Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31Fraţii mei, să nu

3:1
Mat. 23:8,10Rom. 2:20,211 Pet. 5:3
fiţi mulţi învăţători, căci știţi
3:1
Luca 6:37
că vom primi o judecată mai aspră. 2Toţi greșim în
3:2
1 Împ. 8:462 Cron. 6:36Prov. 20:9Ecl. 7:201 Ioan 1:8
multe feluri. Dacă
3:2
Ps. 34:131 Pet. 3:10
nu greșește cineva în vorbire, este
3:2
Mat. 12:37
un om desăvârșit și poate să-și ţină în frâu tot trupul. 3De pildă, dacă punem cailor
3:3
Ps. 32:9
frâul în gură, ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. 4Iată, și corăbiile, cât de mari sunt, și, măcar că sunt mânate de vânturi iuţi, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică, după gustul cârmaciului. 5Tot așa și limba
3:5
Prov. 12:18
15:2
este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari
3:5
Ps. 12:3
73:8,9
. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde! 6Limba
3:6
Prov. 16:27
este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este acela dintre mădularele noastre care întinează
3:6
Mat. 15:11,18-20Marcu 7:15,20,23
tot trupul și aprinde roata vieţii, când este aprinsă de focul gheenei. 7Toate soiurile de fiare, de păsări, de târâtoare, de vieţuitoare de mare se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc, 8dar limba niciun om n-o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină
3:8
Ps. 140:3
de o otravă de moarte. 9Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni, care
3:9
Gen. 1:26
5:1
9:6
sunt făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu. 10Din aceeași gură ies și binecuvântarea, și blestemul! Nu trebuie să fie așa, fraţii mei! 11Oare din aceeași vână a izvorului ţâșnește și apă dulce, și apă amară? 12Fraţii mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viţă să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. 13Cine
3:13
Gal. 6:4
dintre voi este înţelept și priceput? Să-și arate, prin purtarea lui bună, faptele
3:13
Cap. 2:18.
făcute cu blândeţea
3:13
Cap. 1:21.
înţelepciunii! 14Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă
3:14
Rom. 13:13
amară și un duh de ceartă, să nu
3:14
Rom. 2:17,23
vă lăudaţi și să nu minţiţi împotriva adevărului. 15Înţelepciunea aceasta
3:15
Filip. 3:19
nu vine de sus, ci este pământească, firească3:15 Grecește: sufletească., drăcească. 16Căci, acolo unde
3:16
1 Cor. 3:3Gal. 5:20
este pizmă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. 17Înţelepciunea
3:17
1 Cor. 2:6,7
care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică
3:17
Rom. 12:91 Pet. 1:22
2:11 Ioan 3:18
. 18Și
3:18
Prov. 11:18Osea 10:12Mat. 5:9Filip. 1:11Evr. 12:11
roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace.

4

41De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre, care

4:1
Rom. 7:23Gal. 5:171 Pet. 2:11
se luptă în mădularele voastre? 2Voi poftiţi și nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi și nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi și vă luptaţi și nu aveţi, pentru că nu cereţi. 3Sau cereţi
4:3
Iov 27:9
35:12Ps. 18:41Prov. 1:28Is. 1:15Ier. 11:11Mica 3:4Zah. 7:13
și nu căpătaţi, pentru că
4:3
Ps. 66:181 Ioan 3:22
5:14
cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre. 4Suflete preacurvare!
4:4
Ps. 73:27
Nu știţi că prietenia
4:4
1 Ioan 2:15
lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine
4:4
Ioan 15:19
17:14Gal. 1:10
vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. 5Credeţi că degeaba vorbește Scriptura? Duhul
4:5
Gen. 6:5
8:21Num. 11:29Prov. 21:10
, pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru Sine. 6Dar, în schimb, ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura: „Dumnezeu
4:6
Iov 22:29Ps. 138:6Prov. 3:34
29:23Mat. 23:12Luca 1:52
14:11
18:141 Pet. 5:5
stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.” 7Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă
4:7
Efes. 4:27
6:111 Pet. 5:9
diavolului, și el va fugi de la voi. 8Apropiaţi-vă
4:8
2 Cron. 15:2
de Dumnezeu și El Se va apropia de voi. Curăţiţi-vă
4:8
Is. 1:16
mâinile, păcătoșilor; curăţiţi-vă
4:8
1 Pet. 1:221 Ioan 3:3
inima, oameni
4:8
Cap. 1:8.
cu inima împărţită! 9Simţiţi-vă
4:9
Mat. 5:4
ticăloșia; tânguiţi-vă și plângeţi! Râsul vostru să se prefacă în tânguire, și bucuria voastră, în întristare: 10Smeriţi-vă
4:10
Iov 22:29Mat. 13:12Luca 14:11
18:141 Pet. 5:6
înaintea Domnului și El vă va înălţa. 11Nu
4:11
Efes. 4:311 Pet. 2:1
vă vorbiţi de rău unii pe alţii, fraţilor! Cine vorbește de rău pe un frate sau
4:11
Mat. 7:1Luca 6:37Rom. 2:11 Cor. 4:5
judecă pe fratele său vorbește de rău Legea sau judecă Legea. Și, dacă judeci Legea, nu ești împlinitor al Legii, ci judecător. 12Unul singur este dătătorul și judecătorul Legii: Acela care
4:12
Mat. 10:28
are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu
4:12
Rom. 14:4,13
cine ești de judeci pe aproapele tău? 13Ascultaţi
4:13
Prov. 27:1Luca 12:18
, acum, voi care ziceţi: „Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga” 14și nu știţi ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi decât un abur
4:14
Iov 7:7Ps. 102:31 Pet. 1:241 Ioan 2:17
, care se arată puţintel și apoi piere. 15Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceţi: „Dacă va
4:15
Fapte 18:211 Cor. 4:19
16:7Evr. 6:3
vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru.” 16Pe când acum vă făliţi cu lăudăroșiile voastre! Orice
4:16
1 Cor. 5:6
laudă de felul acesta este rea. 17Deci cine
4:17
Luca 12:47Ioan 9:41
15:22Rom. 1:20,21,32
2:17,18,23
știe să facă bine și nu face săvârșește un păcat!

5

51Ascultaţi acum

5:1
Prov. 11:28Luca 6:241 Tim. 6:9
voi, bogaţilor! Plângeţi și tânguiţi-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. 2Bogăţiile voastre au putrezit și hainele
5:2
Iov 13:28Mat. 6:20
voastre sunt roase de molii. 3Aurul și argintul vostru au ruginit; și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră: ca focul are să vă mănânce carnea! V-aţi
5:3
Rom. 2:5
strâns comori în zilele din urmă! 4Iată că plata
5:4
Luca 19:13Iov 24:10,11Ier. 22:13Mal. 3:5
lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-aţi oprit-o prin înșelăciune strigă! Și strigătele
5:4
Deut. 24:15
secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor. 5Aţi
5:5
Iov 21:13Amos 6:1,4Luca 16:19,251 Tim. 5:6
trăit pe pământ în plăceri și în desfătări. V-aţi săturat inimile chiar într-o zi de măcel. 6Aţi
5:6
Cap. 2:6.
osândit, aţi omorât pe cel neprihănit, care nu vi se împotrivea! 7Fiţi dar îndelung răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului, și o așteaptă cu răbdare până primește ploaie
5:7
Deut. 11:14Ier. 5:24Osea 6:3Ioel 2:23Zah. 10:1
timpurie și târzie. 8Fiţi și voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci
5:8
Filip. 4:5Evr. 10:25,371 Pet. 4:7
venirea Domnului este aproape. 9Nu
5:9
Cap. 4:11.
vă plângeţi unii împotriva altora, fraţilor, ca să nu fiţi judecaţi; iată că Judecătorul este
5:9
Mat. 24:331 Cor. 4:5
chiar la ușă. 10Fraţii mei, luaţi
5:10
Mat. 5:12Evr. 11:35
ca pildă de suferinţă și de răbdare pe prorocii care au vorbit în Numele Domnului. 11Iată, noi numim fericiţi
5:11
Ps. 94:12Mat. 5:10,11
10:22
pe cei ce au răbdat. Aţi auzit vorbindu-se despre răbdarea
5:11
Iov 1:21,22
2:10
lui Iov și aţi văzut ce sfârșit i-a dat Domnul
5:11
Iov 42:10
și cum Domnul
5:11
Num. 14:18Ps. 103:8
este plin de milă și de îndurare. 12Mai presus de toate, fraţii mei, să
5:12
Mat. 5:34
nu vă juraţi nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun altfel de jurământ. Ci „da” al vostru să fie „da” și „nu” să fie „nu”, ca să nu cădeţi sub judecată. 13Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă
5:13
Efes. 5:19Col. 3:16
! 14Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii5:14 Sau: bătrânii. Bisericii și să se roage pentru el, după ce-l vor unge
5:14
Marcu 6:13
16:18
cu untdelemn în Numele Domnului. 15Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și
5:15
Is. 33:24Mat. 9:2
, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. 16Mărturisiţi-vă unii altora păcatele și rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare
5:16
Gen. 20:17Num. 11:2Deut. 9:18-20Ios. 10:121 Sam. 12:181 Împ. 13:62 Împ. 4:33
19:15,20
20:2Ps. 10:17
34:15
145:18Prov. 15:29
28:9Ioan 9:311 Ioan 3:22
putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. 17Ilie era un om supus acelorași
5:17
Fapte 14:15
slăbiciuni ca și noi și
5:17
1 Împ. 17:1
s-a rugat cu stăruinţă să nu plouă și
5:17
Luca 4:25
n-a plouat deloc în ţară trei ani și șase luni. 18Apoi s-a rugat din nou
5:18
1 Împ. 18:42,45
și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. 19Fraţilor, dacă
5:19
Mat. 18:15
s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și-l întoarce un altul, 20să știţi că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va
5:20
Rom. 11:141 Cor. 9:221 Tim. 4:16
mântui un suflet de la moarte și va
5:20
Prov. 10:121 Pet. 4:8
acoperi o sumedenie de păcate.