Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Iuda bate pe canaaniţi și fereziţi

11După moartea lui Iosua, copiii lui Israel au întrebat

1:1
Num. 27:21
pe Domnul și au zis: „Cine dintre noi să se suie întâi împotriva canaaniţilor, ca să pornească lupta cu ei?” 2Domnul a răspuns: „Iuda
1:2
Gen. 49:8
să se suie; iată că am dat ţara în mâinile lui.” 3Și Iuda a zis fratelui său Simeon: „Suie-te împreună cu mine în ţara care mi-a căzut la sorţi și să luptăm împotriva canaaniţilor și voi merge
1:3
Vers. 17.
și eu cu tine în ţara care ţi-a căzut la sorţi.” Și Simeon s-a dus cu el. 4Iuda s-a suit și Domnul a dat pe canaaniţi și pe fereziţi în mâinile lor; au ucis zece mii de oameni la Bezec
1:4
1 Sam. 11:8
. 5Au găsit pe Adoni-Bezec la Bezec; au pornit lupta împotriva lui și au bătut pe canaaniţi și fereziţi. 6Adoni-Bezec a luat fuga, dar ei l-au urmărit și l-au prins și i-au tăiat degetele cele mari de la mâini și de la picioare. 7Adoni-Bezec a zis: „Șaptezeci de împăraţi, cu degetele cele mari de la mâini și de la picioare tăiate, strângeau mâncare sub masa mea; Dumnezeu îmi răsplătește și mie
1:7
Lev. 24:191 Sam. 15:33Iac. 2:13
cum am făcut.” L-au dus la Ierusalim și a murit acolo. 8Fiii
1:8
Ios. 15:63
lui Iuda au pornit lupta împotriva Ierusalimului și l-au luat; l-au trecut prin ascuţișul sabiei și au dat foc cetăţii. 9Fiii
1:9
Ios. 10:36
11:21
15:13
lui Iuda s-au coborât apoi ca să bată pe canaaniţi, care locuiau muntele, ţinutul de miazăzi și câmpia. 10Iuda a pornit împotriva canaaniţilor care locuiau la Hebron, numit mai înainte Chiriat-Arba
1:10
Ios. 14:15
15:13,14
, și a bătut pe Șeșai, pe Ahiman și pe Talmai. 11De acolo
1:11
Ios. 15:15
a pornit împotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai înainte Chiriat-Sefer. 12Caleb
1:12
Ios. 15:16,17
a zis: „Voi da pe fiică-mea Acsa de nevastă cui va bate Chiriat-Seferul și-l va lua.” 13Otniel, fiul lui Chenaz, fratele cel mai
1:13
Cap. 3:9.
mic al lui Caleb, a pus mâna pe cetate; și Caleb i-a dat de nevastă pe fiică-sa Acsa. 14Când
1:14
Ios. 15:18,19
a intrat ea la Otniel, l-a îndemnat să ceară un ogor de la tatăl ei. Ea s-a coborât de pe măgar; și Caleb i-a zis: „Ce vrei?” 15Ea i-a răspuns: „Dă-mi un dar
1:15
Gen. 33:11
, căci mi-ai dat un pământ secetos; dă-mi și izvoare de apă.” Și Caleb i-a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos. 16Fiii
1:16
Cap. 4:11,17.
Chenitului, socrul lui Moise, s-au suit din Cetatea Finicilor
1:16
Deut. 34:3
, împreună cu fiii lui Iuda, în pustia lui Iuda la miazăzi de Arad
1:16
Num. 21:1
și s-au dus
1:16
Num. 10:32
de s-au așezat între popor. 17Iuda
1:17
Vers. 3.
a pornit cu fratele său Simeon și au bătut pe canaaniţii care locuiau la Ţefat; au nimicit cetatea cu desăvârșire și au numit-o Horma
1:17
Num. 21:3Ios. 19:4
(Nimicire). 18Iuda a mai pus mâna pe Gaza
1:18
Ios. 11:22
și pe ţinutul ei, pe Ascalon și pe ţinutul lui și pe Ecron și pe ţinutul lui. 19Domnul
1:19
Vers. 2.
a fost cu Iuda; și Iuda a pus stăpânire pe munte, dar n-a putut să izgonească pe locuitorii din câmpie, pentru că aveau care
1:19
Ios. 17:16,18
de fier. 20Au dat
1:20
Num. 14:24Deut. 1:36Ios. 14:9,13
15:13,14
Hebronul lui Caleb, cum spusese Moise, și el a izgonit de acolo pe cei trei fii ai lui Anac.

Cruţarea canaaniţilor

21Fiii

1:21
Ios. 15:63
18:28
lui Beniamin n-au izgonit pe iebusiţii care locuiau la Ierusalim, și iebusiţii au locuit în Ierusalim cu fiii lui Beniamin până în ziua de azi. 22Casa lui Iosif s-a suit și ea împotriva Betelului, și Domnul
1:22
Vers. 19.
a fost cu ei. 23Cei din casa lui Iosif au iscodit
1:23
Ios. 2:1
7:2
Betelul, care mai înainte se chema Luz
1:23
Gen. 28:19
. 24Străjerii au văzut pe un om ieșind din cetate și i-au zis: „Arată-ne pe unde putem intra în cetate și vom avea milă
1:24
Ios. 2:12,14
de tine.” 25El le-a arătat pe unde ar putea să intre în cetate. Și au trecut cetatea prin ascuţișul sabiei, dar pe omul acela l-au lăsat să plece cu toată familia lui. 26Omul acela s-a dus în ţara hetiţilor; a zidit o cetate și i-a pus numele Luz, nume pe care l-a purtat până în ziua de azi. 27Manase
1:27
Ios. 17:11,12,13
n-a izgonit nici el pe locuitorii din Bet-Șean și din satele dimprejurul lui, din Taanac și satele lui, din Dor și satele dimprejurul lui, din Ibleam și satele dimprejurul lui, din Meghido și satele dimprejurul lui, așa încât canaaniţii au izbutit să rămână în ţara aceasta. 28Când Israel a fost destul de tare, a supus pe canaaniţi la un bir, dar nu i-a izgonit. 29Efraim
1:29
Ios. 16:101 Împ. 9:16
n-a izgonit pe canaaniţii care locuiau la Ghezer și canaaniţii au locuit în mijlocul lui Efraim la Ghezer. 30Zabulon n-a izgonit nici el pe locuitorii din Chitron, nici pe locuitorii din Nahalol
1:30
Ios. 19:15
, și canaaniţii au locuit în mijlocul lui Zabulon, dar au fost supuși la un bir. 31Nici Așer
1:31
Ios. 19:24-30
n-a izgonit pe locuitorii din Aco, nici pe locuitorii din Sidon, nici pe cei din Ahlab, din Aczib, din Helba, din Afic și din Rehob, 32și așeriţii
1:32
Ps. 106:34,35
au locuit în mijlocul canaaniţilor, locuitorii ţării, căci nu i-au izgonit. 33Neftali
1:33
Ios. 19:38
n-a izgonit pe locuitorii din Bet-Șemeș, nici pe locuitorii din Bet-Anat și a locuit
1:33
Vers. 32.
în mijlocul canaaniţilor, locuitorii ţării, dar locuitorii din Bet-Șemeș și din Bet-Anat au fost supuși la un bir
1:33
Vers. 30.
. 34Amoriţii au dat înapoi în munte pe fiii lui Dan și nu i-au lăsat să se coboare în câmpie. 35Amoriţii au izbutit să rămână la Har-Heres, la Aialon
1:35
Ios. 19:42
și la Șaalbim, dar mâna casei lui Iosif a apăsat asupra lor și au fost supuși la un bir. 36Ţinutul amoriţilor se întindea de la suișul
1:36
Num. 34:4Ios. 15:3
Acrabim, de la Sela, și în sus.

2

Îngerul Domnului mustră

21Îngerul Domnului S-a suit din Ghilgal la Bochim

2:1
Vers. 5.
și a zis: „Eu v-am scos din Egipt și v-am adus în ţara pe care am jurat părinţilor voștri că v-o voi da. Am zis
2:1
Gen. 17:7
: ‘Niciodată nu voi rupe legământul Meu cu voi, 2și voi
2:2
Deut. 7:2
să nu încheiaţi legământ cu locuitorii din ţara aceasta, ci să le surpaţi
2:2
Deut. 12:3
altarele.’ Dar voi
2:2
Vers. 20.
n-aţi ascultat de glasul Meu. Pentru ce aţi făcut lucrul acesta? 3Am zis atunci: ‘Nu-i voi izgoni dinaintea voastră, ci vă vor sta în coaste
2:3
Ios. 23:13
și dumnezeii
2:3
Cap. 3:6.
lor vă vor fi o
2:3
Exod 23:33
34:12Deut. 7:16Ps. 106:36
cursă.’” 4După ce a spus Îngerul Domnului aceste vorbe tuturor copiilor lui Israel, poporul a ridicat glasul și a plâns. 5Au pus locului aceluia numele Bochim (Cei ce plâng) și au adus jertfe Domnului acolo.

Poporul slujește Domnului în timpul lui Iosua

6Iosua

2:6
Ios. 22:6
24:28
a dat drumul poporului, și copiii lui Israel au plecat, fiecare, în moștenirea lui, ca să ia ţara în stăpânire. 7Poporul
2:7
Ios. 24:31
a slujit Domnului în tot timpul vieţii lui Iosua și în tot timpul vieţii bătrânilor care au trăit după Iosua și care văzuseră toate lucrurile mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel. 8Iosua
2:8
Ios. 24:29
, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit în vârstă de o sută zece ani. 9L-au îngropat
2:9
Ios. 24:30
în ţinutul pe care-l avea de moștenire, la Timnat-Heres
2:9
Ios. 19:50
24:30
, în muntele lui Efraim, la miazănoapte de muntele Gaaș.

Judecătorii

10Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinţii lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni, care nu cunoștea

2:10
Exod 5:21 Sam. 2:121 Cron. 28:9Ier. 9:3
22:16Gal. 4:82 Tes. 1:8Tit 1:16
pe Domnul, nici ce făcuse El pentru Israel. 11Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit baalilor. 12Au
2:12
Deut. 31:16
părăsit pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor, care-i scosese din ţara Egiptului, și au mers
2:12
Deut. 6:14
după alţi dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor care-i înconjurau; s-au închinat
2:12
Exod 20:5
înaintea lor și au mâniat pe Domnul. 13Au părăsit pe Domnul și au slujit
2:13
Cap. 3:7;
lui Baal și astarteelor. 14Domnul S-a aprins de mânie
2:14
Cap. 3:8.
împotriva lui Israel. El i-a dat
2:14
2 Împ. 17:20
în mâinile unor prădători care i-au prădat, i-a vândut
2:14
Cap. 3:8;
în mâinile vrăjmașilor lor de jur împrejur și nu s-au mai putut
2:14
Lev. 26:37Ios. 7:12,13
împotrivi vrăjmașilor lor. 15Oriunde mergeau, mâna Domnului era împotriva lor, ca să le facă rău, cum spusese Domnul și cum le
2:15
Lev. 26Deut. 28
jurase Domnul. Au ajuns astfel într-o mare strâmtorare. 16Domnul
2:16
Cap. 3:9,10,15.
a ridicat judecători ca să-i izbăvească din mâna celor ce-i prădau. 17Dar ei n-au ascultat nici de judecătorii lor, căci au curvit
2:17
Exod 24:15,16Lev. 17:7
cu alţi dumnezei și s-au închinat înaintea lor. În curând s-au abătut de la calea pe care o urmaseră părinţii lor și n-au ascultat de poruncile Domnului, ca și ei. 18Când le ridica Domnul judecători, Domnul era cu judecătorul
2:18
Ios. 1:5
și-i izbăvea din mâna vrăjmașilor lor în tot timpul vieţii judecătorului, căci Domnului
2:18
Gen. 6:6Deut. 32:36Ps. 106:44,45
I se făcea milă de suspinele scoase de ei împotriva celor ce-i apăsau și-i chinuiau. 19Dar, după moartea
2:19
Cap. 3:12;
judecătorului, se stricau din nou, mai mult decât părinţii lor, ducându-se după alţi dumnezei, ca să le slujească și să se închine înaintea lor, și stăruiau în această purtare și împietrire. 20Atunci, Domnul S-a aprins de
2:20
Vers. 14.
mânie împotriva lui Israel și a zis: „Fiindcă neamul acesta a călcat legământul
2:20
Ios. 23:16
Meu pe care-l poruncisem părinţilor lor și fiindcă n-au ascultat de glasul Meu, 21nu voi mai izgoni
2:21
Ios. 23:13
dinaintea lor niciunul din neamurile pe care le-a lăsat Iosua când a murit. 22Astfel, prin ele
2:22
Deut. 8:2,16
13:3
, voi pune pe Israel la încercare
2:22
Cap. 3:1,4.
, ca să știu dacă vor căuta sau nu să urmeze calea Domnului, cum au căutat părinţii lor.” 23Și Domnul a lăsat în pace pe popoarele acelea pe care nu le dăduse în mâinile lui Iosua și nu S-a grăbit să le izgonească.