Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Cântarea de laudă a Deborei

51În ziua aceea, Debora a cântat

5:1
Exod 15:1
această cântare cu Barac, fiul lui Abinoam:

2„Niște căpetenii s-au pus în fruntea poporului în Israel,

Și poporul

5:2
2 Cron. 17:16
s-a arătat gata de luptă:

Binecuvântaţi pe Domnul!

3Ascultaţi

5:3
Deut. 32:1,3Ps. 2:10
, împăraţi!

Luaţi aminte, domnitori!

Voi cânta, da, voi cânta Domnului,

Voi cânta din alăută Domnului Dumnezeului lui Israel.

4Doamne

5:4
Deut. 33:2Ps. 68:7
, când ai ieșit din Seir,

Când ai plecat din câmpiile Edomului,

Pământul

5:4
2 Sam. 22:8Ps. 68:8Is. 64:3Hab. 3:3,10
s-a cutremurat, cerurile au picurat

Și norii au turnat ape cu găleata;

5Munţii

5:5
Deut. 4:11Ps. 97:5
s-au clătinat înaintea Domnului,

Sinaiul

5:5
Exod 19:18
acela s-a clătinat înaintea

Domnului Dumnezeului lui Israel.

6Pe vremea lui

5:6
Cap. 3:31.
Șamgar, fiul lui Anat,

Pe vremea Iaelei

5:6
Cap. 4:17.
, drumurile
5:6
Lev. 26:222 Cron. 15:5Is. 33:8Plâng. 1:4
4:18
erau părăsite,

Și călătorii apucau pe căi strâmbe.

7Căpeteniile erau fără putere în Israel, fără putere,

Până când m-am sculat eu, Debora,

Până când m-am ridicat eu ca o mamă

5:7
Is. 49:23
în Israel.

8El își alesese noi dumnezei

5:8
Deut. 32:16
.

Atunci, războiul era la porţi,

Dar nu vedeai

5:8
1 Sam. 13:19,22
nici scut, nici suliţă

La patruzeci de mii în Israel.

9Inima mea se îndreaptă spre căpeteniile lui Israel,

Spre aceia din popor care

5:9
Vers. 2.
s-au arătat gata să lupte.

Binecuvântaţi pe Domnul!

10Voi, care

5:10
Ps. 105:2
145:5
călăriţi pe măgăriţe albe,

Voi, care

5:10
Cap. 10:4;
ședeţi pe covoare,

Și voi, care umblaţi pe drum, cântaţi!

5:10
Ps. 107:32

11Arcașii din mijlocul adăpătoarelor

Să laude cu glasul lor binefacerile

5:11
1 Sam. 12:7Ps. 145:7
Domnului,

Binefacerile cârmuirii Sale în Israel!

Atunci, poporul Domnului s-a coborât la porţi:

12Trezește-te

5:12
Ps. 57:8
, trezește-te, Debora!

Trezește-te, trezește-te și zi o cântare!

Scoală-te, Barac,

Și adu-ţi robii

5:12
Ps. 68:18
de război,

Fiul lui Abinoam!

13Atunci, o rămășiţă din popor a biruit

5:13
Ps. 49:14
pe cei puternici,

Domnul mi-a dat biruinţa asupra celor viteji.

14Din Efraim

5:14
Cap. 3:13.
au venit locuitorii lui
5:14
Cap. 3:27.
Amalec.

După tine a mers Beniamin în oștirea ta.

Din Machir

5:14
Num. 32:39,40
au venit căpeteniile

Și din Zabulon, cârmuitorii.

15Mai-marii lui Isahar au fost cu Debora,

Și Isahar a venit după Barac

5:15
Cap. 4:14.
,

A fost trimis pe urma lui în vale.

La pâraiele lui Ruben,

Au fost mari hotărâri!

16Pentru ce ai rămas în mijlocul

5:16
Num. 32:1
staulelor

Să asculţi behăitul turmelor? La pâraiele lui Ruben

Mari au fost sfaturile!

17Galaadul

5:17
Ios. 13:25,31
de dincolo de Iordan nu și-a părăsit locuinţa.

Pentru ce a stat Dan pe corăbii?

Așer

5:17
Ios. 19:29,31
a stat pe malul mării

Și s-a odihnit în limanurile lui.

18Zabulon

5:18
Cap. 4:10.
este un popor care a înfruntat moartea

Și Neftali la fel, pe înălţimile din câmpie.

19Împăraţii au venit, s-au luptat;

Atunci au luptat împăraţii Canaanului,

La Taanac, la apele Meghido;

N-au luat nicio pradă, nici argint

5:19
Cap. 4:16.
.

20Din ceruri

5:20
Ios. 10:11Ps. 77:11,18
se luptau,

De pe cărările lor, stelele

5:20
Cap. 4:15.
se luptau împotriva lui Sisera,

21Pârâul

5:21
Cap. 4:7.
Chison i-a luat,

Pârâul din vremurile străvechi, pârâul Chison!

Suflete, calcă-n picioare pe viteji!

22Atunci, copitele cailor au răsunat

De goana, de goana năbădăioasă a războinicilor lor.

23Blestemaţi pe Meroza, a zis Îngerul Domnului,

Blestemaţi, blestemaţi pe locuitorii lui,

Căci

5:23
Cap. 21:9,10.
n-au venit în ajutorul
5:23
1 Sam. 17:47
18:17
25:28
Domnului,

În ajutorul Domnului, printre oamenii viteji!

24Binecuvântată să fie între femei Iael

5:24
Cap. 4:17.
,

Nevasta lui Heber, Chenitul!

Binecuvântată

5:24
Luca 1:28
să fie ea între femeile care locuiesc în corturi!

25El a cerut

5:25
Cap. 4:19.
apă, și ea i-a dat lapte;

În pahar împărătesc i-a adus unt.

26Cu o mână

5:26
Cap. 4:21.
a luat ţărușul

Și cu dreapta, ciocanul lucrătorilor,

A lovit pe Sisera, i-a despicat capul,

I-a sfărâmat și străpuns tâmpla.

27El s-a ghemuit: a căzut și s-a culcat la picioarele ei;

S-a ghemuit și a căzut la picioarele ei;

Acolo unde s-a ghemuit, acolo a căzut fără viaţă.

28Pe fereastră, prin zăbrele,

Se uită mama lui Sisera și strigă:

‘Pentru ce zăbovește carul lui să vină?

Pentru ce vin carele lui așa de încet?’

29Cele mai înţelepte dintre femeile ei îi răspund

Și ea își răspunde singură:

30‘Negreșit, au găsit pradă!

5:30
Exod 15:9
Și-o împart:

O fată, două fete de fiecare om;

Pradă de haine vopsite pentru Sisera;

Pradă de haine vopsite, cusute la gherghef,

Două haine vopsite și cusute la gherghef,

De pus pe grumazul biruitorului!’

31Așa

5:31
Ps. 83:9,10
să piară toţi vrăjmașii Tăi, Doamne!

Dar cei ce-L iubesc sunt ca soarele

5:31
2 Sam. 23:4
când se arată
5:31
Ps. 19:5
în puterea lui.”

Ţara a avut odihnă patruzeci de ani.

6

Apăsarea madianiţilor

61Copiii

6:1
Cap. 2:19.
lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului, și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian
6:1
Hab. 3:7
timp de șapte ani. 2Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile
6:2
1 Sam. 13:6Evr. 11:38
munţilor, în peșteri și pe stânci întărite. 3După ce semăna Israel, Madian se suia cu Amalec
6:3
Cap. 3:13.
și fiii Răsăritului
6:3
Gen. 29:18:101 Împ. 4:30Iov 1:3
și porneau împotriva lui. 4Tăbărau în faţa lui, nimiceau
6:4
Lev. 26:16Deut. 28:30,33,51Mica 6:15
roadele ţării până spre Gaza și nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari. 5Căci se suiau împreună cu turmele și corturile lor, soseau ca o mulţime de lăcuste
6:5
Cap. 7:12.
, erau fără număr, ei și cămilele lor, și veneau în ţară ca s-o pustiască. 6Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian, și copiii lui Israel au strigat
6:6
Cap. 3:15.
către Domnul. 7Când copiii lui Israel au strigat către Domnul din pricina lui Madian, 8Domnul a trimis copiilor lui Israel un proroc. El le-a zis: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Eu v-am scos din Egipt, Eu v-am scos din casa robiei. 9V-am scăpat din mâna egiptenilor și din mâna tuturor celor ce vă apăsau, i-am
6:9
Ps. 44:2,3
izgonit dinaintea voastră și v-am dat vouă ţara lor. 10V-am zis: «Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; să nu vă
6:10
2 Împ. 17:35,37,38Ier. 10:2
temeţi de dumnezeii amoriţilor, în a căror ţară locuiţi.» Dar voi n-aţi ascultat glasul Meu.’”

Ghedeon

11Apoi a venit Îngerul Domnului și S-a așezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer

6:11
Ios. 17:2
. Ghedeon
6:11
Evr. 11:32
, fiul său, bătea grâu în teasc, ca să-l ascundă de Madian. 12Îngerul Domnului i S-a arătat
6:12
Cap. 13:3.
și i-a zis: „Domnul este
6:12
Ios. 1:5
cu tine, viteazule!” 13Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde
6:13
Ps. 89:49Is. 59:1
63:15
sunt toate minunile acelea
6:13
Ps. 44:1
pe care ni le istorisesc părinţii noștri când spun: ‘Nu ne-a scos oare Domnul din Egipt?’ Acum, Domnul ne părăsește
6:13
2 Cron. 15:2
și ne dă în mâinile lui Madian!” 14Domnul S-a uitat la el și a zis: „Du-te cu puterea
6:14
1 Sam. 12:11Evr. 11:32,34
aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare
6:14
Ios. 1:9
nu te trimit Eu?” 15Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă
6:15
1 Sam. 9:21
din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu.” 16Domnul i-a zis: „Eu
6:16
Exod 3:12Ios. 1:5
voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om.” 17Ghedeon I-a zis: „Dacă am căpătat trecere înaintea Ta, dă-mi un semn
6:17
Exod 4:1-82 Împ. 20:8Ps. 86:17Is. 7:11
ca să-mi arăţi că Tu îmi vorbești. 18Nu Te depărta de aici
6:18
Gen. 18:3,5
până mă voi întoarce la Tine să-mi aduc darul și să-l pun înaintea Ta.” Și Domnul a zis: „Voi rămâne până te vei întoarce.” 19Ghedeon
6:19
Gen. 18:6,7,8
a intrat în casă, a pregătit un ied și a făcut azimi dintr-o efă de făină. A pus carnea într-un coș și zeama a turnat-o într-o oală, le-a adus sub stejar și I le-a pus înainte. 20Îngerul lui Dumnezeu i-a zis: „Ia carnea și azimile, pune-le
6:20
Cap. 13:19.
pe stânca aceasta și varsă
6:20
1 Împ. 18:33,34
zeama.” Și el a făcut așa. 21Îngerul Domnului a întins vârful toiagului pe care-l avea în mână și a atins carnea și azimile. Atunci, s-a ridicat din stâncă un foc
6:21
Lev. 9:241 Împ. 18:382 Cron. 7:1
care a mistuit carnea și azimile. Și Îngerul Domnului S-a făcut nevăzut dinaintea lui. 22Ghedeon, văzând
6:22
Cap. 13:21.
că fusese Îngerul Domnului, a zis: „Vai de mine, Stăpâne Doamne! Am văzut
6:22
Gen. 16:13
32:30Exod 33:20
pe Îngerul Domnului faţă-n faţă.” 23Și Domnul i-a zis: „Fii pe pace
6:23
Dan. 10:19
, nu te teme, căci nu vei muri.” 24Ghedeon a zidit acolo un altar Domnului și i-a pus numele „Domnul păcii”. Altarul acesta este și astăzi la Ofra
6:24
Cap. 8:32.
, care era a familiei lui Abiezer.

Dărâmarea altarului lui Baal

25În aceeași noapte, Domnul a zis lui Ghedeon: „Ia viţelul tatălui tău și un alt taur de șapte ani. Dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat

6:25
Exod 34:13Deut. 7:5
Astarteei, care este deasupra. 26Să zidești apoi și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului Dumnezeului tău. Să iei taurul al doilea și să aduci o ardere-de-tot cu lemnul din stâlpul idolului pe care-l vei tăia.” 27Ghedeon a luat zece oameni dintre slujitorii lui și a făcut ce spusese Domnul, dar, fiindcă se temea de casa tatălui său și de oamenii din cetate, a făcut lucrul acesta noaptea, nu ziua. 28Când s-au sculat oamenii din cetate dis-de-dimineaţă, iată că altarul lui Baal era dărâmat, parul închinat idolului de deasupra lui era tăiat și al doilea taur era adus ca ardere-de-tot pe altarul care fusese zidit. 29Ei și-au zis unul altuia: „Cine a făcut lucrul acesta?” Și au întrebat și au făcut cercetări. Li s-a spus: „Ghedeon, fiul lui Ioas, a făcut lucrul acesta.” 30Atunci, oamenii din cetate au zis lui Ioas: „Scoate pe fiul tău ca să moară, căci a dărâmat altarul lui Baal și a tăiat parul sfânt care era deasupra lui.” 31Ioas a răspuns tuturor celor ce s-au înfăţișat înaintea lui: „Oare datoria voastră este să apăraţi pe Baal? Voi trebuie să-i veniţi în ajutor? Oricine va lua apărarea lui Baal să moară până dimineaţă. Dacă Baal este un dumnezeu, să-și apere el pricina, fiindcă i-au dărâmat altarul.” 32În ziua aceea au pus lui Ghedeon numele Ierubaal
6:32
1 Sam. 12:112 Sam. 11:21
(Apere-se Baal), căci au zis: „Apere-se Baal împotriva lui, fiindcă i-a dărâmat altarul.” 33Tot Madianul
6:33
Vers. 3.
, Amalec și fiii Răsăritului s-au strâns împreună, au trecut Iordanul și au tăbărât în valea
6:33
Ios. 17:16
Izreel. 34Ghedeon a fost îmbrăcat cu Duhul
6:34
Cap. 3:10.
Domnului; a sunat
6:34
Num. 10:3
din trâmbiţă și Abiezer a fost chemat ca să meargă după el. 35A trimis soli în tot Manase, care, de asemenea, a fost chemat să meargă după el. A trimis soli în Așer, în Zabulon și în Neftali, care s-au suit să le iasă înainte.

Semnul cu lâna

36Ghedeon a zis lui Dumnezeu: „Dacă vrei să izbăvești pe Israel prin mâna mea, cum ai spus, 37iată

6:37
Exod 4:3,4,6,7
, voi pune un val de lână în arie; dacă numai lâna va fi acoperită de rouă, și tot pământul va rămâne uscat, voi cunoaște că vei izbăvi pe Israel prin mâna mea, cum ai spus.” 38Și așa s-a întâmplat. În ziua următoare, el s-a sculat dis-de-dimineaţă, a stors lâna și a scos roua din ea, care a dat un pahar plin cu apă. 39Ghedeon a zis lui Dumnezeu: „Să nu Te aprinzi
6:39
Gen. 18:32
de mânie împotriva mea și nu voi mai vorbi decât de data aceasta. Aș vrea numai să mai fac o încercare cu lâna: numai lâna să rămână uscată, și tot pământul să se acopere cu rouă.” 40Și Dumnezeu a făcut așa în noaptea aceea. Numai lâna a rămas uscată, și tot pământul s-a acoperit cu rouă.

7

Biruinţa asupra madianiţilor

71Ierubaal

7:1
Cap. 6:32.
, sau Ghedeon, și tot poporul care era cu el s-au sculat dis-de-dimineaţă și au tăbărât la izvorul Harod. Tabăra lui Madian era la miazănoapte de Ghedeon, spre dealul More, în vale. 2Domnul a zis lui Ghedeon: „Poporul pe care-l ai cu tine este prea mult pentru ca să dau pe Madian în mâinile lui; el ar putea să se laude
7:2
Deut. 8:17Is. 10:131 Cor. 1:292 Cor. 4:7
împotriva Mea și să zică: ‘Mâna mea m-a izbăvit.’ 3Vestește dar lucrul acesta în auzul poporului: ‘Cine este
7:3
Deut. 20:8
fricos și se teme, să se întoarcă și să se depărteze de Muntele Galaadului.’” Douăzeci și două de mii de oameni din popor s-au întors și au mai rămas zece mii. 4Domnul a zis lui Ghedeon: „Poporul este încă prea mult. Coboară-i la apă și acolo ţi-i voi alege; acela despre care îţi voi spune: ‘Acesta să meargă cu tine’ va merge cu tine, și acela despre care îţi voi spune: ‘Acesta să nu meargă cu tine’ nu va merge cu tine.” 5Ghedeon a coborât poporul la apă, și Domnul a zis lui Ghedeon: „Pe toţi cei ce vor lipăi apă cu limba, cum lipăie câinele, să-i desparţi de toţi cei ce vor bea apă din genunchi.” 6Cei ce au lipăit apa, ducând-o la gură cu mâna, au fost în număr de trei sute de oameni; și tot poporul celălalt a îngenuncheat ca să bea. 7Și Domnul a zis lui Ghedeon: „Cu
7:7
1 Sam. 14:6
cei trei sute de oameni care au lipăit, vă voi mântui și voi da pe Madian în mâinile tale. Toţi ceilalţi din popor să se ducă fiecare acasă.” 8Au luat merindele poporului și trâmbiţele lui. Apoi Ghedeon a trimis pe toţi bărbaţii lui Israel, pe fiecare în cortul lui, și a ţinut pe cei trei sute de oameni. Tabăra lui Madian era jos, în vale. 9Domnul a zis lui Ghedeon în timpul
7:9
Gen. 46:2,3
nopţii: „Scoală-te și coboară-te în tabără, căci am dat-o în mâinile tale. 10Dacă ţi-e frică să te cobori, coboară-te cu Pura, slujitorul tău. 11Să asculţi
7:11
Vers. 13-15.
ce vor zice și după aceea ţi se vor întări mâinile: coboară-te dar în tabără.” El s-a coborât cu Pura, slujitorul lui, până la întâia strajă a taberei. 12Madian, Amalec și toţi fiii Răsăritului
7:12
Cap. 6:5,33;
erau răspândiţi în vale, ca o mulţime de lăcuste, și cămilele lor erau fără număr, ca nisipul de pe marginea mării. 13Ghedeon a sosit și iată că un om istorisea tovarășului său un vis. El zicea: „Am visat un vis și se făcea că o turtă de orz se rostogolea în tabăra lui Madian; a venit de s-a lovit până la cort, și cortul a căzut; l-a răsturnat cu susul în jos și cortul a fost dărâmat.” 14Tovarășul lui a răspuns și a zis: „Aceasta nu este altceva decât sabia lui Ghedeon, fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel; Dumnezeu a dat în mâinile lui pe Madian și toată tabăra.” 15Când a auzit Ghedeon istorisirea visului și tâlcuirea lui, s-a aruncat cu faţa la pământ, s-a întors în tabăra lui Israel și a zis: „Sculaţi-vă, căci Domnul a dat în mâinile voastre tabăra lui Madian!” 16A împărţit în trei cete pe cei trei sute de oameni și le-a dat tuturor trâmbiţe și urcioare goale cu niște făclii în urcioare. 17El le-a zis: „Să vă uitaţi la mine și să faceţi ca mine. Cum voi ajunge în tabără, să faceţi ce voi face eu 18și când vom suna din trâmbiţă eu și toţi cei ce vor fi cu mine, să sunaţi și voi din trâmbiţă de jur împrejurul taberei și să ziceţi: ‘Sabia Domnului și a lui Ghedeon!’” 19Ghedeon și cei o sută de oameni care erau cu el au ajuns la capătul taberei la începutul străjii de la mijlocul nopţii, îndată după ce puseseră pe păzitori. Au sunat din trâmbiţă și au spart urcioarele pe care le aveau în mână. 20Cele trei cete au sunat din trâmbiţă și au spart urcioarele; au apucat făcliile cu mâna stângă și trâmbiţele cu mâna dreaptă, ca să sune, și au strigat: „Sabia Domnului și a lui Ghedeon!” 21A rămas
7:21
Exod 14:13,142 Cron. 20:17
fiecare la locul lui, în jurul taberei, și toată
7:21
2 Împ. 7:7
tabăra a început să alerge, să ţipe și să fugă. 22Cei trei sute de oameni au sunat
7:22
Ios. 6:4,16,202 Cor. 4:7
iarăși din trâmbiţă și, în toată tabăra, Domnul
7:22
Ps. 83:9Is. 9:4
i-a făcut să întoarcă sabia
7:22
1 Sam. 14:202 Cron. 20:23
unii împotriva altora. Tabăra a fugit până la Bet-Șita, spre Ţerera, până la hotarul de la Abel-Mehola, lângă Tabat. 23Bărbaţii lui Israel s-au strâns, cei din Neftali, din Așer și din tot Manase, și au urmărit pe Madian. 24Ghedeon a trimis soli în tot muntele
7:24
Cap. 3:27.
lui Efraim ca să spună: „Coborâţi-vă înaintea lui Madian și tăiaţi-le trecerea apelor până la Bet-Bara și Iordan.” Toţi bărbaţii lui Efraim s-au strâns și au pus stăpânire pe trecerea
7:24
Cap. 3:28.
apelor până la Bet-Bara
7:24
Ioan 1:28
și Iordan. 25Au pus mâna pe două
7:25
Cap. 8:3.
căpetenii ale lui Madian: Oreb și Zeeb; au ucis pe Oreb la stânca
7:25
Is. 10:26
lui Oreb și au ucis pe Zeeb la teascul lui Zeeb. Au urmărit pe Madian și au adus capetele lui Oreb și Zeeb la Ghedeon, de cealaltă parte
7:25
Cap. 8:4.
a Iordanului.