Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21Fraţii mei, să nu ţineţi credinţa Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei, căutând

2:1
1 Cor. 2:8
la faţa omului
2:1
Lev. 19:15Deut. 1:17
16:19Prov. 24:23
28:21Mat. 22:16Iuda 16
. 2Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost 3și voi puneţi ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și-i ziceţi: „Tu șezi în locul acesta bun!” și apoi ziceţi săracului: „Tu stai acolo în picioare!” sau: „Șezi jos la picioarele mele!”, 4nu faceţi voi oare o deosebire în voi înșivă și nu vă faceţi voi judecători cu gânduri rele? 5Ascultaţi, preaiubiţii mei fraţi: n-a
2:5
Ioan 7:481 Cor. 1:26,28
ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogaţi
2:5
Luca 12:211 Tim. 6:18Apoc. 2:9
în credinţă și moștenitori ai Împărăţiei, pe care
2:5
Exod 20:61 Sam. 2:30Prov. 8:17Mat. 5:3Luca 6:20
12:321 Cor. 2:92 Tim. 4:8
a făgăduit-o celor ce-L iubesc? 6Și voi
2:6
1 Cor. 11:22
înjosiţi pe cel sărac! Oare nu bogaţii vă asupresc și vă
2:6
Fapte 13:50
17:6
18:12
târăsc înaintea judecătoriilor? 7Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care-l purtaţi? 8Dacă împliniţi Legea împărătească, potrivit Scripturii: „Să
2:8
Lev. 19:18Mat. 22:39Rom. 13:8,9Gal. 5:14
6:2
iubești pe aproapele tău ca pe tine însuţi”, bine faceţi. 9Dar, dacă aveţi
2:9
Vers. 1.
în vedere faţa omului, faceţi un păcat și sunteţi osândiţi de Lege ca niște călcători de lege. 10Căci cine păzește toată Legea și greșește într-o singură poruncă se face
2:10
Deut. 27:26Mat. 5:19Gal. 3:10
vinovat de toate. 11Căci Cel ce a zis: „Să
2:11
Exod 20:13,14
nu preacurvești” a zis și: „Să nu ucizi.” Acum, dacă nu preacurvești, dar ucizi, te faci călcător al Legii. 12Să vorbiţi și să lucraţi ca niște oameni care au să fie judecaţi de o Lege
2:12
Cap. 1:25.
a slobozeniei: 13căci judecata
2:13
Iov 22:6Prov. 21:13Mat. 6:15
18:35
25:41,42
este fără milă pentru cel ce n-a avut milă; dar mila
2:13
Ioan 4:17,18
biruiește judecata. 14Fraţii mei, ce-i
2:14
Mat. 7:26
folosește cuiva să spună că are credinţă, dacă n-are fapte? Poate oare credinţa aceasta să-l mântuiască? 15Dacă
2:15
Iov 31:19,20Luca 3:11
un frate sau o soră sunt goi și lipsiţi de hrana de toate zilele 16și unul dintre voi le
2:16
1 Ioan 3:18
zice: „Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă și săturaţi-vă!” fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? 17Tot așa și credinţa, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. 18Dar va zice cineva: „Tu ai credinţa, și eu am faptele.” Arată-mi credinţa ta fără fapte și
2:18
Cap. 3:13.
eu îţi voi arăta credinţa mea din faptele mele. 19Tu crezi că Dumnezeu este unul, și bine faci, dar și
2:19
Mat. 8:29Marcu 1:24
5:7Luca 4:34Fapte 16:17
19:15
dracii cred… și se înfioară! 20Vrei dar să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte este zadarnică? 21Avraam, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când
2:21
Gen. 22:9,12
a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? 22Vezi că
2:22
Evr. 11:12
credinţa lucra împreună cu faptele lui și, prin fapte, credinţa a ajuns desăvârșită. 23Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „Avraam a
2:23
Gen. 15:6Rom. 4:3Gal. 3:6
crezut pe Dumnezeu, și i s-a socotit ca neprihănire” și el a fost numit „prietenul
2:23
2 Cron. 20:7Is. 41:8
lui Dumnezeu”. 24Vedeţi dar că omul este socotit neprihănit prin fapte, și nu numai prin credinţă. 25Tot așa, curva Rahav
2:25
Ios. 2:1Evr. 11:31
n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte când a găzduit pe soli și i-a scos afară pe altă cale? 26După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credinţa fără fapte este moartă.

3

31Fraţii mei, să nu

3:1
Mat. 23:8,10Rom. 2:20,211 Pet. 5:3
fiţi mulţi învăţători, căci știţi
3:1
Luca 6:37
că vom primi o judecată mai aspră. 2Toţi greșim în
3:2
1 Împ. 8:462 Cron. 6:36Prov. 20:9Ecl. 7:201 Ioan 1:8
multe feluri. Dacă
3:2
Ps. 34:131 Pet. 3:10
nu greșește cineva în vorbire, este
3:2
Mat. 12:37
un om desăvârșit și poate să-și ţină în frâu tot trupul. 3De pildă, dacă punem cailor
3:3
Ps. 32:9
frâul în gură, ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. 4Iată, și corăbiile, cât de mari sunt, și, măcar că sunt mânate de vânturi iuţi, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică, după gustul cârmaciului. 5Tot așa și limba
3:5
Prov. 12:18
15:2
este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari
3:5
Ps. 12:3
73:8,9
. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde! 6Limba
3:6
Prov. 16:27
este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este acela dintre mădularele noastre care întinează
3:6
Mat. 15:11,18-20Marcu 7:15,20,23
tot trupul și aprinde roata vieţii, când este aprinsă de focul gheenei. 7Toate soiurile de fiare, de păsări, de târâtoare, de vieţuitoare de mare se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc, 8dar limba niciun om n-o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină
3:8
Ps. 140:3
de o otravă de moarte. 9Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni, care
3:9
Gen. 1:26
5:1
9:6
sunt făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu. 10Din aceeași gură ies și binecuvântarea, și blestemul! Nu trebuie să fie așa, fraţii mei! 11Oare din aceeași vână a izvorului ţâșnește și apă dulce, și apă amară? 12Fraţii mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viţă să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. 13Cine
3:13
Gal. 6:4
dintre voi este înţelept și priceput? Să-și arate, prin purtarea lui bună, faptele
3:13
Cap. 2:18.
făcute cu blândeţea
3:13
Cap. 1:21.
înţelepciunii! 14Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă
3:14
Rom. 13:13
amară și un duh de ceartă, să nu
3:14
Rom. 2:17,23
vă lăudaţi și să nu minţiţi împotriva adevărului. 15Înţelepciunea aceasta
3:15
Filip. 3:19
nu vine de sus, ci este pământească, firească3:15 Grecește: sufletească., drăcească. 16Căci, acolo unde
3:16
1 Cor. 3:3Gal. 5:20
este pizmă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. 17Înţelepciunea
3:17
1 Cor. 2:6,7
care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică
3:17
Rom. 12:91 Pet. 1:22
2:11 Ioan 3:18
. 18Și
3:18
Prov. 11:18Osea 10:12Mat. 5:9Filip. 1:11Evr. 12:11
roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace.

4

41De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre, care

4:1
Rom. 7:23Gal. 5:171 Pet. 2:11
se luptă în mădularele voastre? 2Voi poftiţi și nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi și nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi și vă luptaţi și nu aveţi, pentru că nu cereţi. 3Sau cereţi
4:3
Iov 27:9
35:12Ps. 18:41Prov. 1:28Is. 1:15Ier. 11:11Mica 3:4Zah. 7:13
și nu căpătaţi, pentru că
4:3
Ps. 66:181 Ioan 3:22
5:14
cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre. 4Suflete preacurvare!
4:4
Ps. 73:27
Nu știţi că prietenia
4:4
1 Ioan 2:15
lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine
4:4
Ioan 15:19
17:14Gal. 1:10
vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. 5Credeţi că degeaba vorbește Scriptura? Duhul
4:5
Gen. 6:5
8:21Num. 11:29Prov. 21:10
, pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru Sine. 6Dar, în schimb, ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura: „Dumnezeu
4:6
Iov 22:29Ps. 138:6Prov. 3:34
29:23Mat. 23:12Luca 1:52
14:11
18:141 Pet. 5:5
stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.” 7Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă
4:7
Efes. 4:27
6:111 Pet. 5:9
diavolului, și el va fugi de la voi. 8Apropiaţi-vă
4:8
2 Cron. 15:2
de Dumnezeu și El Se va apropia de voi. Curăţiţi-vă
4:8
Is. 1:16
mâinile, păcătoșilor; curăţiţi-vă
4:8
1 Pet. 1:221 Ioan 3:3
inima, oameni
4:8
Cap. 1:8.
cu inima împărţită! 9Simţiţi-vă
4:9
Mat. 5:4
ticăloșia; tânguiţi-vă și plângeţi! Râsul vostru să se prefacă în tânguire, și bucuria voastră, în întristare: 10Smeriţi-vă
4:10
Iov 22:29Mat. 13:12Luca 14:11
18:141 Pet. 5:6
înaintea Domnului și El vă va înălţa. 11Nu
4:11
Efes. 4:311 Pet. 2:1
vă vorbiţi de rău unii pe alţii, fraţilor! Cine vorbește de rău pe un frate sau
4:11
Mat. 7:1Luca 6:37Rom. 2:11 Cor. 4:5
judecă pe fratele său vorbește de rău Legea sau judecă Legea. Și, dacă judeci Legea, nu ești împlinitor al Legii, ci judecător. 12Unul singur este dătătorul și judecătorul Legii: Acela care
4:12
Mat. 10:28
are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu
4:12
Rom. 14:4,13
cine ești de judeci pe aproapele tău? 13Ascultaţi
4:13
Prov. 27:1Luca 12:18
, acum, voi care ziceţi: „Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga” 14și nu știţi ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi decât un abur
4:14
Iov 7:7Ps. 102:31 Pet. 1:241 Ioan 2:17
, care se arată puţintel și apoi piere. 15Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceţi: „Dacă va
4:15
Fapte 18:211 Cor. 4:19
16:7Evr. 6:3
vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru.” 16Pe când acum vă făliţi cu lăudăroșiile voastre! Orice
4:16
1 Cor. 5:6
laudă de felul acesta este rea. 17Deci cine
4:17
Luca 12:47Ioan 9:41
15:22Rom. 1:20,21,32
2:17,18,23
știe să facă bine și nu face săvârșește un păcat!