Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Îngerul Domnului mustră

21Îngerul Domnului S-a suit din Ghilgal la Bochim

2:1
Vers. 5.
și a zis: „Eu v-am scos din Egipt și v-am adus în ţara pe care am jurat părinţilor voștri că v-o voi da. Am zis
2:1
Gen. 17:7
: ‘Niciodată nu voi rupe legământul Meu cu voi, 2și voi
2:2
Deut. 7:2
să nu încheiaţi legământ cu locuitorii din ţara aceasta, ci să le surpaţi
2:2
Deut. 12:3
altarele.’ Dar voi
2:2
Vers. 20.
n-aţi ascultat de glasul Meu. Pentru ce aţi făcut lucrul acesta? 3Am zis atunci: ‘Nu-i voi izgoni dinaintea voastră, ci vă vor sta în coaste
2:3
Ios. 23:13
și dumnezeii
2:3
Cap. 3:6.
lor vă vor fi o
2:3
Exod 23:33
34:12Deut. 7:16Ps. 106:36
cursă.’” 4După ce a spus Îngerul Domnului aceste vorbe tuturor copiilor lui Israel, poporul a ridicat glasul și a plâns. 5Au pus locului aceluia numele Bochim (Cei ce plâng) și au adus jertfe Domnului acolo.

Poporul slujește Domnului în timpul lui Iosua

6Iosua

2:6
Ios. 22:6
24:28
a dat drumul poporului, și copiii lui Israel au plecat, fiecare, în moștenirea lui, ca să ia ţara în stăpânire. 7Poporul
2:7
Ios. 24:31
a slujit Domnului în tot timpul vieţii lui Iosua și în tot timpul vieţii bătrânilor care au trăit după Iosua și care văzuseră toate lucrurile mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel. 8Iosua
2:8
Ios. 24:29
, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit în vârstă de o sută zece ani. 9L-au îngropat
2:9
Ios. 24:30
în ţinutul pe care-l avea de moștenire, la Timnat-Heres
2:9
Ios. 19:50
24:30
, în muntele lui Efraim, la miazănoapte de muntele Gaaș.

Judecătorii

10Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinţii lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni, care nu cunoștea

2:10
Exod 5:21 Sam. 2:121 Cron. 28:9Ier. 9:3
22:16Gal. 4:82 Tes. 1:8Tit 1:16
pe Domnul, nici ce făcuse El pentru Israel. 11Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit baalilor. 12Au
2:12
Deut. 31:16
părăsit pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor, care-i scosese din ţara Egiptului, și au mers
2:12
Deut. 6:14
după alţi dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor care-i înconjurau; s-au închinat
2:12
Exod 20:5
înaintea lor și au mâniat pe Domnul. 13Au părăsit pe Domnul și au slujit
2:13
Cap. 3:7;
lui Baal și astarteelor. 14Domnul S-a aprins de mânie
2:14
Cap. 3:8.
împotriva lui Israel. El i-a dat
2:14
2 Împ. 17:20
în mâinile unor prădători care i-au prădat, i-a vândut
2:14
Cap. 3:8;
în mâinile vrăjmașilor lor de jur împrejur și nu s-au mai putut
2:14
Lev. 26:37Ios. 7:12,13
împotrivi vrăjmașilor lor. 15Oriunde mergeau, mâna Domnului era împotriva lor, ca să le facă rău, cum spusese Domnul și cum le
2:15
Lev. 26Deut. 28
jurase Domnul. Au ajuns astfel într-o mare strâmtorare. 16Domnul
2:16
Cap. 3:9,10,15.
a ridicat judecători ca să-i izbăvească din mâna celor ce-i prădau. 17Dar ei n-au ascultat nici de judecătorii lor, căci au curvit
2:17
Exod 24:15,16Lev. 17:7
cu alţi dumnezei și s-au închinat înaintea lor. În curând s-au abătut de la calea pe care o urmaseră părinţii lor și n-au ascultat de poruncile Domnului, ca și ei. 18Când le ridica Domnul judecători, Domnul era cu judecătorul
2:18
Ios. 1:5
și-i izbăvea din mâna vrăjmașilor lor în tot timpul vieţii judecătorului, căci Domnului
2:18
Gen. 6:6Deut. 32:36Ps. 106:44,45
I se făcea milă de suspinele scoase de ei împotriva celor ce-i apăsau și-i chinuiau. 19Dar, după moartea
2:19
Cap. 3:12;
judecătorului, se stricau din nou, mai mult decât părinţii lor, ducându-se după alţi dumnezei, ca să le slujească și să se închine înaintea lor, și stăruiau în această purtare și împietrire. 20Atunci, Domnul S-a aprins de
2:20
Vers. 14.
mânie împotriva lui Israel și a zis: „Fiindcă neamul acesta a călcat legământul
2:20
Ios. 23:16
Meu pe care-l poruncisem părinţilor lor și fiindcă n-au ascultat de glasul Meu, 21nu voi mai izgoni
2:21
Ios. 23:13
dinaintea lor niciunul din neamurile pe care le-a lăsat Iosua când a murit. 22Astfel, prin ele
2:22
Deut. 8:2,16
13:3
, voi pune pe Israel la încercare
2:22
Cap. 3:1,4.
, ca să știu dacă vor căuta sau nu să urmeze calea Domnului, cum au căutat părinţii lor.” 23Și Domnul a lăsat în pace pe popoarele acelea pe care nu le dăduse în mâinile lui Iosua și nu S-a grăbit să le izgonească.

3

Slujirea israeliţilor la idoli

31Iată neamurile

3:1
Cap. 2:21,22.
pe care le-a lăsat Domnul ca să încerce pe Israel prin ele, pe toţi cei ce nu cunoscuseră toate războaiele Canaanului. 2El voia numai ca vârstele de oameni ale copiilor lui Israel să cunoască și să înveţe războiul, și anume cei ce nu-l cunoscuseră mai înainte. 3Neamurile acestea erau cei
3:3
Ios. 13:3
cinci domnitori ai filistenilor, toţi canaaniţii, sidoniţii și heviţii care locuiau în muntele Liban, de la muntele Baal-Hermon până la intrarea Hamatului. 4Neamurile
3:4
Cap. 2:22.
acestea au slujit ca să pună pe Israel la încercare, pentru ca Domnul să vadă dacă vor asculta de poruncile pe care le dăduse părinţilor lor prin Moise. 5Și copiii
3:5
Ps. 106:35
lui Israel au locuit în mijlocul canaaniţilor, hetiţilor, amoriţilor, fereziţilor, heviţilor și iebusiţilor; 6au luat
3:6
Exod 34:16Deut. 7:3
de neveste pe fetele lor și au dat de neveste fiilor lor pe fetele lor și au slujit dumnezeilor lor.

Otniel

7Copiii

3:7
Cap. 2:11.
lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului, au uitat pe Domnul și au slujit
3:7
Cap. 2:13.
baalilor și idolilor
3:7
Exod 34:13Deut. 16:21
. 8Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel și i-a vândut
3:8
Cap. 2:14.
în mâinile lui Cușan-Rișeataim
3:8
Hab. 3:7
, împăratul Mesopotamiei. Și copiii lui Israel au fost supuși opt ani lui Cușan-Rișeataim. 9Copiii lui Israel au strigat
3:9
Vers. 15. Cap. 4:3;
către Domnul, și Domnul le-a ridicat un izbăvitor
3:9
Cap. 2:16.
, care i-a izbăvit: pe Otniel
3:9
Cap. 1:13.
, fiul lui Chenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb. 10Duhul
3:10
Num. 27:1811:29
13:25
14:6,191 Sam. 11:62 Cron. 15:1
Domnului a fost peste el. El a ajuns judecător în Israel și a pornit la război. Domnul a dat în mâinile lui pe Cușan-Rișeataim, împăratul Mesopotamiei, și mâna lui a fost puternică împotriva lui Cușan-Rișeataim. 11Ţara a avut odihnă patruzeci de ani. Și Otniel, fiul lui Chenaz, a murit.

Ehud

12Copiii

3:12
Cap. 2:19.
lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului, și Domnul a întărit pe Eglon
3:12
1 Sam. 12:9
, împăratul Moabului, împotriva lui Israel, pentru că făcuseră ce nu plăcea Domnului. 13Eglon a strâns la el pe fiii lui Amon și pe amaleciţi
3:13
Cap. 5:14.
și a pornit. A bătut pe Israel și a luat cetatea finicilor
3:13
Cap. 1:16.
. 14Și copiii lui Israel au fost supuși
3:14
Deut. 28:48
optsprezece ani lui Eglon, împăratul Moabului. 15Copiii lui Israel au
3:15
Vers. 9.
strigat către Domnul, și Domnul le-a ridicat un izbăvitor, pe Ehud, fiul lui Ghera, Beniamitul, care nu se slujea de mâna dreaptă. Copiii lui Israel au trimis prin el un dar lui Eglon, împăratul Moabului. 16Ehud și-a făcut o sabie cu două tăișuri, lungă de un cot, și a încins-o pe sub haine, în partea dreaptă. 17A dat darul lui Eglon, împăratul Moabului: Eglon era un om foarte gras. 18Când a isprăvit de dat darul, a dat drumul oamenilor care-l aduseseră. 19El însuși s-a întors
3:19
Ios. 4:20
de la pietrăriile de lângă Ghilgal și a zis: „Împărate, am să-ţi spun ceva în taină.” Împăratul a zis: „Tăcere!” Și toţi cei ce erau lângă el au ieșit afară. 20Ehud a început vorba cu el pe când stătea singur în odaia lui de vară și a zis: „Am un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru tine.” Eglon s-a sculat de pe scaun. 21Atunci, Ehud a întins mâna stângă, a scos sabia din partea dreaptă și i-a împlântat-o în pântece. 22Chiar și mânerul a intrat după fier, și grăsimea s-a strâns în jurul fierului, căci n-a putut scoate sabia din pântece, ci a lăsat-o în trup, așa cum o înfipsese. 23Ehud a ieșit prin tindă, a închis ușile de la odaia de sus după el și a tras zăvorul. 24După ce a ieșit el, au venit slujitorii împăratului și s-au uitat și iată că ușile odăii de sus erau închise cu zăvorul. Ei au zis: „Fără îndoială, își acoperă picioarele în odaia de vară.” 25Au așteptat multă vreme și, fiindcă el nu deschidea ușile odăii de sus, au luat cheia și au descuiat și iată că stăpânul lor era mort, întins pe pământ. 26Până să se dumirească ei, Ehud a luat-o la fugă, a trecut de pietrării și a scăpat în Seira. 27Cum a ajuns, a sunat
3:27
Cap. 5:14;
din trâmbiţă în muntele
3:27
Ios. 17:1517:1
19:1
lui Efraim. Copiii lui Israel s-au coborât cu el din munte și el s-a pus în fruntea lor. 28El le-a zis: „Veniţi după mine, căci Domnul
3:28
Cap. 7:9,15.
a dat în mâinile voastre pe vrăjmașii voștri moabiţi.” Ei s-au coborât după el, au pus stăpânire pe vadurile
3:28
Ios. 2:7
Iordanului, în faţa Moabului, și n-au lăsat pe nimeni să treacă. 29Au ucis atunci aproape zece mii de oameni din Moab, toţi voinici și viteji, și n-a scăpat unul. 30În ziua aceea, Moabul a fost smerit sub mâna lui Israel. Și ţara
3:30
Vers. 11.
a avut odihnă optzeci de ani.

Șamgar

31După el, a urmat Șamgar

3:31
Cap. 5:6,8.
, fiul lui Anat. El a ucis șase sute de oameni dintre filisteni cu un otic
3:31
1 Sam. 13:19,22
17:47,50
de plug. Și el a fost un izbăvitor
3:31
Cap. 2:16.
al lui Israel
3:31
Cap. 4:1;
.

4

Debora și Barac

41Copiii

4:1
Cap. 2:19.
lui Israel iarăși au făcut ce nu place Domnului, după moartea lui Ehud. 2Și Domnul i-a vândut
4:2
Cap. 2:14.
în mâinile lui Iabin, împăratul Canaanului, care domnea la Haţor
4:2
Ios. 11:1,10
19:36
. Căpetenia oștirii lui era Sisera
4:2
1 Sam. 12:9Ps. 83:9
și locuia la Haroșet-Goim
4:2
Vers. 13,16.
. 3Copiii lui Israel au strigat către Domnul, căci Iabin avea nouă sute de care de fier
4:3
Cap. 1:19.
și de douăzeci de ani apăsa
4:3
Cap. 5:8.
cu putere pe copiii lui Israel. 4Pe vremea aceea, judecător în Israel era Debora, prorociţa, nevasta lui Lapidot. 5Ea ședea
4:5
Gen. 35:8
sub finicul Deborei, între Rama și Betel, în muntele lui Efraim, și copiii lui Israel se suiau la ea ca să fie judecaţi. 6Ea a trimis să cheme pe Barac
4:6
Evr. 11:32
, fiul lui Abinoam, din Chedeș-Neftali
4:6
Ios. 19:37
, și i-a zis: „Iată porunca pe care a dat-o Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Du-te, îndreaptă-te spre muntele Taborului și ia cu tine zece mii de oameni din copiii lui Neftali și din copiii lui Zabulon; 7voi trage
4:7
Exod 14:4
spre tine, la pârâul Chison
4:7
Cap. 5:21.
, pe Sisera, căpetenia oștirii lui Iabin, împreună cu carele și oștile lui, și-l voi da în mâinile tale.’” 8Barac i-a zis: „Dacă vii tu cu mine, mă voi duce; dar dacă nu vii cu mine, nu mă voi duce.” 9Ea a răspuns: „Voi merge cu tine, dar nu vei avea slavă în calea pe care mergi, căci Domnul va da
4:9
Cap. 2:14.
pe Sisera în mâinile unei femei.” Și Debora s-a sculat și s-a dus cu Barac la Chedeș. 10Barac a chemat pe Zabulon
4:10
Cap. 5:18.
și Neftali la Chedeș; zece mii de oameni mergeau în
4:10
Exod 11:81 Împ. 20:10
urma lui și Debora a plecat cu el. 11Heber, Chenitul
4:11
Cap. 1:16.
, se despărţise de cheniţi, fiii lui Hobab
4:11
Num. 10:29
, socrul lui Moise, și își întinsese cortul până la stejarul Ţaanaim, lângă
4:11
Vers. 6.
Chedeș. 12Au dat de știre lui Sisera că Barac, fiul lui Abinoam, s-a îndreptat spre muntele Taborului. 13Și, de la Haroșet-Goim, Sisera și-a strâns spre pârâul Chisonului toate carele, nouă sute de care de fier, și tot poporul care era cu el. 14Atunci, Debora a zis lui Barac: „Scoală-te, căci iată ziua când dă Domnul pe Sisera în mâinile tale. Într-adevăr, Domnul
4:14
Deut. 9:32 Sam. 5:24Ps. 68:7Is. 52:12
merge înaintea ta.” Și Barac s-a repezit de pe muntele Taborului cu zece mii de oameni după el. 15Domnul
4:15
Ps. 83:9,10Ios. 10:10
a pus pe fugă dinaintea lui Barac, prin ascuţișul sabiei, pe Sisera, toate carele lui și toată tabăra. Sisera s-a dat jos din carul lui și a fugit pe jos. 16Barac a urmărit carele și oștirea până la Haroșet-Goim, și toată oștirea lui Sisera a căzut sub ascuţișul sabiei, fără să fi rămas un singur om.

Sisera este ucis de Iael

17Sisera a fugit pe jos în cortul Iaelei, nevasta lui Heber, Chenitul, căci între Iabin, împăratul Haţorului, și casa lui Heber, Chenitul, era pace. 18Iael a ieșit înaintea lui Sisera și i-a zis: „Intră, domnul meu, intră la mine și nu te teme.” El a intrat la ea în cort și ea l-a ascuns sub o învelitoare. 19El i-a zis: „Dă-mi, te rog, puţină apă să beau, căci mi-e sete.” Ea a deschis burduful

4:19
Cap. 5:25.
cu lapte, i-a dat să bea și l-a acoperit. 20El i-a mai zis: „Stai la ușa cortului și, dacă vine cineva și te întreabă: ‘Este cineva aici?’, să răspunzi: ‘Nu.’” 21Iael
4:21
Cap. 5:26.
, nevasta lui Heber, a luat un ţăruș de-al cortului, a pus mâna pe ciocan, s-a apropiat încet de el și i-a bătut ţărușul în tâmplă, așa că a răspuns adânc în pământ. El adormise adânc și era rupt de oboseală și a murit. 22Pe când Barac urmărea pe Sisera, Iael i-a ieșit înainte și i-a zis: „Vino, și-ţi voi arăta pe omul pe care-l cauţi.” El a intrat la ea și iată că Sisera stătea întins, mort, cu ţărușul bătut în tâmplă. 23În ziua aceea, Dumnezeu a smerit
4:23
Ps. 18:47
pe Iabin, împăratul Canaanului, înaintea copiilor lui Israel. 24Și mâna copiilor lui Israel a apăsat greu asupra lui Iabin, împăratul Canaanului, până ce au nimicit pe Iabin, împăratul Canaanului.