Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
20

Poporul la Miţpa

201Toţi copiii

20:1
Deut. 13:12Ios. 22:121 Sam. 11:7
lui Israel au ieșit de la Dan
20:1
Cap. 18:29.
1 Sam. 3:202 Sam. 3:10
24:2
până la Beer-Șeba și ţara Galaadului și adunarea s-a strâns ca un singur om înaintea Domnului la Miţpa
20:1
Cap. 10:17;
11:111 Sam. 7:5
10:17
. 2Căpeteniile întregului popor, toate seminţiile lui Israel, au venit în adunarea poporului lui Dumnezeu: erau patru sute de mii de oameni pedeștri, care scoteau
20:2
Cap. 8:10.

sabia. 3Și fiii lui Beniamin au auzit că se suiseră copiii lui Israel la Miţpa. Copiii lui Israel au zis: „Spuneţi cum s-a întâmplat această nelegiuire?” 4Atunci, levitul, bărbatul femeii care fusese ucisă, a luat cuvântul și a zis: „Ajunsesem împreună cu ţiitoarea mea la Ghibea
20:4
Cap. 19:15.

lui Beniamin ca să rămânem peste noapte acolo. 5Locuitorii
20:5
Cap. 19:22.

din Ghibea s-au sculat împotriva mea și au înconjurat noaptea casa în care eram. Aveau de gând să mă omoare, au siluit pe ţiitoarea
20:5
Cap. 19:25,26.

mea, până când a murit. 6Mi-am luat
20:6
Cap. 19:29.

ţiitoarea și am tăiat-o în bucăţi, pe care le-am trimis în tot ţinutul moștenirii lui Israel, căci au săvârșit o nelegiuire
20:6
Ios. 7:15
și o mișelie în Israel. 7Iată-vă pe toţi, copii ai lui Israel, sfătuiţi-vă
20:7
Cap. 19:30.

și luaţi o hotărâre aici!” 8Tot poporul s-a sculat ca un singur om și a zis: „Niciunul din noi să nu se ducă în cortul lui și nimeni să nu se întoarcă acasă. 9Iată acum ce vom face cetăţii Ghibea: să mergem împotriva ei după cum vom ieși la sorţi. 10Să luăm din toate seminţiile lui Israel zece oameni din o sută, o sută dintr-o mie și o mie din zece mii; ei să se ducă să caute merinde pentru popor, pentru ca, la întoarcerea lor, să facem cetăţii Ghibea din Beniamin potrivit cu toată mișelia pe care a făcut-o ea în Israel.” 11Astfel, toţi bărbaţii lui Israel s-au strâns împotriva cetăţii, uniţi ca un singur om. 12Seminţiile
20:12
Deut. 13:14Ios. 22:13,16
lui Israel au trimis niște oameni în toate familiile lui Beniamin, ca să-i spună: „Ce înseamnă nelegiuirea aceasta care s-a făcut între voi? 13Scoateţi afară acum pe oamenii aceia stricaţi
20:13
Deut. 13:13
din Ghibea ca să-i omorâm și să curăţăm răul
20:13
Deut. 17:12
din mijlocul lui Israel.” Dar beniamiţii n-au vrut să asculte glasul fraţilor lor, copiii lui Israel. 14Beniamiţii au ieșit din cetăţile lor și s-au strâns la Ghibea ca să lupte împotriva copiilor lui Israel. 15Numărul beniamiţilor ieșiţi în ziua aceea din cetăţi a fost de douăzeci și șase de mii de oameni care scoteau sabia, fără să se mai socotească și locuitorii din Ghibea, care alcătuiau șapte sute de oameni aleși. 16În tot poporul acesta, erau șapte sute de oameni aleși care nu
20:16
Cap. 3:15.
1 Cron. 12:2
se slujeau de mâna dreaptă; toţi aceștia, aruncând o piatră cu praștia, puteau să ochească un fir de păr și nu dădeau greș. 17S-a făcut și numărătoarea bărbaţilor lui Israel, afară de ai lui Beniamin, și s-au găsit patru sute de mii care scoteau sabia, toţi bărbaţi de război. 18Și copiii lui Israel s-au sculat, s-au suit
20:18
Vers. 23,26.

la Betel și au întrebat
20:18
Num. 27:21
pe Dumnezeu, zicând: „Cine din noi să se suie întâi ca să lupte împotriva fiilor lui Beniamin?” Domnul a răspuns: „Iuda să se suie întâi.”

Seminţia lui Beniamin este aproape nimicită

19Copiii lui Israel au pornit dis-de-dimineaţă și au tăbărât la Ghibea. 20Și bărbaţii lui Israel au înaintat ca să înceapă lupta împotriva bărbaţilor lui Beniamin și s-au așezat în linie de bătaie împotriva lor înaintea cetăţii Ghibea. 21Fiii

20:21
Gen. 49:27
lui Beniamin au ieșit din Ghibea și în ziua aceea au culcat la pământ douăzeci și două de mii de oameni din Israel. 22Poporul, bărbaţii lui Israel, s-a îmbărbătat și s-a așezat din nou în linie de bătaie în locul unde se așezase în ziua întâi. 23Și
20:23
Vers. 26,27.

copiii lui Israel s-au suit și au plâns înaintea Domnului până seara; au întrebat pe Domnul și au zis: „Să mă mai sui la luptă împotriva fiilor fratelui meu Beniamin?” Domnul a răspuns: „Suiţi-vă împotriva lui.” 24Copiii lui Israel au înaintat împotriva fiilor lui Beniamin în ziua a doua. 25Și în aceeași zi
20:25
Vers. 21.

, beniamiţii le-au ieșit înainte din Ghibea și iarăși au culcat la pământ optsprezece mii de oameni din copiii lui Israel, toţi în stare să poarte armele. 26Toţi copiii lui Israel și tot poporul s-au suit
20:26
Vers. 18.

și au venit la Betel; au plâns și au rămas acolo înaintea Domnului, au postit în ziua aceea până seara și au adus arderi-de-tot și jertfe de mulţumire înaintea Domnului. 27Și copiii lui Israel au întrebat pe Domnul – acolo se găsea atunci chivotul
20:27
Ios. 18:11 Sam. 4:3,4
legământului lui Dumnezeu, 28și Fineas
20:28
Ios. 24:33
, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, stătea
20:28
Deut. 10:8
18:5
pe vremea aceea înaintea lui Dumnezeu – și au zis: „Să mai pornesc la luptă împotriva fiilor fratelui meu Beniamin sau să mă las?” Domnul a răspuns: „Suiţi-vă, căci mâine îi voi da în mâinile voastre.” 29Atunci, Israel a pus niște oameni la
20:29
Ios. 3:4
pândă în jurul cetăţii Ghibea. 30Copiii lui Israel s-au suit împotriva fiilor lui Beniamin a treia zi și s-au așezat în linie de bătaie înaintea cetăţii Ghibea, ca și în celelalte dăţi. 31Și fiii lui Beniamin au ieșit înaintea poporului și au fost trași departe de cetate. Au început să lovească de moarte în popor, ca și în celelalte dăţi, pe drumurile cele mari, care suie unul la Betel și altul la Ghibea prin câmpie, și au ucis aproape treizeci de bărbaţi din Israel. 32Fiii lui Beniamin ziceau: „Iată-i bătuţi înaintea noastră ca și mai înainte!” Dar copiii lui Israel ziceau: „Să fugim și să-i tragem departe de cetate, la drumul mare.” 33Toţi bărbaţii lui Israel și-au părăsit locurile și s-au înșiruit de bătaie la Baal-Tamar; și oamenii lui Israel care stăteau la pândă s-au aruncat din locul în care erau, din Maare-Ghibea. 34Zece mii de oameni aleși din tot Israelul au ajuns înaintea cetăţii Ghibea. Lupta a fost aprigă, și beniamiţii
20:34
Ios. 8:14Is. 47:11
nu-și închipuiau prăpădul prin care aveau să treacă. 35Domnul a bătut pe Beniamin înaintea lui Israel, și copiii lui Israel au ucis în ziua aceea douăzeci și cinci de mii o sută de oameni din Beniamin, toţi în stare să poarte armele. 36Fiii lui Beniamin credeau că bărbaţii
20:36
Ios. 8:15
lui Israel sunt bătuţi, căci aceștia făceau loc beniamiţilor și se bizuiau pe oamenii pe care-i puseseră la pândă împotriva cetăţii Ghibea. 37Oamenii de la pândă
20:37
Ios. 8:19
s-au aruncat repede asupra cetăţii Ghibea, au pornit înainte și au trecut toată cetatea prin ascuţișul sabiei. 38După un semn asupra căruia se învoiseră cu bărbaţii lui Israel, cei de la pândă aveau să facă să se înalţe din cetate un fum gros. 39Atunci, bărbaţii lui Israel s-au întors în luptă. Beniamiţii le omorâseră aproape treizeci de oameni și ziceau: „Negreșit, iată-i bătuţi înaintea noastră, ca în cea dintâi luptă!” 40Dar un fum gros începea să se înalţe atunci din cetate. Beniamiţii s-au uitat
20:40
Ios. 8:20
înapoi și iată că flăcările se ridicau din cetatea întreagă spre cer. 41Bărbaţii lui Israel se întorseseră; și bărbaţii lui Beniamin s-au înspăimântat, văzând prăpădul care avea să-i ajungă. 42Au dat dosul înaintea bărbaţilor lui Israel și au fugit pe calea care duce în pustie. Dar năvălitorii s-au luat după ei, iar pe cei ce ieșiseră din cetate i-au culcat la pământ, căci îi prinseseră la mijloc. 43Au înconjurat pe Beniamin, l-au gonit și l-au zdrobit de îndată ce voia să se odihnească, până în faţa cetăţii Ghibea înspre soare-răsare. 44Optsprezece mii de bărbaţi au căzut din Beniamin, toţi voinici. 45Din cei ce au dat dosul ca să fugă spre pustie la stânca Rimon
20:45
Ios. 15:32
, bărbaţii lui Israel au nimicit cinci mii pe drumuri; i-au urmărit până la Ghideom și au ucis din ei două mii. 46Întreg numărul beniamiţilor care au pierit în ziua aceea a fost de douăzeci și cinci de mii de oameni în stare să poarte armele, toţi voinici. 47Șase sute de oameni erau cei ce dăduseră
20:47
Cap. 21:13.

dosul și fugiseră spre pustie la stânca Rimon; acolo au rămas patru luni. 48Bărbaţii lui Israel s-au întors la fiii lui Beniamin și i-au trecut prin ascuţișul sabiei, de la oamenii din cetăţi până la dobitoace și tot ce au găsit. Au pus, de asemenea, foc tuturor cetăţilor pe care le-au găsit în cale.