutul de lângă mare, ţara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. 2Poporul
9:2
Mat. 4:16Efes. 5:8,14
care umbla în întuneric vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o lumină. 3Tu înmulţești poporul, îi dai mari bucurii; și el se bucură înaintea Ta cum se bucură la seceriș, cum se veselește la
9:3
Jud. 5:30
împărţirea prăzii. 4Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul
9:4
Cap. 10:5;
care-i lovea spinarea, nuiaua celui ce-l asuprea, le-ai sfărâmat, ca în ziua lui Madian
9:4
Jud. 7:22Ps. 83:9
. 5Căci orice încălţăminte purtată în învălmășeala luptei și orice haină de război tăvălită în sânge vor
9:5
Cap. 66:15,16.
fi aruncate în flăcări, ca să fie arse de foc. 6Căci
9:6
Cap. 7:14.
un Copil ni S-a născut, un Fiu
9:6
Ioan 3:16
ni s-a dat și domnia
9:6
Mat. 28:181 Cor. 15:25
va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat
9:6
Jud. 13:18
, Sfetnic, Dumnezeu
9:6
Tit 2:13
tare, Părintele veșniciilor, Domn
9:6
Efes. 2:14
al păcii. 7El va face ca domnia Lui să crească și o pace fără
9:7
Dan. 2:44Luca 1:32,33
sfârșit va da scaunului de domnie al lui David și împărăţiei lui, o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și-n veci de veci. Iată ce va face râvna
9:7
2 Împ. 19:31
Domnului oștirilor.

Împotriva lui Israel

8Domnul trimite un cuvânt împotriva lui Iacov, cuvânt care cade asupra lui Israel. 9Tot poporul va avea cunoștinţă de el, Efraim și locuitorii Samariei, care spun cu mândrie și îngâmfare: 10„Au căzut niște cărămizi, dar vom zidi cu pietre cioplite, au fost tăiaţi niște smochini din Egipt, dar îi vom înlocui cu cedri.” 11De aceea Domnul va ridica împotriva lor pe vrăjmașii lui Reţin și va stârni pe vrăjmașii lor: 12pe sirienii de la răsărit, pe filistenii de la apus, și vor mânca pe Israel cu gura plină; cu

9:12
Cap. 5:25;
toate acestea, mânia Lui nu se potolește și mâna Lui este tot întinsă. 13Căci nici poporul
9:13
Ier. 5:3Osea 7:10
nu se întoarce la Cel ce-l lovește și nu caută pe Domnul oștirilor. 14De aceea Domnul va smulge din Israel capul și coada, ramura de finic și trestia într-o
9:14
Cap. 10:17.
singură zi. 15(Bătrânul și dregătorul sunt capul, și prorocul care învaţă pe oameni minciuni este coada.) 16Cei ce povăţuiesc
9:16
Cap. 3:12.
pe poporul acesta îl duc în rătăcire și cei ce se lasă povăţuiţi de ei sunt pierduţi. 17De aceea nici Domnul n-ar putea să se bucure de tinerii
9:17
Ps. 147:10,11
lor, nici să aibă milă de orfanii și văduvele lor, căci toţi
9:17
Mica 7:2
sunt niște nelegiuiţi și niște răi și toate gurile lor spun mișelii. Cu toate
9:17
Vers. 12,21. Cap. 5:25;
acestea, mânia Lui nu se potolește și mâna Lui este tot întinsă. 18Căci răutatea arde
9:18
Cap. 10:17.
ca un foc, care mănâncă mărăcini și spini, aprinde desișul pădurii, din care se înalţă stâlpi de fum. 19De mânia Domnului oștirilor, ţara parcă ar fi aprinsă
9:19
Cap. 8:22.
și poporul este ca ars de foc; nimeni
9:19
Mica 7:2,6
nu cruţă pe fratele său, 20fiecare jefuiește în dreapta și rămâne flămând, mănâncă în stânga și
9:20
Lev. 26:26
nu se satură. La urmă își mănâncă fiecare
9:20
Cap. 49:26.
carnea braţului său: 21Manase mănâncă pe Efraim, Efraim – pe Manase și amândoi, împreună, pe Iuda. Cu toate
9:21
Vers. 12,17. Cap. 5:25;
acestea, mânia Lui nu se potolește și mâna Lui este tot întinsă.

10

101Vai de cei ce rostesc

10:1
Ps. 58:2
94:20
hotărâri nelegiuite și de cei ce scriu porunci nedrepte, 2ca să nu facă dreptate săracilor și să răpească dreptul nenorociţilor poporului Meu, ca să facă pe văduve prada lor și să jefuiască pe orfani! 3„Ce
10:3
Iov 31:14
veţi face voi în ziua pedepsei
10:3
Osea 9:7Luca 19:44
și a pieirii care va veni din depărtare peste voi? La cine veţi fugi după ajutor și unde vă veţi lăsa bogăţia?” 4Unii vor fi îngenuncheaţi între cei prinși în război, iar alţii vor cădea între cei morţi. Cu
10:4
Cap. 5:25;
toate acestea, mânia Lui nu se potolește și mâna Lui tot întinsă este.

Asirianul smerit. Vremurile lui Mesia

5„Vai de asirian”, zice Domnul, „nuiaua mâniei Mele, care poartă în mână toiagul

10:5
Ier. 51:20
urgiei Mele! 6I-am dat drumul împotriva unui neam
10:6
Cap. 9:17.
nelegiuit, l-am trimis
10:6
Ier. 34:22
împotriva unui popor pe care sunt mâniat, ca să-l prădeze și să-l jefuiască, să-l calce în picioare ca noroiul de pe uliţe. 7Dar
10:7
Gen. 50:20Mica 4:12
el nu judecă așa și nu acesta este gândul inimii lui, ci el nu se gândește decât să nimicească, decât să prăpădească neamurile cu grămada. 8Căci
10:8
2 Împ. 18:24
19:10
el zice: ‘Nu sunt voievozii mei tot atâţia împăraţi? 9Nu s-a întâmplat cu Calno
10:9
Amos 6:2
la fel ca
10:9
2 Cron. 35:20
și cu Carchemișul? Nu s-a întâmplat cu Hamatul ca și cu Arpadul? Nu s-a întâmplat Samariei la fel ca
10:9
2 Împ. 16:9
Damascului? 10După cum mâna mea a pus stăpânire pe împărăţiile idolilor (unde erau mai multe icoane decât la Ierusalim și în Samaria), 11cum am făcut Samariei și idolilor ei, nu voi face și Ierusalimului și icoanelor lui?’” 12Dar, după ce Domnul Își va împlini toată lucrarea pe
10:12
2 Împ. 19:31
muntele Sionului și la Ierusalim, „voi
10:12
Ier. 50:18
pedepsi”, zice Domnul, „pe împăratul Asiriei pentru rodul inimii lui îngâmfate și pentru trufia privirilor lui semeţe, 13căci
10:13
Cap. 37:24.
el a zis: ‘Prin puterea mâinii mele am făcut aceste lucruri și prin înţelepciunea mea, căci sunt priceput; am împins înapoi hotarele popoarelor și le-am jefuit vistieriile și, ca un viteaz, am dat jos pe cei ce ședeau pe scaunele lor de domnie; 14am pus mâna
10:14
Iov 31:25
pe bogăţiile popoarelor ca pe un cuib și, cum se strâng niște ouă părăsite, așa am strâns eu tot pământul: niciunul n-a mișcat vreo aripă, nici n-a deschis ciocul ca să ciripească.’ 15Se fălește
10:15
Ier. 51:20
oare securea împotriva celui ce se slujește de ea? Sau se mândrește fierăstrăul faţă de cel ce-l mânuiește? Ca și cum nuiaua ar mișca pe cel ce o ridică, parcă toiagul ar ridica pe cel ce nu este de lemn!” 16De aceea Domnul Dumnezeul oștirilor va trimite ofilirea prin războinicii
10:16
Cap. 5:17.
lui cei voinici și între aleșii lui va izbucni un pârjol, ca pârjolul unui foc. 17Lumina lui Israel se va preface în foc și Sfântul lui, într-o flacără care
10:17
Cap. 9:18;
va mistui și va arde spinii și mărăcinii lui într-o zi. 18Va arde, trup și suflet, strălucirea pădurii și a câmpiilor
10:18
2 Împ. 19:23
lui, de va fi ca un bolnav care cade în leșin. 19Ceilalţi copaci din pădurea lui vor putea fi număraţi și un copil le-ar putea scrie numărul. 20În ziua aceea, rămășiţa lui Israel și cei scăpaţi din casa lui Iacov nu
10:20
2 Împ. 16:72 Cron. 28:20
se vor mai sprijini pe cel ce îi lovea, ci se vor sprijini cu încredere pe Domnul, Sfântul lui Israel. 21O rămășiţă
10:21
Cap. 7:3.
, rămășiţa lui Iacov, se va întoarce la Dumnezeul cel puternic. 22Chiar
10:22
Rom. 9:27
dacă poporul tău, Israele, ar fi ca nisipul mării, totuși numai
10:22
Cap. 6:13.
o rămășiţă se va întoarce, căci nimicirea
10:22
Cap. 28:22.
este hotărâtă, făcând să se reverse dreptatea. 23Și
10:23
Cap. 28:22.
nimicirea aceasta, care a fost hotărâtă, Domnul Dumnezeul oștirilor o va aduce la îndeplinire în toată ţara. 24Totuși, așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor: „Poporul Meu care locuiești în Sion, nu
10:24
Cap. 37:6.
te teme de asirian; da, el te lovește cu nuiaua și își ridică toiagul asupra ta, cum făceau egiptenii
10:24
Exod 14:1
. 25Dar
10:25
Cap. 54:7.
, peste puţină vreme, pedeapsa
10:25
Dan. 11:36
va înceta și mânia Mea se va întoarce împotriva lui, ca să-l nimicească.” 26Domnul oștirilor va învârti biciul
10:26
2 Împ. 19:35
împotriva lui, cum a lovit pe Madian
10:26
Jud. 7:25
la stânca Oreb, și Își va mai ridica toiagul
10:26
Exod 14:26,27
o dată asupra mării, ca odinioară în Egipt. 27În ziua aceea, se
10:27
Cap. 14:25.
va lua povara lui de pe umărul tău și jugul lui de pe gâtul tău, ba încă jugul va crăpa de grăsime
10:27
Ps. 105:15Dan. 9:241 Ioan 2:20
. 28El vine asupra Aiatului, străbate Migronul, își lasă calabalâcul la Micmaș. 29Trec trecătoarea
10:29
1 Sam. 13:23
, se culcă la Gheba
10:29
1 Sam. 11:4
; Rama tremură, Ghibea lui Saul o ia la fugă. 30Ridică-ţi glasul, fiica
10:30
1 Sam. 25:44
Galimului! Ia seama, Lais
10:30
Jud. 18:7
! Vai
10:30
Ios. 21:18
de tine, Anatot! 31Madmena
10:31
Ios. 15:31
se împrăștie, locuitorii din Ghebim fug. 32Încă o zi de oprire la
10:32
1 Sam. 21:1
22:19Neem. 11:32
Nob, și ameninţă
10:32
Cap. 13:2.
cu mâna lui muntele fiicei
10:32
Cap. 37:22.
Sionului, dealul Ierusalimului. 33Iată, Domnul Dumnezeul oștirilor taie crăcile cu putere; cei
10:33
Amos 2:9
mai mari sunt tăiaţi, cei mai înalţi sunt doborâţi. 34Dă jos cu fierul crângul pădurii și Libanul cade sub mâna Celui Puternic.